Tải bản đầy đủ

Tổng quan về mạng wifi

Tìm hiểu về công nghệ mạng Wi-Fi

Nhóm 7
Chu Thị Thơm
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Trần Thị Thúy Trà
Dương Ngọc Dũng


Mục lục
1. Wi-Fi là gì?
2. Cách thức hoạt động
3. Các chuẩn mạng Wi-Fi
4. Bảo mật trong Wi-Fi
5. Sự phát triển và ứng dụng của mạng Wi-Fi

6. Cấu hình mạng Wi-Fi

7. Một số phần mềm quản lý mạng Wi-Fi1. Wi-Fi là gì?

• Wi-Fi viết tắt từ Wireless Fidelity hay mạng
802.11 là hệ thống mạng không dây sử dụng sóng
vô tuyến, giống như điện thoại di động, truyền
hình và radio

• Ngoài các điểm kết nối công cộng (hotspots), Wi-Fi
có thể được thiết lập ngay tại nhà riêng

Hình 1. Kết nối Wifi được trang bị trên điện thoại di động


Tố
c

rt

cn

D

ti

y
k
h
ô
n
g

PB

o
m

t


o

ấp

t

h
a

thP
c

độ

m

NHƯỢC ĐIỂM

i

n

K
k
a


ệu

h
h

Hi
qu


h


v

i

n

T

Kh


ng
mở
grộn

i

ƯU ĐIỂM

n
l
i

nă
g

p

i

d

n

i

h

1. Wi-Fi là gì?

đ
2. Cách thức hoạt động
a. Cách thức hoạt động
Người dùng sẽ kết nối với mạng không dây qua
cổng mạng, và sau đó nó sẽ khởi chạy trình
duyệt Internet.

Hình 2. Mô hình thực tế sử dụng Wi-Fi


2. Cách thức hoạt động
b. Các loại anten
thường sử dụng trong
Wi-Fi ngày nay:

Anten ommi

Beam Flex

Wi-Fi thường dùng

Wi-Fi thông minh


3. Các chuẩn mạng Wi-Fi

Hình 3. Các chuẩn mạng Wi-Fi


3. Các chuẩn mạng Wi-Fi
Ưu nhược điểm của các chuẩn

802.11bGiá thành thấpPhạm vi tín hiệu tốtKhông dễ bị cản trở
Tốc độ tối đa thấp
Có thể bị trở ngại bởi thiết
bị gia dụng

802.11a
Tốc độ cực nhanh
Tránh được xuyên nhiễu

Giá thành đắt
Phạm vi hẹp
Dễ bị cản trở

802.11g
Tốc độ cực nhanh
Phạm vi tín hiệu tốt
Ít bị cản trở

Giá thành đắt hơn 802.11b
Có thể bị xuyên nhiễu

802.11n
Tốc độ tối đa nhanh
Phạm vi tín hiệu tốt nhất
Khả năng chống nhiễu tốt

Giá thành đắt
Có thể gây nhiễu cho
mạng chuẩn 802.11b và
802.11g ở gần


3. Các chuẩn mạng Wi-Fi

802.11ac
802.11ac Là
Là chuẩn
chuẩn WiFi
WiFi mới
mới nhất,
nhất, được
được sử
sử dụng
dụng phổ
phổ biến
biến
nhất
nhất hiện
hiện nay.
nay.
802.11ac
802.11ac sử
sử dụng
dụng công
công nghệ
nghệ không
không dây
dây băng
băng tần
tần kép,
kép, hỗ
hỗ
trợ
trợ các
các kết
kết nối
nối đồng
đồng thời
thời trên
trên cả
cả băng
băng tần
tần 2.4
2.4 GHz
GHz và
và 55
GHz.
GHz.
802.11ac
802.11ac cung
cung cấp
cấp khả
khả năng
năng tương
tương thích
thích ngược
ngược với
với các
các
chuẩn
chuẩn 802.11b,
802.11b, 802.11g,
802.11g, 802.11n
802.11n và
và băng
băng thông
thông đạt
đạt tới
tới
1.300
1.300 Mbps
Mbps trên
trên băng
băng tần
tần 55 GHz,
GHz, 450
450 Mbps
Mbps trên
trên 2.4GHz.
2.4GHz.

Hình 4. So sánh tốc độ giữa chuẩn 802.11ac với các chuẩn khác


4. Bảo mật trong Wi-Fi

a. Bảo mật bằng WEP(Wired
Equivalen Privacy)

Điểm yếu

Bằng cách thu thập thông tin truyền đi, kẻ tấn công có thể

về bảo

bẻ khóa WEP đang dùng

mật

•WEP (hay còn gọi là Wired Equivalent
Privacy) là giao thức bảo mật mạng không

Một khi khóa WEP đã được biết, kẻ tấn công có thể giải mã
và thay đổi thông tin truyền đi

dây đầu tiên

•Phiên bản WEP đầu tiên được đánh giá là
không an toàn, sử dụng mã hóa 64-bit, sau đó

Việc sử dụng một khóa cố định và ít khi thay đổi khiến WEP

sử dụng mã hóa WEP 256 -bit an toàn hơn,

dễ bị tấn công

nhưng mã hóa 128-bit vẫn là một trong những
chuẩn được áp dụng nhiều nhất

WEP cho phép người dùng xác minh AP trong khi AP không
thể xác minh tính xác thực của người dùng


4. Bảo mật trong Wi-Fi
b. Bảo mật bằng WPA (Wifi

Điểm yếu

Kẻ phá hoại có thể làm nhiễu mạng WPA WI-Fi bằng

Protected Access)

về bảo

cách gửi ít nhất 2 gói thông tin với một khóa sai mỗi

mật

giây

•Để khắc phục, giải quyết những nhược
điểm của WEP, WPA đã được phát triển làm
giao thức bảo mật mạng không dây mới

•WPA sử dụng TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol) để đảm bảo tính toàn vẹn

WPA-PSK là 1 phiên bản yếu của WPA mà ở đó gặp vẫn

của các gói tin được truyền đi

đề về quản lý password hoặc share secret giữa nhiều
người dùng


5. Sự phát triển và ứng dụng mạng Wi-Fi
a. Sự phát triển của mạng Wi-Fi

Wi-Fi
Wi-Fi sẽ
sẽ dần
dần trở
trở thành
thành hình
hình thức
thức truyền
truyền
dẫn
dẫn cự
cự lili gần
gần phổ
phổ biến
biến nhất.
nhất. Tốc
Tốc độ
độ WiWiFi
Fi đang
đang dần
dần vượt
vượt xa
xa tốc
tốc độ
độ truyền
truyền dẫn
dẫn
Internet,
Internet, và
và tiếp
tiếp cận
cận tốc
tốc độ
độ truyền
truyền dẫn
dẫn
bằng
bằng cáp
cáp gia
gia dụng
dụng 5-7
5-7 Gb/s,
Gb/s, tương
tương
đương
đương với
với gần
gần 11 Gb/s
Gb/s

Tổ
Tổ chức
chức Wi-Fi
Wi-Fi Alliance
Alliance đang
đang

Wi-Fi
Wi-Fi Alliance
Alliance cũng
cũng đang
đang phát
phát

xúc
xúc tiến
tiến thực
thực hiện
hiện dự
dự án
án

triển
triển một
một mạng
mạng lưới
lưới thông
thông

Passpoin-dự
Passpoin-dự án
án kết
kết nối
nối các
các

minh
minh sử
sử dụng
dụng Wi-Fi
Wi-Fi để
để kết
kết nối
nối

điểm
điểm truy
truy cập
cập Wi-Fi
Wi-Fi công
công


và đồng
đồng thời
thời các
các thiết
thiết bị
bị gia
gia

cộng
cộng thành
thành mạng
mạng chung
chung cư


dụng,
dụng, thiết
thiết bị
bị điện
điện tử
tử và
và các
các

mạng
mạng điện
điện thoại
thoại

thiết
thiết bị
bị di
di động
động


5. Sự phát triển và ứng dụng mạng Wi-Fi
b. Ứng dụng của mạng Wi-Fi

Thông báo tin
nhắn điện thoại

Biến điện thoại

Giúp điện thoại

thành thiết bị

nhận biết địa

phát sóng Wif

điểm

trên máy tính

Chia sẻ dữ liệu
giữa các máy
tính

Xem phim trên

Đồng bộ hóa

mọi TV trong gia

dữ liệu

đình

Nghe nhạc mọi
lúc mọi nơi

Tải ảnh từ máy
ảnh kỹ thuật số

Biến điện thoại

Điều khiển máy

thành điều khiển

in từ xa

từ xa


6. Cấu hình mạng Wi-Fi


7. Một số phần mềm quản lý mạng Wi-Fi

Wireless Network Watcher là phần mềm
không chỉ cho bạn biết được số lượng các
thiết bị bắt Wi-Fi mà còn giúp bạn biết băng
thông sử cho từng máy . Thông qua Wireless
Network Watcher bạn có thể đảm bảo đường
truyền Wi-Fi tốt và ổn định hơn.

Hình 5. Phần mềm quản lý Wireless Network Watcher


7. Một số phần mềm quản lý mạng Wi-Fi
CommView for Wi-Fi
Giúp người dùng quản lý, phân tích các gói dữ
liệu khác nhau trên mạng Wif, đồng thời giải
mã được các loại giao thức. Phần mềm sẽ liệt
kê cho bạn các dữ liệu được kết nối đến các địa
chỉ IP, các gói thông tin được truyền đi trên
mạng nội bộ, ... Nhờ đó người dùng sẽ kiểm
soát được mọi hoạt động đang xảy ra trên hệ
thống của bạn

Hình 6. Phần mềm quản lý CommView for Wi-Fi


7. Một số phần mềm quản lý mạng Wi-Fi
Advanced WiFi Manager
Đây là công cụ giúp bạn giám sát, quản lý các
kết nối wif và các ứng dụng có trong Windows,
Vista. Với các tính năng thông thường là dò và
tìm kiếm các wif ở khu vực gần bạn sẽ giúp đỡ
hỗ trợ các chức năng kết nối hoặc ngắt kết nối,
cấu hình IP dễ dàng.

Hình 7. Phần mềm quản lý Advanced WiFi Manager


7. Một số phần mềm quản lý mạng Wi-Fi
Android – Linksys
Phần mềm này có khả năng kiểm soát toàn diện từ
xa, tích hợp tính năng Parental control quản lý truy
cập Internet của trẻ nhỏ. Điểm đặc biệt là có thể sử
dụng ứng dụng Linksys trên điện thoại Android của
bạn, các bạn có thể thao tác ứng dụng ở mọi nơi.
Linksys còn cung cấp một số tính năng khác như: ưu
tiên thiết bị, bảng điều khiển tổng hợp, giám sát của
phụ huynh,…

Hình 8. Phần mềm quản lý Android - Linksys


Thanks for Watching!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×