Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

on tap kien thuc chung nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức ngành y tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (55.08 KB, 2 trang )

NỘI DUNG ÔN TẬP CỦA THI TUYỂN VIÊN CHỨC (VÒNG 1)
PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG
(Kèm theo Thông báo số: 65/TB-HĐTD
ngày 10/9/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành y tế)
I. VĂN BẢN CỦA ĐẢNG
1. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân trong tình hình mới”.
2. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”
II. VĂN BẢN CỦA NHÀ NƯỚC
1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010:
- Chương I. Những quy định chung
- Chương II. Quyền, nghĩa vụ của viên chức
- Chương V. Khen thưởng và xử lý vi phạm
2. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của
viên chức:
- Chương II. Xử lý kỷ luật viên chức
- Chương III. Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả
3. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm
2009:
- Chương I. Những quy định chung
- Chương II. Quyền và nghĩa vụ của người bệnh
- Chương III. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
4. Luật Bảo hiểm y tế (Luật số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008
và Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014):
- Chương I. Những quy định chung
- Chương IV. Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế
- Chương VIII. Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y
tế


5. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng
11 năm 2007:


- Chương I. Những quy định chung
- Chương II. Phòng bệnh truyền nhiễm
- Chương IV. Chống dịch
6. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 18
tháng 6 năm 2012:
- Chương I. Những quy định chung
- Chương II. Các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá
7. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 ngày 14
tháng 6 năm 2019:
- Chương I. Những quy định chung
- Chương II. Biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia
8. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế
Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc
tại các cơ sở y tế.
9. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12
năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất
thải y tế:
- Chương I. Quy định chung
- Chương II. Quản lý chất thải y tế./.Xem Thêm

×