Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 35

Giáo án lớp 3

Ngày soạn: 04/05/2014
Ngày dạy: 12/05/2014

Tuần 35

Thứ hai ngày 12 tháng 05 năm 2014
TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN
Tiết 103+104: ÔN TẬP (Tiết 1 + 2)

I/Mục tiêu:
- Đọc đúng rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng /phút;
trả lời được 1 CH về nội dung bài đọc, thuộc được 2 – 3 đoạn (bài) thơ đã học ở HKII
- Biết viết một bản thông báo ngắn về một buổi liên hoan văn nghệ của liên đội (BT2)
- HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát ( tốc độ đọc khoảng 70 tiếng / phút ) viết thông báo
ngắn gọn , rõ đủ thông tin hấp dẫn
II/Đồ dùng dạy học:
 Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc.
 Bảng phụ viết mẫu thông báo:
Chương trình liên hoan văn nghệ

Liên đội………..
Chào mừng……
Các tiết mục đặc sắc:
Địa điểm:
Thời gian:
Lời mời:
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
1’ 1. Ổn định lớp:
5’ 2. Bài cũ : Rước đèn ông sao
Gọi HS lên bảng đọc bài và TLCH
− Tìm những hình ảnh gợi tả cơn mưa
trong bài thơ?
− Bài thơ thể hiện điều gì?
- Nhận xét chung bài cũ
29’ 3/ Bài mới:
a/ GV giới thiệu bài - Ghi tựa.
b/Hướng dẫn ôn tập:
1.Kiểm tra tập đọc:(KT khoảng 1/3 lớp)
- Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc.
- Gọi HS đọc và trả lời 1, 2 câu hỏi về
nội dung bài đọc.
- Gọi HS nhận xét bạn đọc và trả lời câu
hỏi.
- Nhận xét cho điểm từng HS.
- Những HS đọc không đạt yêu cầu, GV
cho các em về nhà luyện đọc thêm để
kiểm tra vào tiết sau..
Bài tập 2:
− Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
− Bài tập yêu cầu gì ?
− GV nhắc thêm: Bài tập yêu cầu viết
một thông báo ngắn về buổi liên hoan
văn nghệ đó để mời các bạn đến xem.
-Cho HS trao đổi trong nhóm, viết thông

Hoạt động của học sinh
Hát
−HS lên bảng đọc bài và TLCH


− HS tự nêu
−…..thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu gia
đình của tác giả
-Lắng nghe.
-Lần lượt từng HS bốc thăm bài, về chỗ
chuẩn bị.
- Đọc và trả lời câu hỏi.
-Theo dõi và nhận xét.
-Lắng nghe và ghi nhận.
− HS đọc yêu cầu của bài tập.
− Em được giao nhiệm vụ tổ chức một
buổi liên hoan văn nghệ của liên đội. Hãy
viết một thông báo ngắn về buổi liên hoan
văn nghệ đó để mời các bạn đến xem.
-HS trao đổi theo nhóm đôi, viết thông

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

4’

1’

Tuần 35

báo.
-Cho HS thi đua trình bày.
− Gọi HS đọc lại mẫu báo cáo
-GV nhận xét và chốt ý
4. Củng cố:
− Cần chú ý những điểm gì khi viết
thông báo?
− Báo cáo gồm những nội dung gì?
5. Dặn dò:
- Về nhà tiếp tục ôn tập đọc và trả lời các
câu hỏi trong các bài tập đọc để kiểm tra
tiết sau.
-GV nhận xét tiết học.

báo.
-Đại diện các nhóm thi đua trình bày.
- HS đọc
-Lớp nhận xét.
- 2HS trả lời

ÔN TẬP (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.
- Tìm được một số từ ngữ về các chủ điểm Bảo vệ Tổ quốc, Sáng tạo, Nghệ thuật ( BT2)
II. Đồ dùng dạy – học:
- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc.
- Bảng chép phần lời giải BT2
Bảo vệ - Từ ngữ cùng nghĩa với Tổ quốc: đất nước, non sông, nước nhà, đất Mẹ.
Tổ
- Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc: canh gác, kiểm soát bầu trời, tuần tra
quốc
trên biển, tuần tra biên giới, chiến đấu, chống xâm lược,…………
Sáng
- Từ ngữ chỉ trí thức: kĩ sư, bác sĩ, luật sư, giáo sư,…..
tạo
- Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức: nghiên cứu khoa học, thực nghiệm khoa
học, giảng dạy, khám bệnh, lập đồ án,…..
Nghệ
- Từ ngữ chỉ những người hoạt động nghệ thuật: nhạc sĩ, ca sĩ, nhà thơ, nhà
thuật
văn, đạo diễn, ……
- Từ ngữ chỉ hoạt động nghệ thuật: ca hát, sáng tác, biểu diễn, quay phim,
chụp ành, làm thơ,…..
- Từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật: âm nhạc, hội họa, văn học, điện ảnh, kiến
trúc, điêu khắc, …………
III. Các hoạt động dạy – học:
TG
1’
5’
29’

Hoạt động của giáo viên
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ :
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- Nhận xét chung
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài – ghi tựa
b. Kiểm tra tập đọc:
-Tiến hành tương tự như tiết 1. (KT 1/3
số HS trong lớp).
-Số lượng thăm chuẩn bị (10 – 15
phiếu thăm).
-Gọi từng HS lên bốc thăm.

Hoạt động của học sinh
Hát
HS kiểm tra cheo nhau – báo cáo
-HS lắng nghe

-HS lên bốc thăm và chuẩn bị trong 2
phút.
-HS làm việc theo thăm mình đã bốc
được.

-Cho HS lên đọc và trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét – ghi điểm
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

c. Thi tìm từ ngữ về các chủ điểm:
Bảo vệ Tổ quốc , Sáng tạo , Nghệ thuật - HS đọc yêu cầu bài.
Bài tập 2:
-HS trao đổi theo từng cặp.
-Gọi HS đọc yêu cầu.
-Đại diện 3 nhóm lên bảng làm bài.
- -Cho HS làm bài theo nhóm đôi.
-Cho HS làm bài trên giấy khổ to GV
đã chuẩn bị trước.
-GV nhận xét và chốt lời giải đúng.
-Yêu cầu HS làm bài vào vở.
4’ 4. Củng cố:
- Em thích nhất môn nghệ thuật nào?
- 2HS nêu
- GDHS: tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ
quốc, yêu mến các chú bộ đội.
1’ 5. Dặn dò:
- Về nhà luyện đọc để tiết sau kiểm
tra.Chuẩn bị bài sau: Ôn tập
-Nhận xét tiết học.
TOÁN
Tiết 171: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (tiếp theo)
I/Mục tiêu:
- Biết giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Biết tính giá trị của biểu thức.
II. Đồ dùng dạy học:
 Bảng phụ
III/Các hoạt động dạy hoc:
TG
1’
5’

29’

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: Ôn tập về giải toán
-2 HS lên bảng sửa
-Gọi HS lên bảng giải BT 2
Bài giải
Nêu cách tìm một phần mây của một
Số cái áo đã bán là:
số?
1245 : 3 = 415 (cái áo)
Số cái áo còn lại là
1245 – 415= 830 (cái áo)
-Nhận xét bài cũ .
Đáp số: 830 cái áo
3. Bài mới:
a.GV giới thiệu bài – ghi tựa bài
-HS nhắc lại
b. Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1
- Gọi HS đọc đề bài
-1 HS đọc yêu cầu của bài
-Đoạn thứ nhất dài bằng 1 phần 7 chiều -Đoạn dây chia làm 7 phần thì đoạn thứ
dài sợi dây nghĩa là thế nào?
nhất được 1 phần.
-Vậy số áo còn lại là mấy phần?
-Là 2 phần
- Yêu cầu HS giải theo nhóm đôi
-2 HS lên bảng thi đua giải
Bài giải
Đoạn thứ nhất dài là:
9135 : 7 =1305 (cm)
Đoạn thứ hai dài là
9135 – 1305= 7830 (cm)
GV nhận xét tuyên dương
Đáp số: 7830cm
Bài 2
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

− Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Dây là dạng toán nào đã học
-Yêu cầu HS tự làm bài vào vở nháp
GV chấm 5 bài – Nhận xét
Bài 3:
− Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
-Yêu cầu HS tự làm bài vào vở

− HS đọc yêu cầu bài tập và tự làm bài
vào vở nháp + 2HS lên bảng giải
Bài giải
Số muối 1 ô tô chở được là:
15700 : 5 = 3140(kg)
Số muối đợt đầu chở được là:
3140 x 2 = 6280(kg)
Đáp số: 6280kg
− HS đọc yêu cầu bài tập
− 42 cái cốc được xếp đều vào 7 hộp
− Có 4572 cái cốc cùng loại thì xếp được
mấy hộp?
− HS tự làm bài vào vở
Bài giải
Số cái cốc 1 hộp có là :
42 : 7 = 6(cái cốc)
Số hộp 4572 cái cốc xếp được là:
4572 : 6 = 762(hộp)
Đáp số: 762 hộp

GV chấm 7 bài – Nhận xét
Bài 4 :
-Gọi HS đọc đề bài, tự tính và khoanh -HS tự tính và ghi kết quả
vào kết quả đúng nhất
a/ C ( 84)
* b/ B(12)
( HS khá giỏi làm thêm ý b)
- GV nhận xét tuyên dương
4/Củng cố:
4’ -Gọi HS nêu cách tính 1 phần mấy của
1 số.
-2 HS nêu
-GDHS nắm vững để làm BT tốt
5/Dặn dò:
-Lắng nghe
1’ -Về nhà xem lại bài và Chuẩn bị bài:
Luyện tập chung
-Nhận xét tiết học
PHỤ ĐẠO TIẾNG VIỆT
RÈN ĐỌC: ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU:
- Rèn cho những HS TB đọc rõ ràng, biết ngắt nghỉ hơi đúng một số bài đã học.
- HS khá giỏi đọc đúng, to, rõ ràng, diễn cảm cả bài, nêu ý nghĩa của bài.
- Viết được bản tự thuật.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1’ A. Ổn định:
33’ B. Bài BDPĐ:
- Nêu yêu cầu tiết học:
* PHỤ ĐẠO:
- GV tổ chức cho HSTB đọc đoạn các bài
từ tuần 15 đến 17 (Đọc theo nhóm đôi.)
- Theo dõi hướng dẫn thêm cho một số
em đọc còn yếu.
- GV hỏi nội dung của của một số đoạn.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Hát.

- 2 nhóm, mỗi nhóm 3 em đọc nối tiếp 3
đoạn một số đoạn.
- Thi đọc trước lớp.

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

- Nhận xét các nhóm đọc
- GV gọi 1 số HSTB thi đọc đoạn
- Khen ngợi em có tiến bộ, cho điểm
* BỒI DƯỠNG
- GV tổ chức cho HS khá giỏi đọc cả bài - Đại diện mỗi nhóm 1 em thi đọc cả bài
theo nhóm đôi cho nhau nghe. (Tự chọn trước lớp.
bài)
- Gv hỏi ý nghĩa một số đoạn.
- HS chọn bạn đọc hay.
-GV nhận xét, tuyên dương, cho điểm
những em đọc tốt.
* DÀNH CHO HS CẢ LỚP:
Viết đoạn văn nói về tình cảm gia đình.
- Hướng dẫn lại cách viết.
-Viết vào vở
- Theo dõi học sinh viết, hướng dẫn thêm -Một em khá giỏi làm vào phiếu lớn.
cho một số em.
-Đọc trước lớp.
- Nhận xét, cho điểm.
- Nhận xét.
1’ C. Củng cố – dặn dò:
- Nhớ cách viết bản tự thuật để viết khi - Đọc kĩ các bài tập đọc để thi cuối học
cần thiết.
kì.
- Nhận xét tiết học
Ngày soạn: 05/05/2014
Thứ ba ngày 13 tháng 05 năm 2014
Ngày dạy: 13/05/2014
TOÁN
Tiết 172: LUYỆN TẬP CHUNG
I/Mục tiêu: Biết đọc, viết các số có đến năm chữ số.
- Biết thực hiện các phép tính công, trừ, nhân, chia, tính giá trị của biểu thức.
- Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Biết xem đồng hồ (chính xác đến từng phút)
II. Đồ dùng dạy học:
 Bảng phụ
III/Các hoạt động dạy học:
TG
1’
5’

Hoạt động giáo viên
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ :các số có năm chữ số (TT)
Gọi 3 HS đọc lại các số trong bài tập 3
- Nhận xét - ghi điểm.
29’ 3. Bài mới:
a.Giới thiệu bài – ghi tựa
b. Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-Bài tập yêu cầu gì?
- GV treo bảng phụ HD bài mẫu tổ
chức cho HS thi “ Tiếp sức”
(HS khá giỏi làm thêm ý d)
- GV nhận xét – tuyên dương
-Yêu cầu HS đọc lại toàn bài
Bài 2:
− Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

Hoạt động học sinh
Hát
-3 HS lên bảng đọc các số trong bài tập 3
- HS theo dõi – nhận xét
-Nghe giới thiệu.
- HS đọc yêu cầu bài tập
- Viết theo mẫu
- HS 2 đội thi “ Tiếp sức”
a) 76245
b) 51 807
c) 90 900
d) 20002
- HS đọc lại toàn bài
− HS đọc yêu cầu bài tập.

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

− Bài tập yêu cầu gì ?
- Đặt tính rồi tính
− Yêu cầu cả lớp làm bảng con + − HS làm bài trên bảng con+ 1HS lên bảng
lớp
1HS lên bảng lớp
a/

+

54287

29508
83795
34625 4

-

78362
24935
53427

´

4508

3
13524

26 8656
22
25
1

GV sửa bài – nhận xét
Bài 3:
-1 HS nêu yêu cầu bài.
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
-GV yêu cầu HS quan sát đồng hồ - HS quan sát đồng hồ trong bài vànêu kết
quả:
trong bài vànêu kết quả:
A. 10 giờ 20 phút
B. 1 giờ 50 phút (13 giờ 50 phút)
C. 7 giờ 35 phút
-GV theo dõi - nhận xét
Bài 4:
− HS đọc yêu cầu bài tập
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
− 2 HS lên bảng, lớp làm bài vào phiếu
-Bài tập yêu cầu gì?
− Yêu cầu 2 HS lên bảng, lớp làm bài a) (9 + 6) x 4 = 15 x 4 = 60
9 + 6 x 4 = 9 + 24 = 33
vào phiếu
b) 28 + 21:7 = 28 + 3 = 31
(28 + 21) : 7 = 49 : 7 = 7
− GV chấm điểm 5 phiếu – nhận xét
Bài 5:
− Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
-Yêu cầu HS tự làm bài vào vở

4’

1’

− 2 HS đọc yêu cầu
− 1 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở
Bài giải
Số tiền mua 1 đôi dép là:
92500 : 5= 18500 (đồng)
Số tiền mua 3 đôi dép là:
18500 x 3 = 55 500 (đồng)
Đáp số: 55 500 đồng

GV chấm 7 bài – Nhận xét
4 . Củng cố:
- Nêu cách tính giá trị biểu thức?
-Nhận xét tuyên dương HS có tinh - 2HS nêu
thần học tập tốt.
5. Dặn dò:
- Về nhà xem lại các bài tập và chuẩn
bị bài: Luyện tập chung.
- Nhận xét tiết học.

TẬP VIẾT
Tiết 35: ÔN TẬP (Tiết 3)
I. Mục tiêu:
- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
- Nghe - viết đúng bài Nghệ nhân Bát Tràng (tốc độ viết khoảng 70chữ / 15 phút) không mắc
quá 5 lỗi trong bài; biết trình bày bài thơ theo thể lục bát (BT2)
HS khá , giỏi viết đúng và tương đối đẹp bài CT (tốc độ trên 70 chữ / 15phút ).
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

II. Đồ dùng dạy – hoc:
 Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc đã học.
 Bảng lớp hoặc bảng phụ viết các nội dung cần báo cáo.
III. Các hoạt động dạy – học:
TG
1’
5’
29’

Hoạt động của giáo viên
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ :
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3/Bài mới:
a. Giới thiệu bài – ghi tựa
b. Kiểm tra tập đọc:
-Tiến hành tương tự như tiết 1. Kiểm tra
số HS còn lại.
-Số lượng thăm chuẩn bị (10 – 15 phiếu
thăm).
-Gọi từng HS lên bốc thăm.
-Cho HS lên đọc và trả lời câu hỏi.
b. HD viết chính tả:
-GV đọc bài thơ “Nghệ nhân Bát Tràng”
- Gọi HS đọc Chú giải cuối bài
- Nghệ nhân Bát Tràng vẽ những gì lên đồ
gốm sứ
-Bài thơ được trình bày theo thể thơ nào?
- Trình bày như thế nào?
-GV đọc bài lần 2 - Nhắc nhở tư thế ngồi
-GV đọc từng câu
-GV đọc lại bài

Hoạt động của học sinh
Hát
HS kiểm tra cheo nhau – báo cáo
-HS lắng nghe.
-Số HS còn lại lên bốc thăm.
-HS lên bốc thăm và chuẩn bị trong 2
phút.
-HS làm việc theo thăm mình đã bốc
được.
-2-3 HS đọc bài thơ + cả lớp theo dõi.
- HS đọc chú giải cuối bài

−…cánh cò, lũy tre, cây đa, bến đò trái
mơ, quả bòng,…
-Bài thơ được trình bày theo thể thơ lục
bát
-HS nêu cách trình bày bài thơ thể lục
bát:
- HS nghe
-HS viết bài vào vở
-HS dò bài và soát lỗi

- GV chấm 5 bài – Nhận xét
4’ 4. Củng cố:
- Gọi HS đọc lại bài viết
- 2HS đọc
1’ 5. Dặn dò:
- Về nhà học thuộc bài thơ - luyện đọc
thêm để tiết sau kiểm tra.
- Nhận xét tiết học.
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Tiết 69: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HKII: TỰ NHIÊN
I/Mục tiêu:
- Khắc sâu những kiến thức đã học về chủ đề Tự nhiên:
- Kể tên một số cây, con vật ở địa phương.
- Nhận biết được nơi em sống thuộc dạng địa hình no: đồng bằng, miền núi hay nông thôn,
thành thị….
- Kể về Mặt Trời, Trái Đất, ngày, tháng, mùa.
II. Đồ dùng dạy - học:
 Các hình minh hoạ SGK.
 Giấy bút cho các nhóm thảo luận.
III. Các hoạt động dạy - học:
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

TG
Hoạt động của giáo viên
1’ 1. Ổn định lớp:
5’ 2. Bài cũ : Bề mặt lục địa
+So sánh độ cao giữa đồng bằng và cao
nguyên
+Bề mặt đồng bằng và cao nguyên giống
nhau ở điểm nào?
-Nhận xét chung bài cũ
29’ 3. Bài mới:
a.Giới thiệu bài - Ghi tựa.
b. Phát triển bài
Hoạt động 1: Kể tên một số cây và con
vật ở đia phương
Mục tiêu: Kể tên một số cây và con vật
tiêu biểu ở đia phương
Cách tiến hành
-GV chia HS thành các nhóm nhỏ, yêu
cầu HS thi kể tên một số cây và con vật
ở đia phương ghi vào bảng nhóm
+ Cây trồng
+ Vật nuôi

Hoạt động của học sinh
Hát
+ Đồng bằng và cao nguyên đều tương
đối bằng phẳng
+ Cao nguyên cao hơn đồng bằng và có
sườn dốc
-HS lắng nghe.

HS ngồi theo nhóm thi kể tên một số cây
và con vật ở đia phương ghi vào bảng
nhóm
- Các nhóm thảo luận: Lần lượt từng HS
nói cho các bạn trong nhóm biết -HS lên
bảng trình bày
- Yêu cầu vài HS lên bảng kể tên một số + Cây trồng: điều, tiêu, cà phê, cao su,
cây và con vật ở đia phương
lúa, bắp , đậu,…
+ Vật nuôi : heo, gà, trâu, bo, ngan,
ngỗng,…
- Các cây trồng và vật nuôi cho thấy hoạt + Các cây trồng và vật nuôi cho thấy hoạt
động sản xuất chính của người dân là gì? động sản xuất chính của người dân là
nông nghiệp
-GV kết luận:
Hoạt động 2: nhận biết địa hình nơi
em sinh sống.
- Yêu cầu HS quan sát địa hình nơi em -HS trả lời.
- HS nêu theo ý hiểu
ở trả lời
+Em có nhận xét gì về địa hình nơi em ở HS trả lời theo ý hiểu: Địa hình nơi em
-GV kết luận chung: Địa hình nơi chúng đang ở chủ yếu là cao nguyên. Em ở thị
xã Bình Long.
ta đang ở chủ yếu là cao nguyên.
Hoạt động 3: Kể về Mặt Trời, Trái Đất,
ngày, tháng, mùa.
- Yêu cầu HS Kể về Mặt Trời, Trái Đất, HS kể về vào vở của mình.
+Khoảng thời gian phần Trái Đất được
ngày, tháng, mùa vào vở của mình
Mặt Trời chiếu sáng gọi là ban ngày.
+ Khoảng thời gian phần Trái Đất không
được Mặt Trời chiếu sáng gọi là ban đêm.
+Mỗi năm gồm 12 tháng. Mỗi tháng
thường có từ 30 đến 31 ngày. Có tháng chỉ
có 28 hoặc 29 ngày (tháng 2).
+Trên Trái Đất thường có 4 mùa. Đó là
những mùa xuân, hạ, thu, đông. Diễn ra
vào những tháng: tháng 1-3: mùa xuân;
tháng 4-6: mùa hạ; tháng 7-9: mùa thu;
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

tháng 10
+ Thời gian để Trái Đất chuyển động một
vòng quanh Mặt Trời gọi là một năm.
− Yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở − 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra
kiểm tra nhau
nhau
4’ 4. Củng cố:
GDHS: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ -HS lắng nghe.
các loại vật nuôi cây trồng để cho môi
trường luôn sạch đẹp.
1’ 5. Dặn dò:
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới
:Ôn tập (tt)
- Nhận xét tiết học.
THỦ CÔNG
Tiết 35: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ “ĐAN NAN”
VÀ “LÀM ĐỒ CHƠI ĐƠN GIẢN”
I/ MỤC TIÊU :
- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng đan nan và làm đồ chơi đơn giản
- Làm được một sản phẩm đã học.
Với HS khéo tay:
- Làm được ít nhất một sản phẩm đã học
- Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
HS chuẩn bị giấy màu ,hồ dán , kéo .
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động của GV
1’ 1. Ổn định lớp:
5’ 2. Bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
-Nhận xét bài cũ .
24’ 3. Bài mới:
a.GV giới thiệu bài – ghi tựa bài
b/ Ôn lại cách thực hiện làm các sản phẩm
đã học trong chương 3 và 4.
-Gọi HS nhắc lại cách làm các sản phẩm
trên
-GV chốt lại cách làm từng sản phẩm

Hoạt động của HS

-HS nhắc lại các sản phẩm đã học :
Làm lọ hoa gắn tường . Làm đồng hồ
để bàn , Làm quạt tròn
-3HS nêu các bước thực hiện làm các
sản phẩm đã học.
-HS thực hành

c/Học sinh chọn thực hành 1 sản phẩm theo
ý thích .
-GV theo dõi , uốn nắn cho HS
-HS trưng bày sản phẩm theo tổ
d/ Trưng bày sản phẩm :
GV nhận xét biình chọn bài làm tốt để
tuyên dương HS
Với HS khéo tay:
- Làm được ít nhất một sản phẩm đã học
- Có thể làm được sản phẩm mới có tính
sáng tạo
-Dặn những HS làm chưa tốt về nhà tiếp tục
hoàn thành sản phẩm của mình
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

4’
1’

Tuần 35

4/Củng cố:
Kể tên các sản phẩm đã học.
5/Dặn dò:
Về nhà hoàn thành sản phẩm
-Nhận xét tiết học

2HS kể

ĐẠO ĐỨC
Tiết 35: ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI KÌ II VÀ CUỐI NĂM
I.Mục tiêu:
- Cho HS ôn tập lại các bài đã học từ đầu học kì II đến nay
- HS biết xử lí một số tình huống trong thực tế
- Thích sưu tầm một số bài thơ, mẩu chuyện về các hành vi đạo đức đã học
II. Đồ dùng dạy học:
 Vở BT ĐĐ 3.
 Bộ thẻ xanh đỏ. Bảng phụ ghi các tình huống.
III. Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
1’ 1. Ổn định lớp:
5’ 2. Bài cũ: Dành cho địa phương
- Bố mẹ em làm nghề gì?
- Em hãy kể tên một số ngành nghề ở địa
phương?
- Nhận xét chung bài cũ
29’ 3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài – ghi tựa
b/ Hướng dẫn ôn tập
- Yêu cầu HS kể tên các bài đạo đức đã
học từ đầu học kì II đến nay
Hoạt động 1: Bốc thăm và trả lời câu
hỏi: Bằng hình thức “Hái hoa dân chủ”
+ Em hãy kể những việc làm thể hiện
tình đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi
Quốc tế.
+ Vì sao cần tôn trọng đám tang?

Hoạt động của học sinh
Hát
− 2 HS trả lời

-Lắng nghe giới thiệu.
- HS thi nhau kể trước lớp
- HS lên bảng hái hoa và trả lời câu hỏi
theo yêu cầu

- HS kể
- Cần tôn trọng đám tang, không nên làm
gì khiến người khác thêm đáu buồn. Tôn
trọng đám tang là nếp sống mới, hiện đại,
có văn hoá.
+ Tại sao ta phải tôn trọng thư từ, tài sản - Thư từ, tài sản là sở hữu riêng tư của
của người khác?
từng người. Mỗi người có quyền giữ bí
mật riêng. Vì thế cần phải tôn trọng thư
từ, tài sản của người khác, không xâm
phạm thư từ, tài sản của người khác.
+ Để có nước uống và nước sạch để dùng - Phải luôn luôn thực hiện, bảo vệ và tiết
chúng ta phải làm gì?
kiệm nguồn nước.
+Cây trồng, vật nuôi có ích lợi gì đối với - Cây trồng, vật nuôi cung cấp cho con
con người?
người thức ăn, lương thực, thực phẩm cần
thiết với sức khoẻ.
- GV nhẩn xét tuyên dương
- HS lắng nghe
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm xử lí tình
huống.
-Yêu cầu các nhóm thảo luận xử lí các
- HS các nhóm thảo luận xử lí các tình
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

tình huống sau:
huống
* Đàn gà nhà Minh đột nhiên lăn ra chết - Em sẽ nói với bố mẹ làm sạch chuồng
hàng loạt. Mẹ Minh đem chôn hết gà đi gà, cho gà uống thuốc phòng bệnh, chôn
và giấu không cho mọi người biết gà nhà thật kĩ gà chết và báo với nhân viên thú y
mình bị dịch cúm. Nếu em là Minh, em để có cách phòng dịch bệnh.
sẽ nói gì với mẹ để tránh lây lan dịch
cúm gà?
4’ 4. Củng cố:
- HS nhóm khác nhận xét
- Tổng kết bài – GD HS qua nội dung bài
học
1’ 5. Dặn dò:
-Về nhà thực hiện như bài học.
-Nhận xét tiết học.
Ngày soạn: 06/05/2014
Thứ tư ngày 14 tháng 05 năm 2014
Ngày dạy: 14/05/2014
TẬP ĐỌC
Tiết 105: ÔN TẬP (Tiết 4)
I. Mục tiêu:
- Mức độ đọc, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.
- Nhận biết được các từ ngữ thể hiện sự nhân hóa, các cách nhân hóa (BT2 )
II. Đồ dùng dạy – học:
 Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc đã học và câu hỏi.
 Bảng phụ ghi lời giải đúng BT2
Những con vật
Từ ngữ nhân hóa con vật
được nhân hóa
Con vật được gọi
Các con vật được tả
Cua Càng
thổi xôi, đi hội, cõng nồi
Tép
cái
đỏ mắt, nhóm lửa, chép miệng
Ốc
cậu
vặn mình, pha trà
Tôm
chú
lật đật đi chợ, dắt tay bà còng
Sam

dựng nhà
Còng

Dã Tràng
ông
móm mém, rụng hai răng, khen xôi dẻo
III. Các hoạt động dạy – học:
TG
Hoạt động của giáo viên
1’ 1. Ổn định lớp:
5’ 2. Bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- Nhận xét chung
29’ 3/ Bài mới:
a. Giới thiệu bài- ghi tựa bài.
b. Kiểm tra tập đọc:
- Tiến hành tương tự tiết 1. Các HS chưa
hoàn thành ở các tiết trước.
c. Đọc bài và trả lời câu hỏi:
-Gv đọc bài thơ Cua Càng thổi xôi
− Tìm tên các con vật được nói đến trong
bài?
- Cho HS làm việctheo nhóm - Đại diện
nhóm trình bày
− Trong bài thơ trên, mỗi con vật được

Hoạt động của học sinh
Hát
- HS kiểm tra cheo nhau – báo cáo
-Lắng nghe.

- 2 HS đọc lại bài thơ.- Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Còng,
Dã Tràng.
− HS làm việc theo nhóm trả lời các
câu hỏi SGK - Đại diện nhóm trình bày
– các nhóm khác nhận xét

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

nhân hóa nhờ những từ ngữ nào?
* Gv treo bảng phụ chốt lời giải đúng.
− 2 HS đọc lại
− Em thích hình ảnh nào? Vì sao?
− HS tự nêu theo ý thích
4’ 4. Củng cố:
- Thế nào là nhân hóa?
− 2 HS nêu – lớp theo dõi, nhận xét
- Nhân hóa có tác dụng gì?
1’ 5. Dặn dò:
- Về nhà học bài chuẩn bị kiểm tra.
- GV nhận xét tiết học.
TOÁN
Tiết 173: LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu: -Biết tìm số liền trước của 1 số, số lớn nhất (số bé nhất) trong một nhóm bốn số.
- Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và giải bài toán bằng hai phép tính.
- Đọc và biết phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản.)
− HS rèn tính cẩn thận khi làm bài.
II/Chuẩn bị:
- Bảng phụ- SGK - vở
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động giáo viên
1’ 1. Ổn định lớp:
5’ 2. Bài cũ : Luyện tập chung
− GV gọi HS lên bảng sửa bài tập 4
− Nêu cách tính giá trị của biểu thức

Hoạt động học sinh
Hát
HS lên bảng sửa bài tập 4
a) (9 + 6) x 4 = 15 x 4 = 60
9 + 6 x 4 = 9 + 24 = 33
b) 28 + 21:7 = 28 + 3 = 31
(28 + 21) : 7 = 49 : 7 = 7

− Nhận xét chung bài cũ
29’ 3. Bài mới:
a.GV giới thiệu bài – ghi tựa
b. Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1:
- HS đọc yêu cầu bài tập.
−Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
−Yêu cầu HS tiếp nối nhau nêu kết - HS tiếp nối nhau nêu kết quả
a)Số liền trước của 8270 là 8269
quả
Số liền trước của 35461 là 35460
Số liền trước của10 000 là 9 999
b) Khoanh vào D: 44 202
−GV theo dõi nhận xét
Bài 2:
− HS đọc yêu cầu bài tập.
− Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Đặt tính rồi tính
− Bài tập yêu cầu gì ?
− HS làm bài trên bảng con+ 1HS lên bảng
− Yêu cầu cả lớp làm bảng con +
lớp
1HS lên bảng lớp
2918 9

+

8129

5936
14065

GV sửa bài – nhận xét
Bài 3:
− Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

-

49154
3728
45426

´

4605

4
18420

-2 HS đọc yêu cầu bài tập
- 2 HS nêu

GV: Trần Thị Vân

21 326
38
2


Giáo án lớp 3

Tuần 35

− Nêu cách tính một phần mấy của
một số?
− Yêu cầu HS làm vào vở + 1em
làm bảng phụ

-1 HS làm vào bảng phụ, cả lớp làm vào vở
Bài giải
Số bút chì cửa hàng đã bán là:
840 : 8= 105 (bút chì )
Số bút chì cửa hàng còn lại là:
840 – 105= 735 (bút chì )
Đáp số: 735 bút chì

- GV chấm 7 bài – Nhận xét
-1 HS đọc yêu cầu bài
Bài 4:
− Xem bảng dưới đây và trả lời câu hỏi
− Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
− HS chơi trò chơi “chuyền điện”
− Bài tập yêu cầu gì ?
a. Mỗi cột của bảng trên cho biết : Tên
− Treo bảng phụ
− GV tổ chức cho HS chơi trò chơi người mua; Giá tiền từng đồ chơi; Số tiền
mỗi người phải trả
“chuyền điện”
b. Nga mua 1 búp bê và 4 ô tô
Mỹ mua 1 búp bê, 1 ô tô và 1 máy bay.
Đức mua 1 ô tô và 3 máy bay
c. Mỗi bạn phải trả 20 000 đồng
d. * HS tự nêu: 4 ô tô và 2 máy bay hoặc 7
ô tô và 1 máy bay
(HS khá giỏi làm thêm ý d)
-Nhận xét, tuyên dương
-2 HS nêu
4. Củng cố:
- Nêu cách viết số, đọc số các số có 5
chữ số ?
1’
5. Dặn dò:
- Về nhà luyện tập thêm các bài tập .
-Chuẩn bị bài sau: Luyện tập chung
-Nhận xét giờ học.
CHÍNH TẢ
Tiết 69: ÔN TẬP (Tiết 5)
I. Mục tiêu:
- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
- Nghe - kể lại được câu chuyện bốn cẳng và 6 cẳng.
II. Đồ dùng dạy- học:
 Phiếu ghi sẵn tên, đoạn văn có yêu cầu học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 26.
 Phô tô đủ mẫu báo cáo cho từng HS.
III. Các hoạt động dạy- học:
4’

TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’ 1. Ổn định lớp:
Hát
5’ 2. Bài cũ :
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- Nhận xét chung
29’ 3/ Bài mới:
-Lắng nghe.
a. Giới thiệu bài - ghi tựa bài
b. Kiểm tra học thuộc lòng:
- Gọi HS nhắc lại tên các bài có yêu cầu -HS nhắc lại:
học thuộc lòng.
-Lần lượt HS gắp thăm bài, về chỗ chuẩn
- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc.
bị.
- Gọi HS trả lời 1 câu hỏi về bài.
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

- GV ghi điểm – nhận xét
c. Nghe kể:Bốn cẳng và sáu cẳng:
-Gọi HS đọc yêu cầu bài và các câu hỏi
gợi ý.
-GV kể chuyện: Bốn cẳng và sáu cẳng
- Gọi HS đọc lại gợi ý SGK
- Yêu cầu HS kể lại câu chuyện và trả
lời câu hỏi gợi ý

- GV kể chuyện lần 2
- Gọi HS khá, giỏi kể lại chuyện
- Yêu cầu HS kể chuyện theo nhóm đôi
- GV theo dõi – nhận xét
- Câu chuyện buồn cười ở chỗ nào?

-Đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi.
-1 HS đọc yêu cầu bài
- HS nghe .
- 2HS đọc gợi ý SGK
a. Chú lính được cấp ngựa để đi làm một
công việc khẩn cấp.
b. Chú dắt ngựa ra đường nhưng không
cưỡi mà cứ đánh ngựa rồi cắm cổ chạy
theo .
c. Vì chú nghĩ là ngựa có 4 cẳng, nếu chú
cùng chạy bộ với ngựa thì sẽ thêm 2 cẳng
nữa thành 6 cẳng, tốc độ chạy sẽ nhanh
hơn
-Lớp theo dõi
- HS khá, giỏi kể lại chuyện
- HS kể chuyện theo nhóm đôi
- HS nêu: Chú lính ngốc cứ tưởng rằng
tốc độ chạy nhanh hay chậm phụ thuộc
vào số cẳng: ngựa và người cùng chạy số
cẳng càng lớn thì tốc độ càng cao.

-GV nhận xét, bình chọn bạn kể tốt nhất.
4’ 4. Củng cố:
− Khi kể chuyện cần lưu ý điều gì?
-HS lắng nghe.
1’ 5. Dặn dò:
- Về nhà học bài, tập kể lại chuyện và
chuẩn bị bài mới
- Nhận xét tiết học
THỂ DỤC
TIẾT 69: ÔN NHẢY DÂY – TUNG VÀ BẮT BÓNG
TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT”
(GV BỘ MÔN DẠY)

Ngày soạn: 07/05/2014
Ngày dạy: 15/05/2014

Thứ năm ngày 15 tháng 05 năm 2014
TOÁN
Tiết 174: LUYỆN TẬP CHUNG

I/Mục tiêu:
- Biết tìm số liền nhau của một số, biết so sánh các số, biết sắp xếp một nhóm 4 số, biết
cộng, trừ, nhân, chia với các số có đến 5 chữ số.
- Biết các tháng nào có 31 ngày.
- Biết giải bài toán có nội dung hình học bằng hai phép tính.
II/Đồ dùng dạy học:
 Bảng phụ
III/Hoạt động dạy học:
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

TG
Hoạt động giáo viên
1’ 1. Ổn định lớp:
5’ 2. Bài cũ : Luyện tập chung
- GV viết số cho HS đọc
− Nêu cách tính giá trị của biểu thức
− Nhận xét chung bài cũ
29’ 3. Bài mới:
a.GV giới thiệu bài – ghi tựa
b. Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1:
−Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
−Yêu cầu HS tiếp nối nhau nêu kết
quả

Hoạt động học sinh
Hát
- HS lên bảng đọc các số
95323, 52663, 32259, 77502.

- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS tiếp nối nhau nêu kết quả
a/ Số liền trước của 92458 là 92457
Số liền sau của 69509 là 69600
b/ Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:69 134; 69
314; 78 507; 83 507.

−GV theo dõi nhận xét
Bài 2:
− HS đọc yêu cầu bài tập.
− Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Đặt tính rồi tính
− Bài tập yêu cầu gì ?
− HS làm bài trên bảng con+ 1HS lên bảng
− Yêu cầu cả lớp làm bảng con +
lớp
1HS lên bảng lớp
4035 8

+

GV sửa bài – nhận xét
Bài 3:
− Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
−Yêu cầu HS nêu kết quả
− Gv theo dõi nhận xét
Bài 4:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
− Bài tập yêu cầu gì?
− Nêu cách thừa số, số bị chia chưa
biết?
Yêu cầu HS lên bảng làm, cả lớp làm
vào vở nháp
GV sửa bài – nhận xét
Bài 5:
− Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
− Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
− Bài toán cho biết gì?
− Hãy nêu cách tình diện tích hình
vuông?
− Bài toán cho biết gì thêm?
− Yêu cầu HS làm bài vào vở + 1 HS
làm bài bảng phụ

65493
86127
4258
2486
90385
63007

´

4216

5
21080

03 504
35
3

-2 HS đọc yêu cầu bài tập
- 2 HS nêu : tháng 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12.
- HS đọc yêu cầu bài tập
- Tìm x
- 2HS nêu
-2 HS lên bảng thi đua làm, cả lớp làm vào
vở nháp
a/ x ´ 2 = 9328
b/ x : 2 = 436
x= 9328: 2
x= 436 ´ 2
x= 4664
x= 872
-1 HS đọc yêu cầu .
-Tính diện tích hìnhchữ nhật.
- Số đo một cạnh hình vuông
-1 HS nêu.
- Hình chữ nhật được ghép bằng 2 hình
vuông
-Cần chú ý đổi số đo của chu vi.
+ 1 HS làm bài bảng phụ , lớp làm bài vào
vở

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

Bài giải
Diện tích của hình vuông là:
9 ´ 9 = 81 (cm2)
Diện tích của hình chữ nhật là:
- GV chấm 7 bài – Nhận xét
81 ´ 2 = 162 (cm2)
4’ 4. Củng cố:
Đáp số : 162 cm2
− Hãy nêu cách tình diện tích hình -2 HS nêu
vuông?
− Hãy nêu cách tình diện tích hình
chữ nhật?
1’ 5. Dặn dò:
- Về nhà luyện tập thêm các bài tập .
-Chuẩn bị bài sau:Luyện tập chung
-Nhận xét giờ học
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 35: ÔN TẬP (Tiết 6)
I.Mục tiêu
- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
- Nghe – viêt đúng, trình bày sạch sẽ, đúng qui định bài “Sao Mai” (BT2)
- Rèn viết đúng, trình bày bài cẩn thận
II. Đồ dùng dạy - học:
 Phiếu ghi sẵn tên các bài học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 26.
 3 phiều nội dung BT2.
III. Các hoạt động dạy - học:
TG
Hoạt động của giáo viên
1’ 1. Ổn định lớp:
5’ 2. Bài cũ :
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- Nhận xét chung
29’ 3/ Bài mới:
a. Giới thiệu bài – ghi tựa
b. Kiểm tra tập đọc:
-Tiến hành tương tự như tiết 1. Kiểm tra
số HS còn lại.
-Số lượng thăm chuẩn bị (10 – 15 thăm).
-Gọi từng HS lên bốc thăm.
-Cho HS lên đọc và trả lời câu hỏi.

Hoạt động của học sinh
Hát
HS kiểm tra cheo nhau – báo cáo
-HS lắng nghe.
-Số HS còn lại lên bốc thăm.
-HS lên bốc thăm và chuẩn bị trong 2
phút.
-HS làm việc theo thăm mình đã bốc
được.

b. HD viết chính tả:
-HS đọc bài thơ + cả lớp theo dõi.
-GV đọc bài thơ “Sao Mai”
- Ngôi sao Mai trong bài thơ chăm chỉ như - Khi bé ngủ dậy thấy sao Mai đã mọc;
gà gáy canh tư, mẹ xay lúa, sao nhòm
thế nào?
qua cửa sổ; mặt trời dậy, bạn bè đi chơi
hết, sao vẫn làm bài mải miết.
-Bài thơ có mấy khổ? Được trình bày theo -Có 4 khổ thơ, được trình bày theo thể
thơ 4 chữ
thể thơ nào?
-HS nêu cách trình bày bài thơ
- Các khổ thơ trình bày như thế nào?
- HS nghe
-Nhắc nhở HS tư thế ngồi
-HS viết bài vào vở
-GV đọc từng câu
-HS dò bài và soát lỗi
-GV đọc lại bài
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

- GV chấm 7 bài – Nhận xét
4’ 4. Củng cố:
- Gọi HS đọc lại bài viết
- 2HS đọc
5. Dặn dò:
1’ - Về nhà học thuộc bài thơ - luyện đọc
thêm để tiết sau kiểm tra.
- Nhận xét tiết học.
THỂ DỤC
TIẾT 70: TỔNG KẾT MÔN HỌC
TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
(GV BỘ MÔN DẠY)
MĨ THUẬT
Tiết 35: TRƯNG BÀY KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
(GV BỘ MÔN DẠY)

ÂM NHẠC
Tiết 35: TỔNG KẾT MÔN HỌC
(GV BỘ MÔN DẠY)

Ngày soạn: 08/05/2014
Ngày dạy: 16/05/2014

Thứ sáu ngày 16 tháng 05 năm 2014
TOÁN
Tiết 170: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKII
CHÍNH TẢ
Tiết 70: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CKII
(Đọc – hiểu. luyện từ và câu)
TẬP LÀM VĂN
Tiết 35: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CKII
(Chính tả – tập làm văn)

TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Tiết 70: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HKII: TỰ NHIÊN
I/ Mục tiêu :
- Khắc sâu những kiến thức đã học về chủ đề Tự nhiên:
- Kể tên một số cây, con vật ở địa phương.
- Nhận biết được nơi em sống thuộc dạng địa hình nào: đồng bằng, miền núi hay nông thôn,
thành thị….
- Kể về Mặt Trời, Trái Đất, ngày, tháng, mùa.
II. Đồ dùng dạy - học:
 Các hình minh hoạ SGK.
 Giấy bút cho các nhóm thảo luận.
III. Các hoạt động dạy - học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’ 1. Ổn định lớp:
Hát
5’ 2. Bài cũ : Bề mặt lục địa
+ Trên Trái Đất thường có mấy mùa? Đó +Trên Trái Đất thường có 4 mùa. Đó là
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

là những mùa nào? Diễn ra vào những những mùa xuân, hạ, thu, đông. Diễn ra
tháng nào trong năm?
vào những tháng: tháng 1-3: mùa xuân;
tháng 4-6: mùa hạ; tháng 7-9: mùa thu;
tháng 10-12: mùa đông
-Nhận xét chung bài cũ.
-HS lắng nghe.
29’ 3. Bài mới:
a.Giới thiệu bài - Ghi tựa.
b. Phát triển bài
Hoạt động 1: Kể tên một số cây và con
vật ở đia phương
Mục tiêu: Kể tên một số cây và con vật HS ngồi theo nhóm thi kể tên một số cây
tiêu biểu ở đia phương
và con vật ở đia phương ghi vào bảng
Cách tiến hành
nhóm
-GV chia HS thành các nhóm nhỏ, yêu cầu - Các nhóm thảo luận: Lần lượt từng HS
HS thi kể tên một số cây và con vật ở đia lên bảng trình bày
phương ghi vào bảng nhóm
+ Cây trồng
+ Cây trồng: điều, tiêu, cà phê, cao su,
lúa, bắp , đậu,…
+ Vật nuôi
+ Vật nuôi : heo, gà, trâu, bo, ngan,
ngỗng,…
- Yêu cầu vài HS lên bảng kể tên một số + Các cây trồng và vật nuôi cho thấy
cây và con vật ở đia phương
hoạt động sản xuất chính của người dân
là nông nghiệp
- Các cây trồng và vật nuôi cho thấy hoạt -HS trả lời.
động sản xuất chính của người dân là gì?
-GV kết luận:
Hoạt động 2: nhận biết địa hình nơi em
sinh sống.
- Yêu cầu HS quan sát địa hình nơi em ở - HS nêu theo ý hiểu
trả lời
HS trả lời theo ý hiểu: Địa hình nơi em
+Em có nhận xét gì về địa hình nơi em ở
-GV kết luận chung: Địa hình nơi chúng đang ở chủ yếu là cao nguyên. Em ở thị
xã Bình Long.
ta đang ở chủ yếu là cao nguyên.
Hoạt động 3: Kể về Mặt Trời, Trái Đất, HS kể vẽ vào vở của mình.
ngày, tháng, mùa.
- Yêu cầu HS Kể về Mặt Trời, Trái Đất,
− 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra
ngày, tháng, mùa vào vở của mình
− Yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở nhau
kiểm tra nhau
4. Củng cố:
4’ GDHS: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ
các loại vật nuôi cây trồng để cho môi - HS nghe
trường luôn sạch đẹp.
5. Dặn dò:
1’ - Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới: Ôn
tập (tt)
- Nhận xét tiết học.
SINH HOẠT
CHỦ ĐỀ: BÁC HỒ KÍNH YÊU
I. MỤC TIÊU:
- Đánh giá tình hình hoạt động học tập của HS trong tuần qua.
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

- Lên kế hoạch hoạt động cho tuần tới.
II. NỘI DUNG : Sinh hoạt lớp:
1. Đánh giá hoạt động tuần qua
− Các tổ trưởng đánh giá
 Tổ 1: Tuần này tổ em đạt điểm 10 xếp hạng . Không có bạn nào vi phạm
 Tổ 2:Tuần này tổ em đạt điểm 10 xếp hạng Không có bạn nào vi phạm Tổ 3 : Tuần
này tổ em đạt điểm 10 xếp hạng . Không có bạn nào vi phạm
+ Vệ sinh: Lớp thực hiện tốt
2. Tổng kết cuối năm
- Tổng kết cuối năm
− Học tập: Giỏi: …/ ; Khá ……; DT: ……. .TB: …. ; DT: …..Yếu: ….. ; DT: …...
− Hạnh kiểm: Đạt: . ………………Chưa đạt:…………………..
− Họp PHHS ngày .........................
3. Kế hoạch trong hè
-Nhắc HS rèn chữ viết , ôn bảng nhân chia trong hè.
-Phổ biến kế hoạch ôn tập của nhà trường đến HS
+ 1/8 tất cả HS tập trung về trường.
- Giao lưu: Cho lớp hát về Bác Hồ
-GVCN đánh giá, rút kinh nghiệm giờ sinh hoạt, cho HS nghỉ
-Nhắc HS giữ vệ sinh cá nhân, lớp học, chăm sóc cây xanh, trên sân trường.
-Nhắc nhở HS chấp hành tốt nội quy của trường, lớp.
Soạn xong giáo án tuần 35
Ngày: 08/05/2014

Khối trưởng ký duyệt

Trần Thị Vân

Hà Thị Sĩ

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

SINH HOẠT
CHỦ ĐỀ: BÁC HỒ KÍNH YÊU
I/Mục tiêu:
1. Kiến thức:
− Kiểm điểm tuần 35
− Phương hướng hoạt động ôn tập trong hè
− Hoạt động lồng ghép: Sinh hoạt văn nghệ.
2. Kĩ năng:
− Rèn luyện
− Tổ chức hoạt động , dẫn chương trình
− Tổng kết, tham gia ý kiến xây dựng tập thể lớp, thảo luận chuyên đề theo chủ điểm.
− Hoạt động lồng ghép (múa hát, giao lưu)
3. Thái độ:
− Nghiêm túc, tích cực, vui vẻ trong hoạt động.
II/ Chuẩn bị:
− Nội dung: + Kiểm điểm hoạt động tuần 35
+ Phương hướng hoạt động ôn tập trong hè
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

+ Giao lưu
− Tổ chức: + Ổn định tổ chức
+ Tuyên bố lí do, nội dung chương trình
III/Tiến trình hoạt động :
DCT
Lớp phó
Lớptrưởng

Nội dung hoạt động
− Khởi động: Cả lớp hát bài: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn các cháu nhi
đồng
− Giới Thiệu đại biểu - Tuyên bố lí do:
* Kính thưa cô giáo CN , thưa các bạn HS thân mến.
− Để đánh giá hoạt động của lớp trong tuần qua, đề ra phương hướng hoạt
động của lớp trong tuần tới lớp ta tổ chức buổi sinh hoạt hôm nay.
− Đến dự hôm nay có cô giáo chủ nhiệm và .... bạn HS trong lớp, đề nghị các
bạn nhiệt liệt chào mừng.
− Sau đây em xin thông qua chương trình làm việc của buổi sinh hoạt hôm
nay
+ Ổn định tổ chức lớp, khởi động
+ Tuyên bố lí do, nội dung chương trình.
Đánh giá hoạt động tuấn 35
+ Phương hướng hoạt động ôn tập trong hè
1. Đánh giá hoạt động tuần qua
− Các tồ trưởng đánh giá
 Tổ 1: Tuần này tổ em đạt điểm 10 xếp hạng . Không có bạn nào vi phạm
 Tổ 2:Tuần này tổ em đạt điểm 10 xếp hạng Không có bạn nào vi phạm
Tổ 3 : Tuần này tổ em đạt điểm 10 xếp hạng . Không có bạn nào vi phạm
+ Vệ sinh: Lớp thực hiện tốt
2. Tổng kết cuối năm
- Tổng kết cuối năm
− Học tập: Giỏi: …/ ; Khá ……; DT: ……. .TB: …. ; DT: …..Yếu: …..
; DT: …...
− Hạnh kiểm: Đạt: . ………………Chưa đạt:…………………..
− Họp PHHS ngày .........................
3. Kế hoạch trong hè
-Nhắc HS rèn chữ viết , ôn bảng nhân chia trong hè.
-Phổ biến kế hoạch ôn tập của nhà trường đến HS
+ 1/8 tất cả HS tập trung về trường.
− Giao lưu: Cho lớp hát về Bác Hồ
• GVCN đánh giá, rút kinh nghiệm giờ sinh hoạt, cho HS nghỉ
Soạn xong tuần 35
Ngày 16/ 05/ 2012

Khối trưởng kí duyệt:
Ngày
/ 05/ 2012

Hà Thị Thơm

Nguyễn Thị Huế

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 3 – TUẦN 35
Từ 12/05/2014 đến 16/05/2014

Thứ/ngày
HAI

Môn
Chào cờ

Tiết
34

Tên bài dạy
Chào cờ đầu tuần


TĐ–KC

103
104

Ôn tập (tiết 1)
Ôn tập (tiết 2)

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

Toán

171

Ôn tập về giải toán (tt)

PĐTV
Toán

172

Rèn đọc: Ôn tập
Luyện tập chung

Tập viết
TN&XH
Thủ công
Đạo đức

35
69
35
35

Ôn tập (tiết 3)
Ôn tập và kiểm tra học kì II : Tự nhiên
Ôn tập chủ đề đan nan và làm đồ chơi đơn giản
Thực hành KN cuối học kì II và cuối năm

Tập đọc
Toán
Chính tả
Thể dục

105
173
69
69

Ôn tập (tiết 4)
Luyện tập chung
Ôn tập (tiết 5)
Ôn nhảy dây – tung và bắt bóng. Trò chơi “chuyển

NĂM

Toán
LTVC
Thể dục

174
35
70

đồ vật”
Luyện tập chung
Ôn tập (tiết 6)
Tổng kết môn học

15/05

Mĩ thuật

35

Trưng bày kết quả học tập của HS

Âm nhạc
Toán

35
175

Ôn tập và biểu diễn bài hát
Kiểm tra định kì cuối HKII

Chính tả

70

Kiểm tra (Đọc hiểu, LT&C)

TLV
TN&XH
SHL

35
70
35

Kiểm tra viết (Chính tả – Tập làm văn)
Ôn tập và kiểm tra học kì II: Tự nhiên
Tổng kết cuối năm

12/05

BA
13/05


14/05

SÁU
16/05

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 35

PHỤ ĐẠO
TỐN: LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU
- Củng cố ơn tập về cộng trừ có nhớ trong phạm vi đã học.
- Tìm thành phần chưa biết của phép tính.
- Rèn giải tốn đúng, chính xác.
- Phát triển tư duy tốn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu bài tập - Vở làm bài, nháp.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1’
A. Giáo viên nêu u cầu
28’ B. Cho học sinh làm bài .
Bài 1: tính

HS làm bảng con
b) (9 + 6) x 4 = 15 x 4 = 60
9 + 6 x 4 = 9 + 24 = 33
b) 28 + 21:7 = 28 + 3 = 31
(28 + 21) : 7 = 49 : 7 = 7

- Nhận xét, sửa sai
Bài 2: Tìm x

- Nhận xét, sửa sai
Bài 3:
u cầu HS làm vở
Giải bài tốn theo tóm tắt sau:
Tóm tắt
5 quyển sách : 38 500 đồng.
3 quyển sách : .......đồng
1’

- Chấm bài, nhận xét
C. Dặn dò:
Về nhà ơn bài

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
- Luyện tập chung.
-Làm bài.

-HS lên bảng làm, lớp làm bảng con
a/ x ´ 2 = 9324
b/ x : 2 = 435
x= 9328: 2
x= 436 ´ 2
x= 4662
x= 870
HS làm bài vào vở
Bài giải
Giá tiền mỗi quyển sách là:
38500 : 5 = 7700(đồng)
Giá tiền 8 quyển sách là:
7700´ 3 = 23100(đồng)
Đáp số: 23100 đồng

GV: Trần Thị VânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×