Tải bản đầy đủ

bài tập cuối tuần 23 lớp 1

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 23
Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: 1…
* MÔN TOÁN *

Bài 1. Tính:
a) 3 cm + 1 cm = …
8 cm + 1 cm = ...
12 cm + 6 cm = ...
4 cm + 5 cm = ...
Bài 2. Số tròn chục?
10
90
Bài 3. Viết (theo mẫu):
Viết số
50
30
….
80
90
…..
Bài 4. >, <, = ?

20 ….. 20
50 ….. 40
50 ….. 70

b) 10 cm - 7 cm = …
9 cm - 2 cm = ...
19 cm - 8 cm = ...
15 cm - 5 cm = ...

c) 12cm + 2cm + 5cm = …
4cm + 13cm – 2cm = …
18cm – 4cm – 4cm = …
16cm – 6cm + 9cm = …

40

70
50

Đọc số
Năm mươi
…………….
Sáu mươi
…………….
…………….
Hai mươi
70 ….. 90
90 ….. 60
90 ….. 80

Ba chục: 30
Bốn chục:....
Bảy chục: ....
Chín chục:....
Sáu chục: ….

10
20: Hai chục
80: ..........
90: ...........


10: ...........
50: ……..

50 ..... 30
80 ..... 60
10 ..... 20

Bài 5. Xếp các số tròn chục 30, 10, 50, 20, 70, 90 theo thứ tự:
a. Từ bé đến lớn:………………………………………………………………………………..
b. Từ lớn đến bé:………………………………………………………………………………..
Bài 6. Vẽ và đặt tên các đoạn thẳng có độ dài:
a) 6cm:

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….
b) 13cm

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….
Bài 7. Em hãy tóm tắt rồi giải bài toán:
a) Sợi dây thứ nhất dài 12 cm, sợi dây thứ hai dài 7 cm. Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu cm?
Tóm tắt
Bài giải
………………………………
…………………………………………….
………………………………
…………………………………………….
………………………………
…………………………………………….
b) Trên cành có 15 con chim đang đậu, có 4 con chim bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con
chim?


Túm tt
Bi gii

.

.

.
Bi 8. t toỏn theo túm tt sau ri gii:
Túm tt:
4cm
5cm
A
C
B
?cm
* Bi toỏn:
.
.
.
Bi gii
.
.
.
* MễN TING VIT*

* c: Em m Bi tp thc hnh Ting Vit tp 2 v c cỏc bi sau:
1. Gin mp ca ngoi (trang 70)
4. Cng chiờng Tõy Nguyờn (trang 73)
2. Mn lụng (trang 71)
5. Vng nc thn (trang 75)
3. Bng v cỏc b phn ca c th (trang 72)
* Vit: Em vit bi ch Ng, Ngh, O, ễ, , Q, P, R, S trong v Luyn vit ch.
Hoc: Em vit bi ch O, ễ, , Q, P, R, S trong v Tụ ch hoa.
* Bi tp:
1. Điền vào chỗ trống:
a) g hay gh?
ồ ..........ề
.......ọn ........ àng
...... ặp ....... ỡ
......... i chép
....... ấp quần áo
........ ế ...... ỗ
b) ng hay ngh?
........ ay ......... ắn
......... ỉ hè
. c .. ch
củ .............ệ
...... ập ....... ừng
.. iờng .
2. Vit 1 cõu k v ngi bn thõn ca em.
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×