Tải bản đầy đủ

Chữ hoa u, ư


Chữ u, ư thường

Chữ U, Ư hoa


1. Hướng dẫn viết chữ hoa
Chữ U hoa cỡ nhỡ cao mấy li,
rộng mấy li?
Chữ U hoa cỡ nhỡ cao 5 li,
rộng 5 li?
Chữ U hoa cỡ nhỡ được viết
bởi mấy nét ?
- Chữ U hoa cỡ nhỡ được viết bởi 2 nét: Nét móc
2 đầu và nét móc ngược.


Chữ Ư khác chữ U ở điểm gì?
- Chữ Ư có thêm nét móc
tạo thành râu trên đầu nét
2+ Nét 1: ĐB trên đường kẻ 5,
viết nét móc 2 đầu, đầu móc
bên trái cuộn vào trong, đầu
móc bên phải hướng ra ngoài,
dừng bút trên đường kẻ 2.
+ Nét 2: Từ điểm DB của nét 1,
rê bút thẳng lên ĐK6 rồi đổi
chiều bút, viết nét ngược (phải)
từ trên xuống dưới, dừng bút
trên đường kẻ 2.


Trước hết, viết như chữ U.
Sau đó, từ điểm dừng bút
của nét 2, lia bút lên đường
kẻ 6, chỗ gần đầu nét 2, viết
một dấu râu nhỏ có đuôi
dính vào phần đầu nét 2.


Viết cụm từ ứng dụng


Em hiểu thế nào là “Ươm cây gây rừng” ?
Đây là những việc làm thường xuyên để phát
triển rừng, chống lũ lụt, hạn hán, bảo vệ cảnh
quan môi trường.


Hãy nhận xét:
- Chữ cái nào có độ cao 2,5 ô li?
- Chữ cái nào có độ cao 1,25 ô li?
- Chữ cái nào có độ cao 1 ô li?

- Chữ Ư, y , g cao 2,5 li.
- Chữ r cao 1,25 li
- Các chữ còn lại cao 1 li.


Hãy nhận xét:
- Chữ “rừng” dấu huyền đặt ở vị trí nào?
- Khoảng cách giữa các chữ em viết như thế nào?

- Dấu huyền đặt trên đầu chữ ư.
- Khoảng cách giữa các chữ bằng một con chữ o.Thực hành1 dòng

2 dòng

1 dòng
1 dòng
2 dòng


* Hoàn thành bài tập viết
* Xem trước bài: Chữ hoa X
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×