Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Khách sạn du lịch công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện nguyên đình

i
MỤC LỤC


ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT

Kí hiệu

Tên từ viết tắt

1

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

2

TGD


Tổng giám đốc

3

P.TGD

Phó tổng giám đốc

4

TTTC

Trung tâm tiệc cưới

5

TSLN

Tỉ suất lợi nhuận

6

GTGT

Giá trị gia tăng


iii

DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT
1
2
3
4
5
6


Tên bảng
Bảng 2.1. Các trung tâm tiệc cưới của Nguyên Đình trên địa bàn Hà
Nội
Bảng 2.2. Cơ cấu thị trường khách Công ty TNHH ăn uống và tổ
chức sự kiện Nguyên Đình
Bảng 2.3. Tình hình nhân lực của công ty TNHH ăn uống và tổ chức
sự kiện Nguyên Đình
Bảng 2.4. Tình hình tiền lương lao động của công ty TNHH ăn uống
và tổ chức sự kiện Nguyên Đình
Bảng 2.5. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty TNHH ăn uống và
tổ chức sự kiện Nguyên Đình
Bảng 2.6. . Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH ăn uống
và tổ chức sự kiện Nguyên Đình trong 2 năm 2016-2017

Trang
5
7
8
9
10
11

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
STT
1

Tên sơ đồ
Hình 1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty TNHH ăn uống và tổ
chức sự kiện Nguyên Đình

Trang
2


1
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH ĂN UỐNG VÀ
TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGUYÊN ĐÌNH
1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH ăn uống
và tổ chức sự kiện Nguyên Đình
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện Nguyên Đình
Tên giao dịch:
Công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện Nguyên Đình
Tên tiếng anh:
Nguyen Dinh Catering
Logo:

Lĩnh vực kinh doanh: Các dịch vụ tiệc
Văn phòng giao dịch: Số 463 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại:
(024)37849079
Website: nguyendinh.com.vn
Dịch vụ tiệc Nguyên Đình (Nguyendinh Catering Services) được sáng lập tháng
9 năm 1999.
Năm 2005 Nguyên Đình chính thức đăng ký thành công ty TNHH ăn uống và tổ
chức sự kiện Nguyên Đình đam mê và chuyên biệt trong lĩnh vực tiệc lưu động
(Catering services) với quyết tâm đi đầu và tạo lập ngành CATERING chuyên nghiệp
tại Việt Nam.
Với những nỗ lực và tâm huyết với nghề trong gần 15 năm qua, Công ty TNHH
ăn uống và tổ chức sự kiện Nguyên Đình đã trở thành công ty hàng đầu tại Hà Nội
chuyên cung cấp dịch vụ tiệc đứng, tiệc cưới và tổ chức các sự kiện lưu động đặc biệt
là các sự kiện với số lượng lớn.
Nguyên Đình là đối tác tổ chức tại hầu hết các tập đoàn lớn tại Việt Nam: Honda
Việt Nam, Canon Việt Nam, liên doanh bia Tiger – Heineken, Ford Hải Dương, Ace
cook, Hoya Hưng Yên, Nokia Bắc Ninh, công ty Kinh Đô, các sứ quán, Ngân hàng và
các doanh nghiệp Việt Nam…. Tổ chức tiệc cưới và các công việc khác cho hàng ngàn
gia đình tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
Nguyên Đình đã đầu tư thêm nhiều trung tâm tổ chức tiệc cưới tại các khu vực
của Hà Nội nhằm thực hiện tiêu chí của công ty là mang dịch vụ ngày một gần hơn tới
khách hàng với nền tảng là dịch vụ Catering chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện và bền
vững.


2
Với việc ngày càng khẳng định được vị thế về chất lượng dịch vụ đến quy mô
kinh doanh ngày càng được mở rộng, Nguyên Đình đã , đang và sẽ trở thành một ưu
tiên lựa chọn hàng đầu cho khách hàng.
1.2 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện Nguyên Đình theo
kiểu trực tuyến chức năng được thể hiện qua sơ đồ sau đây ( Xem sơ đồ 1.1):
Tổng Giám
Đốc

P.TGD Kinh
Doanh

Nhân
viên

P.TGD Sản
Xuất

P.TGD Tài
Chính

P.TGD
Marketing

P.TGD
Nhân Sự

Nhân
viên

Nhân
Viên

Nhân
Viên

Nhân
Viên

(Nguồn: Phòng hành chính của công ty)
Hình 1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện
Nguyên Đình
* Chức năng và nhiệm vụ của các vị trí:
- Tổng giám đốc: Là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của công ty,
xây dựng và tiến hành các biện pháp nhằm thực hiện các chiến lược đã đưa ra của
công ty. Hơn nữa còn là người trực tiếp quản lý, có toàn quyền nhân danh công ty để
quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty trước Pháp luật.
- P.TGD Kinh doanh: Phụ trách quản lý hoạt động của các mảng kinh doanh thực
tiếp các sản phẩm dịch vụ của công ty, tham mưu cũng như cùng Tổng giám đốc xây
dựng lên chính sách sản phẩm, định mức, đơn giá, định hướng phát triển của công ty,

- P. TGD Sản xuất: là chức vụ hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc sản xuất điều
hành, quản lý hoạt động sản xuất trong các xưởng sản xuất. Để đảm nhiệm được vị trí
này, ứng viên cần có ít nhất 5 năm làm việc trong ngành sản xuất; am hiểu hoạt động
sản xuất - kinh doanh của ngành và của công ty; có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, hoạch
định, giám sát,... và hỗ trợ tham mưu công việc cho cấp trên.
- P.TGD Tài chính: là chức vụ hỗ trợ tổng giám đốc trong việc quản lý tài
chính như nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh
nghiệp; xây dựng các kế hoạch tài chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn


3
vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa
ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai.
- P.TGD Marketing: là một chức vụ quản lý cao cấp, chịu trách nhiệm về
marketing trong công ty Nguyên Đình. Thông thường, vị trí này sẽ báo cáo trực tiếp
kết quả công việc cho Tổng giám đốc. Vai trò và trách nhiệm của chức vụ này liên
quan đến việc phát triển sản phẩm, truyền thông tiếp thị, nghiên cứu thị trường, chăm
sóc khách hàng, phát triển kênh phân phối, quan hệ công chúng, quản trị bán hàng…
- P.TGD Nhân sự: Là chức vụ điều hành công tác hành chính nhân sự trong công
ty, chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty; tham mưu
cho Tổng giám đốc về chiến lược, hoạch định chính sách nhân sự hành chính trong
công ty; chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, phân công công việc, giám sát, đôn
đốc, hỗ trợ cho các bộ phận trong công ty,…
- Các nhân viên tại các bộ phận chức năng chuyên môn: sẽ thực hiện các nhiệm
vụ cụ thể do P.TGD giao phó tương ứng với phòng ban của mình.
* Nhận xét về mô hình cơ cấu chức năng trực tuyến của công ty:
- Ưu điểm:
+ Đảm bảo nguyên tắc một thủ trưởng. Tổng giám đốc nắm toàn quyền quyết
định và chịu trách nhiêm đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Tổng giám đốc thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, tham mưu của các phòng
ban chức năng trong công ty khi ra quyết định, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các
quyết định.
+ Tổng giám đốc sẽ cập nhật tình hình của công ty một cách chính xác, nhanh
chóng, kịp thời nếu có vấn đề sai xót nào xảy ra, từ đó Tổng giám đốc sẽ nắm bắt được
chính xác tình hình của công ty cũng như có hướng giải quyết kịp thời.
+ Tập trung năng lực trong các lĩnh vực chuyên môn: Các bộ phận riêng biệt như
bộ phận kinh doanh, tài chính kế toán, bộ phân Marketing,… được quản lý bởi các cá
nhân khác nhau nên tính chuyên môn hoá cao, đảm bảo hoạt động một cách chuyên
nghiệp,…
+ Mọi mệnh lệnh được truyền đi theo hướng quy định, đảm bảo tính liên tục,
nhanh chóng và chuyên nghiệp.
- Hạn chế:
+ Chi phí nhân sự lớn: Vì ngoài Ban giám đốc chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ
hoạt động của công ty thì mỗi bộ phận khách nhau lại có một cá nhân riêng biệt quản
lý dẫn đến việc bộ máy nhân sự trong công ty Nguyên Đình khá cồng kềnh, chi phí
nhân sự khá lớn, gây ra một số lãng phí không cần thiết.
+ Có thể gây ra mâu thuẫn trong quyền hạn và trách nhiệm hoặc thiếu sự phối
hợp ăn ý giữa các cá nhân, bộ phận. Việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng yêu cầu có


4
sự phối hợp ăn ý giữa nhiều bộ phận khác nhau trong công ty, giữa văn phòng và
xưởng sản xuất. Do tính độc lập tương ứng đối với các bộ phận chức năng trong
Nguyên Đình nên có nhiều trường hợp xảy ra mâu thuẫn hoặc thiếu sự phối hợp ăn ý
giữa các cá nhân, các bộ phận với nhau như bộ phận hành chính kế toán và bộ phận
sản xuất trong việc nhập hợp đồng dịch vụ.
1.3 Lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp
- Tổ chức Tiệc cưới trọn gói tại các hội trường, nhà riêng, ngoài trời: là dịch vụ tổ
chức tiệc cưới tại các trung tâm của công ty Nguyên Đình ( Đường Láng, Savico Long
Biên, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hà Đông, Từ Liêm, Quan Hoa,…hay dịch vụ tiệc cưới lưu
động, Nguyên Đình sẽ phục vụ tại nhà riêng của các gia đình, tại các nhà văn hoá, tất
cả sẽ đực nấu nướng trực tiếp tại nơi tổ chức tiệc,…
- Phục vụ tiệc đứng (Buffet) chiêu đãi, hội nghị, hội thảo... tại các cơ quan : là
dịch vụ tiệc buffe lưu động, tất cả các món ăn sẽ được nấu tại chỗ và bày biện bố trí
như các nhà hàng buffe cao cấp mà khách hàng không cần phải di chuyển.
- Phục vụ các tiệc nhỏ tại gia đình với số lượng từ 5 mâm trở lên: Là dịch vụ tiệc
lưu động với số lượng nhỏ tại nhà riêng để có thể đáp ứng nhu cầu cỗ giỗ, tiệc ăn hỏi,
tiệc chiêu đãi, tiệc sinh nhật,…
- Tiệc nướng sân vườn (BBQ)…: là dịch vụ tiệc nướng ngoài trời cho những buổi
party tối, tiệc khiêu vũ,…
- Tiệc sự kiện ngoài trời tại các khu công nghiệp với số lượng không hạn chế: là
dịch vụ tiệc lưu động dành cho các khu công nghiệp với số lượng cực lớn lên đến hàng
nghìn công nhân tổ chức tiệc tất niên,…
- Các hình thức tiệc cooktail, tiệc trà,....trong các hội nghị tại các cơ quan, nhà
văn hoá cộng đồng,…
- Tổ chức các buổi lễ khánh thành, động thổ, kỉ niệm, các sự kiện,lễ hội...
- Các dịch vụ khác về ăn uống và sự kiện.

PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH
ĂN UỐNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGUYÊN ĐÌNH
2.1 Sản phẩm và thị trường khách của doanh nghiệp
2.1.1 Các sản phẩm của công ty


5
a. Dịch vụ tiệc cưới trung tâm ( Nguyên Đình Center)
Nguyên Đình kinh doanh các dịch vụ tiệc cưới tại các trung tâm, các nhà văn hóa
trên địa bản Hà Nội,các trung tâm thương mại lớn,... đem lại cho khách hàng địa
phương sự thuận lợi, mà vẫn đáp ứng được mọi nhu cầu ngày càng cao của khách
hàng. Các trung tâm của Nguyên Đình được thể hiện quả bảng dưới đây: (Xem bảng
2.1)
Bảng 2.1 : Các trung tâm tiệc cưới của Nguyên Đình trên địa bàn Hà Nội
STT

1

2

Tên các trung tâm

TTTC Đường Láng

TTTC Savico Long Biên
(sảnh Mega và sảnh Inter)

3

TTTC Tây Hồ

4

TTTC Thanh Xuân

Giới thiệu
Trung tâm Đường Láng với
không gian sang trọng, bãi ôtô,
xe máy rộng rãi, dàn âm thanh
ánh sáng hiện đại cùng đội ngũ
phục vụ chuyên nghiệp và kịch
bản cưới đặc sắc, ấn tượng chắc
chắn sẽ là địa điểm tuyệt vời
cho ngày hạnh phúc nhất của các
đôi uyên ương.
là trung tâm mới nhất trong hệ
thống Trung tâm Tổ chức sự
kiện Tiệc cưới Nguyên Đình, với
các sảnh tiệc sang trọng, bãi ôtô,
xe máy rộng rãi, dàn âm thanh
ánh sáng hiện đại, cùng đội ngũ
phục vụ chuyên nghiệp và
kịch bản cưới đặc sắc, ấn tượng
chắc chắn sẽ là địa điểm tuyệt
vời cho ngày hạnh phúc nhất của
các đôi uyên ương.
Là trung tâm được thành lập vào
tháng 1/2015 với hệ thống phòng
ốc mới được nâng cấp sang
trọng, các thiết bị điều hòa, âm
thanh,ánh sáng chuyên dụng,
trang trí và kịch bản cưới đặc
sắc, ấn tượng cùng với địa điểm
mọi người đều biết đến và tín
nhiệm lâu năm.
Với hội trường, sảnh đón tiếp
đẹp, bãi ô tô, xe máy rộng rãi
nằm trong quần thể kiến trúc bể
bơi, sân tennis, nhà thi đấu... của
Trung tâm Văn hóa, thể thao

Số lượng
(khách)

800

1200

400

600


6

5

TTTC Quan Hoa, Cầu Giấy

6

TTTC Hà Đông

7

TTTC Từ Liêm

quận Thanh Xuân. Khu vực tổ
chức tiệc có thể phục vụ tới 600
khách, với ẩm thực tươi ngon,
đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp,
kịch bản cưới đặc sắc, ấn tượng
chắc chắn sẽ là địa điểm tuyệt
vời cho ngày hạnh phúc nhất của
các đôi uyên ương.
Nguyên Đình Quan Hoa một hội
trường gần với cư dân khu vực,
khuôn viên, bãi đậu xe rộng, Hội
trường chính 360 khách, sân
khấu lớn, các thiết bị, điều hòa,
360
âm thanh, ánh sáng, máy chiếu
truyền trực tiếp, bàn, ghế
Banquet tiêu chuẩn khách sạn,
trang trí phòng tiệc đẹp.
Nguyên Đình Hà Đông với sảnh
tiệc đẹp và sang trọng nhất khu
vực Hà Đông, hệ thống âm
thanh, ánh sáng máy chiếu
truyền hình trực tiếp. Chương
trình tổ chức hiện đại, ấn tượng,
ẩm thực tươi ngon, phục vụ
850
chuyên nghiệp...Tọa lạc tại vị trí
trung tâm, sát cạnh Bưu điện Hà
Đông, sân đậu xe ôtô, xe máy
rộng rãi chắc chắn sẽ là địa điểm
tổ chức tiệc cưới lý tưởng cho
các đôi uyên ương.
là một trung tâm văn hóa mới,
khuôn viên đẹp, cửa ngõ của Thủ
đô đáp ứng nhu cầu phục vụ
khách hàng khu vực. Hội trường
600
phục vụ 600 khách, thân thiện,
gần gũi, bãi đỗ xe rộng thích hợp
cho cả tiệc trưa và chiều tối.
(Nguồn: Phòng kinh doanh của công ty)


7
b. Dịch vụ tiệc lưu động ( Nguyên Đình Catering)
Là dịch vụ mà Nguyên Đình tự tin là một trong những doanh nghiệp đứng đầu
Hà Nội; là một lựa chọn phù hợp để bạn có thể có một bữa ăn phong phú, thơm ngon
ngay tại nhà hoặc nơi làm việc của bạn. Nguyên Đình sẽ mang cả căn bếp của bữa tiệc
đến tận địa điểm mà bạn tổ chức tiệc để phục vụ mọi món ăn nóng, đảm bảo chất
lượng thực phẩm đến vấn đề an toàn vệ sinh.
c. Dịch vụ tiệc nhanh ( Vui chung cư)
Là thương hiệu mới, loại hình dịch vụ mới của công ty TNHH ăn uống và tổ
chức sự kiện Nguyên Đình tập trung vào cung cấp dịch vụ đặt tiệc nhanh, ẩm thực
Việt, chấp nhận những đơn hàng nhỏ từ 02 mâm trở lên, thời gian đặt trước là 03h,
giao hàng đúng giờ, phục vụ chuyên nghiệp và lịch sự. Tiệc nhanh Vui chung cư có 3
hình thức:
- Vui Deli: Phục vụ món ăn ngon nóng hoàn thiện giao ngay (mâm 06 khách).
- Vui Basic: Phục vụ món ăn bao gồm cả dụng cụ, bát đĩa, ly cốc, khăn, giấy, tăm
đũa đi kèm.
- Vui Full: Phục vụ với dịch vụ đầy đủ nhất bao gồm nhân viên phục vụ như nhà
hàng.
2.1.2 Thị trường khách của công ty
Thị trường khách của công ty được chia làm 2 nhóm:
- Khách nội thành: là khách hàng chủ yếu trong nội thành Hà Nội, sử dụng các
dịch vụ tiệc tại trung tâm, tiệc lưu động và tiệc vui chung cư.
- Khách ngoại thành: khách hàng chủ yếu là các công ty, doanh nghiệp, các khu
công nghiệp tổ chức hội nghị liên hoan, tiệc tất niên, khai trương,…
Bảng 2.2 Cơ cấu thị trường khách Công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện
Nguyên Đình
Đơn vị
So sánh 2017/2016
Năm 2016 Năm 2017
tính
±
%
Tổng
Lượt
3.632
4.698
1.066
129,35
Nội thành
Lượt
2.881
3.765
884
130,68
1
Tỷ trọng
%
79,32
80,14
0,82
Ngoại thành
Lượt
751
933
182
124,23
2
Tỷ trọng
%
20,68
19,86
(-0,82)
(Nguồn: Phòng Kinh doanh của Công ty)
Trong đó, Thị trường khách nội thành chiếm tỷ trọng lớn, năm 2016 là 79,32%
tổng lượt khách, năm 2017 là 80,14%. Thị trường khách ngoại thành chiếm tỷ trọng
nhỏ hơn khá nhiều so với thị trường khách nội địa, năm 2016 là 20,68% tổng lượt
khách, năm 2017 là 19,86% tổng lượt khách. Ta có thể thấy, luồng khách nội thành của
công ty đang ngày càng ổn định và phát triển và chiếm đa số trong kết quả kinh doanh
của Công ty.
STT

Loại khách


8
2.2 Tình hình nhân lực và tiền lương
2.2.1 Tình hình nhân lực tại công ty
Tình hình nhân lực tại công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện Nguyên Đình
trong 2 năm 2016 - 2017 được thể hiện quả bảng dưới đây: ( Xem bảng 2.3)
Bảng 2.3 Tình hình nhân lực của công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện
Nguyên Đình
STT
1

2

3

4

5

6

Các chỉ tiêu
Tổng số lao động
Theo bộ phận
- Ban Giám đốc
Tỷ trọng
- Hành chính kế toán
Tỷ trọng
- Kinh doanh
Tỷ trọng
- Quản lý tiệc, nhân sự
Tỷ trọng
- Xưởng sản xuất
Tỷ trọng
Trình độ học vấn
- Đại học
Tỷ trọng
- Cao đẳng
Tỷ trọng
- Trung cấp
Tỷ trọng
- Phổ thông
Tỷ trọng
Giới tính
- Nam
Tỷ trọng
- Nữ
Tỷ trọng
Độ tuổi bình quân
- Từ 18 – 30
Tỷ trọng
- Từ 31 – 45
Tỷ trọng
- Từ 46 trở lên
Tỷ trọng
Hợp đồng lao động
- Parttime
Tỷ trọng
- NV chính thức
Tỷ trọng

Đơn vị
tính

So sánh
+/%
13
122,03

Người

Năm
2016
59

Năm
2017
72

Người
%
Người
%
Người
%
Người
%
Người
%

4
6,78
5
8,47
10
16,95
14
23,73
26
44,07

4
5,56
5
6,944
12
16,67
16
22,22
35
48,61

0
(-1,22)
0
(-1,53)
2
(-0,28)
2
(-1,5)
9
4,54

100
100
120
114,29
134,62
-

Người
%
Người
%
Người
%
Người
%

30
50,85
16
27,12
5
8,47
8
13,56

37
51,39
20
27,77
6
8,33
9
12,5

7
0,54
4
0,66
1
(-0,14)
1
(-1,06)

123,33
125
120
112,5
-

Người
%
Người
%

32
52,24
27
45,76

40
55,56
32
44,44

8
1,32
5
(-1,32)

125
118,52
-

Người
%
Người
%
Người
%

31
52,54
22
37,29
6
10,17

43
59,72
21
29,17
8
11,11

12
7,18
(-1)
(-8,12)
2
0,94

138,7
95,45
133,33
-

Người
14
13
(-1)
92,86
%
23,72
18,056
(-5,67)
14
Người
45
59
131,11
5,67
%
76,27
81,94
(Nguồn: Phòng kế toán hành chính của công ty)


9
Qua bảng 2.3 cho thấy:
- Về tổng số nhân lực: năm 2017 tăng 22,03% so với năm 2016 tương ứng với
13 lao động. Cho thấy công ty gia tăng nhân sự để phục vụ cho hoạt động kinh doanh
được hiệu quả hơn.
- Về các bộ phận: năm 2016 và năm 2017 bộ phận Ban Giám đốc và bộ phận
hành chính kế toán vẫn giữ nguyên số nhân lực; ở bộ phận Kinh doanh năm 2017 so
với năm 2016 tăng 20% tương ứng với 2 lao động; ở bộ phận Quản lý tiệc, nhân sự
năm 2017 so với năm 2016 tăng 14,29% tương ứng 2 lao động; ở bộ phận Xưởng sản
xuất năm 2017 so với năm 2016 tăng 34,62% tương ứng 9 lao động.
- Về trình độ chuyên môn: 100% lao động tại công ty đã qua đào tạo chuyên
môn. Tuy nhiên số lượng lao động có trình độ Đại học năm 2017 chiếm trong tổng số
lao động tăng 23,33% tương ứng 7 lao động so với năm 2016. Số lao động có trình độ
cao đẳng tăng 25% tương ứng với 4 người và lao động có trình độ trung cấp và chứng
chỉ nghề tăng 20% tương ứng với 1 lao động ở năm 2017 với năm 2016.
- Về giới tính: Qua bảng số liệu cho thấy năm 2017 tỷ lệ lao động nam chiếm
55,56%, lao động nữ chiếm 44,44%, sự chênh lệch giữa lao động nam và lao động nữ
tương không quá lớn, cơ cấu lao động về giới tính khá hợp lý.
- Về độ tuổi bình quân: Độ tuổi bình quân của lao động trong công ty tập trung ở độ
tuổi 18-30 tuổi, năm 2017 số lao động ở độ tuổi này tăng 38,7% tương ứng 12 người so
với năm 2016.
- Về hợp đồng lao động: năm 2017 so với năm 2016 số lao động parttime giảm đi 1
lao động tương ứng 7,14, số nhân viên chính thức tăng 31,11% tương ứng 14 lao động.
2.2.2 Tình hình tiền lương
Tình hình tiền lương lao động của công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện
Nguyên Đình trong 2 năm 2016-2017 được thể hiện quả bảng dưới đây: (Xem bảng
2.4)
Bảng 2.4 Tình hình tiền lương lao động của công ty TNHH ăn uống và tổ chức
sự kiện Nguyên Đình
STT

Tên bộ phận

1
2

Tổng số lao động
Tổng quỹ lương
Tiền lương bình
quân
Tỷ suất tiền lương

3
4

Theo bảng 2.4 ta thấy:

Đơn vị
tính
Người
Tr.đồng
Trđ/ng/n
ăm
%

Năm
2016
59
2604

Năm
2017
72
3208

+/13
604

%
122,03
123,2

44,14

44,56

0,42

100,95

So sánh

16,27
13,01
(-3,26)
(Nguồn: Phòng kế toán hành chính của công ty)


10
- Tổng quỹ lương của công ty Nguyên Đình năm 2017 tăng so với năm 2016 là
604 triệu đồng, tương đương với tăng 23,2%. Tiền lương bình quân năm 2017 cũng
tăng 0,42 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng với tăng 0,95%. Tỷ suất tiền lương
năm 2017 so với năm 2016 giảm 3,26%.
- Do năm 2017 số lao động công ty Nguyên Đình tăng nên chi phí tiền lương cho
nhân viên tăng lên, cũng như chính sách đãi ngộ của công ty đối với nhân viên được
chú trọng hơn.
Có thể thấy rằng, lãnh đạo công ty đang có sự quan tâm đối với đãi ngộ nhân
viên, tạo động lực cho nhân viên hoàn thành tốt công việc của mình.
2.3. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty
Tình hình vốn kinh doanh của công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện Nguyên
Đình trong 2 năm 2016-2017 đưcc thể hiện quả bảng sau đây: (Xem bảng 2.5)
Bảng 2.5 Tình hình vốn kinh doanh của Công ty TNHH ăn uống và tổ chức
sự kiện Nguyên Đình
So sánh
STT
1
2
3

Chỉ tiêu

ĐVT

2016

2017

Tổng số vốn
Vốn cố định
Tỷ trọng vốn cố định

Tr.đồng
Tr.đồng
%

5.210
3.800
72,94

7.916
5.640
71,25

±
2.706
1.840
(-1.69)

Vốn lưu động

Tr.đồng

1.410

2.276

866

Tỷ trọng vốn lưu động

%
151,94
148,42
161,42

%
27,06
28,75
1,69
(Nguồn: Phòng kế toán hành chính của công ty)

Theo bảng 2.5 ta thấy rằng:
Tổng vốn kinh doanh của Công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện năm 2017
tăng 2.706 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng tỉ lệ tăng 51,94%. Trong đó vốn cố
định và vốn lưu động của năm 2017 có sự thay đổi rõ rệt so với năm 2016: Vốn cố
định tăng 1.840 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tăng 48,42 %, vốn lưu động tăng 866 triệu
đồng, tương ứng tỉ lệ tăng 11,50%, Tỷ trọng vốn lưu động tăng 1,69% nhưng tỷ trọng
vốn cố định lại giảm 1,69%, kết quả này cho thấy tốc độ tăng của vốn lưu động cho
hoạt động kinh doanh của công ty nhanh hơn tốc độ tăng của vốn cố định. Vì công ty
đã đi vào hoạt động trong khoảng thời gian dài nên cơ sở vật chất kỹ thuật đã có một
thời gian dài sử dụng vậy nên cần phải có chiến lược sửa chữa. Ngoài ra, chiến lược
mở thêm các chi nhánh dẫn đến việc cần nhiều nguồn vốn cố định hơn nên công ty cần
chú trọng đầu tư vào vốn cố định nhiều hơn.
2.4 Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong 2 năm gần đây ( 2016 2017)


11
Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH ăn uống và tổ chức
sự kiện Nguyên Đình trong 2 năm 2016-2017 được thể hiện quả bảng sau đây: (Xem
bảng 2.6)
Bảng 2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH ăn uống và tổ chức
sự kiện Nguyên Đình trong 2 năm 2016-2017
STT
1

Các chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Tổng chi phí
Tỷ suất chi phí
Lợi nhuận trước thuế
TSLN trước thuế
Thuế GTGT
Tỷ suất thuế GTGT
Lợi nhuận sau thuế
TSLN sau thuế

2
3
4
5

So sánh
+/%
2016
2017
Tr.đồng 17.300 19.200
1.900
110,98
Tr.đồng 14.440 14.840
400
102,77
%
83,47
77,29
(-6,18)
Tr.đồng
2.860
4.360
1.500
152,45
%
16,53
22,71
(6,18)
Tr.đồng
715
1.090
375
152,45
%
4,13
5,68
(1,55)
Tr.đồng
2.145
3.270
1.125
152,45
%
12,40
17,03
(4,63)
(Nguồn: Phòng kế toán hành chính của công ty)
ĐVT

Năm

Năm

Qua bảng 2.6 ta thấy:
- Về tổng doanh thu: Tổng doanh thu của công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự
kiện Nguyên Đình năm 2017 tăng 1.900 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng với tỷ
lệ tăng 10,98 %. Trong đó:
- Về tổng chi phí: Tổng chi phí của công ty năm 2017 tăng 400 triệu đồng so với
năm 2016, tương ứng tỷ lệ tăng 2,77%, tỷ suất chi phí lại giảm 6,18%.
- Lợi nhuận trước thuế:
Tổng mức lợi nhuận trước thuế của Nguyên Đình năm 2017 tăng 1500 triệu đồng
so với năm 2016, tương ứng tăng 52.45%.
Tốc độ tăng của doanh thu nhỏ hơn tốc độ tăng của tổng mức lợi nhuận trước
thuế nên làm cho tỷ suất lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng 6,18% so với năm 2016.
- Tổng tiền thuế mà công ty Nguyên Đình phải nộp cho ngân sách Nhà nước năm
2017 là
1090 triệu đồng.
Lợi nhuận sau thuế:
Tổng mức lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2017 tăng 1125 triệu đồng so với
năm 2016, tương ứng tăng 52,45%.
Tốc độ tăng của tổng doanh thu nhỏ hơn tốc độ tăng của mức lợi nhuận sau thuế
nên làm cho tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng 4,63% so với năm 2016.


12
Nhìn chung, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH ăn uống và tổ
chức sự kiện Nguyên Đình khá hiệu quả và rõ rệt trong năm 2017. Tuy nhiên, công ty
cần có những chính sách marketing, phát triển các sản phẩm bổ sung để tăng thêm
doanh thu đa dạng các sản phẩm dịch vụ của mình.


13
PHẦN 3: PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ TỪ THỰC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT VẦN ĐỀ CẦN
NGHIÊN CỨU
3.1 Phát hiện vấn đề từ thực tế kinh doanh của công ty TNHH ăn uống và tổ
chức sự kiện Nguyên Đình
Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện cũng với
việc học hỏi được rất nhiều kiến thức thực tế về ngành học thì em đã tìm hiểu được
một số vấn đề của công ty như sau:
3.1.1 Ưu điểm
- Xác định được rõ ràng tập thị trường khách hàng chính mà công ty hướng tới và
các khách hàng tiềm năng có khả năng khai thác, giúp cho công ty có định hướng
marketing rõ ràng và phù hợp để thu hút khách hàng tiềm năng và giữ chân khách
hàng hiện tại.
- Sản phẩm dịch vụ đáp ứng xu hướng nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ tiệc
cưới, tiệc lưu động của khách hàng nội thành, và đáp ứng một số nhu cầu của khách
ngoại thành về mặt đặt tiệc, hội nghị hội thảo…
- Nhân viên của công ty thân thiện, niềm nở, thái độ nhiệt tình, chu đáo, gây ấn
tượng tốt cho khách hàng sử dụng dịch vụ.
- Tiêu chuẩn vệ sinh sạch sẽ, đáp ứng được mong đợi của khách hàng. Bên cạnh
đó, chất lượng dịch vụ công ty cung cấp nhìn chung có chất lượng tốt.
- Trang thiết bị có chất lượng sử dụng tốt, được bảo hành thường xuyên; cơ sở
vật chất kỹ thuật đồng bộ hiện đại, phù hợp cho hoạt động tác nghiệp của nhân viên.
- Công ty có chính sách đãi ngộ nhân viên khá tốt, không chỉ tính tiền lương nhân
viên dựa trên năng lực nhân viên mà còn căn cứ vào tiền phí dịch vụ của khách hàng,
qua đó trích ra một khoản để khích lệ các nhân viên tích cực. Điều này khuyến khích
nhân viên gắn bó với công ty, tránh được tình trạng công ty đào tạo nhân lực mới quá
nhiều và liên tục.
3.1.2 Nhược điểm
- Các chiến lược quảng cáo về công ty còn hạn chế. Các thông tin về công ty
cũng như cảm nhận của các khách hàng sử dụng dịch vụ trên các phương tiện thông tin
đại chúng cũng như trên internet là rất ít, khó có thể tạo ấn tượng cho khách hàng đến
sử dụng dịch vụ cũng như tin tưởng vào dịch vụ của công ty.
- Số lượng nhân viên cộng tác viên còn chưa được đào tạo bài bản, khá bị động
khi có tiệc phát sinh cần gọi thêm lao động.
- Bộ máy cơ cấu còn cồng kềnh, phức tạp do có quá nhiều phòng ban, chức vụ
chồng chéo, song song.
3.2. Đề xuất vấn đề nghiên cứu


14
Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện Nguyên
Đình với quá trình trải nghiệm thực tế tại công ty, em xin đề xuất một xuất một số vấn
đề nghiên cứu để phát triển thành đề tài khóa luận như sau:
Đề tài 1: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty TNHH ăn uống và tổ
chức sự kiện Nguyên Đình.
Đề tài 2: Nâng cao chất lượng phục vụ tại công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự
kiện Nguyên Đình.
Đề tài 3: Phát triển chính sách sản phẩm dịch vụ của công ty TNHH ăn uống và
tổ chức sự kiện Nguyên Đình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×