Tải bản đầy đủ

bài tập cuối tuần 8 lớp 1

BÀI ÔN TẬP CUỐI TUẦN 8
Họ và tên: ……………………………………..

Lớp:

1…

(Cha mẹ học sinh tập nêu yêu cầu, hướng dẫn con học bài)
*/ TOÁN

Bài 1. Tính:
1 + 3 = ...

2+3=…

1 + 4 = ...

3 + 1 = ...

3 + 2 = ...


4 + 1 = ...

2+2=…

3+0=…

0+5=…

3+1+1=…

1+4+0=…

2+0+2=…

Bài 2. Tính:
+

3

+

2

……

2
3

……

+

1

+

4

……


4
1

…….

+

2

+

2

……..

…+3=5

2+…=4

1+4+…=5

1+…=5

…+2=2

…+2+1=4

Bài 4. >, <, =?
3
5
3+2

5 …
4 …
3+1 …

4+1
5+0
2+2+1

2+3

4+1+0 …

1+4+0

Bài 5. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

+

=

+

=

+

=

1

……..

Bài 3. Số?

1+4 …
3+1 …
1+1+ …
2
1+4+ …
0

2

+

=

+

=


+

=

*/ TIẾNG VIỆT
1. Đọc – viết:
+ Đọc lại các bài trong SGK Tiếng Việt – Tập 1.
+ Đọc và viết:

Bé Thơ bò ngã. Bố mẹ chở bé Thơ ra y tá xã. Ở đó
có chú y só và cô y tá. Bé Thơ sợ, bé i ỉ nhè. Mẹ dỗ
bé.
2. Bài tập:
Bài 1. Nối (theo mẫu):

ê

a

b

e

ơ

Phụ âm

nh

ng

i

u

s

ô
Bài 2.
+ Vẽ mơ hình tiếng nghệ.

Nguyên
âm

o


+ Tiếng ngheä có thanh gì?

- Thanh: ……………

+ Tiếng ngheä có phần đầu là âm gì?

- Thanh: ……………

+ Tiếng ngheä có phần vần là âm gì?

- Thanh: ……………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×