Tải bản đầy đủ

ÔN tập THỰC tập GIẢI PHẪU II

* ÔN TẬP THỰC TẬP GIẢI PHẪU II

PHẦN 1: XƯƠNG CƠ
THÂN MÌNH - ỐNG
BẸN-ĐÁY CHẬU
THẠCH HOÀNG HUY
YR-K44-CTUMP


Hố khớp trên

Củ sau

Cung sau

Lỗ mỏm
ngang

Lỗ đốt
sống cổ


ĐỐT SỐNG C1 ( Đốt
đội)

Củ trước

Cung trước

Mỏm Ngang


Hố khớp trên

Diện khớp với mỏm răng
(Hố răng)

Mỏm
ngang

Cung
sau
C1 trên sau

Củ sau


Diện khớp trên

Mỏm răng

Lỗ đốt sống cổ
Mỏm ngang

Mỏm gai

Mỏm khớp dưới

Đốt sống C2(đốt trục)


Diện khớp trướcMỏm răng

Diện khớp trên

Mỏm
ngang

Đốt sống C2(đốt trục)

Thân đốt sống
cổ


Diện khớp trên

Mỏm gai

Mảnh đốt sống

Diện sườn trên
(Hố sườn trên)

Lỗ đốt sống

Mỏm ngang

Khuyết sống trên

Thân đốt
sống ngực

Đốt sống ngực 6 nhìn trên trước


Thân
sườn

Củ sườn

Cổ sườn

Xương sườn
Đầu(chỏm)
sườn


Diện sườn ngang
(Hố sườn ngang)

Mỏm và diện khớp trên

Diện sườn trê
(Hố sườn trên

Mỏm khớp
dưới

Diện sườn
dưới (Hố
sườn dưới)

Mỏm gai

Đốt sống ngực


Diện khớp trên

Mỏm khớp trên
Mào
cùng bên

Diện nhĩ

Lỗ cùng
lưng

Mào cùng
giữa

Sừng cùng

Lỗ cùng dưới

Xươn cùng và
xương cụt

Mào cùng
trung gian


Ụ nhô

Đường ngang

Lỗ cùng chậu
hông
(Lỗ cùng trước)

Xươn cùng và xương cụt

Đỉnh xương
cùng


Diện khớp thắt
lưng cùng

Ụ nhô

Xươn cùng và
xương cụt


Khuyết
cảnh

Cán xương ức

Khuyết
đòn
Góc ức

Thân xương ức

Mỏm mũi kiếm

Các Khuyết
sườn


Các cơ
gian sườn

Cơ ngang
ngực

Cơ hoành
Cơ ngang
bụng

Đường
cung

Lá sau bao cơ
thẳng bụng

Cơ thẳng
bụng


Góc ức

Cơ gian
sườn ngoài
Cơ ngực bé

Cơ ngực lớn
Cơ gian
sườn trong

Đường trắng
giữa

Cơ răng
trước
Cơ thẳng
bụng
Cơ chéo
bụng trong

Sụn sườn

Lá trước bao cơ
thẳng bụng

Trẽ gân
ngang


Cơ trám
bé và lớn
Cơ răng
trước
Khối cơ
dựng
sống

Cơ răng
sau dưới

Cơ răng
sau trên

thang
Cơ chéo
bụng trong

Cơ lưng
rộng


Cơ thẳng
bụng

Cơ thắt
lưng lớn

Cân cơ chéo
bụng ngoài

Cơ vuông
thắt lưng

Cơ lưng
rộng

Cơ chéo Cơ ngang bụng
bụng trong

Khối cơ
dựng sống


Hố bẹn ngoài

Mặt trên BQ

Nếp rốn
ngoài

ống dẫn
tinh

Hố bẹn
trong
Nếp rốn
trong

Túi tinh

Bóng ố
dẫn tinh

Hố trên bàng
quang

Nếp rốn giữa

Niệu quả

NĐ tiền
liệt
ĐM chậu
ngoài

ĐM chậu
Đỉnh BQ
trong

NĐ nội thành BQ


Nếp rốn ngoài Nếp rốn trong Nếp rốn giữa

Bó Mạch sinh dục
Phúc
mạc lá
thành

ĐM chậu
chung

Niệu
quản

ĐM chậu
ngoài

Lỗ bẹn
sâu
Hố bẹn ngoài Hố bẹn trong

Hố trên BQ

ống dẫn tinh


Cơ của cơ
hoành
Bó Mạch
sinh dục

Cơ ngang
bụng
ĐM thân
tạng
ĐM mạch
treo tràng
trên

Trung tâm
gân của cơ
hoành
Cơ vuông
thắt lưng
Cơ thắt
lưng lớn
ĐM mạc
treo tràng
dưới
ĐM chậu
chung


*

ÔN TẬP THỰC TẬP GIẢI
PHẪU II

PHẦN 2:TIM-PHỔITRUNG THẤT
THẠCH HOÀNG HUY
YR-K44-CTUMP


TM chủ
trên

Tiểu nhĩ phải

Thân ĐM chủ Mặt ức sườn
(ĐM chủ lên)
Thân ĐM phổi
Tiểu
nhĩ trái

Nhánh gian thất
trước của
ĐMVT (ĐM
gian thất trước)

ĐM vành phải

Tâm thất trái
TM tim trước
Tâm thất phải

TM tim lớn

Rãnh vành


Mặt hoành nhìn
dưới
Tâm nhĩ trái

Xoang TM vành

TM tim lớn

TM phổi phải trên
TM phổi phải dưới

TM chủ dưới

ĐM vành phải

TM tim giữa

Nhánh gian thất
sau của
đmvp(ĐM gian
thất sau)

Tâm thất trái

TM tim nhỏ

Tâm thất phải


TM cánh tay đầu
trái
ĐM cảnh
chung trái

TM cánh tay đầu Thân ĐM cánh tay
phải
đầu
TM chủ trên

Cung ĐM chủ

ĐM phổi trái

ĐM phổi phải

TM chủ dưới
TM sau của
thất trái
TM phổi Trái

TM phổi phải

Tâm nhĩ trái


TM chủ
trên

ĐM chủ
lên

Cơ nhú

Vách gian
thất

Hố bầu
dục

Lỗ đổ của xoang
tĩnh mạch vành

Van ĐM phổi


Thân
ĐM phổi

ĐM chủ lên

Van lỗ bầu
dục (Liềm
vách)

Vách gian
thất

Van ĐM chủ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×