Tải bản đầy đủ

bài tập cuối tuần 9 lớp 1

BÀI ÔN TẬP CUỐI TUẦN 9
Họ và tên: ……………………………………..

Lớp:

1…

*/ TOÁN

Bài 1. Tính:
3 + 2 =….

0+5=…

2 - 1 + 0 = ….

1+1+1=…

4+0=…

3-2=…


1 + 2 - 1 = ….

2+0+2=…

2- 1 =…

4+1=…

3 – 1 – 1 = ….

3 - 1 + 3 = ….

Bài 2. Tính:

+

1

+

2
……

2

-

1

……

3

-

2

……


3

+

1

…….

1

-

1

……..

2
1

……..

Bài 3. Số?
4

2

+1

+1

-1

2

-2

3

+3

0

+0

- 1

Bài 7. >, <, =?
2…3–1

5 + 0 ... 4 + 1

2+1…1+1

4+1…0+3

1+2…3–2

2 – 1 …. 3 – 2

1+1+2…2+3+0

3–1–1…2+1

Bài 5. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

4+1+0…2+1+2


Bài 6. Nối ơ trống với số thích hợp (theo mẫu):
2+2

0+5

1
3-1-1

3-2+1

4
3+0

2

5
3

2-1

3-1+2

2+1+1

*/ TIẾNG VIỆT
*/ Đọc – viết:

(Các con viết bằng bút mực vào vở chính tả ở nhà.)

Nhà bé Thi có bà, bố mẹ và bé Thi. Bố
bé Thi là kó sư. Mẹ bé là y tá, ở y tế xã. Bà
ở nhà bế bé Thi, bà ru khe khẽ, nhè nhẹ cho
bé dễ ngủ. Khi bé đã ngủ, bà ra hè nghe ra –
đi – ô. Bé Thi đã nghó: Bé sẽ là y tá như mẹ.
*/ Bài tập 1. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

s hay x:

……… ẻ gỗ

……… ổ ghi

ng hay ngh:

……… ỉ lễ

……… ô tẻ

g hay gh:

……… ồ ……… ề

……… ế ……… ỗ

c hay k:

……… ũ ……… ó

……… à ……… ê

*/ Bài tập 2. Nối ơ chữ ở cột A với ơ chữ ở cột B để tạo thành câu.

A

B

Cụ già

vẽ bò, vẽ gà.

Bố bé là

ra hè nghe ra – đi –
ô.

Ở nhà, bé

là y só.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×