Tải bản đầy đủ

bài tập cuối tuần 10 lớp 1

BÀI ÔN TẬP CUỐI TUẦN 10
Họ và tên: ……………………………………..

Lớp:

1…

*/ TOÁN

Bài 1. Tính:
4–2=…

5–1=…

4–3=…

5–2+1=…

4–1=…

5–3=…


5–4=…

1+3–2=…

Bài 2. Tính (theo cột dọc):

5

-

-

2
……

4
1

……

-

5

-

4

……

5

4

-

3

…….-

2

……..

5 … 4 = 1
2 … 2 = 4
4 … 3 =1

1 … 3 = 4
0 … 5 = 5
4 … 2 … 3 = 5

4 – 1 …. 5

2 + 1 …. 3 – 2

4–1…2–1

2+3… 4

4 + 0 …. 5 – 1

2–1…3–2

5-2…3

1 + 3 …. 1 + 4

5…4–3

Bài 5. Số?
5

3

3

+

2

5

+
=

=

4

-

1

=

1

=

+

4
=

Bài 6. Viết các số 2, 3, 5 vào ô trống để tạo thành phép tính đúng:
-

=

=

-

-

=

=

-

1

……..

Bài 3. Điền dấu +, - vào chỗ chấm cho thích hợp:
3 … 2 = 5
5 … 2 = 3
5 … 3 = 2
Bài 4. >, <, =?

5

=


*/ TIẾNG VIỆT
*/ Đọc – viết:

(Các con viết bằng bút mực vào vở chính tả ở nhà.)

Quê bé Thúy ở Huế. Nghỉ hè, bố mẹ cho
bé về quê. Khi về, bé khoe: Ở quê có hoa quả.
Bà quý bé, bà để bé thoa thuê.
*/ Bài tập 1. Con hãy lần lượt đưa các tiếng toa, quẻ, huệ, lũy vào mơ
hình rồi đọc mơ hình:

*/ Bài tập 2. Nối ơ chữ ở cột A với ơ chữ ở cột B để tạo thành câu.

A

B

Bố mẹ cho bé
Khoa

rủ bé chơi trò đố
chữ.

Ở quê

có hoa quả.

Chò Khuê

đi nghỉ lễø ở Huế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×