Tải bản đầy đủ

Chương 4 4 tạo chuyển động và tương tác trong VRML plane sensor

4.2.4. Plane sensor
Cú pháp
PlaneSensor {
autoOffset

TRUE

enabled

TRUE

maxPosition

-1 -1 # (- ∞, ∞)

minPosition

0 0 # (- ∞, ∞)

offset


0 0 0 # (- ∞, ∞)

eventOut

SFBool isActive

eventOut

SFVec3f trackPoint_changed

eventOut

SFVec3f translation_changed

}
Ánh xạ chuyển động thiết bị trỏ vào mặt phẳng hai chiều song song với mặt phẳng Z=0 của hệ
tọa độ địa phương.
Cho phép người dùng thay đổi vị trí đối tượng.
Sau khi kích hoạt thiết bị trỏ (nút chuột được nhấn xuống) đối tượng hình học cảm biến, sự
kiện isActive TRUE được gửi đi. Chuyển động con trỏ được ánh xạ để dịch chuyển tương đối
trong mặt phẳng song song với mặt địa phương Z=0 của cảm biến và trùng với điểm ban đầu
của chỗ giao nhau.
Thuộc tính
enabled: Cho phép/vô hiệu hóa nút CylinderSensor.
offset: Xác định vị trí ban đầu của vật thể. Nếu giá trị là (0, 0, 0) vật thể sẽ di chuyển từ
vị trí ban đầu của nó.
autoOffset
 Với giá trị là TRUE thì vị trí ban đầu của lần di chuyển vật thứ hai sẽ bằng với vị
trí kết thúc của lần di chuyển thứ nhất
 Với giá trị là FALSE thì vật thể sẽ trở lại vị trí ban đầu sau khi di chuyển.
maxPosition và minPosition
 Xác định X, Y lớn nhất và nhỏ nhất.
 Được thiết lập để kiểm soát miền giá trị sự kiện traslation_changed


Sự kiện
isActive: Gửi giá trị TRUE / FALSE khi chuột được nhấn / nhả.
translation_changed:
Gửi trả vectơ 3D định hướng của vật thể sau khi di chuyển.
Mỗi lần di chuyển tiếp theo, đầu ra tương ứng với tổng các dịch chuyển từ điểm giao
đầu tiên đến điểm giao mới cộng với giá trị offset.
trackPoint_changed
Gửi tâm hệ tọa độ mới của vật thể sau khi dịch chuyển so với hệ tọa độ gốc.
Sự dịch chuyển được định nghĩa bởi mặt phẳng Z=0 của hệ tọa tọa cảm biến.
Nếu thiết bị trỏ được kéo ra ngoài mặt phẳng Z=0 trong khi kích hoạt (ví dụ, trên đường
nằm ngang), trình duyệt có thể giải quyết theo các cách khác nhau(ví dụ, kiểm soát tất
cả các đường ngang).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×