Tải bản đầy đủ

Đáp ánh trắc nghiệm môn Nguyên lý TK KT

“Thu nhập bình quân một tháng của nhân viên công ty A năm 2008 là 12 triệu đồng” là chỉ
tiêu:B) Thời kỳ và chất lượng

Bạn có thể kết luận gì về hai công thức sau:(1)

(2)
D) Hai công thức này đưa ra cùng
một kết quả và quyền số trong (1) biểu hiện bằng số tuyệt đối, còn trong quyền số trong (2) biểu hiện bằng số tương đối, nên thực
chất là một
Các tham số của tổng thể mẫu có thể coi là tuân theo qui luật phân phối chuẩn khi: C) Qui mô mẫu
lớn hơn 30.
Cách chọn mẫu nào dưới đây không phải là chọn mẫu ngẫu nhiên? C) Hỏi ý kiến chuyên gia.
Căn bậc hai phương sai của phân phối làA) Độ lệch tiêu chuẩn.
Chỉ số ảnh hưởng kết cấu phản ánh: C) Biến động của kết cấu tổng thể theo tiêu thức đang nghiên cứu
Chỉ số cấu thành khả biến phản ánh biến động của D) lượng biến bình quân tiêu thức nghiên cứu
Chỉ số giá cả của một nhóm mặt hàng có:C) tính tổng hợp và tính phân tích
Chỉ số tổng hợp giá cả của Laspeyres có quyền số là: B) Lượng hàng tiêu thụ kỳ gốc
Chỉ số tổng hợp giá cả của Paasche có quyền số là: A) Lượng hàng tiêu thụ kỳ nghiên cứu
Chỉ số tổng hợp nêu lên sự biến động về giá qua thời gian thực chất là: C) TB cộng gia quyền của các
chỉ số đơn về giá.


Chỉ số tổng hợp nêu lên sự biến động về lượng qua thời gian thực chất là: C) Trung bình cộng gia
quyền của các chỉ số đơn về lượng

Chỉ số tổng hợp về giá có nhiều ưu điểm ngoại trừD) phân tích được sự biến động của riêng từng mặt hàng
Chỉ số tổng hợp về giá của Fisher không nhằm: A) Loại bỏ ảnh hưởng do biến động về giá của các mặt hàng giữa
hai kỳ

Chỉ số tổng hợp về giá của Fisher là: C) TB nhân giản đơn của của chỉ số tổng hợp về giá của Laspeyres và chỉ số
tổng hợp về giá của Paasche

Chỉ số tổng hợp về giá của Laspeyres là chỉ số bình quân cộng gia quyền của các chỉ số đơn về
giá với quyền số làB) doanh thu bán hàng kỳ gốc.
Chỉ số tổng hợp về lượng của Fisher là: C) TB nhân giản đơn của của chỉ số tổng hợp về lượng của Laspeyres và
chỉ số tổng hợp về lượng của Paasche

Chỉ số tổng hợp về lượng của Fisher là: C) TB nhân giản đơn của của chỉ số tổng hợp về lượng của Laspeyres và
chỉ số tổng hợp về lượng của Paasche

Chỉ số tổng hợp về lượng của Laspeyres có quyền số là: B) Giá bán kỳ gốc và doanh thu bán hàng kỳ gốc.
Chỉ số tổng hợp về lượng của Laspeyres là chỉ số bình quân cộng gia quyền của các chỉ số đơn
về lượng với quyền số làB) doanh thu bán hàng kỳ gốc
Chỉ số tổng hợp về lượng của một nhóm các mặt hàng có tính chất A) tổng hợp.
Chỉ số tổng hợp về lượng của Paasche có quyền số: A) Giá bán kỳ nghiên cứu và doanh thu bán hàng kỳ
nghiên cứu

Chỉ số tổng hợp về lượng của Paasche là chỉ số bình quân cộng điều hoà gia quyền của các chỉ
số đơn về lượng với quyền số là:B) Doanh thu bán hàng kỳ nghiên cứu
Chỉ tiêu nào dưới đây cho phép xác định cường độ của mối liên hệ và chiều hướng của mối liên
hệ tương quan?A) Hệ số tương quan
Có tài liệu của một xí nghiệp như sau:Chỉ số tổng hợp về giá thành của Paasche là:B) 98,42%.


Có tài liệu của một xí nghiệp như sau:Chỉ số tổng hợp về sản lượng của Laspeyres là: D)
113,80%

Có tài liệu về giá trị tồn kho của một cửa hàng như sau:Vậy giá trị tồn kho bình quân của cửa
hàng trong tháng 7/2008 là bao nhiêu? C) 203,8 triệu đồng
Có tài liệu về lợi nhuận của một cửa hàng trong giai đoạn 2004-2008 như sau:Vậy ứng với 1%
tốc độ tăng (giảm) về lợi nhuận của cửa hàng năm 2008 so với 2007 là bao nhiêu? A) 1,1 triệu đồng
Có tài liệu về lợi nhuận của một cửa hàng trong giai đoạn 2004-2008 như sau:Vậy ứng với 1%


tốc độ tăng (giảm) về lợi nhuận của cửa hàng năm 2008 so với 2007 là bao nhiêu? A) 1,1 triệu đồng
Có tài liệu về lợi nhuận của một doanh nghiệp trong giai đoạn 2004-2008 như sau:Vậy tốc độ
tăng bình quân về lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn 2004-2008 là bao nhiêu? D) 6,17%.
Có tài liệu về lợi nhuận của một doanh nghiệp trong giai đoạn 2004-2008 như sau:Vậy tốc độ
phát triển bình quân về lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn 2004-2008 là bao nhiêu? C)
106,17%

Có tài liệu về mức tiêu thụ hàng hoá của một cửa hàng trong tháng 12/2008 như sau:Chỉ số tổng
hợp về giá của 3 mặt hàng là:C) 101,73%
Có tài liệu về tổng quỹ lương của công nhân trong một doanh nghiệp như sau:Tổng quỹ lương
của doanh nghiệp nói trên trong giai đoạn 2005-2008 phát triển với tốc độ bình quân là bao
nhiêu?A) 106,26%.
Có tài liệu về tổng quỹ lương của công nhân trong một doanh nghiệp như sau:Tổng quỹ lương
của doanh nghiệp nói trên trong giai đoạn 2005-2008 phát triển với tốc độ bình quân là bao
nhiêu?A) 106,26%.
Có tài liệu về tổng quỹ lương của công nhân trong một doanh nghiệp như sau:Tổng quỹ lương
của doanh nghiệp nói trên trong giai đoạn 2005-2008 phát triển với tốc độ bình quân là bao
nhiêu?A) 106,26%.
Có tài liệu về vốn lưu động của một doanh nghiệp tại các thờiđiểm sau:Vậy vốn lưu động bình
quân của doanh nghiệp trong 4 tháng trên là bao nhiêu? D) 286,25 triệu đồng.
Có tốc độ phát triển định gốc về vốn lưu động bình quân của một doanh nghiệp qua các năm
như sau:Vậy tốc độ tăng bình quân của chỉ tiêu vốn lưu động của doanh nghiệp trong giai đoạn
2005-2008 là bao nhiêu? C) 3,71%.
Có tốc độ phát triển định gốc về vốn lưu động bình quân của một doanh nghiệp qua các năm
như sau:Vậy tốc độ tăng giảm liên hoàn của năm 2007 so với 2006 về chỉ tiêu vốn lưu động là
bao nhiêu?B) 4,55%.
Đặc điểm của dãy số tuyệt đối thời kỳ: D) Phản ánh qui mô hiện tượng nghiên cứu ở các thời gian khác nhau.
Đặc điểm của phương pháp chỉ số liên hoàn là: khi có nhiều nhân tố cùng tham gia tính toán chỉ
số thìB) chỉ có một nhân tố nghiên cứu thay đổi, các nhân tố còn lại cố định
Đại lượng nào phản ánh chiều hướng của mỗi liên hệ tương quan D) Hệ số tương quan và hệ số hồi qui
Đánh số các nhóm “Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Thủ quỹ, Thành viên Ban giám đốc” là loại
thang đo ?A) Định danh
Đánh số mức độ hài lòng về sản phẩm bao gồm” rất hài lòng, hài lòng, bình thuờng, không hài
lòng, rất không hài lòng” sử dụng thang đo nào dưới đây? B) Thứ bậc.
Đánh số mức độ hài lòng về sản phẩm bao gồm” rất hài lòng, hài lòng, bình thuờng, không hài
lòng, rất không hài lòng” sử dụng thang đo nào dưới đây? B) Thứ bậc.
Dãy số phân phối là:D) kết quả của phân tổ thống kê theo tiêu thức thuộc tính, hoặc phân tổ thống kê theo tiêu thức số
lượng, hoặc phân tổ có khoảng cách tổ


Để đánh giá cường độ của mối liên hệ phi tuyến cần dùng: B) Tỷ số tương quan
Để đánh giá cường độ của mối liên hệ phi tuyến cần dùng: B) Tỷ số tương quan
Để đánh giá cường độ của mối liên hệ tương quan tuyến tính, người ta có thể dùng: D) Hệ số tương
quan hoặc tỷ số tương quan

Để đánh giá cường độ của mối liên hệ tương quan tuyến tính, người ta có thể dùng: D) Hệ số tương
quan hoặc tỷ số tương quan

Để kiểm tra Xem liệu có đúng là giữa tiêu thức nguyên nhân x và tiêu thức kết quả y tồn tại một
mối liên hệ tương quan tuyến tính nào đó, người ta thực hiện kiểm định: C) Hệ số tương quan
Để kiểm tra Xem liệu có đúng là giữa tiêu thức nguyên nhân x và tiêu thức kết quả y tồn tại một
mối liên hệ tuyến tính nào đó, người ta thực hiện kiểm định cặp giả thuyết, trong đó, giả thuyết
đối là:B) β1≠0
Để kiểm tra Xem liệu thật sự có sự phụ thuộc của tiêu tiêu thức kết quả y vào tiêu thức nguyên
nhân x hay không, người ta thực hiện kiểm định: B) Hệ số hồi qui
Để làm giảm sai số chọn mẫu chúng ta cần phải D) tăng số đơn vị điều tra, phân tổ hiện tượng nghiên cứu rồi
mới lựa chọn đơn vị điều tra theo các tổ, lựa chọn phương pháp chọn mẫu phù hợp

Để nghiên cứu về thu nhập bình quân của công nhân tại một doanh nghiệp có 10 phân xưởng
sản xuất, người ta chọn ngẫu nhiên từ mỗi phân xưởng ra một số lượng công nhân bằng nhau
để tiến hành điều tra. Đây là phương pháp tổ chức chọn mẫuB) phân loại
Để nghiên cứu về thu nhập bình quân của công nhân tại một doanh nghiệp có 10 phân xưởng
sản xuất, người ta chọn ngẫu nhiên từ mỗi phân xưởng ra một số lượng công nhân bằng nhau
để tiến hành điều tra. Đây là phương pháp tổ chức chọn mẫuB) phân loại.
Để phân tích biến động của tổng chi phí sản xuất của một doanh nghiệp do ảnh hưởng biến
động bởi giá thành bình quân chung và tổng sản lượng toàn doanh nghiệp, có thể sử dụng: C)
Hệ thống chỉ số tổng lượng biến tiêu thức

Để xác định vị trí của trung vị trong một dãy số lượng biến, ta phải dựa vào chỉ số nào? B) Tần số
tích luỹ.

Để xác định vị trí của trung vị trong một dãy số lượng biến, ta phải dựa vào chỉ số nào? B) Tần số
tích luỹ.

Điểm IQ đối với một người nào đó sử dụng thang đo nào ?C) Khoảng
Điểm IQ đối với một người nào đó sử dụng thang đo nào ?C) Khoảng.
Điểm IQ đối với một người nào đó sử dụng thang đo nào ?C) Khoảng
Điều kiện đầu tiên khi vận dụng các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của
hiện tượng là:B) Đảm bảo tính chất so sánh được giữa các mức độ trong dãy số
Điều tra thống kê KHÔNG phải đảm bảo yêu cầu: A) Chính xác tuyệt đối
Điều tra thống kê KHÔNG phải đảm bảo yêu cầu: A) Chính xác tuyệt đối
Điều tra toàn bộ được thực hiện với trường hợp nào dưới đây? D) Giữa các đơn vị trong tổng thể bộc lộ có
sự khác biệt lớn

Do sự biến động của giá thành đơn vị bình quân chung các phân xưởng làm cho tổng chi phí
sản xuất của xí nghiệp kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc giảm 300 triệu đồng, khi đó A)

Đồ thị hình cột được sử dụng khi:D) Biểu hiện so sánh giữa các hiện tượng và biểu hiện hiện tượng qua
thời gian.


Đồ thị hình cột được sử dụng khi:D) Biểu hiện so sánh giữa các hiện tượng và biểu hiện hiện tượng qua thời gian
Đồ thị và biểu đồ:C) Có thể hữu ích để kiểm tra sự phân bố số liệu và thể hiện các kết quả của nghiên cứu
Doanh thu của một cửa hàng trong giai đoạn 2003-2008 là:Tốc độ phát triển bình quân về chỉ
tiêu doanh thu của cửa hàng nói trên trong thời gian 2003-2008 là: D) Không nên tính.
Dự đoán dựa trên lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân được thực hiện khi dãy số có các C) lượng
tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau

Dự đoán dựa trên tốc độ phát triển trung bình được thực hiện khi dãy số có các B) tốc độ phát triển
liên hoàn xấp xỉ nhau.

Đường biểu diễn mối liên hệ giữa tiêu thức nguyên nhân và tiêu thức kết quả theo phương trình
hồi qui được gọi là:A) Đường hồi qui lý thuyết.
Đường biểu diễn mối liên hệ giữa tiêu thức nguyên nhân và tiêu thức kết quả theo phương trình
hồi qui được gọi là:A) Đường hồi qui lý thuyết
Đường biểu diễn mối liên hệ thực tế giữa tiêu thức nguyên nhân và tiêu thức kết quả được gọi
là:B) Đường hồi qui thực nghiệm
Giả sử bạn đang xem xét một dãy số thời gian của các quí năm 2007 và 2008. Khi đó, quí III của
năm 2008 sẽ được đánh mã là:D) 7
Giả sử rằng chúng ta biết chiều cao của sinh viên nhưng không biết cân nặng của người đó. Vì
thế, chúng ta sử dụng phương trình hồi qui để xác định ước tính về cân nặng của cô ấy dựa
trên chiều cao. Chúng ta có thể phỏng đoán rằng D) mối liên hệ giữa cân nặng và chiều cao có mối liên hệ
thuận

Giả sử sự biến động của một hiện tượng qua thời gian được biểu diễn bằng một hàm xu thế
parabol:

, khi đó, t trong công thức đó làA) biến thứ tự thời gian.

Giá trị tuyệt đối của 1% tốc độ tăng (giảm) liên hoàn: A) Là trường hợp vận dụng số tuyệt đối và số tương đối.
Giá trị tuyệt đối của 1% tốc độ tăng giảm liên hoàn có đơn vị tính là: A) Đơn vị tính của chỉ tiêu nghiên
cứu

Hàm xu thế mũ được vận dụng khi dãy số có cácB) tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ nhau
Hàm xu thế parabol được vận dụng khi: D) Dãy số có các mức độ ban đầu tăng dần, sau đó lại giảm dần theo thời
gian

Hệ số hồi qui không phản ánh:A) Ảnh hưởng của tất cả các tiêu thức nguyên nhân đến tiêu thức kết quả
Hệ số hồi qui phản ánh:D) Ảnh hưởng của tiêu thức nguyên nhân đang nghiên cứu đến tiêu thức kết quả và chiều hướng
của mối liên hệ tương quan

Hệ số hồi qui phản ánh:D) Ảnh hưởng của tiêu thức nguyên nhân đang nghiên cứu đến tiêu thức kết quả và chiều hướng
của mối liên hệ tương quan.

Hệ số hồi qui:D) Phản ánh ảnh hưởng của tiêu thức nguyên nhân đang nghiên cứu đến tiêu thức kết quả và phản ánh độ dốc
của đường hồi qui lý thuyết

Hệ số hồi qui:D) Phản ánh ảnh hưởng của tiêu thức nguyên nhân đang nghiên cứu đến tiêu thức kết quả và phản ánh độ dốc
của đường hồi qui lý thuyết

Hệ thống chỉ số không có tác dụng D) tổng hợp hóa để đề xuất giải pháp thực hiện
Hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh: D) Đặc điểm cơ bản của hiện tượng nghiên cứu, mối liên hệ giữa các mặt của
hiện tượng nghiên cứu, mối liên hệ giữa hiện tượng nghiên cứu và hiện tượng có liên quan.

Kết luận rút ra được từ nghiên cứu của thống kê học: B) Chỉ đúng với hiện tượng số lớn


Kết quả của điều tra chọn mẫu không có đặc điểm là A) cung cấp thông tin về tất cả các đơn vị của tổng thể
chung

Kết quả của điều tra chọn mẫu không có đặc điểm là A) cung cấp thông tin về tất cả các đơn vị của tổng thể
chung

Kết quả của loại điều tra nào có thể được dùng để suy rộng cho toàn bộ hiện tượng? A) Điều tra
chọn mẫu

Kết quả của loại điều tra nào có thể được dùng để suy rộng cho toàn bộ hiện tượng? A) Điều tra
chọn mẫu

Khi chọn một nhóm công nhân trong doanh nghiệp để nghiên cứu mối liên hệ giữa tuổi nghề và
tiền lương, người ta xác định được giữa hai tiêu thức này có mối liên hệ tương quan tuyến tính
thuận. Nhưng nghi ngờ không có mối liên hệ này trong tổng thể công nhân toàn doanh nghiệp,
người ta thực hiện kiểm định giả thuyết đó. Khi đó, miền bác bỏ được xây dựng sẽ là: C)
Khi chọn một nhóm công nhân trong doanh nghiệp để nghiên cứu mối liên hệ giữa tuổi nghề và
tiền lương, người ta xác định được giữa hai tiêu thức này có mối liên hệ tương quan tuyến tính
thuận. Nhưng nghi ngờ không có mối liên hệ này trong tổng thể công nhân toàn doanh nghiệp,
người ta thực hiện kiểm định giả thuyết đó. Khi đó, miền bác bỏ được xây dựng sẽ là: C)
Khi chúng ta không có nguồn thông tin độc lập về phương sai của tổng thể, chúng ta phải sử
dụng ước lượng tốt nhất về phương sai tổng thể. Đó là:C) Phương sai mẫu.
Khi chúng ta không có nguồn thông tin độc lập về phương sai của tổng thể, chúng ta phải sử
dụng ước lượng tốt nhất về phương sai tổng thể. Đó là:C) Phương sai mẫu
Khi đường cong phân phối có đuôi dài hơn về phía phải, đó là phân phối chuẩn: B) Lệch phải
Khi đường cong phân phối có đuôi dài hơn về phía phải, đó là phân phối chuẩn: B) Lệch phải
Khi muốn có thông tin về tất cả doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn cả
nước, có thể tiến hành:A) Điều tra toàn bộ
Khi nghiên cứu biến động của các hiện tượng phức tạp, cần tiến hành phân tổ thống kê vì :D)
Phân tổ chính là một phương pháp nghiên cứu liên hệ và phân tổ cho thấy tầm quan trọng của từng bộ phận trong tổng thể

Khi nói do sự biến động của giá thành đơn vị bình quân từng phân xưởng làm cho giá thành
đơn vị bình quân chung toàn xí nghiệp kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc tăng 1 triệu đồng, có nghĩa
làB)
Khi nói phân tích biến động của tổng chi phí sản xuất toàn xí nghiệp do ảnh hưởng của giá
thành đơn vị bình quân chung các phân xưởng và tổng sản lượng sản xuất của các phân
xưởng, hệ thống chỉ số cần xây dựng là hệ thống chỉ số C) tổng lượng biến tiêu thức.
Khi nói: phân tích biến động của giá thành bình quân chung toàn xí nghiệp do ảnh hưởng của
các nhân tố cấu thành, hệ thống chỉ số cần xây dựng là hệ thống chỉ số B) bình quân
Khi nói: phân tích biến động của giá thành bình quân chung toàn xí nghiệp do ảnh hưởng của
các nhân tố cấu thành, hệ thống chỉ số cần xây dựng là hệ thống chỉ số B) bình quân
Khi nói: phân tích biến động của tổng chi phí sản xuất toàn xí nghiệp do ảnh hưởng của giá
thành đơn vị bình quân từng phân xưởng và sản lượng sản xuất của từng phân xưởng, hệ
thống chỉ số cần xây dựng là hệ thống chỉ sốA) tổng hợp
Khi phân tích thống kê, chỉ cần:D) Dựa trên cơ sở phân tích lý luận kinh tế xã hội, dựa vào tài liệu điều tra đã tổng hợp
được, từ đó lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp

Khi phân tích thống kê, chỉ cần:D) Dựa trên cơ sở phân tích lý luận kinh tế xã hội, dựa vào tài liệu điều tra đã tổng hợp
được, từ đó lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp

Khi phân tổ theo tiêu thức số lượng thì:D) Dựa vào đặc điểm của lượng biến tiêu thức để xác định số tổ


Khi phân tổ theo tiêu thức thuộc tính thì: D) Mỗi biểu hiện của tiêu thức không nhất thiết hình thành một tổ và các
biểu hiện được ghép vào một tổ phải có tính chất giống nhau hoặc gần giống nhau

Khi ta có phân phối chuẩn đối xứng và có 1 mốt, điểm cao nhất trên đường cong chỉ là: D) Mốt,
trung vị và số bình quân

Khi thực hiện kiểm định hệ số hồi qui của phương trình hồi qui tuyến tính đơn, miền bác bỏ
là:A)
Khi tiến hành điều tra chọn mẫu, những loại sai số nào dưới đây có thể xảy ra? D) Sai số do ghi chép,
sai số do tính chất đại diện, hoặc sai số do chọn mẫu ngẫu nhiên.

Khi tính chỉ số tổng hợp về lượng hàng hoá tiêu thụ giữa hai thị trường A và B, quyền số có thể
là:D) Giá cố định của từng mặt hàng do nhà nước qui định
Khi tính chỉ số tổng hợp về lượng hàng hoá tiêu thụ giữa hai thị trường A và B, quyền số có thể
là:D) Giá cố định của từng mặt hàng do nhà nước qui định
Khi tổng hợp thống kê, phải chú ý:A) lượng hóa các biểu hiện của tiêu thức thuộc tính bằng các thang đo.
Khi xác định số đơn vị mẫu cần điều tra để ước lượng số trung bình, nếu không biết phương sai
của tổng thể chung thì chúng ta có thể lấy phương sai A) lớn nhất trong các lần điều tra trước
Khi xác định số đơn vị mẫu cần điều tra để ước lượng số trung bình, nếu không biết phương sai
của tổng thể chung thì có thể:A) Lấy phương sai lớn nhất trong các lần điều tra trước
Khi xác định số đơn vị mẫu cần điều tra để ước lượng tỷ lệ, nếu không biết tỷ lệ của tổng thể
chung thì có thể lấy tỷ lệD) gần 0,5 nhất trong các lần điều tra trước
Khi xác định số đơn vị mẫu cần điều tra để ước lượng tỷ lệ, nếu không biết phương sai của
tổng thể chung thì có thể:D) Lấy phương sai gần 0,25 nhất trong các lần điều tra trước
Khi xác định số đơn vị tổng thể mẫu cần điều tra, nếu không biết phương sai của tổng thể
chung thì có thể dùngB) khoảng biến thiên (toàn cự) để ước lượng
Khi xác định số đơn vị tổng thể mẫu cần điều tra, nếu không biết phương sai của tổng thể
chung thì có thể:B) Điều tra thí điểm để xác định phương sai.
Khi xác định số đơn vị tổng thể mẫu cần điều tra, nếu không biết phương sai của tổng thể
chung thì có thể dùngB) khoảng biến thiên (toàn cự) để ước lượng.
Khi xác định số đơn vị tổng thể mẫu cần điều tra, nếu không biết phương sai của tổng thể
chung thì có thểD) dùng khoảng biến thiên (toàn cự) để ước lượng và lấy phương sai lớn nhất trong các lần điều tra trước.
Khi xác định trung vị trong dãy số có n = 2m đơn vị, trung vị là lượng biến của đơn vị đứng ở vị
trí:C) m và m + 1.
Khi xây dựng bảng thống kê, KHÔNG cần phải: B) Lựa chọn màu sắc phù hợp
Khi xây dựng bảng thống kê, nếu xuất hiện ký hiệu “...”, có nghĩa là: B) Số liệu thiếu sẽ bổ sung sau
Khi xây dựng bảng thống kê, nếu xuất hiện ký hiệu “x”, có nghĩa là: C) Không có liên quan, không được
ghi số liệu vào đó.

Khi xây dựng chỉ số tổng hợp về giá cả, quyền số được chọn là khối lượng hàng hoá tiêu thụ
Vì :B) Nó biểu hiện tầm quan trọng về lượng tiêu thụ của từng mặt hàng.
Khi xây dựng chỉ số tổng hợp về giá cả, quyền số được chọn là khối lượng hàng hoá tiêu thụ
Vì :B) Nó biểu hiện tầm quan trọng về lượng tiêu thụ của từng mặt hàng
Khoảng tin cậy 95% là khoảng trong đó giá trịA) Ước lượng chắc chắn 95% sẽ rơi vào.


Kiểm tra tài liệu điều tra, tức là D) xem tài liệu đó có đầy đủ nội dung và số đơn vị điều tra hay không; Xem tài liệu
đó có chính xác về số liệu và logic của nó hay không; kiểm tra tính đại biểu của số đơn vị được chọn (nếu là điều tra chọn mẫu).

Liên hệ tương quan là:A) Mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ
Loại sai số nào có thể xảy ra ở tất cả các cuộc điều tra? A) Sai số do ghi chép
Loại sai số nào có thể xảy ra ở tất cả các cuộc điều tra? A) Sai số do ghi chép
Lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc trong một khoảng thời gian bằng A) tổng các lượng tăng giảm tuyệt
đối liên hoàn trong khoảng thời gian đó.

Lượng tăng giảm tuyệt đối không cho biết sự biến độngD) về trị số trung bình của chỉ tiêu trong một khoảng
thời gian với một năm làm giá trị so sánh.

Lượng tăng giảm tuyệt đối không cho biết sự biến độngD) về trị số trung bình của chỉ tiêu trong một khoảng
thời gian với một năm làm giá trị so sánh

Mối liên hệ giữa hai biến trên là:D) Không xác định
Một công ty được thành lập vào năm 2001. Đến năm 2006, có 3 công ty khác sát nhập vào. Nếu
tính vốn huy động bình quân của công ty trong giai đoạn từ 2001 đến nay thì: A) Không có cùng phạm
vi nên không tính bình quân được

Một doanh nghiệp đặt kế hoạch trong 5 năm, thu nhập của người lao động sẽ tăng gấp đôi. Vậy
trong giai đoạn nói trên, bình quân mỗi năm, thu nhập của người lao động phải tăng thêm bao
nhiêu phần trăm?A) 14,87%
Một doanh nghiệp được thành lập từ năm 2000 và đến năm 2006, hợp nhất với một doanh
nghiệp khác. Khi đó, qui mô vốn cố định của doanh nghiệp qua các năm như sau.Vậy vốn cố
định của doanh nghiệp nói trên trong giai đoạn 2004-2008 tăng bình quân là bao nhiêu? D) Không
tính được.

Mục đích của việc vận dụng các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của hiện
tượng là:C) Loại bỏ tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
Mục đích xác định tổng thể thống kê để:C) Xem những đơn vị nào thuộc đối tượng nghiên cứu
Mức độ bình quân qua thời gian của dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian bằng nhau
được tính là:A) Trung bình của trung bình từng nhóm hai mức độ kế tiếp nhau
Mức độ bình quân qua thời gian của dãy số thời kỳ được tính là: B) Trung bình cộng giản đơn của các mức
độ trong dãy số

Mức độ nào dưới đây phản ánh độ đại biểu của tiêu thức tốt nhất? A) Số bình quân.
Muốn giảm sai số chọn mẫu, ta có thể: D) Tăng số đơn vị tổng thể mẫu, hoặc giảm phương sai tổng thể chung, hoặc
sử dụng phương pháp chọn mẫu thích hợp

Muốn giảm sai số chọn mẫu, ta có thể: D) Tăng số đơn vị tổng thể mẫu, hoặc giảm phương sai tổng thể chung, hoặc
sử dụng phương pháp chọn mẫu thích hợp

Muốn lựa chọn tiêu thức phân tổ thì D) Dựa vào mục đích nghiên cứu và phân tích bản chất của hiện tượng trong
điều kiện

Nếu biến phụ thuộc tăng khi biến độc lập tăng trong phương trình hồi qui tuyến tính, hệ số
tương quan sẽ:A) Nằm trong khoảng (0-1).
Nếu dãy số có phân phối chuẩn lệch trái thì: A) Số đơn vị có lượng biến lớn hơn số trung bình sẽ chiếm đa số
trong tổng thể

Nếu dãy số có phân phối chuẩn lệch trái thì B) Số đơn vị có lượng biến nhỏ hơn mốt sẽ chiếm đa số trong tổng thể
Nếu số trung bình lớn hơn Mốt thì:B) Số đơn vị có lượng biến nhỏ hơn số trung bình sẽ chiếm đa số trong tổng thể.


Nếu số trung bình lớn hơn số trung vị thì: B) Số đơn vị có lượng biến nhỏ hơn số trung bình sẽ chiếm đa số trong
tổng thể

Nghiên cứu các chỉ tiêu đo độ biến thiên của tiêu thức KHÔNG cho thấy được: D) Sự so sánh các hiện
tượng không cùng quy mô.

Người ta phải xác định các tham số của phương trình hồi qui sao cho: B) Đường hồi qui lý thuyết mô tả
gần đúng nhất đường hồi qui thực tế

Người ta tiến hành điều tra chọn mẫu ở một doanh nghiệp có 1.000 công nhân. Việc chọn mẫu
dựa trên danh sách bảng lương được sắp xếp theo thứ tự A, B, C... Người ta chia danh sách lần
lượt thành các nhóm gồm 10 người khác nhau. Mẫu được chọn là người đứng ở vị trí thứ 7
trong nhóm. Đây là phương pháp tổ chức chọn mẫuA) hệ thống
Người ta tính mật độ phân phối khi: C) Dãy số phân phối có khoảng cách tổ không bằng nhau
Nhận định nào dưới đây KHÔNG đúng về điều tra không toàn bộ? B) Xác định được qui mô của tổng thể
Nhận định nào dưới đây KHÔNG đúng về điều tra toàn bộ? A) Ứng dụng rộng rãi trên các loại tổng thể, các
lĩnh vực khác nhau

Nhận định nào dưới đây KHÔNG đúng về lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân? C) Do phản ánh sự
biến động trung bình của chỉ tiêu nên rất hữu ích với mọi dãy số thời gian.

Nhận định nào dưới đây KHÔNG đúng về lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân? C) Do phản ánh sự
biến động trung bình của chỉ tiêu nên rất hữu ích với mọi dãy số thời gian.

Nhận định nào dưới đây KHÔNG đúng về số tuyệt đối trong thống kê? B) Là kết quả thu được khi so
sánh hai mức độ của hiện tượng nghiên cứu

Nhận định nào dưới đây KHÔNG đúng với hình thức tổ chức điều tra chuyên môn? A) Mang tính
pháp lệnh

Nhận định nào dưới đây KHÔNG đúng với hình thức tổ chức điều tra chuyên môn? A) Mang tính
pháp lệnh

Nhận định nào dưới đây là đúng?B) Độ lệch tiêu chuẩn có thể được tính cho số liệu phân tổ và chưa được phân tổ
Nhận định nào không đúng khi xây dựng hệ thống chỉ số theo phương pháp liên hoàn? B) Chỉ số
toàn bộ bằng tổng của các chỉ số nhân tố.

Nhận định nào KHÔNG đúng về liên hệ tương quan? A) Là mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ.
Nhận định nào KHÔNG đúng về liên hệ tương quan? A) Là mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ
Nhận định nào KHÔNG đúng với độ lệch tuyệt đối bình quân? A) Chỉ tính đến lượng biến lớn nhất và nhỏ
nhất của dãy số

Nhận định nào không đúng với phương pháp chọn hoàn lại? D) Các đơn vị trong tổng thể mẫu là hoàn toàn
khác nhau.

Nhận định nào KHÔNG phải là nhiệm vụ của phân tích và dự đoán thống kê? A) Hệ thống hoá tài liệu
thu được qua điều tra

Những loại sai số nào dưới đây không xảy ra trong điều tra toàn bộ? D) Sai số do tính chất đại biểu và sai
số do chọn mẫu ngẫu nhiên

Nhược điểm của Mốt là:C) Kém nhạy bén với sự biến thiên của tiêu thức.
Nội dung điều tra là:B) Tập hợp các đặc điểm cần thu thập tài liệu trên các đơn vị điều tra.
Phân tích thống kê là: A) Dựa vào mức độ của hiện tượng trong quá khứ nêu lên được bản chất cụ thể và tính qui luật của
hiện tượng

Phân tích thống kê là: A) Dựa vào mức độ của hiện tượng trong quá khứ nêu lên được bản chất cụ thể và tính qui luật của
hiện tượng.


Phân tổ có vai trò trongD) Điều tra thống kê, tổng hợp thống kê và phân tích thống kê
Phân tổ không có khoảng cách tổ được áp dụng trong trường hợp: D) Tiêu thức thuộc tính và tiêu thức
số lượng có ít lượng biến

Phân tổ liên hệ nhằm:B) Biểu hiện mối liên hệ giữa các tiêu thức có quan hệ với nhau
Phân tổ thống kê KHÔNG cho biết: D) Mức độ của hiện tượng trong tương lai
Phân tổ thống kê KHÔNG cho biết: D) Mức độ của hiện tượng trong tương lai
Phát biểu nào dưới đây KHÔNG đúng về số bình quân? C) Số bình quân chung là quan trọng nhất vì nó đã san
bằng mọi chênh lệch, không cần phải xem xét đến số bình quân của các tổ

Phát biểu nào dưới đây là đúng về phương sai? A) Phương sai càng lớn thì lượng biến của tiêu thức càng thay
đổi nhiều.

Phát biểu nào dưới đây là đúng về phương sai? A) Phương sai càng lớn thì lượng biến của tiêu thức càng thay
đổi nhiều

Phát biểu nào dưới đây là KHÔNG đúng về số bình quân? B) Số bình quân được tính ra từ bất kỳ tổng thể nào
Phát biểu nào dưới đây là không đúng? B) Có thể nhận biết được hết các đơn vị trong tổng thể tiềm ẩn
Phát biểu nào dưới đây là KHÔNG đúng?C) Tốc độ tăng giảm định gốc bằng tích các tốc độ tăng giảm liên hoàn.
Phương án điều tra thống kê KHÔNG:D) Xác định phương pháp phân tích thống kê.
Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên giản đơn không thích hợp với tổng thể C) có kết cấu phức tạp.
Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian được áp dụng với dãy số B) thời kỳ.
Phương pháp thu thập tài liệu trực tiếp là:C) Gặp trực tiếp đơn vị điều tra
Phương pháp tổ chức chọn mẫu cho mẫu có tính đại biểu cao nhất là: B) Chọn phân loại
Phương sai càng lớn thì:B) Độ phân tán của tiêu thức càng lớn
Phương sai càng lớn thì:B) Độ phân tán của tiêu thức càng lớn.
Phương trình hồi qui hàm mũ được xây dựng khi: D) Trị số của tiêu thức kết quả thay đổi theo cấp số nhân
Phương trình hồi qui hyperbol được xây dựng khi: A) Tiêu thức nguyên nhân tăng thì tiêu thức kết quả giảm
với tốc độ không đều

Phương trình hồi qui parabol được xây dựng khi: C) Tiêu thức nguyên nhân tăng hay giảm với 1 lượng đều nhau
thì tiêu thức kết quả biến động với 1 lượng không đều nhau

Phương trình hồi qui parabol được xây dựng khi: C) Tiêu thức nguyên nhân tăng hay giảm với 1 lượng đều nhau
thì tiêu thức kết quả biến động với 1 lượng không đều nhau

Quyền số của chỉ số tổng hợp về giá cả của Laspeyres không phải là B) giá bán hàng hoá kỳ gốc.
Quyền số của chỉ số tổng hợp về giá cả của Paasche là D) tỷ trọng doanh thu bán hàng kỳ nghiên cứu.
Sai số chọn mẫu KHÔNG cho phép D) Xác định phương sai của tổng thể chung
Sai số do tính chất đại biểu là:D) Sai số do số lượng đơn vị mẫu không đủ lớn và sai số do mẫu được chọn không ngẫu
Sai số do tính đại diện do:C) Số đơn vị điều tra không đủ lớn
Sau khi phân tích kết quả một mẫu điều tra, người ta tính được với xác suất là 0,88, giới hạn
trên khi suy rộng số bình quân tổng thể chung là 112 và giới hạn dưới là 106. Điều đó có nghĩa
là:A) Với xác suất là 88% thì µ nằm giữa 106 và 112


Sau khi phân tổ thống kê thì: D) Các đơn vị có đặc điểm giống nhau theo tiêu thức phân tổ được đưa vào một tổ và giữa
các tổ có tính chất khác nhau.

Sau khi sử dụng phương pháp hồi qui, bạn thu được hai hàm sau:
thức nguyên nhân

(1) x: tiêu

(2) t: thời gianÝ nào dưới đây là đúng: B) (2) là hàm xu thế, (1) là

hàm hồi qui biểu diễn mối liên hệ

Sau khi tiến hành thu thập số liệu trong điều tra chọn mẫu, bước tiếp theo của qui trình là: C) Suy
rộng kết quả điều tra chọn mẫu.

Sau khi xác định được phương trình hồi qui, để đánh giá cường độ của mối liên hệ, phải xem
xét chỉ tiêu:D) Hệ số tương quan hoặc tỷ số tương quan
Sau khi xây dựng phương trình hồi qui biểu diễn mối liên hệ giữa hai tiêu thức số lượng, người
ta tính được tỷ số tương quan bằng 0,91. Điều đó có nghĩa mối liên hệ giữa hai tiêu thức trên D)
rất chặt chẽ và mối liên hệ giữa hai tiêu thức trên là mối liên hệ thuận

Số bình quân cho biết mức độB) đại diện của tổng thể.
Số bình quân cộng KHÔNG được dùng trong trường hợp nào? D) Dãy số của những lượng biến có quan hệ
tích.

Số bình quân mẫu được dùng để:A) Ước lượng số bình quân của tổng thể chung
Số công nhân trong hợp đồng của một doanh nghiệp tại thời điểm ngày 1/2/2009 là 300 người.
Do yêu cầu công việc, ngày 1/3/2009, doanh nghiệp tuyển thêm 30 người (có ký hợp đồng). Vậy
tổng số công nhân trong 2 tháng của doanh nghiệp là bao nhiêu? D) Không tính được
Số lượng đơn vị tổng thể mẫu không phụ thuộc vào yếu tố nào? D) nguồn gốc của mẫu điều tra
Số trung vị là lượng biến:B) Của đơn vị ở vị trí chính giữa trong một dãy số lượng biến
Số trung vị là lượng biến:B) Của đơn vị ở vị trí chính giữa trong một dãy số lượng biến
Số tương đối chỉ phản ánh mối quan hệ so sánh giữa: D) Hai mức độ cùng loại và hai mức độ khác loại nhưng
có mối liên hệ với nhau.

Số tương đối có được là do:D) Tính toán dựa trên cơ sở phép chia.
Số tương đối có được là do:D) Tính toán dựa trên cơ sở phép chia
Số tương đối cường độ là: B) Năng suất lao động bình quân một công nhân trong doanh nghiệp năm 2009 là 130 triệu
đồng

Số tương đối KHÔNG được dùng để:D) Nêu lên đặc điểm chung nhất của hiện tượng
Số tương đối không gian là:C) Giá vàng tháng 3 ở Hà Nội bằng 110% so với TP.HCM
So với cách chọn hoàn lại, số mẫu có thể hình thành theo cách chọn không hoàn lại sẽ B) nhỏ hơn
So với cách chọn hoàn lại, số mẫu có thể hình thành theo cách chọn không hoàn lại sẽ B) nhỏ hơn
So với điều tra toàn bộ, điều tra chọn mẫu có ưu điểm D) giảm được sai số phi chọn mẫu
So với phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian, phương pháp bình quân trượt có ưu điểm
hơn là:B) Số lượng các mức độ trong dãy số mất đi ít hơn.
So với sai số bình quân chọn mẫu theo cách chọn hoàn lại, sai số bình quân chọn mẫu theo
cách chọn không hoàn lại thường B) nhỏ hơn
Sự biến động của giá thành đơn vị bình quân từng phân xưởng làm cho tổng chi phí sản xuất
của xí nghiệp kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc giảm 300 triệu đồng khi đó B)


Sự biến động của kết cấu số lượng sản phẩm sản xuất của từng phân xưởng làm cho giá thành
đơn vị bình quân chung toàn xí nghiệp kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc tăng 1 triệu đồng, khi đó C)

Sự biến động của sản lượng sản xuất từng phân xưởng làm cho tổng chi phí sản xuất của xí
nghiệp kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc giảm 300 triệu đồng khi đó D)
Sự biến thiên của giá trị Y xung quanh đường hồi qui được biểu diễn tốt nhất là: C)
Tài liệu trong điều tra thống kê phải: A) Phản ánh khách quan tình hình thực tế của hiện tượng
Tại sao cần phải bình phương độ lệch giữa các lượng biến và số bình quân của nó khi tính
phương sai của tổng thể?C) Vì một số độ lệch sẽ mang dấu âm (-) và một số khác mang dấu dương (+).
Tại sao khi dùng phương pháp chỉ số bình quân để tính chỉ số phát triển cho khối lượng hàng
hoá tiêu thụ, người ta dùng số bình quân cộng gia quyền mà không dùng số bình quân điều hoà
gia quyền?C) Vì quyền số sử dụng là một số liệu thực tế, do vậy thuận tiện hơn khi tính toán
Tần số thu được sau khi phân tổ được biểu hiện bằng: A) Số tuyệt đối
Tần số tích lũy cho biết:A) 1 đơn vị đứng ở vị trí nào trong dãy số có lượng biến bằng bao nhiêu
Tham số nào dưới đây KHÔNG phải là mức độ trung tâm? D) Khoảng biến thiên
Thang đo khoảng được sử dụng với tiêu thức nào: B) Số lượng.
Thời kỳ điều tra là:C) Độ dài thời gian có sự tích luỹ về mặt lượng của hiện tượng đang được điều tra
Thống kê học nghiên cứu:C) mặt lượng và mặt chất của hiện tượng
Thống kê học nghiên cứu:C) mặt lượng và mặt chất của hiện tượng
Tiêu thức thống kê phản ánh:B) Đặc điểm của đơn vị tổng thể
Tiêu thức thuộc tính nào dưới đây có biểu hiện gián tiếp? B) Qui mô.
Tốc độ phát triển bình quân là:B) Trung bình nhân của các tốc độ phát triển liên hoàn
Tốc độ phát triển định gốc trong một khoảng thời gian bằng C) tích của các tốc độ phát triển liên hoàn trong
khoảng thời gian đó

Tốc độ phát triển định gốc trong một khoảng thời gian bằng C) tích của các tốc độ phát triển liên hoàn trong
khoảng thời gian đó

Tốc độ phát triển định gốc trong một khoảng thời gian bằng C) tích của các tốc độ phát triển liên hoàn trong
khoảng thời gian đó

Tốc độ phát triển là:A) Số tương đối động thái.
Tốc độ phát triển liên hoàn được tính bằng: A) Thương số của hai tốc độ phát triển định gốc liền nhau
Tốc độ tăng (giảm) bình quân là số tương đối nói lên C) nhịp điệu tăng (giảm) đại diện trong một thời kỳ nhất
định

Tốc độ tăng (giảm) trung bình được tính theo công thức nào? A)

(lần

Tổng chênh lệch tuyệt đối giữa các lượng biến với mức độ nào dưới đây là nhỏ nhất? C) Trung vị.
Tổng hợp thống kê là:A) Sắp xếp tài liệu điều tra theo một trật tự nào đó.
Trong các chỉ tiêu dưới đây, chỉ tiêu nào phản ánh giá trị tuyệt đối của 1% tốc độ tăng (giảm) liên
hoàn?C) 1% tốc độ tăng vốn lưu động của doanh nghiệp năm 2008 so với 2007 tương ứng với 45 triệu


Trong các chỉ tiêu dưới đây, chỉ tiêu nào phản ánh lượng tăng (giảm) tuyệt đối: A) Năm 2008 vốn lưu
động của doanh nghiệp tăng 900 triệu đồng so với năm 2005.

Trong các chỉ tiêu dưới đây, chỉ tiêu nào phản ánh lượng tăng (giảm) tuyệt đối: A) Năm 2008 vốn lưu
động của doanh nghiệp tăng 900 triệu đồng so với năm 2005

Trong các chỉ tiêu dưới đây, chỉ tiêu nào phản ánh tốc độ phát triển? B) Năm 2008 vốn lưu động của
doanh nghiệp bằng 150% so với năm 2005

Trong các chỉ tiêu dưới đây, chỉ tiêu nào phản ánh tốc độ tăng (giảm): C) Năm 2008 vốn lưu động của
doanh nghiệp tăng 50% so với năm 2005

Trong các loại điều tra dưới đây, loại hình điều tra nào KHÔNG thực hiện với số lớn các đơn vị?
C) Điều tra chuyên đề.

Trong các phương pháp chọn mẫu: chọn ngẫu nhiên đơn thuần, chọn máy móc, chọn phân loại,
ta có chọnD) phân loại theo tỷ lệ cho sai số nhỏ nhất
Trong các ý sau, ý nào biểu hiện số tuyệt đối?B) Mức giá của các mặt hàng tại các thị trường khác nhau
Trong các ý sau, ý nào không nằm trong tác dụng của phân tổ thống kê. D) Phân tổ thống kê là nghiên
cứu bản chất của các hiện tượng tự nhiên

Trong các ý sau, ý nào không nằm trong tác dụng của phân tổ thống kê. D) Phân tổ thống kê là nghiên
cứu bản chất của các hiện tượng tự nhiên.

Trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào không ảnh hưởng đến độ lớn của sai số chọn mẫu ngẫu
nhiên?D) Tình hình kinh tế xã hội ở khu vực điều tra
Trong những câu sau câu nào đúng:B) Chỉ số là số tương đối
Trong những phần việc sau của hoạt động thống kê, phần việc nào có chứa sai số? D) Xử lý dữ
liệu, thiết kế bảng hỏi và lấy mẫu.

Trong những phát biểu sau, phát biểu nào là sai? D) Mỗi tổ mô tả nhiều đặc điểm của các đơn vị trong tổ đó
Trong những phương án dưới đây, phương án nào không phải là là tác dụng của dãy số thời
gian?D) Cho biết dữ liệu thu thập được là xác thực
Trong những phương án dưới đây, phương án nào không phải là là tác dụng của dãy số thời
gian?D) Cho biết dữ liệu thu thập được là xác thực
Trung vị KHÔNG tính được cho:A) Dãy số thuộc tính
Trung vị là mức độ:A) Phân chia tổng thể thành hai phần bằng nhau
Từ dãy số thời gian về chỉ tiêu doanh thu (tỷ đồng) của một doanh nghiệp trong giai đoạn 20032008, người ta xây dựng được một hàm xu thế phán ánh biến động của doanh thu qua thời
gian:
. Trong đó, qui ước biến thứ tự thời gian t của năm 2003 là 1, năm 2004 là 2...
Từ dãy số thời gian về chỉ tiêu doanh thu (tỷ đồng) của một doanh nghiệp trong giai đoạn 20032008, người ta xây dựng được một hàm xu thế phán ánh biến động của doanh thu qua thời
gian:
. Trong đó, qui ước biến thứ tự thời gian t của năm 2003 là -5, năm 2004 là
-3...Vậy dự đoán doanh thu của doanh nghiệp năm 2010 sẽ là bao nhiêu? D) 26,72 tỷ đồng
Tỷ lệ dân số nam trên 100 nữ của nước ta tại thời điểm 1/4/2009 là 98. Vậy số 98 này là: C) Số
tương đối.

Tỷ lệ dân số nam trên 100 nữ của nước ta tại thời điểm 1/4/2009 là 98. Vậy số 98 này là: C) Số
tương đối

Tỷ lệ theo một tiêu thức nào đó của mẫu được dùng để ước lượng B) tỷ lệ theo một tiêu thức nào đó của
tổng thể chung


Tỷ lệ theo một tiêu thức nào đó của mẫu được dùng để ước lượng B) tỷ lệ theo một tiêu thức nào đó của
tổng thể chung

Ước lượng làC) từ các tham số của tổng thể mẫu suy luận cho các tham số tương ứng của tổng thể chung
Ưu điểm của phương pháp chọn mẫu phân loại KHÔNG phải là: C) Đòi hỏi có nhiều thông tin về tổng thể
chung

Ưu điểm của phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian là: A) Triệt tiêu các nhân tố ngẫu nhiên để thấy
được tính qui luật của dãy số

Vậy dự đoán doanh thu của doanh nghiệp năm 2009 sẽ là bao nhiêu? B) 23,56 tỷ đồng.
Với câu hỏi “Nhãn hiệu thời trang mà bạn yêu thích”, thang đo nào dưới đây sẽ được sử dụng?
A) Định danh

Với hiện tượng không có sự tích luỹ về mặt lượng qua thời gian, khi điều tra cần phải xác
định:A) Thời điểm điều tra.
Với mẫu có kích thước nhỏ, khi tiến hành ước lượng kết quả cho tổng thể chung, so với
phương pháp ước lượng điểm, ước lượng khoảng cho kết quả: A) Tốt hơn.
Với mục đích nghiên cứu là nghiên cứu các doanh nghiệp hoạt động công nghiệp trên địa bàn
Hà Nội, hãy Xem trong các tổng thể dưới đây, tổng thể nào là đồng chất? C) Tổng thể các doanh nghiệp
hoạt động công nghiệp thuộc khu vực Nhà nước đóng trên địa bàn Hà Nội.

Với nhiều hàm xu thế khác nhau, hàm xu thế tốt nhất có sai số tiêu chuẩn là A) nhỏ nhất.
Với nhiều hàm xu thế khác nhau, hàm xu thế tốt nhất có sai số tiêu chuẩn là A) nhỏ nhất.
Với phân tổ kết hợp:B) Vai trò của các tiêu thức phân tổ là khác nhau
Với phương pháp chọn mẫu phân tầng hai cấp, đơn vị điều tra là: D) Một số các đơn vị mẫu cấp I và một
số các đơn vị mẫu cấp II.

Xác định thời điểm điều tra: D) Do hiện tượng luôn biến động (tăng/giảm) nên phải cố định mặt lượng của hiện tượng tại
một thời điểm và để điều tra viên phản ánh mặt lượng của hiện tượng vào thời điểm đó

Xác định thời điểm điều tra: D) Do hiện tượng luôn biến động (tăng/giảm) nên phải cố định mặt lượng của hiện tượng tại
một thời điểm và để điều tra viên phản ánh mặt lượng của hiện tượng vào thời điểm đó

Xác định trình tự đúng nhất của ba bước cơ bản trong hoạt động thống kê? B) Thiết kế mẫu, xử lý số
liệu và phân tích

Xây dựng hệ thống chỉ số theo phương pháp ảnh hưởng biến động riêng biệt thì: C) Cả hai chỉ số
tổng hợp về giá và lượng đều có quyền số ở kỳ gốc

Xây dựng hệ thống chỉ số theo phương pháp ảnh hưởng biến động riêng biệt thì: C) Cả hai chỉ số
tổng hợp về giá và lượng đều có quyền số ở kỳ gốc.

Xem xét các cặp số liệu sau (biến độc lập đứng trước):(16, 56) (10, 98) (35, 105) (4, 70) (12,
121)Xem xét dãy số liệu sau:14, 16, 16, 22, 25, 25, 38, 38, 38Tham số đo xu hướng trung tâm nào
kém ý nghĩa nhất? B) Mốt.
Ý nào dưới đây không đúng về một chỉ tiêu thống kê? B) Phản ánh hiện tượng cá biệt
Ý nào dưới đây không đúng về chỉ tiêu thống kê? A) Chỉ tiêu tương đối biểu hiện qui mô, số lượng của
hiện tượng
Dãy số phân phối là kết quả của: D) Phân tổ không có khoảng cách tổ, hoặc phân tổ có khoảng cách tổ đều
nhau, hoặc phân tổ có khoảng cách tổ không đều nhauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×