Tải bản đầy đủ

bài tập cuối tuần 30 lớp 1

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 30
Họ và tên: ……………………………………….. Lớp: 1…
Môn Toán
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
15 + 52
50 + 12

35 + 24

21 + 26

32 + 10

81 + 7

……….
……….
……….

……….
……….

……….

……….
……….
……….

……….
……….
……….

……….
……….
……….

……….
……….
……….

65 – 15

55 – 33

45 – 4

56 – 13

36 – 33

48 - 45

……….
……….
……….

……….
……….
……….

……….
……….


……….

……….
……….
……….

……….
……….
……….

……….
……….
……….

Bài 2. Tính:
42 + 15 = …
34 + 4 – 16 = …
15 cm – 10 cm + 4 cm = …
66 – 16 = …
40 + 8 – 8 = …
30 cm + 10 cm – 20 cm = …
38 + 60 = …
37 – 32 + 33 = …
25 cm + 30 cm – 15 cm = …….
Bài 3. >,<,=?
78 – 7 ... 70
96 – 42 ... 50 + 8
38 … 30 + 8
45 + 3 … 43 + 5
Bài 4. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
+ Một tuần lễ có …… ngày. Đó là: ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
+ Một tuần lễ có 2 ngày em không đến trường. Vậy một tuần lễ em tới trường …… ngày.
+ Hôm nay là ngày ………… tháng……….năm……………………….
+ Ngày mai là ngày ………… tháng ……… năm………………………
+ Ngày kia là ngày ………… tháng ……….năm………………………
Bài 5. Lớp 1A có 32 học sinh, lớp 1B có 33 học sinh. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu
học sinh?
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Bài 6. Một sợi dây dài 79cm. Bố cắt đi 50cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng – ti
– mét?
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Môn Tiếng Việt
A. Đọc hiểu:

Đôi bạn


Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi
nghỉ, Búp Bê bỗng nghe thấy tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:
- Ai hát đấy?
Có tiếng trả lời:
- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.
Búp Bê nói:
- Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.
Theo Nguyễn Kiên

* Dựa vào bài “Đôi bạn”, em hãy khoanh vào chữ đặt trước ý đúng:
1. Búp Bê làm những việc gì?
A. Quét nhà và học bài
B. Rửa bát và quét nhà
C. Quét nhà, rửa bát, nấu cơm
2. Dế Mèn hát để làm gì?
A. Để luyện giọng
B. Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn
C. Muốn cho bạn biết mình hát rất hay
* Sau khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê trả lời thế nào? Hãy viết lại câu trả
lời đó.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

* Điền vào chỗ chấm:
a) ch hay tr:
con .......uột
cái ….....ống
........ang giấy
bức ........anh
b) iên hay iêng và dấu thanh:
bệnh v.......
s......... năng
t.......... nói
cô t..........
c) d, r hay gi:
… eo trồng
… ước đèn
… uyên … áng
… ặng dừa
… u lịch
nghe … ảng
B. Viết:

Em hãy viết bài “Đôi bạn” vào vở chính tả ở nhà.

dòng .......ữ
.........ường học
k............ kị
ngh......... cứu
mưa … ầm
... óc … áchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×