Tải bản đầy đủ

Đáp án trắc nghiệm QT305 Phân tích hoạt động kinh doanh

QT305_Phân tích hoạt động kinh doanh
--Báo cáo tài chính tóm tắt về tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh: D) quá khứ và hướng dẫn về triển vọng trong
tương lai
Biến động của mức hạ giá thành thực tế và kế hoạch do ảnh hưởng của nhân tố kết cấu sản phẩm sản xuất? A) Phản
ánh sự thay đổi do chủ quan cần phải phân tích
Biến phí là những chi phí biến đổi khi có sự thay đổi kết quả tiêu thụ, nhưng khi tính cho 1 đơn vị sản phẩm, thì biến
phí: A) giữ nguyên
Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu chi phí tính trên 1000 đ giá trị sản phẩm, hàng hoá? D) Cơ cấu sản phẩm, giá bán và
giá thành đơn vị sản phẩm
Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp? D) Số lượng sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ; Giá bán sản phẩm;
Chất lượng sản phẩm; Kết cấu mặt hàng; Công tác tổ chức mạng lưới kinh doanh
Các nhân tố ảnh hưởng tới mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành? D) Số lượng sản phẩm, giá thành sản xuất đơn vị sản
phẩm và cơ cấu sản lượng sản xuất.
Các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất lao động bình quân một công nhân trong doanh nghiệp? D) Số ngày làm việc thực
tế bình quân một công nhân; độ dài ngày làm việc thực tế; năng suất lao động bình quân một giờ
Các nhân tố nào trong các nhân tố sau đây không ảnh hưởng tới lợi nhuận gộp của doanh nghiệp? C) Chi phí bán hàng
và chi phí quản lý doanh nghiệp
Các nhân tố nào trong các nhân tố sau đây không ảnh hưởng tới lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp? B) Thu nhập khác
Các nhân tố thuộc về lao động ảnh hưởng tới kết quả sản xuất của doanh nghiệp? C) Số lượng công nhân sản xuất bình
quân và năng suất lao động bình quân một công nhân

Các nhân tố tỷ suất giảm giá trên doanh thu, hàng trả lại trên doanh thu, các khoản giảm trừ khác trên doanh thu có
ảnh hưởng: B) ngược chiều với doanh thu thuần
Các yếu tố sản xuất đầu vào chủ yếu của doanh nghiệp bao gồm: A) lao động, tài sản cố định và máy móc thiết bị sản
xuất, nguyên vật liệu sản xuất
Cách thức tính toán đầy đủ các chi phí và lợi nhuận phát sinh cho 1 mặt hàng nào đó thuộc? B) Phân tích lợi nhuận cho
từng thương vụ
Chi phí bán hàng ảnh hưởng như thế nào tới chỉ tiêu lợi nhuận thuần hoạt động bán hàng của doanh nghiệp? A) Ảnh
hưởng ngược chiều
Chi phí dụng cụ sản xuất được coi là định phí: B) nếu căn cứ vào thời gian sử dụng 1 mẫu, khuôn sử dụng trong bao nhiêu
tháng tới phải thay mà không cần quan tâm đến số lượng sản phẩm sản xuất ra
Chi phí nào sau đây không phải chi phí quản lý doanh nghiệp? C) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí sản xuất trên 1000đ giá trị sản phẩm hàng hóa càng lớn mang ý nghĩa nào dưới đây? B) Hiệu quả kinh doanh
thấp
Chi phí sản xuất trên 1000đ giá trị sản phẩm hàng hóa càng lớn mang ý nghĩa nào dưới đây? A) Hiệu quả kinh doanh
không thay đổi.
Chi phí sản xuất trên 1000đ giá trị sản phẩm hàng hóa càng nhỏ mang ý nghĩa nào dưới đây? C) Hiệu quả kinh doanh
càng cao
QT305_Phân tích hoạt động kinh doanh

1


Chi phí vật liệu bao bì của chi phí bán hàng được gọi là định phí khi: B) không thay đổi theo lượng hàng hóa như vật liệu
dùng cho bảo quản, hoặc dùng cho sửa chữa TSCĐ B) chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh hay là một
hiện tượng kinh tế nào đó của doanh nghiệp
Chi phí vật liệu bao bì của chi phí bán hàng được gọi là định phí khi: B) không thay đổi theo lượng hàng hóa như vật liệu
dùng cho bảo quản, hoặc dùng cho sửa chữa TSCĐ
Chỉ tiêu kinh tế được hiểu là: B) chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh hay là một hiện tượng kinh tế nào đó
của doanh nghiệp
Chỉ tiêu lợi nhuận gộp được đo bằng doanh thu trừ giá trị nào dưới đây? D) Giảm trừ doanh thu và giá vốn hàng bán
Chỉ tiêu nào sau đây được sử dụng để phân tích kế hoạch hạ giá thành sản phẩm so sánh được? D) Mức hạ giá thành và
tỷ lệ hạ giá thành
Chỉ tiêu phân tích kết quả sản xuất theo mặt hàng có thể là: D) Bé hơn hoặc bằng 100%.
Chỉ tiêu tỷ suất tự tài trợ phản ánh: C) khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp
Có thể tính toán doanh thu bằng: A) biến phí cộng với số dư đảm phí
Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch chi phí và giá thành sản xuất sản phẩm phản ánh: D) mức độ hoàn
thành kế hoạch về tổng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm hàng hóa trong kỳ, mức độ tiết kiệm hay lãng phí chi
phí do hoàn thành hay không hoàn thành kế hoạch
Đây là 1 trong những kỹ thuật (phương thức) so sánh? C) So sánh bằng số tương đối.
Để phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp, cần đánh giá: D) khả năng sinh lời kết quả kinh doanh, khả năng sinh


lời vốn kinh doanh và khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu.
Để phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp cần làm các nội dung sau? D) Đánh giá quy mô sử dụng vốn,
đánh giá mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp, đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp.
Để phân tích sản phẩm có phân chia bậc chất lượng người ta sử dụng các phương pháp? D) Phương pháp tỷ trọng và
phương pháp hệ số phẩm cấp
Để phân tích về hiện trạng tài sản cố định, trong phân tích hoạt động kinh doanh, người ta thường sử dụng chỉ tiêu
nào? A) Hệ số hao mòn tài sản cố định.
Điểm chung của phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch là: B) đều được tiến hành với giả định
loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố khác khi đánh giá ảnh hưởng của một nhân tố nào đó
Doanh thu bán hàng bao gồm giá cả hàng hóa, khối lượng hàng hóa và kết cấu hàng hóa có ảnh hưởng như thế nào
đến với lợi nhuận? A) Ảnh hưởng cùng chiều
Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh là gì? C) Kết quả của hoạt động kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng
Giá thành sản xuất bao gồm: D) chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung
Giá trị tổng sản lượng phản ánh: A) quy mô sản xuất chung của doanh nghiệp
Giá trị tổng sản lượng phản ánh: B) giá trị bằng tiền của toàn bộ kết quả sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp trong kỳ và
biểu thị quy mô sản xuất chung của doanh nghiệp trong kỳ.
Giá vốn hàng bán: cũng bao gồm giá cả hàng hóa, khối lượng hàng hóa và kết cấu hàng hóa có ảnh hưởng như thế nào
đến với lợi nhuận? B) Ảnh hưởng ngược chiều

QT305_Phân tích hoạt động kinh doanh

2


Giải thích vì sao hệ số phẩm cấp bình quân càng gần tới 1 thì chất lượng sản phẩm càng tốt? C) Hệ số phẩm cấp càng
gần tới 1, giá bán các bậc chất lượng khác càng gần tới giá bán bậc I, chất lượng sản phẩm càng tốt
Hệ số khả năng thanh toán hiện thời được tính bằng: A) phép chia của tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn
Hệ số khả năng thanh toán nhanh được tính bằng: B) phép chia của tiền trên nợ ngắn hạn
Hệ số loại bỏ tài sản cố định chịu ảnh hưởng của các yếu tố nào? C) Giá trị tài sản cố định giảm trong kỳ và Giá trị tài sản
cố định hiện có đầu kỳ.
Kết quả phân tích hoạt động kinh doanh KHÔNG giúp được các đối tượng? D) Nhà quản trị ra quyết định tuyển dụng
nhân lực
Kết quả sản xuất của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến: A) thực hiện kế hoạch tiêu thụ, giá thành sản phẩm, lợi nhuận, uy
tín của doanh nghiệp
Khi phân tích hoạt động kinh doanh, cần chú ý gì về việc lựa chọn kỳ gốc và kỳ phân tích? A) Độ dài của kỳ gốc và kỳ
phân tích phải như nhau.
Khi phân tích hoạt động kinh doanh, người ta không phân tích lợi nhuận ròng vì: C) liên quan đến giá trị thuế thu nhập
của doanh nghiệp lớn hay nhỏ
Khi phân tích hoạt động kinh doanh, người ta thường sử dụng? D) Kết hợp nhiều phương pháp.
Khi phân tích khái quát về tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp,cần đánh giá các chỉ tiêu?
A) Đánh giá chỉ tiêu doanh thu, doanh thu thuần, khối lượng sản phẩm tiêu thụ.
Khi phân tích tình hình tiêu thụ, hình thức hiện vật có nhược điểm là: D) tổng hợp để đánh giá chung toàn doanh nghiệp
là điều khó khăn
Khi xác định chỉ tiêu chi phí/1000đồng, 1 triệu đồng, 1 tỷ đồng…giá trị sản lượng hàng hóa phải? B) Thống nhất đơn vị
tính của tử số và mẫu số về cùng đơn vị tính
Khi xác định cơ cấu TSCĐ kỳ gốc và kỳ phân tích, cần chú ý gì? B) Dựa vào nguyên giá bình quân TSCĐ trong kỳ.
Khối lượng tiêu thụ được biểu hiện dưới hình thức: C) hiện vật và giá trị.
Lãi gộp có ảnh hưởng như thế nào đến với lợi nhuận? A) Ảnh hưởng cùng chiều.
Lợi nhuận thuần về hoạt động khác bằng: C) khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần về hoạt động khác bằng: D) thu nhập khác trừ chi phí khác
Lợi nhuận thuần về hoạt động tài chính bằng: C) doanh thu tài chính trừ chi phí tài chính
Mối liên hệ giữa hệ số sản xuất hàng hóa với giá trị tổng sản lượng? B) Tỷ lệ nghịch
Mối liên hệ giữa hệ số tiêu thụ sản lượng hàng hoá và giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện? C) Tỷ lệ thuận
Mối quan hệ giữa tỷ số nợ và mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp như thế nào? D) Ngược chiều
Mối quan hệ giữa tỷ suất tự tài trợ và mức độ độc lập của DN như thế nào? D) Thuận chiều.
Mức hoàn thành khối lượng sản phẩm tiêu thụ chịu ảnh hưởng của các nhân tố? A) Số lượng sản phẩm, Tiêu thụ kỳ
phân tích; Giá bán đơn vị sản phẩm ở kỳ gốc; Số lượng sản phẩm, tiêu thụ ở kỳ gốc
.
Năng suất lao động bình quân giờ của 1 công nhân bằng ? A) Phép chia của tổng giá trị sản xuất năm và tổng số giờ làm
việc năm của 1 công nhân
QT305_Phân tích hoạt động kinh doanh

3


Nếu lượng sản phẩm sản xuất đạt 2000 sản phẩm, lượng thời gian thực hiện là 4000 giờ thì năng suất lao động đạt:
B) 0,5 sản phẩm/1 giờ
Nếu lượng sản phẩm sản xuất đạt 576000 nđ, lượng thời gian thực hiện là 115200 giờ thì năng suất lao động ngày đạt:
A) 5 nđ/ngày
Nếu lượng sản phẩm sản xuất đạt 576000 nđ, lượng thời gian thực hiện là 14400 ngày thì năng suất lao động ngày đạt:
D) 40 nđ/ngày
Nếu quản lý chi phí kém, sử dụng lãng phí chi phí, kết quả sản xuất không những không tăng mà thậm chí còn giảm
hoặc tốc độ tăng kết quả sản xuất chậm hơn tốc độ tăng chi phí, tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch chi phí tính ra sẽ đạt
giá trị nào dưới đây? B) Lớn hơn 100%.
Nếu sử dụng chi phí hợp lý, doanh nghiệp sẽ nâng cao được năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, kết quả sản
xuất tăng, và tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch chi phí tính ra sẽ đạt giá trị nào dưới đây? A) Nhỏ hơn 100%
Nếu thay đổi vị trí sắp xếp trật tự của các nhân tố ảnh hưởng ở phương pháp thay thế liên hoàn có ảnh hưởng gì tới
kết quả của phương pháp này? C) Việc xác định trong các nhân tố ảnh hưởng, nhân tố nào là nhân tố ảnh hưởng
chủ yếu không chính xác
Nếu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân năm của 1 lao động trực tiếp sản xuất tăng nhanh hơn tốc độ tăng năng
suất lao động bình quân ngày của 01 lao động trực tiếp sản xuất sẽ cho thấy điều gì dưới đây? A) Số ngày làm việc
bình quân năm của 1 lao động trực tiếp sản xuất cao hơn dự kiến kế hoạch
Nếu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân năm của 1 lao động trực tiếp sản xuất tăng chậm hơn tốc độ tăng năng
suất lao động bình quân ngày của 01 lao động trực tiếp sản xuất sẽ cho thấy điều gì dưới đây? B) Số ngày làm việc
bình quân năm của 1 lao động trực tiếp sản xuất thấp hơn dự kiến kế hoạch
Nguồn dữ liệu không được sử dụng để phân tích lợi nhuận của doanh nghiệp là? C) Danh sách các cổ đông.
Nguyên nhân không thuộc về doanh nghiệp ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm là: B) thu nhập của người tiêu
dùng
Nhân tố chủ quan tác động tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là những nhân tố: A) phụ thuộc vào ý
muốn chủ quan của doanh nghiệp
Nhân tố nào sau đây không được coi là nhân tố tác động thường xuyên đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp? D) Thiên tai, lũ lụt
Nhóm nhân tố nào được cho là có tác động nhiều nhất đến tình hình thực hiện lợi nhuận tiêu thụ hàng hóa của doanh
nghiệp? A) Nhóm nhân tố chủ quan.
Nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh là: D) phân tích các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh: doanh thu, lợi nhuận,
giá thành,... và các chỉ tiêu kết quả kinh doanh trong mối quan hệ với các chỉ tiêu điều kiện.
Nội dung phân tích tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp KHÔNG bao gồm? D) Phân tích tình hình biến động
của lượng nguyên vật liệu
Phân tích chi phí và giá thành sản xuất sản phẩm, cung cấp thông tin: C) thực hiện định mức chi phí, thực hiện mục tiêu
giảm giá thành tùy theo chiến lược của doanh nghiệp
Phân tích giá thành sản xuất sản phẩm cung cấp thông tin để nhà quản trị: D) kiểm soát kết quả sản xuất nhằm nâng
cao hiệu quả kinh doanh
Phân tích kết quả sản xuất theo mặt hàng, khi tính chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch mặt hàng, tính bằng sản lượng thực tế:
B) đối với mặt hàng hoàn thành và chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất
Phân tích kết quả sản xuất về chất lượng đối với sản phẩm không phân chia thứ hạng chất lượng, tỷ lệ sai hỏng bình
quân thực tế kỳ này lớn hơn kỳ trước của toàn doanh nghiệp thể hiện? C) Chưa thể kết luận được về kết quả sản
xuất về chất lượng.
QT305_Phân tích hoạt động kinh doanh

4


Phân tích tính chất đồng bộ trong sản xuất là: A) phân tích tất cả các sản phẩm bao gồm nhiều phụ tùng hoặc chi tiết rời
của sản phẩm của mọi doanh nghiệp sản xuất.
Phân tích về thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất của 1000đ doanh thu (sản phẩm hàng hoá) nhằm? B) Phân tích để so
sánh giữa các sản phẩm, nhằm chọn sản phẩm có lợi thế về chi phí để kinh doanh
Phương pháp loại trừ trong phân tích kinh doanh bao gồm? D) Phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số
chênh lệch
Phương pháp thay thế liên hoàn sử dụng trong phân tích kinh doanh? C) Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố
đến sự biến động của chỉ tiêu phân tích.
Phương pháp số chênh lệch thuộc dạng nào so với phương pháp thay thế liên hoàn? B) Dạng đặc biệt.
Phương pháp so sánh cần nắm vững các vấn đề sau: C) lựa chọn gốc so sánh, điều kiện có thể so sánh được, kỹ thuật so
sánh
Sản phẩm so sánh được phải là? A) Thành phẩm
Số vòng quay hàng tồn kho và số ngày một vòng quay hàng tồn kho có mối quan hệ: A) tỷ lệ nghịch với nhau
Sử dụng phương pháp so sánh trong phân tích hoạt động kinh doanh: A) phải đồng nhất về nội dung, phương pháp, đơn
vị tính của chỉ tiêu gốc và thực tế
Thay đổi cơ cấu sản lượng sản xuất là nhân tố: B) chủ quan của doanh nghiệp.
Thế nào là nhân tố tác động tích cực tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp? A) Nhân tố ảnh hưởng theo
chiều hướng có lợi đối với doanh nghiệp
Thế nào là sản phẩm so sánh được? D) Là sản phẩm thỏa mãn được 3 điều kiện: Được sản xuất trong kỳ phân tích, kỳ
trước đã được sản xuất, đã có số liệu hạch toán giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm thực hiện kỳ trước
Theo anh chị phương pháp so sánh trong phân tích hoạt động kinh doanh có tác dụng gì? D) Đánh giá khái quát chiều
hướng biến động của chỉ tiêu phân tích đồng thời nhận định tình hình biến động của chỉ tiêu phân tích là tốt hay
không tốt, hiệu quả hay không hiệu quả, tiết kiệm hay lãng phí.
Tiêu thụ là giai đoạn nào trong vòng chu chuyển vốn của doanh nghiệp? D) Giai đoạn cuối cùng.
Tổng lợi nhuận kinh doanh là: A) là chỉ tiêu tuyệt đối.
Tổng luân chuyển thuần bao gồm: A) doanh thu thuần hoạt động bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác
Trong ba chỉ tiêu phản ánh quy mô sản xuất của doanh nghiệp, nếu bỏ qua giá trị dở dang đầu kỳ và cuối kỳ, chỉ tiêu
nào thường có giá trị lớn nhất, chỉ tiêu nào thứ hai và chỉ tiêu nào có giá trị nhỏ nhất? B) Chỉ tiêu giá trị tổng sản
lượng lớn nhất, giá trị sản lượng hàng hóa lớn thứ hai và giá trị sản lượng hàng hóa tiêu thụ nhỏ nhất
Trong các nhân tố sau,nhân tố nào không ảnh hưởng tới chỉ tiêu doanh thu thuần? D) Chiết khấu thanh toán
Tỷ lệ % thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa sản xuất trong kỳ chịu ảnh hưởng của các nhân tố? A)
Tổng chi phí sản xuất thực tế với tổng chi phí sản xuất kế hoạch
Tỷ lệ sai hỏng bình quân chịu ảnh hưởng của các nhân tố? D) Cơ cấu sản lượng sản xuất và tỷ lệ sai hỏng cá biệt.
Tỷ lệ sai hỏng cá biệt của từng loại sản phẩm chịu ảnh hưởng của các nhân tố? C) Thiệt hại về sản phẩm hỏng từng loại
và chi phí sản xuất sản phẩm từng loại.
Tỷ lệ sai hỏng cá biệt tăng thể hiện: A) Chất lượng sản phẩm sản xuất giảm
Tỷ số nợ được tính bằng: B) phép chia của các khoản nợ phải trả trên tổng nguồn vốn
QT305_Phân tích hoạt động kinh doanh

5


Tỷ số tự tài trợ được tính bằng: A) phép chia của vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn
Vì sao đối với sản phẩm không phân chia bậc chất lượng khi xác định mức tiết kiệm (lãng phí) chi phí sản xuất do chất
lượng sản phẩm sản xuất tăng (giảm) phải cố định chi phí sản xuất ở kỳ phân tích? C) Nếu thay đổi số lượng sản
phẩm, chi phí sản xuất ở hai kỳ khác nhau không thể so sánh được và cố định số lượng sản phẩm ở một kỳ, thay đổi
tỷ lệ sai hỏng cá biệt mới thể hiện được chất lượng sản phẩm tăng (giảm)
Vì sao khi phân tích chất lượng sản phẩm đối với sản phẩm không phân chia bậc chất lượng đối với riêng từng mặt
hàng, chỉ tiêu phân tích có thể xác định dưới dạng hiện vật và giá trị ,đối với chung các mặt hàng chỉ có thể xác
định dưới dạng giá trị? A) Vì khi phân tích chung các mặt hàng, mỗi mặt hàng có đơn vị tính khác nhau nên không
thể xác định số tổng được.
Vì sao lấy tài sản ngắn hạn để thanh toán nợ ngắn hạn gọi là hệ số khả năng thanh toán hiện thời? A) Vì phải qua thời
gian xử lý
Vì sao lấy tiền và các khoản tương đương tiền để thanh toán nợ ngắn hạn gọi là hệ số khả năng thanh toán nhanh?
C) Vì không phải qua thời gian xử lý
Xét về mặt toán học, điểm hòa vốn là giao điểm của: A) đường doanh thu và đường chi phí.
Ý nghĩa của chỉ tiêu tỷ suất tự tài trợ? A) Đo lường số vốn góp của chủ sở hữu trong tổng số vốn hiện có của DN
Ý nghĩa của việc phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp? C) Nhằm tiết kiệm chi phí đầu vào,
làm giảm giá trị các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp

QT305_Phân tích hoạt động kinh doanh

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×