Tải bản đầy đủ

đáp án trắc nghiệm KT207 – THUẾ

KT207 – THUẾ - Việt Anh
+ Luyện tập trắc nghiệm 1: 1 - 4
+ Luyện tập trắc nghiệm 2: 1 - 4
+ Bài tập về nhà 1: 1
+ Luyện tập trắc nghiệm 3: 1 - 6
+ Luyện tập trắc nghiệm 4: 1 - 8
+ Bài tập về nhà 2: 1
+ Luyện tập trước thi: 1 - 5
-----------------------------------------Ấn định thuế đối với cơ sở nộp thuế theo phương pháp kê khai được áp dụng trong trường hợp nào? B) Kê khai
không chính xác, không trung thực, không đầy đủ về căn cứ tính thuế; nộp chậm hồ sơ kê khai sau 10 ngày kể từ ngày
hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế; không phản ánh hoặc phản ánh không chính xác số liệu vào sổ kế toán.
Ba người bạn A, B và C nhận được 3 học bổng: A nhận được học bổng của một trường đại học ở nước ngoài, B
nhận được học bổng của tổ chức DAAD theo chương trình hỗ trợ sinh viên Việt Nam, C nhận được học bổng của
tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam do bốc thăm khuyến mại của tổ chức đó. Học bổng chịu thuế thu nhập cá nhân là:
D) các khoản học bổng không chịu thuế thu nhập cá nhân.
Các hoạt động tạo thu nhập nào sau đây là thu nhập khác đối với một doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may
mặc? B) Thu nhập từ thanh lý tài sản.
Các khoản thu nhập nào sau đây KHÔNG phải chịu thuế thu nhập cá nhân? A) Thu nhập của chủ doanh nghiệp tư
nhân từ kết quả hoạt động kinh doanh.
Các trường hợp nào sau đây KHÔNG được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp? C) Chi ủng hộ Đoàn thanh niên cắm trại nhân ngày thành lập đoàn 26/3.

Các trường hợp nào sau đây KHÔNG được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp? D) Đóng bảo hiểm nhân thọ cho lãnh đạo doanh nghiệp.
Các trường hợp nào sau đây KHÔNG được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp? D) Tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, vi phạm luật giao thông.
Chi phí nào sau đây hiện nay theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu
nhập doanh nghiệp? B) Trả tiền lãi vay vốn sản xuất kinh doanh cho các tổ chức cho vay khác ngoài tổ chức tín dụng.
Chủ thể nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng? D) Nông dân sản xuất lúa gạo.
Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán hàng hóa xuất hóa đơn giá trị gia tăng
chỉ ghi giá thanh toán, không ghi giá chưa có thuế và thuế giá trị gia tăng thì giá tính thuế giá trị gia tăng đầu ra là:
B) giá thanh toán ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng theo đúng
giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
được xác định là: B) Tiền hoa hồng được hưởng chưa có thuế giá trị gia tăng.
Cơ sở kinh doanh sản xuất hai loại mặt hàng là xe đạp và xe lăn. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của nguyên vật liệu
sản xuất hai mặt hàng là 60 triệu đồng. Cơ sở sản xuất không hạch toán riêng nguyên vật liệu sản xuất từng mặt
hàng. Biết rằng doanh thu trong kỳ tính thuế của xe đạp là 600 triệu đồng, của xe lăn là 900 triệu đồng. Tính thuế giá
trị gia tăng khấu trừ trong kỳ (thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%)? A) 24 triệu đồng.
Cơ sở nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ cho thuê tài sản, người thuê trả trước cho nhiều kỳ,
doanh thu là: B) tiền cho thuê thu được phân bổ cho số năm trả trước chưa có thuế giá trị gia tăng.
Cơ sở nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu của hàng hóa bán theo phương thức trả
góp, trả chậm là: A) Doanh thu tính theo giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của hàng bán trả ngay không bao gồm
lãi trả chậm.
Công ty A hoạt động kinh doanh thương mại nội địa, trong tháng 9 công ty có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa
được khấu trừ của riêng tháng 8 chuyển sang là 15 triệu, thuế giá trị gia tăng đầu vào tập hợp được trong tháng là
195 triệu. Tháng 7 doanh nghiệp đã nộp 25 triệu tiền thuế giá trị gia tăng. Số thuế giá trị gia tăng được hoàn tháng 9
là: D) không đủ điều kiện để xin hoàn thuế giá trị gia tăng trong tháng 9.
Công ty A là đại lý cho công ty B, trong tháng đã bán được lượng hàng hóa theo giá chưa thuế giá trị gia tăng mà
công ty B quy định là 750 triệu đồng, hoa hồng phí 10% trên giá chưa thuế giá trị gia tăng. Doanh thu của công ty A
là bao nhiêu? B) 75.000.000 đồng.
Công ty A là đại lý phân phối bán đúng giá hưởng hoa hồng sản phẩm dầu nhờn. Trong tháng 9 có doanh số tiêu thụ
là 660 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%). Hoa hồng đại lý chưa có thuế giá trị gia tăng được hưởng
là 15% tính trên giá thanh toán. Giá tính thuế giá trị gia tăng của Công ty A là bao nhiêu? B) 99 triệu đồng.


Công ty A làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng cho công B, Công ty B hỗ trợ chi phí vận chuyển đến khách hàng
cho Công ty A bằng cách thuê Công ty C. Thuế giá trị gia tăng của chi phí vận chuyển sẽ được tính vào thuế giá trị gia
tăng đầu vào của: D) Tùy thuộc nội dung ghi trên hóa đơn.
Công ty A nhận nhập khẩu ủy thác cho Công ty B nhập một lô hàng của Công ty C có trụ sở tại Australlia. Chủ thể có
trách nhiệm kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng là? A) Công ty A.
Công ty A nhận nhập khẩu uỷ thác một dây chuyền sản xuất cho công ty B, ngân hàng C là người bảo lãnh về số tiền


thuế nhập khẩu phải nộp. Chủ thể có trách nhiệm nộp thuế nhập khẩu của dây chuyền trên là: B) công ty A.
Công ty A nhập khẩu 100 tấn nguyên vật liệu X, giá nhập tại cửa khẩu là 150 USD/tấn, chi phí vận chuyển và bảo
hiểm quốc tế cho cả lô hàng là 2.500 USD. Trong năm đã xuất kho 60 tấn để sản xuất 10.000 sản phẩm Y, trong đó đã
tiêu thụ được 6.000 sản phẩm. Thuế suất thuế nhập khẩu của nguyên vật liệu X là 20%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc
biệt của nguyên vật liệu X là 45%, thuế suất thuế giá trị gia tăng của nguyên vật liệu X là 10%. Tỷ giá tính thuế 22.500
VND/USD. Chi phí nguyên vật liệu được trừlàbao nhiêu? A) 211.410.000 đồng.
Công ty A nhập khẩu 200 lít rượu 450 để sản xuất 3000 sản phẩm A, giá nhập khẩu 20USD/1ít (thuế suất thuế nhập
khẩu 90%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu là 65%). Bán 1000 sản phẩm A trong nước với giá chưa thuế
giá trị gia tăng là 450.000đồng/sản phẩm. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu
trừ là: C) 28.215.000 đồng.
Công ty A sản xuất hai loại sản phẩm là xe đạp và xe lăn. Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu vào tập hợp chung toàn
doanh nghiệp tháng 9/N là 165 triệu, trong đó có 12 triệu không đủ điều kiện được khấu trừ. Doanh số bán hàng
tháng 9 của xe đạp là 1.400 triệu, xe lăn là 200 triệu. Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ tháng 9/N là: C)
133.875.000 đồng.
Công ty A sản xuất rượu bán cho công ty B. Công ty B bán toàn bộ lô hàng cho công ty C. Công ty C xuất khẩu 50%
còn lại bán trong nước. Chủ thể phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là: A) công ty A.
Công ty A sử dụng 50 sản phẩm để khuyến mại cho khách hàng trong tháng tri ân khách hàng. Giá thành một đơn vị
sản phẩm là 1.200.000 đồng. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm trong các giao dịch mua bán thông
thường là 1.450.000đồng/sản phẩm. Khách hàng mua số lượng lớn từ 10 sản phẩm trở lên sẽ được hưởng 1 sản
phẩm khuyến mại. Sản phẩm này được xuất khẩu với giá FOB Hải Phòng tương đương 1.500.000đồng/sản phẩm.
Sản phẩm khuyến mại có giá tính thuế giá trị gia tăng là: D) không phải tính thuế giá trị gia tăng.
Công ty A thuê công ty B tổ chức tour du lịch Hạ Long cho nhân viên để khảo sát thị trường, tổng giá thanh toán là
165 triệu đồng. Công ty B đã giảm trừ cho công ty A 10% do đặt tour trong thời gian công ty B tổ chức khuyến mại.
Công ty A đã thanh toán bằng chuyển khoản cho công ty B. Công ty A được ghi nhận vào chi phí hợp lý bao nhiêu
tiền? D) 135 triệu đồng.
Công ty A trong tháng 9 có tình hình sau: Nhận uỷ thác xuất khẩu một lô hàng giá FOB Hải Phòng 100.000 USD. Hoa
hồng uỷ thác bao gồm cả thuế giá trị gia tăng là 165 triệu đồng. Xuất khẩu một lô hàng thiết bị điện tử, giá FOB
55.000USD. Thanh lý một dây chuyền sản xuất giá thanh toán là 82.5 triệu đồng. Thuế suất thuế giá trị gia tăng các
mặt hàng trên là 10%. Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trong tháng là 75 triệu đồng. Tỷ giá tính thuế
22.500 VND/USD. Thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp này phải nộp trong tháng là: D) 0 đồng.
Công ty B nhập khẩu sợi thuốc lá rồi thuê Công ty A gia công. Khi gia công hoàn thành công ty A giao hàng cho công
C theo sự chỉ định của công ty B. Chủ thể phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là: D) công ty A và công ty B.
Công ty bia Hà Nội trong tháng 9/N sản xuất hoàn thành 5.000 két bia chai, đã tiêu thụ được 4.500 két, sử dụng 100
két để khuyến mại cho khách hàng và 50 két để phục vụ hội nghị khách hàng. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là
115.000 đồng/két, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 45%. Thuế tiêu thụ đặc biệt Công ty phải nộp là: C) 165.956.896
đồng.
Công ty bia Hà nội trực tiếp xuất khẩu 10.000 thùng bia ra nước ngoài với giá FOB Hải Phòng là 12USD/thùng, thuế
suất thuế tiêu thụ đặc biệt 45%. Tỷ giá tính thuế là 22.500 VND/USD. Thuế suất thuế xuất khẩu của bia là 2%. Thuế
tiêu thụ đặc biệt phải nộp là: A) Không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
Công ty cổ phần sản xuất nội thất Thanh Thủy trong tháng 9 có tài liệu sau: Thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ
tháng 8 chuyển sang là 75 triệu, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho bên nước ngoài 35 triệu đồng. Thông
báo nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là 150 triệu. Mua hàng trong nước có hóa đơn giá trị gia tăng, thuế giá
trị gia tăng của số hóa đơn này là 85 triệu đồng, trong đó có 25 triệu là thuế giá trị gia tăng của một hóa đơn được
thanh toán theo phương thức bù trừ công nợ. Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ của công ty trong
tháng này là: C) 195 triệu đồng.
Công ty cổ phần Long Thành nhận xuất khẩu uỷ thác 3.000 sản phẩm A theo điều kiện CIF là 15 USD/sản phẩm, chi
phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 2 USD/sản phẩm. Tỷ giá tính thuế 1 USD = 22.500 VNĐ. Thuế suất thuế xuất
khẩu của sản phẩm là 2%. Xác định thuế xuất khẩu Công ty Long Thành phải nộp? D) 17.550.000 đồng.
Công ty Cổ phần Thanh Minh bán xe ô tô theo phương thức trả góp trong 2 năm với giá 560 triệu. Ngay khi nhận xe
trả 50%, số còn lại trả đều trong 8 quý. Giá bán trả ngay bao gồm cả thuế giá trị gia tăng là 539 triệu. Thuế suất thuế
giá trị gia tăng là 10%. Giá tính thuế giá trị gia tăng của xe ô tô bán theo phương thức trả góp là: C) 490 triệu đồng.


Công ty cổ phần Thiên Anh nhập khẩu 1.000 lít rượu 75 độ để sản xuất rượu 40 độ, giá nhập khẩu theo điều kiện
CIF là 3 USD/lít, thuế suất thuế nhập khẩu 10 %, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 45%, tỷ giá tính thuế là 22.500
VND/USD. Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp là: B) 33.412.500 đồng.
Công ty cổ phần Thiên Thanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cho một doanh nghiệp chế xuất
thuê hội trường để tổ chức hội nghị khách hàng, giá thuê chưa có thuế giá trị gia tăng là 22 triệu đồng, việc thanh
toán được thực hiện 50% chuyển khoản, 50% bằng tiền mặt. Thuế giá trị gia tăng đầu ra của nghiệp vụ trên là: A)
2,2 triệu đồng.
Công ty cổ phần Thiên Trang mua 100 máy vi tính của một doanh nghiệp chế xuất có giá trị 1 tỷ đồng, thuế suất thuế
nhập khẩu là 10%. Thuế nhập khẩu công ty Thiên Trang phải nộp là: B) 100.000.000 đồng.
Công ty cổ phần Thuần Châu bán cho một doanh nghiệp khu chế xuất một lô hàng có trị giá 200 triệu đồng. Biết rằng
thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trên là 1% thuế xuất khẩu công ty Thuần Châu phải nộp là: B) 2.000.000
đồng.
Công ty cổ phần Tràng An nhập khẩu 100 bộ điều hòa công suất 18.000 BTU, giá CIF Hải phòng là 105 USD/bộ. Thuế
suất thuế nhập khẩu 30%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 10%; thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Tỷ giá tính
thuế 22.500 VND/USD. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp là: A) 33.783.750 đồng.
Công ty cổ phần Trường An nhận uỷ thác nhập khẩu một lô hàng tiêu dùng, giá CIF Hải Phòng là 55.000USD. Hoa
hồng uỷ thác là 2% trên giá nhập. Nhập khẩu trực tiếp một lô hàng mỹ phẩm, giá tính thuế nhập khẩu là 30.000USD.
Thuế suất thuế nhập khẩu hàng tiêu dùng là 20%, mỹ phẩm là 70%. Thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Tỷ giá tính
thuế 22.500 VDN/USD. Thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp phải kê khai, nộp ở khâu nhập khẩu là:  B) 263,25
triệu đồng.
Công ty cổ phần Tuấn Thủy có số thuế giá trị gia tăng phải nộp luỹ kế như sau: T12/N: -150 triệu đồng, T1/N+1: -250
triệu đồng; T2/N+1: + 100 triệu đồng; T3/N+1: -175 triệu đồng. Vào tháng 4/N+1 doanh nghiệp được hoàn thuế tối
đa là: A) Chưa được hoàn thuế.
Công ty cổ phần Vạn Tuế trong tháng 9 có tình hình sau: Doanh thu bán thảm trong nước chưa thuế giá trị gia tăng
là 15.350 triệu đồng. Xuất khẩu một lô hàng giá FOB là 120.000USD. Thuế giá trị gia tăng đầu vào là 1.450 triệu đồng
(các hóa đơn mua vào có giá trị trên 20 triệu), trong đó của lô hàng xuất khẩu là 175 triệu. Hàng XK được thanh
toán bằng chuyển khoản. Tỷ lệ hàng hóa mua trong nước doanh nghiệp thanh toán bằng chuyển khoản là 80%,
thanh toán theo phương thức bù trừ công nợ là 10%, thanh toán bằng tiền mặt 10%. Thuế suất thuế giá trị gia tăng
của mặt hàng là 10%. Thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp này phải nộp trong tháng là: D) 212,5 triệu đồng.
Công ty cung cấp tour du lịch Hà Nội – Sài Gòn - Campuchia có giá trọn gói là 7,7 triệu cho 6 ngày, 5 đêm, trong đó
đoạn Hà Nội – Sài Gòn có trị giá 5 triệu. Thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Thuế giá trị gia tăng đầu ra ghi trên
hóa đơn là: D) 245.454,545 đồng.
Công ty Hoa Sen nhập khẩu một dây chuyền sản xuất, tổng giá trị của dây chuyền là 125.000 USD, trong đó có
25.000 USD là chi phí lắp đặt chạy thử và đào tạo nhân viên vận hành tại Việt Nam. Thuế suất thuế nhập khẩu của
dây chuyền là 10%. Tỷ giá tính thuế 1 USD = 22.500 VNĐ. Thuế nhập khẩu phải nộp là: B) 225.000.000 đồng.
Công ty Hưng Long xuất khẩu 40.000 kg sản phẩm A, giá bán tại kho công ty là 50.000 đồng/kg, chi phí vận chuyển
từ kho đến cảng xuất khẩu do bên mua chịu là 5.000 đồng/kg, thuế suất thuế xuất khẩu của sản phẩm A là 3%. Thuế
xuất khẩu phải nộp là: C) 66.000.000 đồng.
Công ty INFOTEX nhập khẩu uỷ thác 1.500 chai rượu, giá bán tại cửa khẩu xuất 10 USD/chai, phí vận tải, bảo hiểm
quốc tế đến cửa khẩu nhập đầu tiên cho cả lô hàng: 7.000 USD, hoa hồng uỷ thác là 10% trên giá tính thuế nhập
khẩu. Thuế suất thuế nhập khẩu rượu: 150%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu là 45%. Tỷ giá tính thuế
22.500 VND/USD. Thuế tiêu thụ đặc biệt doanh nghiệp phải nộp khi nhập khẩu là: A) 556.875.000 đồng
Công ty may Thắng Lợi nhập khẩu sợi từ nước ngoài để sản xuất vải xuất khẩu. Trị giá của sợi nhập khẩu tính đến
cửa khẩu nhập đầu tiên 260.000.000 đồng. Từ số sợi trên, doanh nghiệp sản xuất được 10.000 m vải. Trong thời
hạn nộp thuế nhập khẩu, doanh nghiệp đã xuất khẩu được 6.000 m vải. Sau thời hạn nộp thuế, doanh nghiệp xuất
khẩu tiếp 3.000 m vải, số vải còn lại doanh nghiệp bán trong nước. Thuế suất thuế nhập khẩu sợi 30%. Doanh
nghiệp đã nộp các loại thuế ở khâu nhập khẩu. Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp trị giá
giao dịch. Thuế nhập khẩu doanh nghiệp được hoàn là: A) 23.400.000 đồng. (Vì: (260.000.000/10.000) × 3.000 ×
30% = 23.400.000 đồng.)
Công ty may Thắng Lợi nhập khẩu sợi từ nước ngoài để sản xuất vải xuất khẩu. Trị giá của sợi nhập khẩu tính đến
cửa khẩu nhập đầu tiên 260.000.000 đồng. Từ số sợi trên, doanh nghiệp sản xuất được 10.000 m vải. Trong thời
hạn nộp thuế nhập khẩu, doanh nghiệp đã xuất khẩu được 6.000 m vải. Sau thời hạn nộp thuế, doanh nghiệp xuất
khẩu tiếp 3.000 m vải, số vải còn lại doanh nghiệp bán trong nước. Thuế suất thuế nhập khẩu sợi: 30%. Giá tính
thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất. Thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp đến thời hạn
nộp thuế là: B) 31.200.000 đồng.
Công ty rượu Hà Nội bán cho doanh nghiệp khu chế xuất 20 thùng rượu 40 độ cồn với giá chưa thuế giá trị gia tăng
là 325.000 đồng/thùng, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu là 65%. Công ty rượu Hà Nội phải nộp thuế tiêu
thụ đặc biệt là: D) Không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.


Công ty rượu Thăng Long trong tháng 9/N bán được 5.200 lít rượu 40 độ với giá chưa thuế giá trị gia tăng là 25.000
đồng/lít, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 65%. Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của Công ty là: B) 51.212.121 đồng.
Công ty Thương mại Tây Hồ nhập khẩu 1000 lít rượu trắng doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu là 19.850.000 đồng
Doanh nghiệp sử dụng toàn bộ số rượu trên để sản xuất thành 1500 lít rượu màu, trong đó xuất khẩu được 120 lít,
số còn lại tiêu thụ trong nước. Thuế nhập khẩu được hoàn là: B) 1.588.000 đồng.
Công ty thương mại Thiên Phúc nhập khẩu 1.500 chai rượu, Giá CIF Hải Phòng là 13USD/chai. Trong quá trình vận
chuyển, xếp dỡ (hàng còn nằm trong khu vực hải quan quản lý) vỡ 20 chai. Thuế suất thuế nhập khẩu rượu: 150%,
thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu là 45%. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng
nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp là: A) 487.012.500 đồng.
Công ty TNHH Đại Quang Nam kinh doanh dịch vụ massage, tháng 9/N có tổng doanh số bán hàng (chưa bao gồm
thuế giá trị gia tăng 10%) là 345.900.000 đồng, trong đó doanh số dịch vụ massage là 236.000.000 đồng, dịch vụ ăn
uống đi kèm là 109.900.000 đồng. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của kinh doanh massage là 30%, thuế tiêu thụ
đặc biệt mà công ty phải nộp là bao nhiêu? C) 79.823.077 đồng.
Công ty TNHH Phong Phú nhập khẩu uỷ thác 500 bộ điều hòa nhiệt độ công suất 24000 BTU , giá bán tại cửa khẩu
xuất là: 160 USD/bộ, chi phí vận tải, bảo hiểm tính đến cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên cho cả lô hàng: 7.000USD, hoa
hồng uỷ thác doanh nghiệp được hưởng là 3% tính trên giá tính thuế nhập khẩu. Thuế suất thuế nhập khẩu của
Điều hòa 30%. Tỷ giá tính thuế 1 USD = 22.500 VNĐ. Thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp là: A) 587.250.000
đồng.
Công ty TNHH sản xuất ô tô Thanh Thảo bán xe ô tô 16 chỗ chỗ theo hai phương thức: trả ngay giá chưa có thuế giá
trị gia tăng là 320 triệu đồng/xe, trả góp 1 năm là 360 triệu đồng/xe (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng). Trong tháng
9/N doanh nghiệp bán được 50 xe theo phương thức trả ngay và 25 xe theo phương thức trả góp. Thuế suất thuế
tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô 16 chỗ là 30%. Thuế tiêu thụ đặc biệt mà công ty phải nộp của tháng 9 là: A)
5.538.461.538 đồng.
Công ty TNHH Tân Cương sử dụng 20 sản phẩm để làm quà khuyến mại cho khách hàng. Giá thành sản xuất là 1,2
triệu đồng/sản phẩm. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 1,5 triệu đồng/sản phẩm. Khách hàng mua 5 sản phẩm
được tặng 1 sản phẩm. Công ty có đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương. Doanh thu của hàng dùng
là quà khuyến mại là: D) 0 đồng
Công ty TNHH Tân Thành Phát kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, tháng 9/N đạt doanh số bán hàng (chưa bao
gồm thuế giá trị gia tăng 10%) là 654.680.000 đồng. Công ty đã trả thưởng cho khách hàng là 123.470.000 đồng.
Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là 30%. Thuế tiêu thụ đặc biệt mà công
ty phải nộp là: C) 122.586.923 đồng.
Công ty TNHH Thành Tây nhập khẩu vải từ một công ty của Hàn Quốc để gia công áo sơ mi xuất khẩu cho công ty
này. Trị giá của vải nhập khẩu tính đến cảng Hải Phòng là 50.000 USD. Doanh nghiệp sẽ gia công thành 40.000 chiếc
áo sơ mi. Đến thời hạn giao hàng, doanh nghiệp đã xuất trả được 25.000 áo. Thuế suất thuế nhập khẩu của vải là
20%. Tỷ giá tính thuế 1 USD = 22.500 VNĐ. Thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan khi đến
hạn nộp là: C) 84.375.000 đồng.
Công ty TNHH Thanh Thảo sản xuất mũ bảo hiểm trong tháng 9 có tình hình sau: Thuế giá trị gia tăng chưa được
khấu trừ tháng trước chuyển sang 45 triệu đồng. Thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn mua hàng phát sinh tháng
120 triệu đồng, trong đó số hàng hóa chưa xuất dùng trong tháng có số thuế giá trị gia tăng 20 triệu đồng. Tổng số
thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trong tháng của doanh nghiệp này là: D) 165 triệu đồng.
Công ty TNHH Thảo Nguyên bán cho doanh nghiệp chế xuất 20 chiếc bàn với giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 1
triệu đồng/chiếc. Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trên là 10%. Việc thanh toán được thực hiện bằng
tiền mặt. Thuế giá trị gia tăng đầu ra của nghiệp vụ trên là: D) 2 triệu đồng.
Công ty TNHH Thế Kỷ Mới kinh doanh vũ trường tháng 9/N đạt doanh số (chưa có thuế giá trị gia tăng 10%) là
3.456.756.000 đồng, trong đó doanh số vé vào cửa là 12.456.000 đồng, doanh số bán rượu là 2.345.980.000 đồng,
còn lại là doanh số bán các mặt hàng khác. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của vũ trường là 40%. Thuế tiêu thụ đặc
biệt mà công ty phải nộp là: B) 987.644.571 đồng.
Công ty TNHH Tiến Cường bán xe gắn máy, hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá bán chưa thuế giá trị gia tăng là 20 triệu
đồng, thuế giá trị gia tăng là 2 triệu đồng, giá thanh toán là 22 triệu đồng. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu
nhập doanh nghiệp là bao nhiêu? B) 20 triệu đồng.
Công ty TNHH Tuấn Cường mua 1000 cây thuốc lá điếu của công ty thuốc lá Thăng Long với giá chưa thuế giá trị gia
tăng là 105.000 đồng/cây, và bán ra với giá chưa thuế giá trị gia tăng là 135.000 đồng/cây, thuế suất thuế tiêu thụ
đặc biệt của thuốc là trên là 65%. Thuế tiêu thụ đặc biệt Công ty TNHH Tuấn Cường phải nộp là: D) 0 đồng.
Công ty TNHH Tuấn Thành sản xuất thuốc lá bán cho công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 500 cây thuốc lá để xuất khẩu
với giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 105.000 đồng/cây. Công ty INTIMEX xuất khẩu 400 cây với giá FOB Hải
Phòng là 8.5USD/cây, số còn lại bán trong nước với giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 125.000 đồng/cây. Thuế suất
thuế xuất khẩu của thuốc là là 1%. Tỷ giá 22.500 đồng/USD. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của thuốc lá là 65%.
Chủ thể phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là: A) Công ty Tuấn Thành.


Công ty TNHH Tuấn Thành sản xuất thuốc lá bán cho công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 500 cây thuốc lá để xuất khẩu
với giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 105.000 đồng/cây. Công ty INTIMEX xuất khẩu với giá FOB Hải Phòng là
8.5 USD/cây. Thuế suất thuế xuất khẩu của thuốc là là 1%. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của thuốc lá là 65%. Tỷ
giá 22.500 đồng/USD. Thuế tiêu thụ đặc biệt mà công ty Tuấn Thành phải nộp là: D) 0 đồng.
Công ty TNHH Tuấn Thành sản xuất thuốc lá bán cho công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 500 cây thuốc lá để xuất khẩu
với giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 105.000 đồng/cây. Công ty INTIMEX xuất khẩu 400 cây với giá FOB Hải
Phòng là 8.5 USD/cây, số còn lại bán trong nước với giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 125.000 đồng/cây. Thuế suất
thuế xuất khẩu của thuốc là là 1%. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của thuốc lá là 65%. Tỷ giá 22.500 đồng/USD.
Thuế tiêu thụ đặc biệt mà chủ thể có trách nhiệm phải nộp là: D) 4.924.242 đồng.
Công ty Tuấn Kiệt nhập khẩu 10.000 kg vật liệu A để gia công thành phẩm trực tiếp cho nước ngoài giá nhập tại cửa
khẩu Hải Phòng là 10 USD/kg, trong đó phí vận chuyển quốc tế (F) và bảo hiểm quốc tế (I) là 2 USD/kg, thuế suất
thuế nhập khẩu 10%. Tỷ giá tính thuế 1 USD = 22.500 VNĐ. Thuế nhập khẩu phải nộp là: A) Không phải nộp thuế
nhập khẩu.
Công ty Tuấn Kiệt xuất khẩu 20.000 sản phẩm nhận gia công trực tiếp cho nước ngoài, giá FOB Hải Phòng là 15
USD/sản phẩm, phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I) là 3.000 USD cho cả lô hàng, thuế suất thuế xuất khẩu 1%. Tỷ giá
tính thuế 1 USD = 22.500 VNĐ. Thuế xuất khẩu phải nộp là: A) Không phải nộp thuế xuất khẩu.
Công ty Tuấn Thành nhập khẩu 1.000 kg nguyên liệu X giá mua trên hóa đơn thương mại là 2 USD/kg, chi phí vận
chuyển và bảo hiểm quốc tế cho cả lô hàng là 250 USD; thuế xuất thuế nhập khẩu của nguyên liệu X là 20%. Tỷ giá
tính thuế 1 USD = 22.500 VNĐ. Thuế nhập khẩu phải nộp là: C) 10.125.000 đồng.
Công ty xây dựng Trường Sơn có trụ sở tại Hà Nội xây dựng công trình nhà chung cư tại Thanh Hóa, công trình này
do Công ty Thành Đô có trụ sở tại Nghệ An làm chủ đầu tư. Công ty xây dựng Trường Sơn phải kê khai thuế giá trị
gia tăng của công trình trên tại: D) Hà Nội; Thanh Hóa.
Đâu là đặc trưng của thuế gián thu? A) Được tính vào giá bán của hàng hóa, dịch vụ.
Đâu là đặc trưng của thuế trực thu? D) Đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;
đánh vào thu nhập chịu thuế; tăng lên cùng mức tăng của thu nhập chịu thuế.
Doanh nghiệp A có 2 hoạt động: cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính và sản xuất hàng may mặc theo đơn đặt
hàng của khách hàng nước ngoài. Trong năm N thực hiện được một hợp đồng tư vấn có tổng giá trị là 110 triệu
đồng (trong đó thuế giá trị gia tăng là 10 triệu đồng) và đang thực hiện một hợp đồng gia công áo sơ mi có tổng giá
trị hợp đồng là 100.000 USD tương đương 2,25 tỷ đồng, việc giao hàng được thực hiện vào tháng 1/N+1. Tổng mức
khấu hao doanh nghiệp đã trích năm N là 150 triệu đồng, trong đó khấu hao của tài sản cố định dùng cho hoạt động
sản xuất gia công là 120 triệu đồng, khấu hao của tài sản cố định dùng cho hoạt động quản lý doanh nghiệp là 20
triệu đồng, dùng cho hoạt động bán hàng là 10 triệu đồng. Chi phí khấu hao được trừ trong năm tính thuế N là bao
nhiêu? C) 30 triệu đồng.
Doanh nghiệp A có số dư từ khoản trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định từ năm N-1 chuyển sang là 120
triệu đồng. Trong năm đã tiến hành sửa chữa với chi phí thực tế phát sinh là 145 triệu đồng. Chi phí sửa chữa được
tính vào chi phí được trừ năm N là: B) 145 triệu đồng.
Doanh nghiệp A nhận ủy thác nhập khẩu một lô hàng theo giá CIF là 100.000USD, tương đương 1,75 tỷ đồng. Hoa
hồng ủy thác được hưởng là 4% tính trên giá trị lô hàng. Doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu?
B) 70 triệu đồng.
Doanh nghiệp A nhập khẩu 1.000 chai rượu, giá nhập tại cửa khẩu xuất: 15 USD/chai; chi phí vận chuyển và bảo
hiểm đến cửa khẩu nhập đầu tiên (Cảng Sài Gòn) 2.000 USD; vận chuyển và bảo hiểm từ cảng Sài Gòn đến cảng Hải
Phòng: 20.000.000. Thuế suất thuế nhập khẩu rượu: 90%; tiêu thụ đặc biệt: 30%; giá trị gia tăng: 10%. Tỷ giá 22.500
đồng/USD. Giá trị nhập kho của lô rượu trên là bao nhiêu? C) 964.775.000 đồng.
Doanh nghiệp A nhập khẩu lô hàng có giá CIF Hải Phòng là 50.000USD, chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là
3.500USD. Thuế suất thuế nhập khẩu là 15%, tỷ giá 22.500 VNĐ/USD. Giá tính thuế giá trị gia tăng của lô hàng trên
là: D) 1.293.750.000 đồng.
Doanh nghiệp A nhập thiết bị sản xuất, giá CIF Hải Phòng là 100.000USD, thuế suất thuế nhập khẩu là 5%, tỷ giá tính
thuế 22.500VND/USD. Do đơn vị nhập khẩu về làm tài sản cố định nên được cơ quan Hải quan cho miễn thuế nhập
khẩu. Giá tính thuế giá trị gia tăng của thiết bị trên là: B) 2.250.000.000 đồng.
Doanh nghiệp A trong năm tính thuế có các khoản thuế, phí lệ phí sau: thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa, dịch vụ
mua vào: 200 triệu đồng (hàng chưa được tiêu thụ); Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu không đủ
điều kiện để khấu trừ: 100 triệu đồng; Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ: 300 triệu đồng. Thuế xuất khẩu:
150 triệu đồng. Chi phí về thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước tính vào chi phí được trừ là: C) 250 triệu đồng.
Doanh nghiệp A xuất khẩu 5.000 sản phẩm theo điều kiện CIF là 150 USD/sản phẩm, phí vận chuyển và bảo hiểm là
15.000 USD, thuế suất thuế xuất khẩu 3%. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Doanh thu của lô hàng xuất khẩu trên
là bao nhiêu? A) 16.875.000.000 đồng.
Doanh nghiệp A xuất khẩu lô hàng có trị giá FOB 40.000 USD. Chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế của lô hàng là
2.000USD, chi phí này do doanh nghiệp A thanh toán bên nhập khẩu sẽ hoàn trả cùng tiền hàng, thuế suất thuế xuất


khẩu 2%. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Doanh thu của lô hàng xuất khẩu trên là bao nhiêu? B) 945.000.000
đồng.
Doanh nghiệp chế xuất A tại Bình Dương bán 50.000 sản phẩm cho Công ty TNHH B tại Đồng Nai (nộp thuế giá trị
gia tăng theo phương pháp khấu trừ) với giá 100.000 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế nhập khẩu sản phẩm B là
25%, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Giá nhập kho của Công ty TNHH B là bao nhiêu? A) 6.250.000.000 đồng.
Doanh nghiệp kinh doanh nhận xuất nhập khẩu ủy thác thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh
nghiệp là: B) phí uỷ thác được hưởng.
Doanh nghiệp Toàn Thắng nhập khẩu rượu đã nộp thuế nhập khẩu 120 triệu đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 242,5 triệu
đồng. Doanh nghiệp đã sử dụng số rượu này sản xuất được 60.000 chai rượu 30 độ, thuế suất tiêu thụ đặc biệt
45%, rồi tiêu thụ trong nước 12.000 chai với giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 125.000 đồng/chai. Xuất khẩu
40.000 chai, giá FOB 8 USD/chai. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn là: C)
161.666.667 đồng.
Doanh nghiệp Toàn Thắng nhập khẩu rượu đã nộp thuế nhập khẩu 120 triệu đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 242,5 triệu
đồng. Doanh nghiệp đã sử dụng số rượu này sản xuất được 60.000 chai rượu 30 độ, thuế suất tiêu thụ đặc biệt
45%, rồi tiêu thụ trong nước 12.000 chai với giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 125.000 đồng/chai; Xuất khẩu
40.000 chai, giá FOB 8 USD/chai. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ là: B)
48.500.000 đồng.
Doanh nghiệp Toàn Thắng nhập khẩu rượu đã nộp thuế nhập khẩu 120 triệu đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 242,5 triệu
đồng. Doanh nghiệp đã sử dụng số rượu này sản xuất được 60.000 chai rượu 30 độ, thuế suất tiêu thụ đặc biệt
45%, rồi tiêu thụ trong nước 12.000 chai với giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 125.000 đồng/chai; Xuất khẩu
40.000 chai, giá FOB 8 USD/chai. Tỷ giá 22.500 đồng/USD. Thuế tiêu thụ đặc biệt cuối kỳ phải nộp cho cơ quan thuế
là: B) 255.350.574 đồng.
Doanh nghiệp tư nhân A nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng, hóa đơn bán
hàng ghi giá bán là 1.320.000 đồng. Thuế suất thuế giá trị gia tăng các mặt hàng doanh nghiệp kinh doanh đều là
10%. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu? A) 1.320.000 đồng.
Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng nhập khẩu lô hàng giá nhập tại cửa khẩu nhập đầu tiên (cảng TP Hồ Chí Minh) là
25.000 USD. Chi phí vận chuyển từ cảng TP Hồ Chí Minh đến Tây Ninh là 25.000.000. Thuế suất thuế nhập khẩu của
rượu là 100%. Tỷ giá tính thuế 1 USD = 22.500VNĐ. Thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp là: A) 562.500.000
đồng.
Doanh nghiệp Tuấn Cường nhận nhập khẩu uỷ thác một lô hàng theo điều kiện CIF có trị giá 30.000 USD, hoa hồng
uỷ thác được hưởng là 5% trên giá CIF. Tỷ giá tính thuế 22.500 VND/USD. Tính thuế giá trị gia tăng của hoa hồng uỷ
thác (biết thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%)? D) 3.375.000 đồng.
Doanh thu của cơ sở nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng chịu thuế tiêu
thụ đặc biệt là: B) Doanh thu tính theo giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng, đã có thuế tiêu thụ đặc biệt.
Doanh thu của hoạt động xuất khẩu là: B) giá bán đã bao gồm thuế xuất khẩu.
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là: A) toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền cung cấp dịch
vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay
chưa thu được tiền.
Đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường gồm bao nhiêu nhóm mặt hàng? D) 8 nhóm.
Đối tượng nào KHÔNG thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp? B) Hộ kinh doanh cá thể.
Đối tượng nào sau đây KHÔNG được tính giảm trừ gia cảnh người nộp thuế? C) Mẹ ruột ngoài tuổi lao động có
lương hưu 1.200.000 đồng/tháng.
Đối tượng nào sau đây KHÔNG thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp? C) Hộ gia đình, cá nhân nông dân sản
xuất hàng hóa lớn có thu nhập cao từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
Đối tượng nào sau đây thuộc diện nộp thuế tiêu thụ đặc biệt? A) Các tổ chức và cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng
hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân ở nước ta là: D) cá nhân người Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú có thu
nhập chịu thuế và cá nhân nước ngoài không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.
Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu là: A) tất cả các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu
thuế theo quy định.
Đối với các doanh nghiệp đã thành lập trên 3 năm, chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi
phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác theo số thực chi nhưng bị
khống chế: D) không khống chế mức tối đa.
Đối với các loại thuế kê khai theo quý, thời hạn nộp tờ khai chậm nhất là: C) ngày thứ 30 của quý tiếp theo.
Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, các khoản chi phí được trừ khi tính thuế
thu nhập doanh nghiệp bao gồm: C) thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để sản xuất kinh doanh
hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng.


Đối với đối tượng nộp thuế chưa Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật, có hàng hóa
nhập khẩu là vật tư, vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì thời hạn nộp thuế nhập khẩu là: A) nộp thuế trước
khi nhận hàng.
Đối với đối tượng nộp thuế chưa tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê có hàng hóa nhập khẩu là vật tư, vật liệu
để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nếu được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các
tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp, thì thời hạn nộp thuế nhập khẩu là: D) thực hiện theo thời hạn
bảo lãnh, nhưng không quá hai trăm bảy mươi lăm ngày, kể từngày đăng ký tờkhai hải quan và không phải nộp tiền
chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh.
Đơn vị áp dụng năm tính thuế là năm dương lịch thì hồ sơ quyết toán thuế năm có thời hạn nộp chậm nhất là: D)
ngày 31/3 của năm tiếp theo.
Giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đủ điều kiện để áp giá theo hợp đồng ngoại thương là: B) giá ghi
trong hợp đồng ngoại thương.
Giá tính thuế đối với kinh doanh massage là: A) tổng doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng/(1+ Thuế suất thuế tiêu
thụ đặc biệt).
Giá tính thuế đối với kinh doanh vũ trường là: A) tổng doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng/(1+ Thuế suất thuế
tiêu thụ đặc biệt).
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng bán trả góp, trả chậm là: C) giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng bán
trả ngay một lần.
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng gia công là: B) giá tính thuế của hàng hóa bán ra của cơ sở giao gia công
hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm bán hàng.
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định
bằng: B) giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu.
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sản xuất bán ra trong nước
được xác định bằng: B) giá chưa có thuế giá trị gia tăng/(1+ thuế suất tiêu thụ đặc biệt).
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt do doanh nghiệp sản xuất
bán ra trong nước là: A) giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế giá trị gia tăng.
Hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập được tổchức tín dụngbảo lãnh số thuế phải nộp
thì thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu là: C) Theo thời hạn bảo lãnh nhưng không quá mười lăm ngày, kể từ ngày hết
thời hạn tạm nhập, tái xuất và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh
Hàng hóa do các doanh nghiêp trong nước bán cho các doanh nghi êp chế xuất trong khu phi thuế quan: B) thuôc
diên chịu thuế xuất khẩu.
Hàng hóa mua bán giữa các doanh nghiệp chế xuất tại Viện Nam theo luật thuế xuất nhập khẩu hiện hành là hàng
hóa thuộc diện: D) không chịu thuế xuất, nhập khẩu.
Hàng hóa nào sau đây KHÔNG chịu thuế nhập khẩu? A) Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển.
Hàng hóa nào sau đây KHÔNG chịu thuế nhập khẩu? A) Hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan.
Hàng hóa nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt? B) Men rượu.
Hàng hóa nào sau đây thuộc diện KHÔNG chịu thuế xuất nhập khẩu? C) Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra
nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng
hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.
Hàng hóa nào sau đây thuộc diện miễn thuế xuất nhập khẩu? A) Hàng tạm nhập, tái xuất để tham dự hội trợ triển
lãm trong thời hạn quy định.
Hàng hóa nào sau đây thuộc đối tượng KHÔNG chịu thuế giá trị gia tăng: C) Gạo do nông dân trực tiếp sản xuất bán
ra.
Hàng hóa nào sau đây thuộc đối tượng KHÔNG chịu thuế tiêu thụ đặc biệt? A) Quạt hơi nước.
Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là: B) cùng thời hạn
nộp thuế nhập khẩu.
Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu
thuế bảo vệ môi trường trong trường hợp nào? C) Tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu.
Hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi: A) Nhà nhập khẩu nhập hàng về, nhà
sản xuất bán ra hoặc cung cấp dịch vụ trong nước..
Hàng hóa, dịch vụ mua vào đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế giá trị
gia tăng mà cơ sở không hạch toán riêng được phần dùng cho từng hoạt động, thuế giá trị gia tăng đầu vào được
khấu trừ xác định như sau: D) được phân bổ theo tỷ lệ doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng tiêu thụ
so với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ tiêu thụ.
Hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh gồm: C) tờ khai đăng ký thuế, giấy đăng ký kinh doanh.


Khấu hao tài sản cố định trong trường hợp nào không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu
thuế thu nhập doanh nghiệp? D) Tài sản cố định thuê hoạt động của doanh nghiệp.
Khấu trừ thuế được hiểu là: B) Chủ thể nộp thuế lấy lại số thuế giá trị gia tăng mà mình đã trả khi mua hàng hóa,
dịch vụ, tài sản.
Khoản chi phí nào KHÔNG được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp? A) Lãi tiền vay để
bổ sung vốn điều lệ.
Khoản nào sau đây được xem là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp? B) Chi
trợ cấp thôi việc cho người lao động theo đúng quy định hiện hành.
Khoản nào sau đây KHÔNG tính vào thu nhập khác khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp? D) Khách
hàng thanh toán tiền hàng.
Khoản phụ cấp nào sau đây KHÔNG được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân? C) Phụ cấp, trợ
cấp sinh hoạt phí mà người lao động nhận.
Khoản thu nhập nào của nhà đầu tư KHÔNG chịu thuế thu nhập cá nhân? B) Thu nhập từ tiền lãi, tiền gửi nhận
được từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.
Khoản thu nhập nào dưới đây KHÔNG chịu thuế thu nhập cá nhân? B) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến
Khoản thu nhập nào sau đây được miễn thuế thu nhập cá nhân? D) Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu do Chính
phủ phát hành.
Khoản thu nhập nào sau đây được tính là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân? A) Thu nhập từ chuyển giao công
nghệ.
Khoản thu nhập nào sau đây KHÔNG được tính là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân? D) Tiền công tác phí.
Khoản thu nhập nào sau đây KHÔNG được tính là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân? A) Thu nhập từ nhận thừa
kế là tiền gửi tiết kiệm.
Khoản thu nhập nào sau đây là khoản thu nhập khác chịu thuế trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với
một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp? A) Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán.
Khoản thu nhập nào sau đây là thu nhập KHÔNG chịu thuế thu nhập cá nhân? B) Tiền bán xe ô tô.
Khoản thu nhập nào sau đây là thu nhập KHÔNG chịu thuế thu nhập cá nhân? A) Phụ cấp độc hại.
Khoản thu nhập từ thừa kế nào sau đây chịu thuế thu nhập cá nhân? B) Quyền sử dụng đất bác ruột để lại cho cháu
ruột.
Khoản thu nhập từ tiền thưởng nào sau đây KHÔNG phải chịu thuế? C) Các khoản tiền thưởng kèm theo các danh
hiệu được Nhà nước phong tặng bao gồm cả tiền thưởng theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo
quy định của pháp luật về thi hành khen thưởng.
Khoản thuế thu nhập cá nhân của thu nhập từ hoạt động nào sau đây được miễn thuế thu nhập cá nhân? C) Thu
nhập từ lãi tiền gửi là sổ tiết kiệm của cá nhân.
Kiểm tra thuế được thực hiện: D) tùy thuộc vào lý do kiểm tra.
Máy móc, thiết bị, tạm nhập để thực hiện các dự án đầu tư đã nộp thuế nhập khẩu, khi tái xuất: C) được hoàn thuế
nhập khẩu trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của máy móc, thiết bị.
Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có doanh thu bán hàng: 150.000 triệu đồng (trong đó có doanh thu hàng
xuất khẩu 80.000 triệu đồng); Chính phủ thưởng do có doanh thu xuất khẩu cao 500 triệu đồng. Thu khách hàng
hủy hợp đồng 100 triệu đồng. Xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp? A) 150.000
triệu đồng.
Mức thu nhập xác định người phụ thuộc được giảm trừ là: A) Mức thu nhập bình quân tháng trong năm của người
phụ thuộc từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1000.000 VND.
Ngày 25/1/N cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ nhận được hóa đơn giá trị gia
tăng của hàng hóa mua vào. Hóa đơn này được kê khai khấu trừ thuế chậm nhất vào tờ khai tháng? D) Trước khi
cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Người nộp thuế bảo vệ môi trường thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của Luật thuế bảo vệ môi trường là: D)
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế.
Người nộp thuế tài nguyên là: B) tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên.
Nhập khẩu 3.000 chai rượu, giá bán tại cửa khẩu xuất: 31,25 USD/chai; chi phí vận tải, bảo hiểm tính đến cửa khẩu
nhập đầu tiên: 6,25USD/chai. Trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ (hàng còn nằm trong khu vực hải quan quản lý)
vỡ 500 chai. Thuế suất thuế nhập khẩu rượu: 150%; tiêu thụ đặc biệt: 30%, giá trị gia tăng: 10%. Tỷ giá tính thuế
22.500 VND/USD. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp là bao nhiêu? C) 685.546.875 đồng.
Những hàng hóa nào sau đây thuộc diện được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu? B) Hàng hóa tạm nhập - tái xuất
hoặc tạm xuất - tái nhập để tham dự hội trợ, triển lãm.


Ông A cùng ông B và ông C kinh doanh dưới hình thức nhóm cá nhân kinh doanh trong năm tính thuế có mức lợi
nhuận (sau khi trừ chi phí) là 100 triệu đồng. Ông A được chia theo tỷ lệ 40%. Tuy nhiên do để có tiền kinh doanh
ông A vay của ngân hàng và phải trả lãi 12%. Thu nhập chịu thuế của ông A là: B) 40 triệu đồng.
Ông A nhượng bán cho ông B một xe ô tô 7 chỗ ngồi với giá 260 triệu đồng, chiếc xe này ông A mua với giá 350 triệu
cách đây 1 năm. Để bán xe ông A đã bỏ 5 triệu để bảo dưỡng. Ông A có mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
là: A) thu nhập của ông A từ nhượng bán xe ô tô không chịu thuế thu nhập cá nhân.
Ông Hải nhận được thừa kế của bố dượng là phần vốn góp trong Công ty TNHH X, tỷ lệ sở hữu của ông Hải là 40%.
Công ty có tổng tài sản là 12 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 8 tỷ. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu
nhập từ nhận thừa kế là 10%. Xác định thuế thu nhập cá nhân ông Hải phải nộp? B) 319.000.000 đồng.
Ông Mạnh nhận được quà tặng là một căn hộ chung cư từ ông nội, căn hộ có giá thị trường là 1,2 tỷ đồng, trước
đây ông nội đã mua với giá 500 triệu. Theo khung giá nhà nước quy định, căn hộ trên có giá trị là 350 triệu. Biết
rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận quà tặng là 10%. Xác định thuế thu nhập cá nhân
mà ông Mạnh phải nộp? A) Không chịu thuế thu nhập cá nhân.
Ông Minh được cô ruột cho một căn hộ chung cư cũ có giá trị thị trường 700 triệu đồng, theo khung giá nhà nước
210 triệu đồng. Trước đây cô đã mua căn hộ trên là 400 triệu đồng. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối
với thu nhập từ nhận quà tặng là 10%. Xác định thuế thu nhập cá nhân mà Ông M phải nộp? C) 20.000.000 đồng.
Ông Thao đứng tên sở hữu quyền sử dụng một mảnh đất (tài sản hình thành trước hôn nhân), đồng thời đồng sở
hữu một căn hộ chung cư cùng vợ. Trong năm tính thuế hai vợ chồng chuyển nhượng căn hộ với giá 1,2 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm chuyển nhượng vợ ông Thao chỉ đứng tên sở hữu duy nhất chung cư trên. Thu nhập chịu thu
nhập cá nhân được xác định như thế nào? B) Thu nhập từ chuyển nhượng chung cư của ông Thao phải chịu thuế thu
nhập cá nhân.
Ông Tuấn cho Công ty A vay 200 triệu đồng, với lãi suất là 10%/năm. Năm N ông nhận được 20 triệu đồng tiền lãi.
Thu nhập từ tiền lương của ông Tuấn bình quân trong năm là 3,5 triệu đồng/tháng (sau khi đã trừ các khoản đóng
góp bắt buộc. Ông Tuấn không đăng ký người phụ thuộc. Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập nhận được từ hoạt
động đầu tư là 5%. Số thuế thu nhập cá nhân mà ông Tuấn phải nộp là: B) 1.000.000 đồng
Ông Tuấn có 3 người con A, B, C với độ tuổi lần lượt là 15, 17 và 21 tuổi. A đang theo học cấp 3, B đang là học sinh
lớp 11 hàng tháng có làm gia sư được 600.000 đồng/tháng, C đang là sinh viên hệ cao đẳng có đi làm thêm với mức
thu nhập 800.000 đồng/ tháng. Theo quy định hiện hành, ông Tuấn có thể kê khai: A) cả 3 người con là đối tượng
phụ thuộc.
Ông Tuấn là chủ doanh nghiệp tư nhân sau 10 năm kinh doanh ông đã gây dựng được thương hiệu Bánh mỳ Như Ý.
Tháng 9/N ông ký hợp đồng nhượng quyền khai thác thương hiệu với Công ty X, theo thỏa thuận ông sẽ nhận được
1 tỷ đồng tiền mặt và quyền sử dụng một căn hộ chung cư trị giá 500 triệu đồng. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập
cá nhân đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại là 5%. Xác định thuế thu nhập cá nhân mà ông Tuấn phải
nộp? A) Thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân.
Ông Tuấn là chủ sở hữu một chiếc xe ô tô 5 chỗ có giá mua là 500 triệu, đã sử dụng được 3 năm, giá thị trường ước
tính là 350 triệu đồng. Tháng 9/N ông Tuấn bị va chạm giao thông chiếc xe bị hư hỏng ước tính mất 20% giá trị. Công
ty bảo hiểm đã bồi thường bằng cách chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa là 50 triệu, ngoài ra ông Tuấn còn nhận được
10 triệu đồng tiền bù đắp thiệt hại của bên gây ra tai nạn. Xác định thuế thu nhập cá nhân mà ông Tuấn phải nộp? A)
Không chịu thuế thu nhập cá nhân.
Ông Tuấn là họa sỹ thiết kế, tháng 9/N ông có đăng ký quyền tác giả đối với một biểu tượng logo, sau đó ông
chuyển nhượng cho công ty X với giá 100 triệu đồng. Theo tính toán của bản thân ông Tuấn đã phải bỏ mua vật liệu
và chi phí đi tìm hiểu thực tế để thiết kế được logo trên là 25 triệu đồng. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân
đối với thu nhập từ bản quyền là 5%. Xác định thuế thu nhập cá nhân ông Tuấn phải nộp? D) 4.500.000 đồng.
Ông Tuấn mua cổ phiếu của Công ty X, năm N được chia cổ tức là 25 triệu đồng. Trong năm tổng thu nhập từ tiền
lương và thưởng của ông là 45 triệu đồng (sau khi đã trừ các khoản đóng góp bắt buộc. Ông còn được con trai gửi
tặng một chiếc xe máy sản xuất ở nước ngoài trị giá theo bảng giá tính trước bạ là 50 triệu đồng. Biết rằng thuế suất
thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn là 5%, đối với quà biếu tặng là 10%. Xác định số thuế thu
nhập cá nhân phải nộp? C) 5.250.000 đồng.
Ông Tuấn mua trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 2 năm, mệnh giá 100 triệu đồng, lãi suất là 3%/quý, lãi được trả cố định
hàng quý. Thời gian đáo hạn là 3 quý nữa. Ông Tuấn quyết định bán để thu hồi vốn đầu tư số tiền ông thu được 105
triệu đồng. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn là 5%, đối với chuyển nhượng
chứng khoán là 20%. Thuế thu nhập cá nhân ông Tuấn phải nộp ngay khi chuyển nhượng là: B) 1.000.000 đồng.
Ông Tuấn trong năm tính thuế có tổng thu nhập từ tiền lương, thưởng (sau khi đã trừ các khoản đóng góp bắt buộc
là 36 triệu. Ngày 30/12 ông trúng thưởng xổ số 20 triệu. Ông Tuấn không đăng ký người phụ thuộc. Biết rằng thuế
suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng là 10%. Xác định thuế thu nhập cá nhân ông Tuấn
phải nộp? C) 1.000.000 đồng.
Ông Tuấn trong năm tính thuế có tổng thu nhập từ tiền lương, thưởng (sau khi đã trừ các khoản đóng góp bắt buộc
là 46 triệu đồng. Ngày 30/12 ông bốc thăm thưởng một chiếc tivi LCD trị giá 8 triệu. Ông Tuấn không đăng ký người


phụ thuộc. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng là 10%. Xác định thuế thu
nhập cá nhân ông Tuấn phải nộp? A) 0 đồng.
Ông Tuấn trong tháng đã nhượng bán quyền sử dụng đất cho cháu ruột với giá trên hợp đồng là 1,2 tỷ đồng, giá
giao dịch trên thị trường là 1,5 tỷ đồng, trước đây ông đã mua là 1 tỷ đồng. Tại thời điểm nhượng bán ông Tuấn
đang đứng tên sở hữu cùng vợ 01 căn hộ chung cư. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với TN từ chuyển
nhượng bất động sản là 25%. Xác định thuế thu nhập cá nhân ông Tuấn phải nộp? C) 50.000.000 đồng.
Phương thức nộp thuế xuất nhập khẩu nộp vào ngân sách nhà nước là: D) nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng
đồng việt nam.
Số lượng hàng hóa làm căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu là: A) số lượng của từng mặt hàng thực tế xuất nhập khẩu
ghi trong tờ khai hải quan.
Tháng 9 Công ty A mua 10 tấn nguyên vật liệu, giá mua chưa thuế giá trị gia tăng là 27.500.000/tấn. Theo thỏa
thuận Công ty sẽ thanh toán bằng chuyển khoản chia làm 3 đợt mỗi đợt cách nhau 3 tháng với tỷ lệ thanh toán tính
trên tổng giá thanh toán lần lượt là 60%, 20%, 20%. Lần thanh toán đầu tiên thực hiện ngay khi nhận hàng. Thuế
suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong tháng 9 là: C) 27.500.000 đồng.
Thanh tra thuế được thực hiện: C) Không quá 1 lần trong 1 năm kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với trường
hợp qua phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật
(còn gọi là kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm.
Theo luật quản lý thuế hiện hành, thời hạn tiến hành kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế là: A) tối đa 5
ngày làm việc.
Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là: A) ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu với cơ quan hải quan theo quy định của Luật Hải quan.
Thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động bán hàng là: A) thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa,
quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
Thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động cung cấp dịch vụ là: B) thời điểm hoàn thành cung cấp dịch vụ hoặc
xuất hóa đơn bán hàng.
Thời hạn chậm nhất phải nộp tiền thuế vào Kho bạc nhà nước đối với các loại thuế kê khai hàng tháng là: B) ngày
thứ 20 của tháng tiếp theo.
Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất, gia công hàng hóa, kinh doanh dịch vụ là: B) chậm
nhất là ngày thứ 20 của tháng sau.
Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịch và tiểu ngạch biên giới là: D) nộp
ngay khi xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập vào Việt Nam.
Thời hạn tiến hành thanh tra thuế (tính cả thời gian gia hạn) đối với cuộc thanh tra do Cục Thuế tiến hành không
quá: B) tối đa 45 ngày làm việc.
Thời hạn tối đa phải nộp thuế nhập khẩu đối với vật tư, nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu là: B) 275 ngày kể từ
ngày đăng ký tờ khai hải quan.
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định bằng: D) (Doanh thu để tính thu nhập
chịu thuế trong kỳ tính thuế) - (Chi phí được trừ trong kỳ tính thuế) + (Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế).
Thu nhập nào sau đây KHÔNG phải là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân? D) Thu nhập từ quà tặng trong lễ cưới.
Thu nhập nào sau đây là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân? C) Thu nhập từ tiền thưởng tết.
Thu nhập nào sau đây là thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân? C) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng bằng
tiền giữa: Vợ với chồng; cha mẹ đẻ với con đẻ; cha mẹ nuôi với con nuôi; cha mẹ chồng với con dâu; cha mẹ vợ với con
rể; ông bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.
Thuế bảo vệ môi trường đánh vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường là loại thuế: B)
gián thu.
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được nộp: C) theo từng lần nhập khẩu và thời hạn nộp thực hiện theo thời hạn
nộp thuế nhập khẩu.
Thuế là khoản thu bắt buộc bởi: A) Thuế là phương tiện vật chất chủ yếu để duy trì quyền lực nhà nước, nhà nước sử
dụng một phần thuế thu được để tài trợ cho việc sản xuất và cung cấp hàng hóa công cộng, điều tiết vĩ mô nền kinh tế,
đảm bảo công bằng xã hội.
Thuế nhà thầu trong hoạt động kinh doanh giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài có phát sinh
thu nhập trên lãnh thổ Việt Nam là công cụ: B) tạo sự bình đẳng.
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với hầu hết cơ sở sản xuất kinh doanh là: A) 20%
Thuế thu nhập cá nhân KHÔNG được xét miễn giảm trong trường hợp nào? C) Đối tượng nộp thuế bị trộm cắp tài
sản ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.
Thuế thu nhập cá nhân là gì? C) Là loại thuế trực thu đánh trên thu nhập chịu thuế của các cá nhân.


Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế: B) thuế trực thu đánh trên thu nhập có được của các cơ sở kinh doanh.
Tính không hoàn trả trực tiếp của thuế được thể hiện là: C) chủ thể nộp thuế không được thoả thuận với cơ quan
thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế và việc thực hiện nghĩa vụ thuế không tương xứng với lợi ích mà chủ thể nộp thuế
nhận được.
Tổng quỹ lương và thưởng của công ty TNHH Tuấn Thành trong năm tính thuế là 1,2 tỷ đồng, trong đó thưởng là
400 triệu đồng. Tính đến 31/12 doanh nghiệp đã trả được lương và thưởng của 11 tháng là 850 triệu đồng, trong
đó tổng tiền thưởng là 350 triệu đồng. Tháng 12 dự tính trả thưởng là 50 triệu đồng theo quy định của công ty. Chi
phí tiền lương được trừ năm N là: C) 850 triệu đồng.
Trợ cấp nào sau đây tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân? C) Trợ cấp tiền ăn giữa ca doanh nghiệp trả
người lao động vượt mức quy định của Bộ LĐTBXH.
Trong các thu nhập sau, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là: C) Thu nhập có được từ hoạt động sản xuất
kinh doanh.
Trong năm N, Công ty A bán lượng hàng hóa có trị giá vốn là 2.500 triệu đồng, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng
là 2.800 triệu đồng. Việc thu nợ đến 31/12 đạt 95%, phần còn lại 5% chắc chắn không thu hồi được do khách hàng
bị bão lũ mất khả năng thanh toán. Doanh thu tính thu nhập cá của năm N là: D) 2.800 triệu đồng.
Trong tháng 9/N, Công ty cổ phần Thanh Sơn kinh doanh thiết bị điện tử có tài liệu sau: nhận thông báo nộp thuế
giá trị gia tăng cho một lô hàng nhập khẩu 170 triệu đồng. Nộp thuế giá trị gia tăng cho một lô hàng nhập khẩu
tháng trước 110 triệu đồng. Mua 100 tivi của công ty Panasonic Việt nam tổng giá thanh toán là 220 triệu đồng,
thuế suất giá trị gia tăng 10%. Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là của công ty trong tháng này là:
C) 130 triệu đồng.
Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng hàng hóa, dịch vụ để
trao đổi lấy hàng hóa, dịch vụ khác thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hàng
hóa, dịch vụ dùng để trao đổi là: C) giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương
đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi.
Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là: C) chậm nhất là ngày cuối cùng của thời
hạn nộp hồ sơ khai thuế.
Tỷ giá làm cơ sở để xác định giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là: B) tỷ giá mua, bán thực tế do
Hội sở Ngân hàng Ngoại thương công bố.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×