Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Khách sạn du lịch Công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai (2)

1
MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................... i
DANH MỤC SƠ DỒ, BẢNG BIỂU.............................................................................ii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU.............................................................iii
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ LÀO
CAI................................................................................................................................ 1
1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai....1
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai.............................2
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai............................2
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận tại Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai. 2
1.3. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai................4
PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH
QUỐC TẾ LÀO CAI.....................................................................................................5
2.1. Sản phẩm và thị trường của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai...........................5
2.1.1. Sản phẩm của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai..............................................5
2.1.2. Thị trường khách của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai..................................7
2.2. Tình hình nhân lực và tiền lương của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai...................8
2.2.1. Tình hình nhân lực của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai...............................8
2.2.2. Tình hình tiền lương của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai.............................9
2.3. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai......................10

2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai...............12
PHẦN 3: PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ TỪ THỰC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ CẦN
NGHIÊN CỨU CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ LÀO CAI........................15
3.1. Phát hiện những vấn đề thực tế trong kinh doanh của Công ty CP du lịch quốc tế
Lào Cai........................................................................................................................ 15
3.1.1 Thành công.........................................................................................................15
3.1.2 Hạn chế...............................................................................................................15
3.2. Đề xuất vấn đề cần nghiên cứu cho Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai..............16


2
DANH MỤC SƠ DỒ, BẢNG BIỂU
Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức, quản lý của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai...........2
Bảng 2.1: Thông tin một số tour nội địa chủ yếu ở công ty CP du lịch quốc tế Lào
Cai................................................................................................................................. 5
Bảng 2.2: Thông tin một số tour Outbound chủ yếu ở công ty CP du lịch quốc tế
Lào Cai.......................................................................................................................... 6
Bảng 2.3: Cơ cấu lượt khách của công ty Du lịch Quốc tế Lào Cai 2016 – 2017......7
Bảng 2.4: Cơ cấu lao động tại Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai 2016-2017.......8
Bảng 2.5: Cơ cấu tiền lương của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai trong năm
2016 – 2017..................................................................................................................9
Bảng 2.6: Tình hình vốn của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai trong hai năm
2016 – 2017................................................................................................................10
Bảng 2.7: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào
Cai qua hai năm 2016-2017.......................................................................................12


3
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
Chữ viết tắt
CP
BQ
NSLĐBQ
ĐVT
Trđ
Trđ/ng
DTLH

CPLH
CP


DV
GTGT
LNTT
TNDN
LNST

PGĐ
KT-TC
MKT

Giải thích
Cổ phần
Bình quân
Năng suất lao động bình quân
Đơn vị tính
Triệu đồng
Trệu đồng/ người
Doanh thu lữ hành
Nội địa
Chi phí lữ hành
Chi phí
Dịch vụ
Giá trị gia tăng
Lợi nhuận trước thế
Thi nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế
Giám đốc
Phó Giám đốc
Kế toán- Tài chính
Marketing


PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC
TẾ LÀO CAI.
1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP du lịch quốc
tế Lào Cai
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai
Tên giao dịch: LAOCAI INTERNATIONAL JOINT STOCK TOURISM
COMPANY.
Mã số thuế: 5300242344
Địa chỉ: Số nhà 037, đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai,
Tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0203 833833- 0203 846 663
Email: laocaitourism@vnn.vn
Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuyên
Ngày cấp giấy phép: 27/3/2008
Ngày bắt đầu hoạt động: 27/03/2008
Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai được thành lập ngày 27/03/2008 bởi ông
Hoàng Văn Tuyên, một doanh nhân yêu quê hương, đất nước. Vốn là người con của
mảnh đất Lào Cai nhận thấy những tiềm năng phát triển kinh tế du lịch của quê hương
ông Hoàng Văn Tuyên đã mạnh dạng đầu tư vào thị trường du lịch với mong muốn
đưa du lịch Lào Cai giới thiệu với bạn bè khắp nơi. Xuất phát điểm là một công ty nhỏ
với số lượng nhân viên ít ỏi, sản phẩm đơn điệu và chưa hề có kinh nghiệm chính vì
vậy những năm đầu thành lập Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thị
trường khách cho mình. Tuy nhiên sau nhiều năm lỗ lực không ngừng thì cho đến nay
công ty đã có gần 30 nhân viên làm việc chính thức và nhiều cộng tác viên làm việc ở
nhiều nơi, thị trường khách được mở rộng hơn, sản phẩm, dịch vụ phong phú và đa
dạng hơn, đặc biệt quy mô của công ty cũng được mở rộng thêm 2 cơ sở mới ở Lào
Cai và Đà Nẵng thâm nhập sâu hơn vào thị trường du lịch.
Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã không ngừng cải tiến, cải tổ tự hoàn
thiện, nâng cao giá trị và thương hiệu thiết lập được các mối quan hệ bền vững với các
đối tác, nhà cung cấp, mở rộng quy mô và thị trường… tạo ra mạng lưới cung cấp dịch
vụ chuyên nghiệp và có chất lượng giúp không chỉ nâng cao được giá trị của công ty,
thương hiệu bay xa mà còn giúp phát triển kinh tế cho tỉnh Lào Cai.


1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai.
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai.

Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức, quản lý của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai.
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận tại Công ty CP du lịch quốc tế
Lào Cai.
- Ban giám đốc (số lượng: 2 người): Ban giám đốc của Công ty CP du lịch quốc
tế Lào Cai gồm có giám đốc là ông Hoàng Văn Tuyên và phó giám đốc là bà Trần Lệ
Ánh.
Giám đốc: Hoàng Văn Tuyên
Chức năng và nhiệm vụ: Giám đốc là người điều hành và quản lý trực tiếp các
hoạt động kinh doanh của Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty, có
chức năng điều hành và giao dịch với các cơ quan chức năng, các cơ quan hữn quan và
các tổ chức trên địa bàn hoạt động kinh doanh của Công ty.
Phó giám đốc: bà Trần Lệ Ánh
Chức năng và nhiệm vụ: Cùng với giám đốc điều hành các hoạt động của Công
ty. Giúp việc cho giám đốc trong quản lý điều hành các hoạt động của Công ty theo sự
phân công của giám đốc. Hỗ trợ giám đốc đưa ra các quyết định phù hợp, đồng thời
tham mưu cho giám đốc về các hoạt động phát triển chung của Công ty.
- Phòng kế toán – tài chính ( số lượng: 3 người)
Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp việc cho giám đốc trong lĩnh vực hạch
toán kế toán thống kê, bảo đảm các nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty, đồng thời quản lý chi phí của Công ty, xây dựng kế hoạch tài chính cho
Công ty.


- Phòng nhân sự ( số lượng: 3 người)
Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho giám đốc, tổ chức thực hiện
các công việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, các chế độ
chính sách liên quan đến người lao động. Hoạch định và phát triển nguồn nhân lực cả
về số lượng và chất lượng theo đúng yêu cầu và phù hợp với chiến lược phát triển của
Công ty.
- Phòng kinh doanh: ( số lượng: 16 người) Phòng kinh doanh bao gồm các bộ
phận: nội địa, Inbuond, Outbound và bộ phận kinh doanh dịch vụ khác.
Chức nặng và nhiệm vụ: Là bộ phận tham mưu, giúp việc cho giám đốc về công
tác bán các sản phẩm và dịch vụ của Công ty, công tác nghiên cứu và phát triển sản
phẩm, phát triển thị trường, công tác xây dựng và phát -triển mối quan hệ khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng mục tiêu và chăm sóc khách hàng hiện tại nhằm đem lại doanh
thu, đảm báo doanh số bán hàng và chỉ tiêu về doanh thu cho công ty.
- Phòng marketing ( số lượng: 3 người)
Chức năng và nhiệm vụ: Là cầu nối giữa bên trong và bên ngoài, giữa sản phẩm
và khách hàng, giữa thuộc tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng. Lập hồ sơ thị
trường và dự báo doanh thu, khảo sát hành vi ứng sử của khách hàng tiềm năng, phân
khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu. Phát triển sản phẩm, hoàn
thiện sản phẩm với các thuộc tính mà thị trường mong muốn, quản trị sản phẩm (chu
kỳ sống sản phẩm).
1.2.3. Nhận xét mô hình bộ máy tổ chức, quản lý của Công ty CP du lịch quốc
tế Lào Cai.
Ưu điểm: Nhìn chung mô hình bộ máy tổ chức của Công ty khá đơn giản, ít bộ
phận và dễ quản lý. Các bộ phận đảm nhiệm chức năng và nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể,
giữ vai trò nhất định trong hoạt động của Công ty. Cùng với đó các bộ phận có mối
quan hệ tương hộ, hỗ trợ lần nhau trong công việc cùng hướng tới mục tiêu chung giúp
cho việc quản lý thuận tiện và phù hợp với quy mô, mục đích hoạt động của Công ty.
Các bộ phận chuyên sâu vào nhiệm vụ của mình, đảm bảo cơ sở cho việc đưa ra các
quyết định chính xác và có hiệu quả. Việc tổ chức bộ máy như vậy giúp giám đốc dễ
dàng trong việc quan sát, theo dõi, bố trí và điều chỉnh, nắm bắt chính xác tình hình
hoạt động của Công ty.
Nhược điểm: Dễ có những ý kiến trái chiều, khó thống nhất giữa các bộ phận từ
đó gây ra những cản trở nhất định trong việc đưa ra quyết định liên quan đến hoạt
động của Công ty. Trách nhiệm quản lý và giám sát đè nặng lên vai giám đốc, giám
đốc phải thường xuyên giải quyết những vấn giữa các phòng ban. Vào các mùa du lịch
khi lượng khách quá lớn thì hoạt động của doanh nghiệp dễ bị đảo lộn vì thế nếu các
bộ phận không tích cực hỗ trợ nhau thì sẽ hạn chế hiệu quả mang lại cho Công ty.


1.3.

Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty CP du

lịch quốc tế Lào Cai.
Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai là công ty chuyên kinh doanh lữ hành nội
địa, Inbound, Outbound, khách sạn, nhà hàng, vận chuyển khách du lịch, dịch vụ visa,
hộ chiếu, tư vấn du lịch, xúc tiến thương mại hàng đầu Lào Cai. Trong đó dịch vụ
chính của công ty là du lịch nội địa, ngoài ra còn bao gồm các dịch vụ cụ thể như:
- Du lịch Inbound, Outbound
- Thủ tục qua Trung Quốc nhanh chóng thuận lợi
- Vé Tàu - Máy bay
- Xe vận chuyển khách du lịch
- Hướng dẫn viên du lịch
- Tổ chức hội nghị , hội thảo
- Visa, hộ chiếu
- Nhà hàng, khách sạn
- Tư vấn khách hàng
- Phiên dịch tiếng Trung ...


PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP DU
LỊCH QUỐC TẾ LÀO CAI
2.1. Sản phẩm và thị trường của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai.
2.1.1. Sản phẩm của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai.
Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai kinh doanh nhiều sản phầm dịch vụ khác
nhau, bao gồm các sản phẩm dịch vụ lữ hành, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ đặt vé…
các sản phẩm dịch vụ của Công ty được thể hiện như sau:
- Sản phẩm chương trình tour nội địa:
Chương trình tour nội địa là sản phẩm chính của Công ty, hiện nay Công ty đang
khai thác thị trường nội địa đối với cả khách ghép đoàn và khách đoàn.
Bảng 2.1: Thông tin một số tour nội địa chủ yếu ở công ty CP du
lịch quốc tế Lào Cai.
ST
T
1
2
3
4

Chương trình

Giá

Thời gian

Phương tiện

Hà Nội- sapa- Fansipan
Hà Nội- Sapa
Sapa- Hạ Long- ngủ đêm
trên vịnh
Hà Nội- Đà Nẵng

3.540.000VNĐ/người
2.890.000VNĐ/người

3 ngày 2 đêm
3 ngày 2 đêm

Ô tô
Ô tô

5.000.000VNĐ/người

4 ngày 3 đêm

Ô tô, thuyền

4.590.000VNĐ/người

4 ngày 3 đêm

Máy bay

Đây là các tour nội địa điển hình mà Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai đang
khai thác. Hiện nay, giá các tour du lịch nội địa của công ty đã bao gồm: lưu trú tại
khách sạn 3 sao, ngày ăn 3 bữa là 2 bữa chính và 1 bữa phụ tại các nhà hàng uy tín ở
các điểm đến, đồng thời đã bao gồm bảo hiểm, phương tiện di chuyển và các dịch vụ
cần thiết khác…
Ngoài việc triển khai các tour theo đoàn thì Công ty cũng đang kinh doanh thực
hiện các tour ghép đoàn như tour ghép đi Phú Quốc, Hồ Chi Minh, Nha Trang…
- Các tour Inbound
Sản phậm Inbound của Công ty khá đa dạng và phong phú nhưng chủ yếu là các
tour ghép đoàn. Các tour Inbound tập trung chủ yếu ở thị trường khách Trung Quốc,
Lào, Nga đi Sapa, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hồ Chí Minh. Giá các tour gửi đến khách đều
bao gồm giá vé máy bay, khách sạn 3-5 sao, ăn uống tại các nhà hàng có tiếng tại điểm
đến và các dịch vụ bổ sung cần thiết khác, các sản phẩm Inbound của Công ty luôn
đảm bảo về chất lượng, giá cả hợp lý.
- Các tour Outbound: Các tour Outbound chủ yếu của Công ty được thống kê
dưới bảng sau:


Bảng 2.2: Thông tin một số tour Outbound chủ yếu ở công ty CP du lịch quốc tế
Lào Cai.
STT
1
2
3

Chương trình
Tour Trung Quốc – Nam Ninh
– Quế Lâm
Lào Cai- Hà Khẩu –Lô TâyCôn Minh -Thạch Lâm
Tour Thái Lan

Giá

Thời gian

Phương tiện

4.390.000

4 ngày 3 đêm

Tàu hỏa, ô tô

7.820.000

5 ngày 4 đêm

Ô tô

6.290.000

5 ngày 4 đêm

Máy bay

Các sản phẩm tour Outbound của Công ty thường chủ yếu tập chung chủ yếu đi
Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc…Các tour đều được đặt các dịch vụ chất lượng,
đảm bảo từ các nhà cung cấp và đối tác của Công ty, khách sạn 3-5 sao (hoặc có thể
theo yêu cầu của khách hàng), ăn uống tại các nhà hàng đảm bảo về chất lượng và có
hướng dẫn viên nói tiếng Việt. Tuy nhiên ở thị trường này chưa thật sự là thế mạnh của
Công ty khi mà Công ty chủ yếu khái thác vào các dịp lễ 30/4-1/5, lễ tết, ít có các
chương trình tour hàng ngày.
- Sản phẩm kinh doanh khác:
Làm Visa hộ chiếu: Công ty nhận làm Visa Trung Quốc, Visa Hàn Quốc, Visa
Thái Lan, Visa HongKong… tư vấn và hộ trợ trực tiếp, giá dịch vụ đã bao gồm mọi
thủ tục, ít có chi phí phát sinh.
Cho thuê xe ô tô: Công ty cung cấp các dịch vụ cho thuê xe từ 4- 45 chỗ ngồi, xe
theo tuyến du lịch dành cho các đoàn khách là cá nhân, đơn vị đoàn thể, công ty tổ
chức, xe phục vụ mục địch thương mại, xe có lái xe hoặc thuê xe tự lái.
Nhận đặt phòng khách sạn: Công ty nhận đặt phòng các khách sạn từ 3-5 sao khu
vực thành phố Hà Nội, Sapa, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, tư vấn miễn phí và
giải đáp các thắc mắc của khách hàng về du lịch trong phạm vi.
Đặt vé máy bay: Công ty nhận đặt vé máy bay của hãng hàng không Vietnam
Airlines, VietjetAir. Luôn cung cấp các loại vé, 1 chiều, khứ hồi hoặc theo yêu cầu của
khách hàng.
Một số dịch vụ khác như nhận tổ chức hội nghị, hội thảo: Dịch vụ thủ tục qua
Trung nhanh gọn thuận lợi; Dịch vụ hướng dấn viên du lịch; Dịch vụ phiên dịch Tiếng
Trung…


2.1.2. Thị trường khách của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai.
Bảng 2.3: Cơ cấu lượt khách của công ty Du lịch Quốc tế Lào Cai 2016 – 2017
STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

1.

Tổng lượt khách
Nội địa
Tỷ trọng
Inbound
Lữ hành
Tỷ trọng
Outbound
Tỷ trọng
Dịch vụ khác
Tỷ trọng

Người
Người
%
Người
%
Người
%
Người
%

2.

3.

Năm
2016
10.320
5.366
52
2.167
21
1.756
17
1.033
10

2017
11.665
6.415
55
2.566
22
1.633
14
1.051
9

So sánh
%
1.345
113,03
1049
119,55
3
399
118,41
1
(123)
93
(3)
1
101,74
(1)
-

(Nguồn: Công ty CP Du lịch Quốc tế Lào Cai)
Nhận xét: Qua bảng thống kê lượt khách du lịch của Công ty qua các năm, ta có
thể thấy tổng lượng khách du lịch sử dụng các dịch vụ của Công ty đang có xu hướng
tăng. Tổng lượng khách năm 2017 so với năm 2016 tăng 13,03% tương đương tăng
1.345 người, cụ thể:
Lượng khách ở thị trường nội địa năm 2017 so với năm 2016 tăng 19,55% tương
đương tăng 1049 người.
Lượng khách thị trường Inbound năm 2017 so với năm 2016 tăng 18,41% tương
đương tăng 399 người.
Lượng khách thị trường Outbound năm 2017 so với năm 2016 lại giảm 7% tương
đương giảm 123 người. Mặc dù lượng khách ở thi trường Outbound năm 2017 giảm
hơn so với năm 2016 nhưng vì thị trường khách Outbound chiếm tỷ trọng nhỏ cụ thể
chiếm 14% năm 2017 chính vì vậy mà tổng lượng khách của Công ty vẫn tăng.
Nguyên nhân giảm là do công ty vẫn còn những nhược điểm và hạn chế nhất định
trong các hoạt động marketing để phát triển thị trường và tìm kiếm thêm nguồn khách
tiềm năng cho công ty tại thị trường Outbound.
Ở thị trường khách sử dụng các dịch vụ khác năm 2017 so với năm 2016 cũng
tăng nhưng tăng không đáng kể chỉ tăng 1,74% tương đương tăng 18 người.
Nhìn chung với thị trường khách du lịch nội địa là thị trường chính của Công ty
thì Công ty vẫn tiếp tục tập trung mở rộng khai thác thêm thị trường này, thu hút
nguồn khách và đã mang lại được hiệu quả. Tuy nhiên với sự phát triển ngày càng tiến
bộ của khoa học, công nghệ cũng như các yếu tố vi mô, vĩ mô tác động thì để có thể
duy trì và tăng lượng khách ở thị trường này hơn nữa thì Công ty cần nghiên cứu và
phát triển thêm những sản phẩm du lịch tốt và mới mẻ hơn để kích thích nhu cầu ngày
càng cao của khách hàng, đây có thể được coi là thử thách đối với Công ty khi yêu cầu


của khách hàng ngày càng khắt khe và khi ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ cạnh
tranh trên thị trường.
2.2. Tình hình nhân lực và tiền lương của Công ty CP du
lịch quốc tế Lào Cai.
2.2.1. Tình hình nhân lực của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai.
Bảng 2.4: Cơ cấu lao động tại Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai 2016-2017
Số lượng
S
T
T

1
2
3
4
5
6

Bộ
phận


PGĐ
Phòng
KT TC
Phòng
nhân sự
Phòng
MKT
Phòng
KD
Tổng

2016 2017

Giới tính

Độ
Trình độ ngoại tuổi
Trình độ học vấn
ngữ
TB
Nam
Nữ
( 2017)
(2017)
(2017
)
2016 2017 2016 2017 ĐH CĐ TC A
B C
1
1
1
1
51
1
1
1
1
43

1
1

1
1

3

3

1

1

2

2

1

2

1

2

34

3

3

1

1

2

2

2

1

1

2

33

3

3

2

2

1

1

3

1

2

35

14

16

10

11

4

5

8

4

4

8

5

3

25

27

15

16

10

11

16

7

4

13

11

3

33

(Nguồn: Phòng nhân sự Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai)
Nhận xét: Qua bảng cơ cấu lao động của Công ty ta thấy số lao động của Công ty
qua các năm không có sự biến động nhiều cụ thể ta thấy năm 2016 Công ty có tổng số
nhân viên là 25 người và năm 2017 tăng 8% tương đương tăng thêm 2 người lên thành
27 người. Trong đó:
- Về giới tính: Lao động là nam giới trong Công ty chiếm nhiều hơn lao động là
nữ giới, tỷ lệ giữa nam và nữ lần lượt là 16 và 11 tương ứng với tỷ lệ là gần 60% 40% trong năm 2017.
- Theo trình độ học vấn: Nhân viên trình độ đại học là 16 người chiếm gần 60%
tổng nhân viên trong năm 2017, nhân viên trình độ cao đẳng, trung cấp lần lượt chiếm
26% và 14% trên tổng nhân viên trong Công ty năm 2017.
- Theo trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ của nhân viên trong Công ty
được xác định theo ngôn ngữ là tiếng Anh, số nhân viên đạt trình độ A là 13 nhân viên
chiếm gần 50%, bằng B và C lần lượt là 40% và 10% trên tổng nhân viên năm 2017.


- Theo độ tuổi trung bình: Hầu hết độ tuổi trung bình của nhân viên trong Công
ty là trên 30 tuổi. Trẻ nhất là phòng kinh doanh với độ tuổi trung bình là 33 tuổi năm
2017. Sở dĩ số tuổi trung bình lớn vậy là vì Công ty đã hoạt động được 10 năm và có
nhiều nhân viên đã gắn bó với Công ty từ năm đầu kinh doanh. Tuy nhiên điều này
vừa được coi là ưu điểm khi có nhiều nhân viên có bề dày về kinh nghiệm, sự hiểu biết
nhưng đồng thời cũng là nhược điểm khi cơ cấu nhân viên của Công ty được coi là già.
Nhìn chung ta thấy số lương nhân viên trong Công ty đang có xu hướng tăng
điều này cũng thể hiện một phần phạm vi hoạt động của công ty đang từng bước được
mở rộng về quy mô và lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
Công ty cũng đang có xu hướng tuyển dụng nhiều nam hơn với tỷ lệ 60%-40%
điều này vô hình đã làm mất sự cân bằng về tỷ lệ nam- nữ trong Công ty, thể hiện khi
mà các dịch vụ cần sự khéo léo và mềm thì đây là nhược điểm của Công ty, tuy nhiên
ngày này khi các ngành dịch vụ đặc biệt là du lịch thì môi trường làm việc luôn bị
thay đổi, thời gian làm việc biến động nhiều thì việc nhân viên nam nhiều hơn sẽ là
điểm mạnh cho Công ty.
Ngoài ra ta có thể thấy, đa số nhân viên chủ yếu tập trung ở phòng kinh doanh
chiếm 16 người trong tổng 27 nhân viên với tỷ lệ tương ứng là gần 60%. Số nhân viên
chủ yếu thuộc phòng ban này vì đây là phòng ban quản lý và đảm nhiệm nhiều chức
năng nhất của công ty, đồng thời là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với khách hàng nhiều
nhất. Ngược lại, nhân viên tập trung nhiều ở phòng kinh doanh đã làm mất cân bằng
về số lượng nhân viên tại các phòng ban trong Công ty.
2.2.2. Tình hình tiền lương của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai
Bảng 2.5: Cơ cấu tiền lương của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai trong năm
2016 – 2017
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

2016

2017

1
2
3
4
5
6
7

Tổng doanh thu
Tổng lao động
Tổng qũy lương
Tiền lương BQ( năm)
Tiền lương BQ(Th)
NSLĐBQ
Tỷ suất lương

Trđ
Người
Trđ
Trđ/ng
Trđ/ ng
Trđ/ng
%

11225
25
1650
66
5,5
449
14,7

12203
27
1842
68,2
5,68
451,96
15,1

So sánh
978
2
192
2,2
0,18
2,96
0,4

%
108,71
108
111,64
103,33
103,27
100,66
-

(Nguồn: phòng kế toán- tài chính công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai)
Nhận xét: Qua bảng 2.3 ta thấy tổng quát tình hình tiền lương của Công ty CP du
lịch quốc tế Lào Cai năm 2017 so với năm 2016 không có sự thay đổi nhiều. Cụ thể:
Với tổng doanh thu của Công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng 8,71% tương
đương tăng 978 triệu đồng.


Tổng lao động của Công ty năm 2017 so với năm 2016 không có thay đổi lớn, cụ
thể năm 2017 so với năm 2016 tăng 8% tương đương tăng 2 người.
Tổng quỹ lương năm 2017 so với năm 2016 tăng 11,64% tương đương tăng 192
triệu đồng.
Tiền lương bình quân năm từ 66 triệu đồng năm 2016 tăng lên 68,2 triệu đồng
năm 2017 tương đương tăng 3,33% và tăng 2,2 triệu đồng/người/năm và tăng 0,18
triệu đồng/người/tháng.
Năng suất lao động bình quân năm 2017 so với năm 2016 tăng 0,66% tương
đương tăng 2,96 triệu đồng/người. Mức tăng này là không đáng kể.
Về tỷ suất tiền lương, doanh thu năm 2017 so với năm 2016 tăng 8,71%, tổng
quỹ lương năm 2017 so với năm 2016 tăng 11,64%. Vì tốc độ tăng của quỹ lương lớn
hơn tốc độ tăng của doanh thu nên làm cho tỷ suất lương năm 2017 so với năm 2016
tăng 0,4%.
Mặc dù doanh thu của Công ty tăng, tổng quỹ lương tăng, nhưng năng suất lao
động bình quân lại không được cải thiện đáng kể. Điều này đã phản ánh một phần
công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty chưa thực sự tốt, tạo nên sự kém hiệu quả
về năng suất lao động cho Công ty. Ngoài ra việc với mức lương bình quân 5.82 triệu
đồng/tháng thì đây là mức lương không mấy hất dẫn trong thời kì hiện nay khi kinh tế
phát triển một cách nhanh chóng vì vậy để thu hút nguồn nhân lực giỏi, cũng như thu
hút sự gắn bó lâu dài cửa các nhân viên tốt thì công ty cần có những chính sách đãi
ngộ thực sự tốt cho nhân viên.
2.3. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai.
Bảng 2.6: Tình hình vốn của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai trong hai năm
2016 – 2017
STT
1
2
3

Chỉ tiêu
Tổng số vốn
Vốn cố định
Tỷ trọng
Vốn lưu động
Tỷ trọng

ĐVT

2016

2017

Trđ
Trđ
%
Trđ
%

3160
862
27,28
2298
72,72

4010
1020
25,44
2990
74,56

So sánh
850
158
(1,84)
692
1,84

%
126,9
118,33
130,11
-

(Nguồn: phòng Kế toán- Tài chính của công ty năm 2016-2017)
Nhận xét: Từ bảng 2.4 ta thấy tổng số vốn của công ty năm 2017 so với năm
2016 tăng 26,9% tương đương tăng 850 triệu đồng, trong đó:
Vốn cố định từ năm 2017 so với 2016 tăng 26,9% tương đương tăng 850 triệu đồng.
Vốn lưu động năm 2017 so với năm 2016 tăng 30,1% tương đương tăng 692 triệu
đồng.


Vốn lưu động chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong tổng số vốn của Công ty cụ thể
chiếm 74,56% trong năm 2017. Ta có thể thấy tốc độ tăng vốn lưu động của Công ty
lớn hơn rất nhiều so với tốc độ tăng vốn cố định của Công ty. Nguyên nhân là do chiến
lược đẩy mạnh đầu tư và nghiên cứu phát triển những tour du lịch mới để làm đa dạng
hơn các gói tour sản phẩm du lịch của Công ty. Chính vì vậy mà việc huy động một
lượng vốn lưu động lớn sẽ đóng góp trực tiếp vào việc phát triển đa dạng hơn các sản
phẩm của Công ty. Ngoài ra tổng số vốn được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của
Công ty cũng tăng đáng kể, tăng 26,9% so với năm 2016 điều này khẳng định Công ty
có nguồn tài chính dồi dào cho hoạt động kinh doanh của công ty vì một lượng vốn
nhất định được lấy từ doanh thu và lợi nhuận của Công ty.


2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai.
Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai trong hai
năm 2016 – 2017 được thể hiện trong bảng 2.7 như sau:
Bảng 2.7: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào
Cai qua hai năm 2016-2017
ST
T

1.

2.

3.
4.
5
6
7

Chỉ tiêu
Tổng doanh thu
-DTLHNĐ
Tỷ trọng
-DTLH Inbound
Tỷ trọng
-DTLH Outbound
Tỷ trọng
-DTDV khác
Tỷ trong
Tổng chi phí
-CPLHNĐ
Tỷ trọng
-CPLH Inbound
Tỷ trọng
-CPLH Outbound
Tỷ trọng
-CPDV khác
Tỷ trọng
Tỷ suất CP
Thuế GTGT
Thuế suất BQQ
LNTT
Tỷ suất LNTT
Thuế TNDN
LNST
Tỷ suất LNST

ĐVT

2016

2017

Trđ
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
%
%
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
Trđ
%

11.225
4.972
44,3
3.105
27,66
2.215
19,73
933
8,31
7.935
3.460
43,6
2.260
28,48
1.510
19,03
705
8,88
70,69
725
6,46
2.565
22,85
513
2.052
18,28

12.203
5.485
44,95
3.425
28,07
2.468
20,22
825
6,76
8.885
4.006
45,09
2.602
29,29
1.705
19,19
572
6,44
72,81
880
7,21
2.438
19,98
487,6
1.950,4
15,98

So sánh
978
531
1,95
320
0,41
253
0,49
(108)
(1,55)
950
546
1,49
342
0,81
112
0,16
(133)
(2,44)
2,12
155
0,75
(127)
(2,87)
(25,4)
(101,6)
(2,3)

%
108,71
110,32
110,31
111,42
88,42
111,97
115,78
115,13
107,42
81,13
121,38
95,05
95,05
95,05
-

(Nguồn: Phòng Kế toán- Tài chính công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai)
Nhận xét: qua bảng 2.6 kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ta có thể thấy
nhìn chung tình hình kinh doanh của Công ty tương đối ổn định, cụ thể:
- Về doanh thu: tổng doanh thu của Công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng
8,71% tương đương tăng 978 triệu đồng, trong đó:
Doanh thu lữ hành nội địa năm 2017 so với năm 2016 tăng 10,32% tương đương
tăng 531 triệu đồng.


Doanh thu lữ hành Inbound năm 2017 so với năm 2016 tăng 10,31% tương
đương tăng 320 triệu đồng.
Doanh thu lự hành Outbound năm 2017 so với năm 2016 tăng 11,42% tương
đương tăng 253 triệu đồng.
Doanh thu dịch vụ khác giảm 11,58% tương đương giảm 108 triệu đồng. Vì
doanh thu dịch vụ khách chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu của doanh nghiệp cụ
thể chỉ chiếm 6,76% năm 2017 do vậy mặc dù doanh thu dịch vụ khác giảm thì tổng
doanh thu vẫn tăng.
- Về chi phí: Tổng chi phí của Công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng 11,97%
tương đương tăng 950 triệu đồng, trong đó:
Chi phí lữ hành nội địa năm 2017 so với năm 2016 tăng 15,78% tương đương
tăng 546 triệu đồng.
Chi phí lữu hành Inbound năm 2017 so với năm 2016 tăng 15,13% tương đương
tăng 342 triệu đồng.
Chí phí lữ hành Outbound năm 2016 so với năm 2017 đã tăng 7,42% tương
đương tăng 112 triệu đồng.
Chi phí dịch vụ khác năm 2017 so với năm 2016 giảm 8,87% tương đương giảm
133 triệu đồng. Mặc dù chi phí dịch vụ khác giảm nhưng vì chi phí dịch vụ khác chiếm
tỷ trọng nhỏ cụ thể chỉ chiếm 6,44% năm 2017 trong tổng chi phí của Công ty nên dù
chi phí dịch vụ khác giảm thì tổng chi phí vẫn tăng.
- Tỷ suất chi phí: Tổng doanh thu 2017 so với năm 2016 tăng 8,71%, tổng chi
phí 2017 so với năm 2016 tăng 11,97%, vì tốc độ tăng của chi phí lớn hơn tốc độ tăng
của doanh thu làm cho tỷ suất chi phí năm 2017 so với năm 2016 tăng 2,12%.
- Về lợi nhuận trước thuế: Tổng mức lợi nhận trước thuế của Công ty năm 2017
so với năm 2016 giảm 4,95% tương đương giảm 25,4 triệu đồng. Ta thấy, vì tổng
doanh thu 2017 so với năm 2016 tăng 8,71%, tổng lơi nhuận trước thuế 2017 so với
năm 2016 giảm 4,95%, do tốc độ tăng của tổng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của
tổng lợi nhuận trước thuế nên làm cho tỷ suất lợi nhuận trước thuế giảm 2,87%.
- Tổng tiền thuế mà công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai phải nộp cho Nhà nước
năm 2017 so với năm 2016 giảm 4,95% tương đương giảm 25,4 triệu đồng.
- Về lợi nhuận sau thuế: Tổng lợi nhậu sau thuế của Công ty năm 2017 so với
năm 2016 giảm 4.95% tương đương giảm 101,6 triệu đồng. Vì tổng doanh thu của
Công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng 8,71%, tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 so
với năm 2016 giảm 4,95%, do tốc độ tăng của tổng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của
tổng lợi nhuận sau thuế nên làm cho tỷ suất lợi nhuận sau thuế giảm 2,3%.
Nhìn trung tình hình kinh doanh của Công ty tương đối tốt. Doanh thu của Công
ty chủ yếu là thị trường khách nội địa mang lại, vì đây là thị trường kinh doanh chính


của Công ty, chính vì vậy mà chi phí và lợi nhận sau thế của thị trường này cũng là lớn
nhất. Điều này khẳng định Công ty luôn sử dụng nguồn chi phí lớn để phát triển thị
trường này, nhằm đạt hiệu quả cao.
Tuy nhiên việc tập chung quá nhiều chi phí vào một thị trường đã làm mất cân
bằng ở các thị trường khác. Việc tập trung vào đầu tư vào một thị trường có thể làm
mất cơ hội phát triển của các thị trường khác.
Mặc dù doanh thu của Công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng nhưng tổng lợi
nhận sau thuế của Công ty giảm. Nguyên nhân là do trong năm 2017 Công ty đã trích
một phần lợi nhuận của năm để đầu tư cho quá trình nghiên cứu và phát triển các sản
phẩm mới của công ty làm cho tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 4,95%.


PHẦN 3: PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ TỪ THỰC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ CẦN
NGHIÊN CỨU CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ LÀO CAI
3.1. Phát hiện những vấn đề thực tế trong kinh doanh của Công ty CP du
lịch quốc tế Lào Cai
3.1.1 Thành công
Sản phẩm thị trường: sản phẩm thị trường của Công ty tương đối phong phú và
đa dạng nhiều sản phẩm được Công ty khai thác hiệu quả và mang lại nhưng lợi nhận
tương đối cao cho Công ty đặc biệt các tour nội địa, dịch vụ cho thuê xe... thị trường
chính của Công ty là lữu hành nội địa và Công ty đã khai thác tốt thị trường này ngày
càng đầu tư và mở rộng hơn nữa tập sản phậm của mình trong thị trường này, khẳng
định thương hiệu và tạo lợi thế cạnh tranh với các đối thủ.
Nhân lực: Đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, luôn đảm bảo được sự nhanh nhạy
trong việc giải quyết các tình huống xảy ra đảm bảo được đúng nghiệp vụ trong quá
trình làm việc. Nguồn nhân lực được định hướng ngay từ khi tuyển dụng với các têu
chuẩn về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ.
Tiền lương: Công ty đã đảm bảo được nguồn lương nhất định chi trả cho nhân
viên đồng thời có những khoản đãi ngộ mang tính tích cực để động viên và tạo nguồn
lực cho nhân viên làm việc.
Vốn: Việc đầu tư một lượng vốn lớn giúp cho hoạt động của Công ty diễn ra
thuận tiện và phát triển hơn. Khẳng định được được Công ty có nguồn vốn dồi dào sẵn
sàng đáp ứng các chi phí cần tiết cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây được coi
là thế mạnh để Công ty khi ngày càng phát triển thị trường của mình thông qua việc
mở rộng quy mô và tăng vốn đầu tư, kinh doanh.
Công ty đã có sự phân chi chi phí theo doanh thu các thị trường, sản phẩm mang
lại, tập trung chi phí vào thị trường chính- thị trường nội địa, bên cạnh đó Công ty
cũng phân chi chi phí hợp lý đểkhai thách các thị trường phụ như dành khoản chi phí
tương đối cho thị trường Inbound và Outbound để khai thác các sản phẩm có thể trở
thàng sản phẩm chính của Công ty. Điều này giúp Công ty điều phối được chi phí cũng
như sử dụng được nguồn vốn hiệu quả nhất.
3.1.2 Hạn chế
Sản phẩm thị trường: Du lịch Inbound và Outboud chưa phải là thế mạnh của
Công ty, mặc dù lượng khách ở các thị trường này có tăng nhưng tăng chậm, việc tiến
hành marketing cho các thị trường còn yếu kém và chưa đạt hiệu quả, một số tour ghép
đoàn đã nhận được những phản hồi chưa thực sự tốt về chất lượng dịch vụ từ khách
hàng gây ra những khó khăn nhất định cho các thị trường này.


Nhân lực: Độ tuổi trung bình của các nhân viên trong Công ty là khá cao gây ra
những trở ngại nhất định cho Công ty, nhân viên thiếu năng động, trẻ trung. Ngoài ra
tỷ lệ nhân viên nam nhiều hơn nữ tạo ra sự mất cân bằng tại công ty, một số dịch vụ
đòi hỏi sự mềm dẻo, khéo léo còn hạn chế. Ngoài ra việc quản lý của nhân lực của
Công ty trong những ăm qua chưa thực sự thành công khi tốc độ tăng năng suất lao
động bình quân chưa cao.
Tiền lương: Mức lương trung bình năm, tháng mà Công ty chi trả cho nhân viên
còn thấp, gây ra những khó khăn trong việc tuyển dụng viên những nhân viên giỏi
trong nghề và giảm sự gắn bó làm việc của nhân viên với Công ty.
Chi phí: Do sự mất cân bằng về chi phí ở các thị trường, việc đầu tư nguồn vốn
và trích đầu tư chi phí quá nhiều vào một thị trường đã vô tình làm cản trở trở sự phát
triển của các thị trường khác. Vô hình dung Công ty mất đi cơ hội phát triển và tìm
kiếm thêm doanh thu từ các thị trường Inbound, Outbound.
3.2. Đề xuất vấn đề cần nghiên cứu cho Công ty CP du lịch quốc tế Lào Cai.
Qua các vấn đề phát hiện từ thực trạng kinh doanh của Công ty CP quốc tế du
lịch Lào Cai,em xin đề xuất các hướng nghiên cứu đề tài sau:
Đề xuất 1: Nâng cao năng suất lao động tại Công ty CP Du lịch Quốc tế Lào Cai.
Đề xuất 2: Giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch quốc tế tại Công ty
CP Du lịch Quốc tế Lào Cai.
Đề cuất 3: Nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại Công ty CP Du lịch
Quốc tế Lào Cai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×