Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Khách sạn du lịch CÔNG TY cổ PHẦN DU LỊCH QUỐC tế Lào CAI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA KHÁCH SẠN – DU LỊCH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
Địa điểm thực tập
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ LÀO CAI

Giáo viên hướng dẫn
Th.S Hoàng Thị Thu Trang
Bộ môn: Marketing Du lịch

Giáo viên chấm 1

Sinh viên thực hiện
Phạm Thị Cẩm Tú
Lớp: K50B4LH
Mã SV: 14D250254

ĐIỂM BÁO CÁO
Giáo viên chấm 2


Chữ ký:

Chữ ký:………………….

………………….

Họ và tên:……………….

Họ và tên:……………….

Trưởng bộ môn


HÀ NỘI - 2018


1
MỤC LỤC

MỤC LỤC...................................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ.............................................................................ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.......................................................................................iii
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC
TẾ LÀO CAI.................................................................................................................1
1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế
Lào Cai:......................................................................................................................... 1
1.1.1 Thông tin chung về công ty:..................................................................................1
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển:.......................................................................1
1.2 Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................2
1.2.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty:............................................................2
1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức của công ty Cố
phần Du lịch Quốc tế Lào Cai:......................................................................................3
1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Du lịch Quốc
tế Lào Cai:..................................................................................................................4
PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH QUỐC TẾ LÀO CAI .............................................................................5
2.1. Sản phẩm và thị trường khách của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai.....5
2.1.1. Sản phẩm của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai....................................5
2.1.2. Thị trường khách của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai.........................7
2.2. Tình hình nhân lực và tiền lương của của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào


Cai................................................................................................................................. 8
2.2.1 Tình hình nhân lực của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai.........................8
2.2.2 Tình hình tiền lương của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai......................9
2.3 Tình hình vốn kinh doanh của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai.............11
2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai................11
PHẦN 3: PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ TỪ THỰC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ.................15
CẦN NGHIÊN CỨU...................................................................................................15
3.1. Những vấn đề từ thực tế kinh doanh của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai. 15
3.1.1 Thành công.........................................................................................................15
3.1.2. Hạn chế..............................................................................................................15
3.2 Đề xuất nghiên cứu................................................................................................16


2
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Tên bảng biểu
Bảng 2.1a: Sản phẩm kinh doanh của Công ty Du lịch Quốc tế Lào Cai
Bảng 2.1b Thông tin một số tour nội địa chủ yếu ở công ty Cổ phần du lịch
quốc tế Lào Cai
Bảng 2.2: Cơ cấu lượt khách của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai
2016 - 2017
Bảng 2.3: Cơ cấu nhân lực Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai 2016
- 2017
Bảng 2.4: Tình hình tiền lương của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào
Cai 2016 - 2017
Bảng 2.5: Bảng cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai
2016 - 2017
Bảng 2.6: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch
Quốc tế Lào Cai qua hai năm 2016 - 2017
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai

Trang
5
6
7
8
9
11
11
2


3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT
: Số thứ tự
ĐVT
: Đơn vị tính
Trđ
: Triệu đồng
ĐH
: Đại học

: Cao đẳng
TC
: Trung cấp
NSLĐ
: Năng suất lao động
NSLĐBQ
: Năng suất lao động bình quân
Thuế GTGT : Thuế giá trị gia tăng
Tỷ suất LNTT: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế
Thuế TNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp
LNTT
: Lợi nhuận trước thuế
LNST
: Lợi nhuận sau thuế
LHNĐ
: Lữ hành nội địa
LHQT
: Lữ hành quốc tế
DV
: Dịch vụ
Tỷ suất LNST: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế


PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ LÀO CAI
1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Du lịch
Quốc tế Lào Cai:
1.1.1 Thông tin chung về công ty:
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ LÀO CAI
Tên giao dịch: LAO CAI INTERNATIONAL JOINT STOCK TOURISM
COMPANY
Mã số thuế: 5300242344
Địa chỉ: Số 037, đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh
Lào Cai
Đại diện pháp luật: ông Hoàng Văn Tuyên
Ngày cấp phép: 27/03/2008
Ngày hoạt động: 27/03/2008
Số điện thoại: 0203 833833 / 0263 846663
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển:
Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai được thành lập vào ngày 27/03/2008
với giấy cấp phép số 5300242344, dưới sự cấp phép của tỉnh Lào Cai. Công ty đi lên
từ số ít thành viên với điểm xuất phát là một doanh nghiệp lữ hành nhỏ, cùng các dịch
vụ đơn giản như đặt vé máy bay, cho thuê xe vận chuyện,... Những năm đầu chập
chững bước vào hoạt động, công ty đã trải qua vô vàn khó khăn khi mà nguồn nhâ lực
khan hiếm, thị trường khách vẫn còn rất yếu ớt,... Nhưng đổi lại, những năm tiếp theo,
nhất là giai đoạn từ năm 2011 trở đi, khi công ty phát triển đầu tư cả nguồn lực lẫn tài
chính về mảng dịch vụ lữ hành kết quả hoạt động kinh doanh đã có bước tăng trưởng
tốt. Theo đà phát triển đấy, công ty cũng đã mở thêm 2 chi nhánh nhỏ tại tỉnh Lào Cai
và Đà Nẵng nhằm tăng thêm nguồn lực và thị trường khách đa dạng hơn.
Hiện nay, công ty đang là nơi làm việc của gần 30 nhân viên cùng các bạn nhân
viên parttime và cộng tác viên. Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai với tinh thần
uy tín và làm việc trách nhiệm đã tạo được lòng tin cũng như tình cảm của khách du
lịch cả trong nước lẫn nước ngoài. Luôn tìm kiếm nguồn nhân lực dồi dào, đầy tài
năng, công ty đã và đang triển khai các kế hoạch kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận cũng
như thúc đẩy sự phát triển cho ngành du lịch Việt Nam nói chung và Lào Cai nói riêng.
Hơn thế công ty cũng luôn củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao chuyên ngành
cho nhân viên cũng như mở rộng mối quan hệ với các công ty bạn và đối tác trong
ngành. Đây cũng là cầu nối giúp phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Trung khi mà
công ty có khá nhiều đối tác ở nước bạn.


1.2 Cơ cấu tổ chức:
1.2.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty:
BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

PHÒNG PHÒNG
NHÂN SỰ

PHÒNG KINH
DOANH

INBOUND

OUTBOUND

NỘI ĐỊA

PHÒNG
MARKETING

DỊCH VỤ
KHÁC

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai
(Nguồn: Phòng Nhân sự Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai)
Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai có cơ cấu tổ chức theo kiểu trực tuyến
- chức năng (Sơ đồ 1.1), đây cũng là mô hình cơ cấu tổ chức phổ biến của các doanh
nghiệp nói chung, doanh nghiệp lữ hành nói riêng ở nước ta. Theo đó, việc quản lý
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những ưu và nhược điểm sau:
- Ưu điểm:
+ Tính thống nhất chỉ huy: Nhà quản trị cấp cao có quyền và chịu trách nhiệm
quản lý tất cả các nhân viên dưới quyền trong Công ty nên việc chỉ đạo, ra quyết định
có tính thống nhất cao từ trên xuống dưới.
+ Tập trung năng lực trong các lĩnh vực chuyên sâu: Các phòng ban như Phòng
Tour, Phòng kế toán ,… được quản lý bởi các cá nhân khác nhau nên tính chuyên môn
hóa cao, đảm bảo hoạt động một cách chuyên nghiệp.
- Nhược điểm:
+ Các bộ phận biết nhiệm vụ của mình và dễ dàng đặt ra kế hoạch thực hiện. Tuy
nhiên, vì lý do hoàn thành mục tiêu của bộ phận mà có thể lại không quan tâm tới lợi
ích chung, mục tiêu chung của doanh nhiệp, không quan tâm đến thị trường nhiều,
khiến tốn kém chi phí hơn. Các nhân viên chỉ biết đến công việc chuyên môn của
mình, ít có kiến thức về các phòng ban khác, do vậy khi cần hỗ trợ về nhân lực sẽ gặp


khó khăn nếu điề chuyển nhân viên giữa các phòng ban. Điều này đòi hỏi người quản
lý phải biết quản lý tốt các nguồn lực, nhạy bén, đem lại hiệu quả công việc.
+ Trách nhiệm quản lý và giám sát mang nặng nên vai giám đốc. Giám đốc
doanh nghiệp thường xuyên phải giải quyết mối quan hệ chặt chẽ giữa các phòng ban
chức năng và bộ phận trực tuyến, có thể gây lãng phí không cần thiết.
1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức của công ty
Cố phần Du lịch Quốc tế Lào Cai:
- Ban giám đốc (gồm 1 Giám đốc và 1 Phó giám đốc):
Hiện tại Giám đốc của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai là ông Hoàng
Văn Tuyên. Giám đốc là người đứng đầu công ty, trực tiếp điều hành hoạt động của
công ty, cũng là người đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật, cũng như là kết quả
hoạt động kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, Giám đốc là người tổng hợp các chủ
trương của công ty và đề xuất từ cấp dưới để đề ra các chiến lược kinh doanh hay kế
hoạch ngắn/dài hạn cho công ty. Các kế hoạch công tác, các quy tắc, điều lệ của công
ty đều được Giám đốc phê duyệt. Giám đốc phụ trách đối ngoại và ủy quyền cho Phó
giám đốc khi cần thiết.
Bà Trần Lệ Ánh hiện đang giữ chức vụ Phó giám đốc của công ty Cổ phần Du
lịch Quốc tế Lào Cai. Phó giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc về
những lĩnh vực mà mình phụ trách, trực tiếp điều hành và lập kế hoạch hoạt động.
Đồng thời thay mặt Giám đốc Công ty đàm phán với các đối tác và có trách nhiệm
tham mưu cho Giám đốc về việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự, tài chính cho phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ để các bộ phận hoạt động có hiệu quả hơn.
- Phòng kế toán – tài chính:
Quản lý về tài chính, tiền lương, thưởng… Chịu trách nhiệm về tình hình thu chi, hạch toán kinh doanh hàng tháng, xử lý về mặt tài chính.
- Phòng nhân sự:
Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự, nghiên cứu và hoạch định tài nguyên nhân sự.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân sự, đồng thời quản trị tiền lương, quan
hệ lao động, dịch vụ phúc lợi, y tế và an toàn cho thành viên trong công ty.
- Phòng kinh doanh:
Thực hiện nhiệm vụ lập các kế hoạch kinh doanh và triển khai, thực hiện. Thiết
lập, giao dịch trực tiếp với hệ thống khách hàng, hệ thống nhà phân phối. Thực hiện
hoạt động bán hàng tới các khách hàng nhằm mang lại doanh thu cho doanh nghiệp,
đồng thời phối hợp với các phòng, ban liên quan như kế toán, du lịch,… nhằm mang
đến các dịch vụ đầy đủ nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó phòng kinh doanh với 4
mảng chuyên ngành về dịch vụ còn chính là nơi sản xuất, cung cấp và tư vấn các dịch


vụ du lịch nội địa, du lịch quốc tế, làm visa, hộ chiếu, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy
bay, vé tàu và cho thuê xe du lịch. Liên kết với các đối tác để xây dựng và bán các sản
phẩm du lịch. Với khối lượng công việc khá là nặng như thế, đây chính là phòng ban
sở hữu số lượng nhân viên trong công ty nhiểu nhất.
- Phòng marketing:
Thực hiện công tác truyền thông, quảng cáo các chương trình du lịch, dịch vụ,
hình ảnh của công ty; chăm sóc khách hàng và một số công việc khác như nghiên cứu
thị trường, tham gia hội chợ du lịch, đặt quan hệ với công ty gửi khách...
Nhận xét chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức của công
ty Cố phần Du lịch Quốc tế Lào Cai:
Mặc dù cơ cấu tổ chức còn tồn tại nhược điểm bên cạnh những ưu điểm vượt trội
thì vị trí và chức năng của từng bộ phận, phòng ban tại công ty đã “nằm đúng chỗ và
làm đúng việc”. Điều này phần nào giúp cho bộ máy công ty hoạt động một cách trơn
tru, logic và đạt hiệu quả cao trong gần 10 năm qua. Hơn thế điều này cũng ảnh hưởng
tích cực tới chất lượng làm việc cũng như tinh thần cống hiến của nhân viên trong suốt
thời gian qua.
1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế
Lào Cai:
Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai có hai hoạt động kinh doanh chính đó
là kinh doanh lữ hành và kinh doanh các dịch vụ du lịch khác. Với dịch vụ lữ hành,
công ty chuyên nghiên cứu, xây dựng, bán và tổ chức thực hiện các chương trình du
lịch nội địa và quốc tế cho khách du lịch nội địa; khách du lịch ở nước ngoài đến tham
quan Việt Nam (du lịch inbound); khách là người Việt Nam, người nước ngoài cư trú
tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài (du lịch outbound).
Ngoài ra, công ty cũng cung cấp một số dịch vụ khác như
Thủ tục qua Trung Quốc nhanh chóng thuận lợi; đặt vé Tàu - Máy ba; xe vận
chuyển khách du lịch; hướng dẫn viên du lịch; tổ chức hội nghị , hội thảo; Visa, hộ
chiếu; Nhà hàng, khách sạn; Tư vấn khách hàng; Phiên dịch tiếng Trung ...


PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ LÀO CAI
2.1. Sản phẩm và thị trường khách của công ty Cổ phần
Du lịch Quốc tế Lào Cai
2.1.1. Sản phẩm của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai
Bảng 2.1a: Sản phẩm kinh doanh của Công ty Du lịch Quốc tế Lào Cai
STT
Lĩnh vực kinh doanh
1. Dịch vụ lữ hành

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Sản phẩm
Ghi chú
Du lịch Du lịch Inbound
quốc tế Du lịch Outbound
Du lịch Du lịch các vùng miền
nội địa Du lịch sinh thái
Du lịch văn hóa, lễ hội, sự kiện
Du lịch tuần trăng mật
Du lịch học sinh, sinh viên
Du lịch cơ quan, tổ chức
Du lịch tư chọn theo yêu cầu
Dịch vụ đặt vé
Dịch vụ đặt vé máy bay, tàu hỏa theo yêu cầu
Dịch vụ thuê xe
Dịch vụ thuê xe cưới, xe phục vụ du lịch, xe phục
vụ sự kiện; Dịch vụ thuê xe theo thời hạn, theo số
lượng chỗ, …
Tổ chức hội nghị, hội thảo Tổ chức hội nghị, hội thảo theo yêu cầu
Dịch vụ visa – hộ chiếu
Visa Trung Quốc, Visa Hàn Quốc, Visa Thái Lan,
Visa HongKong, …
Nhà hàng, khách sạn
Đặt phòng khách sạn, nhà hàng theo yêu cầu
Tư vấn khách hàng
Tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, tư vấn qua
email,…
Một số dịch vụ khác
Dịch vụ thủ tục qua Trung nhanh gọn thuận lợi;
Dịch vụ hướng dấn viên du lịch; Dịch vụ phiên
dịch Tiếng Trung.
(Nguồn: Phòng kinh doanh công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai)

Trong số các sản phẩm trên thì dịch vụ lữ hành là dịch vụ chính cũng là mảng
dịch vụ mạnh nhất của công ty, đem lại phần lớn doanh thu và lợi nhuận. Là một trong
những công ty dày dạn kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại Việt Nam,
công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai hiện đang cung cấp các dịch vụ du lịch nội địa,
du lịch inbound và du lịch outbound. Với dịch vụ chuyên nghiệp, tận tình, công ty cũng đã
gây dựng được cho mình uy tín chắc chắn trong lòng khách hàng. Nhưng hạn chế cho các
sản phẩm kinh doanh về mảng dịch vụ lữ hành của công ty chính là dễ bị sao chép. Trong
ngành dịch vụ lữ hành thì các gói tour, các chương trình du lịch là phi tiêu chuẩn hóa, điều
này gây ra trường hợp các công ty du lịch có sản phẩm du lịch lữ hành giống nhau thậm
chí sao chép nhau, hay sản phẩm của công ty không thể được cấp bằng, bản quyền. Phần


nào cũng khiến các công ty cạnh tranh gay gắt với nhau, khách hàng có nhiều sự lựa chọn
và công ty thì gặp phải nhiều khó khăn hơn trong việc kinh doanh.
Bên cạnh đó Công ty còn tham gia nhận làm một số dịch vụ:
- Thuê xe: Công ty đã kết hợp với nhiều đội xe, làm văn phòng giao dịch cho
thuê xe. Qua nhiều năm thực hiên kinh doanh, các dịch vụ này đã hỗ trợ nhiều cho
công tác điều hành của Trung tâm.
- Bán vé máy bay: Công ty nhận làm văn phòng bán vé cho các hãng hàng không
như Vietnam airline, Pacific airline… Hoạt động này góp vào thành công không nhỏ
cho các hoạt động kinh doanh khác của Công ty.
- Dịch vụ Visa, Hộ chiếu: Công ty hợp tác với các cơ quan hữu quan để thực hiện
công việc xuất nhập cảnh một cách nhanh chóng nhất, tốt nhất.
Công ty kinh doanh đa dạng về chủng loại sản phẩm, tuy nhiên về quy mô vẫn
tập trung chủ yếu vào dịch vụ lữ hành. Sản phẩm được khai thác ở cả trong và ngoài
nước, tạo sự liên kết giữa các tập khách hàng của từng đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên,
quy mô kinh doanh bị giới hạn, vì thế sản phẩm tuy nhiều nhưng chưa bao phủ được
thị trường. Chất lượng sản phẩm còn bị hạn chế bởi cơ sở vật chất kĩ thuật, nhân
lực...khiến cho việc đáp ứng nhu cầu khách hàng còn ở mức thấp.
Dưới đây là một trong những sản phẩm chính về dịch vụ lữ hành của công ty, đã
được đưa vào kinh doanh và đạt kết quả tích cực:
Bảng 2.1b Thông tin một số tour nội địa chủ yếu ở công ty CP du lịch quốc
tế Lào Cai
STT

1

2

Lữ
hành

Chương trình tour du lịch

Giá

1. Tour Hà Nội - Sapa – Núi Hàm Rồng - Bản 2.890.000 VNĐ
Nội Cát Cát - Thác Bạc Cổng Trời
1 khách
3.540.000 VNĐ
địa 2. Hà Nội – Sapa - Fansipan
1 khách
3. Tour Trung Quốc – Nam Ninh – Quế Lâm
4.390.000 VNĐ
Quốc
1 khách
4.
Lào
CaiHà
Khẩu

Tây
Côn
Minh
7.820.000
VNĐ
tế
Thạch Lâm
1 khách
(Nguồn: công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai)

Thời gian
3 ngày 2
đêm
3 ngày 2
đêm
4 ngày 3
đêm
5 ngày 4
đêm

Trên đây là một số CTDL (nội địa và quốc tế) mà công ty hiện đang kinh
doanh. Với mỗi chương trình, công ty đều thiết kế dựa trên các tiêu chí cơ bản của một
CTDL đúng với thị hiếu hiện tại của khách hàng, mọi thông tin số liệu cần thiết, công
ty đều công khai giới thiệu với khách hàng khi cần thiết, cũng sẽ thay đổi một số yêu
cầu theo khách hàng nhưng vẫn theo đúng với quy định về thời tiết, hay yêu cầu đảm
bảo an toàn đã đề ra từ trước. Các CTDL đều được thảo luận và sắp xếp sẵn với các


nhà cung ứng, các đối tác. Các CTDL mà công ty đang kinh doanh hầu hết là theo
đoàn, mỗi chương trình đều liên kết với các khách sạn 2,3 sao, nhà hàng sang trọng,
đầy đủ tiện nghi, hệ thống vận chuyển nổi tiếng đã hợp tác với công ty lâu năm. Nhìn
chung, các CTDL của công ty đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và quy định
chung của du lịch.
2.1.2. Thị trường khách của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai
Bảng 2.2: Cơ cấu lượt khách của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai
2016 – 2017
STT
1.
2.

3.

Chỉ tiêu
Tổng lượt khách
Lữ
1. Nội địa
Tỷ trọng
hành
2. Inbound
Tỷ trọng
3. Outbound
Tỷ trọng
Dịch vụ khác
Tỷ trọng

Đơn vị
Người
Người
%
Người
%
Người
%
Người
%

Năm
2016
10.320
5.366
52
2.167
21
1.756
17
1.033
10

2017
11.665
6.415
55
2.566
22
1.633
14
1.051
9

So sánh
+/1.345
1049
3
399
1
(123)
(3)
18
(1)

%
113,03
119,55
118,41
93
101,74
-

(Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai)
Qua bảng trên ta có một số nhận xét chung về thị trường khách như sau:
Về tổng lượt khách, công ty đã có bước tiến khá tốt khi mà năm 2017 đã tăng lên
gần 1.345 lượt khách tương ứng với tỷ lệ tăng là 13,03 % so với năm 2016. Trong đó:
- Ở Lĩnh vực LHNĐ, năm 2017 tổng lượt khách tăng 1.049 lượt khách so với
năm 2016, tương ứng 19,55%.
- Ở lĩnh vực LHQT, năm 2017 lượt khách Inbound tăng 399 lượt, tương ứng
18,41; lượt khách Outbound giảm 123 lượt, tương ứng 7% so với năm 2016.
- Ở các dịch vụ khác, năm 2017 chỉ tăng lượt khách từ 1.033 lên 1.051 tức là tăng
18 lượt khách tương ứng với tỷ lệ tăng 1,74% so với năm 2016
Nhìn chung thì thị trường khách nội địa vẫn là thịt trường chính của công ty, bên
cạnh đó ở lữ hành quốc tế với các thị trường khách Trung Quốc, Hàn Quốc,… công ty
đã có một bước tiến tuy nhỏ nhưng cũng mang lại kết quả tốt. Năm 2017 là một năm
mà nền kinh tế đã có nhiều khởi sắc sau một thời gian dài khó khăn, chính vì vậy công
ty đã có những kết quả tăng trưởng khả quan, triển vọng cho một tương lai phát triển
mạnh mẽ. Nhưng trong tình thế du lịch càng ngày càng phát triển lớn mạnh, các đối
thủ xuất hiện càng nhiều và mạnh mẽ, công ty cần có những chiến lược kinh doanh
hợp lý để phát triển và củng cố hơn về mảng thị trường khách.


2.2. Tình hình nhân lực và tiền lương của của công ty Cổ phần Du lịch Quốc
tế Lào Cai
2.2.1 Tình hình nhân lực của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai
Bảng 2.3: Cơ cấu nhân lực Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai 2016-2017
(Đơn vị tính: người)
S
T
T

1

2
3
4
5
6

Bộ phận

Giám đốc
Phó Giám
đốc
Phòng kế
toán tài
chính
Phòng nhân
sự
Phòng
marketing
Phòng kinh
doanh
Tổng

Số lượng

Trình độ học
vấn
(Năm 2017)

Giới tính
Nam
2016 2017

2016

2017

1

1

1

1

3

3

1

3

3

3

1

Độ
Trình độ
tuổi
ngoại ngữ trung
(Năm 2017) bình

Nữ
2016

2017
2017

1

ĐHTC

A

B

C

1

1

51

1

43

1

1

1

1

2

2

1

2

1

2

31

1

1

2

2

2

1

1

2

31

3

2

2

1

1

3

1

2

28

14

16

10

11

4

5

8

4

4

8

5

3

25

27

15

16

10

11

16

7

4

13 11

3

28

(Nguồn: Phòng nhân sự công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai)
Qua kết quả điều tra tại bảng 2.3 ta thấy nguồn nhân lực của công ty thay đổi ở một số
điểm sau:
Về số lượng nhân viên: Tổng công ty đã tăng số lượng nhân viên từ 25 lên 27 nhân viên,
chính xác thì ở phòng kinh doanh, số lượng nhân viên tăng lên từ 14 (năm 2016) lên 16 (năm
2017). Với quy mô của công ty thì việc tăng nhân sự sẽ giúp đỡ phần nào trong việc dàn trải
khối lượng công việc ở phòng ban.
Về so sánh giới tính thì công ty có tỷ lệ nam lớn hơn tỷ lệ nữ với tổng số 27 nhân viên thì
ở năm 2017 tỷ lệ nam chiếm khoảng 60% và nữ chỉ chiếm 40%, theo đó tỷ lệ nam nữ trong số
lượng nhân viên mới lại bằng nhau.
Trình độ học vấn, và trình độ ngoại ngữ của nhân lực nhìn chung có vẻ ổn khi mà tỷ lệ
người có trình độ đại học và nắm giữ bằng A ngoại ngữ chiếm tỷ trọng ổn định ở mỗi phòng
ban nhưng ở một số phòng ban nghiêng về giao tiếp với khách hàng quốc tế thì tỷ lệ nhân viên
có khả năng giao tiếp tốt lại không nhiều, hay về trình độ đại học lại không nhiều ở các phòng
ban cần chuyên môn cứng, vững. Về độ tuổi trung bình, công ty có sự chênh lệch khi mà ở 2
phòng ban kinh doanh và marketing, độ tuổi trung bình của nhân viên là khá trẻ (dưới 30 tuổi).


trái lại ở các phòng ban còn lại thì độ tuổi trung bình lại là trên 30 tuổi, sự chênh lệch này có thể
gây ra một số khó khăn trở ngại trong quá trình làm việc nhóm, làm việc cộng đồng.
Nhìn chung, nguồn nhân lực của công ty được phân chia khá ổn. Nhưng sự chênh lệch số
lượng nhân viên tại các phòng ban là điểm trừ cho công ty, việc này dễ gây ra xung độtr tong
cách làm việc và phân chia khối lượng làm việc cho các phòng ban. Hơn thế, việc chênh lệch tỷ
lệ nam nữ trong nhân sự cũng gây ra khó khăn trong quá trình làm việc, nhiều công việc cần sự
khéo léo, chu đáo của phái yếu, hay ở một số phòng ban cần sự mạnh mẽ chuyên cần của nam
giới,.. Ngoài ra
2.2.2 Tình hình tiền lương của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai
Bảng 2.4: Tình hình tiền lương của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai
2016 - 2017
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm
2016
11.225

Năm
2017
12.203

So sánh
+/%
1. Tổng doanh thu
Trđ
978
108,7
1
2. Tổng lao động
Người
25
27
2
108
NSLĐBQ
Trđ/người
449
451,96
2,96
100,6
6
3. Tổng quỹ lương
Trđ
1.650
1.842
192
111,64
Tiền lương BQ theo
Trđ/người/năm
66
68,2
2,2
103,3
năm
3
Tiền lương BQ theo
Trđ/người/tháng
5,5
5,68
0,18
103,2
tháng
7
Tỷ suất lương
%
14,7
15,1
0,7
(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai)
Theo bảng 2.4 ta thấy được sự tăng giảm về tình hình tiền lương của công ty Cổ
phần Du lịch Quốc tế Lào Cai như sau:
Về tổng doanh thu, công ty đã tăng doanh thu của mình từ 11.225 triệu đồng ở
năm 2016 lên 12.203 triệu đồng tại năm 2017, điều này nghĩa là doanh thu đã tăng 978
triệu đồng tương ứng với 8,71%.
Về tổng lao động, công ty đã tăng lên 2 nhân viên ở bộ phận kinh doanh. Theo
đó, năng suất lao động cũng tăng lên từ 449 triệu đồng/người ở năm 2016 đến 451,96
triệu đồng/người ở năm 2017.
Tổng quỹ lương cho toàn công ty ở năm 2017 là 1.842 triệu đồng, tăng hơn 192
triệu so với năm 2016 (tổng quỹ lương là 1.650 triệu đồng), tức là tăng 11,64%. Theo
đó tiền lương bình quân năm 2017 cho mỗi người là 68,2 triệu đồng cao hơn 2,2 triệu
so với năm 2016 (66 triệu đồng). Và tỷ suất lương cũng tăng lên 2,72 % với 14,7% ở
năm 2016 và 15,1% vào năm 2017.


Dễ thấy, tổng doanh thu của công ty có sự tăng trưởng khá ổn, nhưng tổng quỹ
lương tăng không cao, dẫn tới tiền lương trung bình cho mỗi người chỉ dừng ở 68,2
triệu đồng/năm, theo đó tiền lương trung bình theo tháng của mỗi người sau khi đã
tăng vào năm 2017 là 5,68 triệu đồng. Tuy sang năm 2017 công ty đã điều chỉnh cho
mức thu nhập của nhân viên cao hơn so với năm 2016, so sánh với năm trước thì tiền
lương trung bình đã tăng lên nhưng lại là một con số vẫn khá khiêm tốn cho nhân viên
ở một công ty du lịch có thâm niên gần 10 năm. Nhìn chung, công ty đã và đang dành
sự quan tâm tới đội ngũ anh chị em nhân viên, nhưng nếu để tình trạng này tiếp tục
diễn ra vào thời gian tới thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhân viên, khiến họ không có sự
cố gắng phấn đấu vì công sức bỏ ra không được báo đáp. Hậu quả công ty sẽ nhận
được là sự hoạt động trì trệ và làm giảm hiệu quả kinh doanh của công ty.
Thực tế cho thấy, với một công ty có thâm niên hoạt động gần 10 năm trên thị
trường du lịch, lại là khu vực phát triển du lịch rất mạnh mẽ như Lào Cai thì mức
lương cũng như năng suất lao động của nhân viên như trên là vẫn chưa hoàn toàn tốt.
hàng năm, công ty vẫn ủng hộ, khen thưởng cho đội ngũ nhân viên bằng các ngày nghỉ
lễ, thưởng lương hay các chuyến du lịch, teambuilding,… nhưng với môi trường làm
việc cạnh tranh bởi rất nhiều các công ty du lịch to lớn khác, với các hình thức chiêu
tìm nhân viên khác công ty cần quan tâm và chăm sóc tới đội ngũ nhân sự nhiều hơn.
Việc quan tâm và nâng cao mức sống của nhân viên trong bối cảnh lạm phát, giá tăng
là một việc rất quan trọng giúp nhân viên an tâm công tác, khuyến khích phát triển và
giúp nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.


2.3 Tình hình vốn kinh doanh của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai
Bảng 2.5: Bảng cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai 2016-2017
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2016

Năm 2017

So sánh

+/%
1.
Tổng vốn
Trđ
3.160
4.010
850
126,9
2.
Vốn cố định
Trđ
862
1.020
158
118,33
Tỷ trọng
%
27,28
25,44
(1,84)
Vốn lưu động
Trđ
2.298
2.990
692
130,11
Tỷ trọng
%
72,72
74,56
1,84
(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai)
Tổng vốn của công ty đã có sự tăng trưởng đáng kể khi mà năm 2016 công ty duy trì tổng
vốn ở 3.160 triệu đồng, nhưng ở năm 2017 đã tăng hơn 850 triệu đồng so với năm trước, chính
xác là công ty đã có 4.010 triệu đồng trong tổng vốn. Với đó:
- Vốn cố định của công ty tăng hơn 158 triệu đồng từ trong 2 năm 2016 – 2017, tương
ứng 26,9%.
- Vốn lưu động tăng từ 2.298 triệu đồng năm 2016 lên 2.990 triệu đồng năm 2017, tương
ứng với 30,11%.
- Trái lại tỷ trọng vốn cố định lại giảm 1,84% trong khi đó tỷ trọng vốn lưu động lại tăng
1,84%.
Nhìn chung tình hình vốn của công ty vẫn nằm trong trạng thái ổn định, sự lên xuống
trong suốt 2 năm qua là có chủ đích của toàn công ty, một số được huy động nhằm nâng cấp cơ
sở vật chất theo thường niên, một số để phát triển các dự án kinh doanh về lữ hành hay để giao
lưu quan hệ đối tác cả trong nước lẫn ngoài nước,…Tóm lại, công ty đang kiểm soát khá tốt
lượng vốn của mình trong 2 năm vừa rồi.
2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Du
lịch Quốc tế Lào Cai
Bảng 2.6: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc
tế Lào Cai qua hai năm 2016-2017
STT

Chỉ tiêu

1. Tổng doanh thu
-Doanh thu LHNĐ
Tỷ trọng LHNĐ
-Doanh thu LHQT Inbound
Tỷ trọng LHQT Inbound
-Doanh thu LHQT Outbound
Tỷ trọng LHQT Outbound
-Doanh thu DV khác
Tỷ trọng DV khác

ĐVT
Trđ
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
%

Năm
2016
11225
4972
44,3
3105
27,66
2215
19,73
933
8,31

Năm
2017
12203
5485
44,95
3425
28,07
2468
20,22
825
6,76

So sánh
+/%
978
108,71
531
110,32
1,95
320
110,31
0,41
253
111,42
0,49
(108)
88,42
(1,55)
-


2. Tổng chi phí
-Chi phí LHNĐ
Tỷ trọng chi phí LHNĐ
-Chi phí LHQT Inbound
Tỷ trọng chi phí LHQT
Inbound
-Chi phí LHQT Outbound
Tỷ trọng chi phí LHQT
Outbound
-Chi phí DV khác
Tỷ trọng chi phí DV khác
3. Tỷ suất chi phí
4. Thuế GTGT
Thuế suất bình quân
5. LNTT
Tỷ suất LNTT
6. Thuế TNDN
7. LNST
-LHNĐ
Tỷ trọng
-LHQT Inbound
Tỷ trọng
-LHQT Outbound
Tỷ trọng
-DV khác
Tỷ trọng
8. Tỷ suất LNST

Trđ
Trđ
%
Trđ
%

7935
3460
43,6
2260
28,48

8885
4006
45,09
2602
29,29

950
546
1,49
342
0,81

111,97
115,78
115,13
-

Trđ
%

1510
19,03

1705
19,19

112
0,16

107,42
-

Trđ
%
%
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
Trđ
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
%
%

705
8,88
70,69
725
6,46
2565
22,85
513
2052
986
48,05
590
28,75
338
16,47
138
6,73
18,28

572
6,44
72,81
880
7,21
2438
19,98
487,6
1950,4
965
49,48
576
29,53
309
15,84
100,4
5,15
15,98

(133)
(2,44)
2,12
155
0,75
(127)
(2,87)
(25,4)
(101,6)
(21)
1,43
(14)
0,78
(29)
(0,63)
(37,6)
(1,58)
(2,3)

81,13
121,38
95,05
95,05
95,05
97,87
97,63
91,42
72,75
-

(Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai)
Nhìn một cách tổng quát thì 2 năm qua, công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào
Cai đã có một chặng đường đi khó khăn nhưng kết quả đạt được là tương đối tốt.
Qua bảng 2.6, ta có một số nhận xét về kết quả hoạt động của công ty như sau:
- Về doanh thu, tổng doanh thu của công ty tăng lên 978 triệu đồng, tương ứng
với 8,71%, chính xác là từ 11.225 triệu đồng ở năm 2016 lên 12.203 triệu đồng năm
2017. Cụ thể là:
+Doanh thu lữ hành nội địa năm 2017 tăng 531 triệu đồng so với năm 2016,
tương ứng 10,32%.
+Doanh thu lữ hành quốc tế Inbound năm 2017 tăng 320 triệu đồng so với năm
2016, tương ứng 10,31%.
+Doanh thu lữ hành quốc tế Outbound năm 2017 tăng 253 triệu đồng so với năm
2016, tương ứng 11,42%.


+Doanh thu từ dịch vụ khác năm 2017 giảm 108 triệu đồng so với năm 2016,
tương ứng 11,58%.
Cơ cấu doanh thu của công ty đều tăng ổn định, duy chỉ có doanh thu từ các dịch
vụ khác là giảm vì ở mảng dịch vụ này chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với các dịch vụ khác,
năm 2016 chiếm 8,31% sang năm 2017 giảm còn 6,76% nhưng vẫn không làm doanh
thu tổng bị ảnh hưởng quá lớn.
- Về chi phí, công ty có tổng chi phí trong năm 2017 là 8885 triệu đồng, tăng
hơn 950 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng 11,97%, cụ thể như sau:
+Chi phí LHNĐ năm 2017 tăng 546 triệu đồng, tương ứng 15,78 % so với năm
2016.
+Chi phí LHQT Inbound năm 2017 tăng 342 triệu đồng, tương ứng 15,13% so
với năm 2016.
+Chí phí LHQT Outbound năm 2017 tăng 112 triệu đồng, tương ứng 7,42% so
với năm 2016.
+Chi phí các DV khác năm 2017 giảm 113 triệu đồng, tương ứng 8,87% so với
năm 2016. Mặc dù chi phí này giảm nhưng tỷ trọng lại thấp nên tổng chi phí vẫn tăng.
- Tỷ suất chi phí của công ty năm 2017 là 72,81% tăng so với năm 2016 là
2,12% tương ứng với vượt chi so với năm trước là 950 triệu đồng. Tỷ suất chi phí tăng
lên khá nhỏ, so sánh giữa chi phí bỏ ra với doanh thu công ty thu được thì ta thấy được
công ty đang kinh doanh tương đối hiệu quả.
- Về thuế GTGT: Thuế GTGT của Công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng
21.38% tương đương tăng 155 triệu đồng. Vì tổng doanh thu tăng 8,71%, thuế GTGT
tăng 21,38% do tốc độ tăng của thuế GTGT lớn hơn tốc độ tăng của tổng doanh thu
nên làm cho tỷ suất thuế GTGT năm 2017 so với năm 2016 tăng 0,75%.
- Về lợi nhuận trước thuế: Tổng mức lợi nhận trước thuế của Công ty năm 2017
so với năm 2016 giảm 4,95% tương đương giảm 25,4 triệu đồng. Ta thấy, vì tổng
doanh thu 2017 so với năm 2016 tăng 8,71%, tổng lơi nhuận trước thuế 2017 so với
năm 2016 giảm 4,95%, do tốc độ tăng của tổng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của
tổng lợi nhuận trước thuế nên làm cho tỷ suất lợi nhuận trước thuế giảm 2,87%.
- Tổng tiền thuế mà công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai phải nộp cho Nhà nước
năm 2017 so với năm 2016 giảm 4,95% tương đương giảm 25,4 triệu đồng.
- Về lợi nhuận sau thuế: Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2017 so với
năm 2016 giảm 4.95% tương đương giảm 101,6 triệu đồng, cụ thể:
+Lợi nhuận sau thuế LHNĐ năm 2017 giảm 2,13% tương đương giảm 21 triệu
đồng so với năm 2016.
+Lợi nhuận sau thuế LHQT Inbound năm 2017 cũng giảm 2,37% tương đương
giảm 14 triệu đồng so với năm 2016.


+Lợi nhuận sau thuế LHQT Outbound năm 2017 giảm 8,58% tương đương giảm
29 triệu đồng so với năm 2016.
+Lợi nhuận sau thuế dịch vụ khác năm 2017 giảm 27,25% tương đương giảm
37,6 triệu đồng so với năm 2016.
- Về tỷ suất lợi nhận sau thuế: Vì tổng doanh thu của Công ty năm 2017 so với
năm 2016 tăng 8,71%, tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 so với năm 2016 giảm
4,95%, do tốc độ tăng của tổng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của tổng lợi nhuận sau
thuế nên làm cho tỷ suất lợi nhuận sau thuế giảm 2,3%.
Nhận xét chung: Nhìn qua kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, ta nhận
thấy với kết quả như trên, công ty đang có trạng thái kinh doanh tương đối tốt, tương
đối ổn định, một số chi tiết nhỏ như doanh thu, chi phí của dịch vụ khác giảm nhưng
không làm ảnh hưởng lớn tới tình hình của công ty. Trái lại doanh thu của Công ty
năm 2017 so với năm 2016 tăng nhưng tổng lợi nhận sau thuế của Công ty giảm. Công
ty cần đầu tư hơn cho thị trường đang có khả năng phát triển nhưng không nên làm
mất cân bằng công ty, ảnh hưởng tới thị trường khác bị giảm cơ hội phát triển.


PHẦN 3: PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ TỪ THỰC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ
CẦN NGHIÊN CỨU
3.1. Những vấn đề từ thực tế kinh doanh của công ty Cổ phần Du lịch Quốc
tế Lào Cai
3.1.1 Thành công
Tài chính và nhân sự: Công ty có tiềm lực tài chính mạnh, luôn minh bạch trong
các khoản thu chi, báo cáo. Từ lúc hoạt động đến nay, các tình trạng chậm lương, hay
không khen thưởng là chưa bao giờ xảy ra. Nguồn nhân sự gắn bó lâu dài với công ty,
nguồn nhân sự sáng tạo, nhiệt huyết, … là thành công lớn mà công ty đạt được trong
vòng 10 năm qua.
Lĩnh vực hoạt động : Công ty luôn cố gắng phát triển các thị trường khách, “hài
lòng khách đến và vừa lòng khách đi” là tiêu chí mà công ty cố gắng gặt hái trong quá
tình hoạt động.
Thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp: công ty đã và đang cố gắng trở thành
thương hiệu đứng đầu về du lịch tại tỉnh Lào Cai. 10 năm qua, các khách hàng, đối tác,
nhà cung ứng luôn đặt một niềm tin to lớn cho công ty. Điều đó chứng tỏ, với họ, công
ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai là một cái tên uy tín, đầy trách nhiệm và hòa nhã
trong công cuộc phát triển ngành du lịch tỉnh Lào Cai nói riếng và Việt Nam nói
chung. Hơn thế, mỗi quan hệ hòa nhã, khiêm nhường cũng được tạo dựng giữa công ty
với các đối thủ cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh du lịch lành mạnh.
3.1.2. Hạn chế
- Chương trình du lịch của công ty tuy nhiều và khá đầy đủ nhưng chất lượng vẫn
chưa thật sự tốt, chưa đáp ứng được nhu cầu khách hàng, công ty chưa xây dựng được
một quy trình điều tour hoàn chỉnh hơn nhằm xác lập được quyền hạn và nhiệm vụ của
các thành viên trong quá trình thực hiện tour dẫn đến không có sự phối hợp không
đồng bộ giữa các bộ phận. Thị trường khách mục tiêu của công ty trong kinh doanh
outbound là Trung Quốc bắt đầu rơi vào tình trạng bão hòa và chịu sự cạnh tranh rất
lớn nên sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho hoạt động outbound. Công ty có tiềm lực tài
chính khá nhưng chưa khai thác được thị trường khách có thu nhập cao mà mới chỉ
khai thác được thị trường khách trung bình nên doanh thu chưa cao.Vì thế cần phải có
những giải pháp để tạo ra được những chương trình du lịch có chất lượng với giá cả
hấp dẫn, thậm chí là những chương trình du lịch dành cho thị trường khách có thu
nhập cao với chất lượng cao và giá cả xứng đáng tương ứng
- Chính sách quảng bá, xúc tiến, khuyến mại còn ít và kém hiệu quả.Công ty
chưa biết tận dụng quảng bá qua các trang mạng xã hội và cũng chưa chịu đầu tư nhiều
ở khâu Marketing, điều này làm cản trở sự tiếp cận của khách hàng với công ty, khiến


mật độ phủ sóng của công ty ở mức thấp. Công ty chưa chú trọng vào công tác tuyên
truyền, xúc tiền, đặc biệt là quan hệ công chúng.Việc quảng cáo mới chỉ tập trung vào
các phương pháp cổ điển: gửi thư, phát tờ rơi, phương pháp này rất có hiệu quả trong
thời gian trước tới nhưng bây giờ khi rất nhiều đối thủ có năng lực cạnh tranh ngang
bằng thì lại không có hiệu quả nữa. Các tiêu thức phân đoạn thị trường của công ty đưa
ra còn mang tính chất chung chung chưa thể hiện rõ các phân đoạn để tiến hành định
vị.Công ty cần phải có những hoạt động thu hút công chúng một cách hiện đại,phù hợp
với thời đại công nghệ,tiên tiến khi mà ngày nay cách tiếp cận thông tin của khách
hàng ngày càng đa dạng,sử dụng công nghệ rất nhiều,công ty cần phải cải tiến ngay
cách thức tiếp cận công chúng này của mình để thể hiện được thế mạnh của mình
không hề thua kém bất cứ đối thủ nào với các khách hàng và giúp chính bản thân công
ty đi kịp với các bước tiến của thời đại
- Bố trí nhân lực chưa thực sự hiệu quả, sự chênh lệch về nhân lực giữa các
phòng ban khiến chất lượng nguồn nhân lực hiện có chưa đáp ứng được yêu cầu, năng
suất lao động còn thấp. Tuy đội ngũ nhân viên sáng tạo, năng động và trình độ đại học,
ngoại ngữ ngày càng tăng cao nhưng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn chưa thật
sự chuyên sâu.Việc đào tạo và bồi dưỡng thêm kiến thức cho nhân viên chưa có trọng
tâm và mang lại hiệu quả không cao. Chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ
phận trong quá trình phối hợp hoạt động dẫn đến làm giảm chất lượng dich vụ hoặc
làm tăng chi phí không đáng kể trong quá trình quyết toán tour. Công ty thiếu nguồn
nhân lực có kinh nghiệm đối với tour quốc tế, gây chất lượng tour quốc tế không tốt,
khó làm hài lòng khách hàng và tạo được sự quay lại của khách hàng đối với công ty.
Vì vây, việc đào tạo và bồi dưỡng nhân viên là công tác hết sức quan trọng nhằm nâng
cao trình độ chuyên môn và khả năng giao tiếp của nhân viên với khách hàng.
3.2 Đề xuất nghiên cứu:
- Đề xuất 1: Nâng cao năng suất lao động tại công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế
Lào Cai.
- Đề xuất 2: Giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch quốc tế tại công ty
Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai.
- Đề cuất 3: Nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty Cổ phần Du
lịch Quốc tế Lào Cai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×