Tải bản đầy đủ

BÀI CUỐI TUẦN 28 LỚP 1

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 28
Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: 1….
* MÔN TOÁN *

Câu 1. >, <, =

?

76

67

54

45

33

31

23


32

34

43

22

33

87

88

88

53

49

43

54

54

52

65

70

75

Câu 2. Sắp xếp các số 67, 45, 54, 33, 34 theo thứ tự:
a) Từ lớn đến bé: …………………………………………………..
b) Từ bé đến lớn: …………………………………………………..
Câu 3. Hoàn thành tóm tắt và giải các bài toán sau:
a) Thùng bánh có 18 gói bánh, đã bán đi 3 gói bánh. Hỏi thùng còn lại bao nhiêu gói bánh?


Tóm tắt
Bài giải

: … gói bánh
…………………………………….………………….
Đã bán : ... gói bánh
………………………………….…………………….
Còn lại : … gói bánh?
………………………………….…………………….
b) Tủ sách của An đã có 15 quyển sách. Mẹ mua thêm cho An 3 quyển nữa. Hỏi tủ sách của
An có tất cả bao nhiêu quyển sách?
Tóm tắt
Bài giải

: … quyển sách
…………………………………….………………….
Mua thêm: … quyển sách
………………………………….…………………….
Có tất cả : … quyển sách?
………………………………….…………………….
c) Tổ Hai có 10 bạn, trong đó có 6 bạn nữ. Hỏi tổ Hai có bao nhiêu bạn
nam?
Tóm tắt
Bài giải

: … bạn
…………………………………….………………….
Bạn nữ : … bạn
………………………………….…………………….
Bạn nam … bạn?
………………………………….…………………….
d) Quyển truyện có 18 trang, bạn Lan đã đọc hết 7 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang bạn Lan
chưa đọc?
Tóm tắt
Bài giải

: 19 trang
…………………………………….………………….
Đã đọc : 12 trang
………………………………….…………………….
Còn lại : …trang?
………………………………….…………………….
e) Rổ trứng thứ nhất có 12 quả, rổ trứng thứ hai có 7 quả. Hỏi cả hai rổ có bao nhiêu quả
trứng?


Tóm tắt
Rổ thứ nhất : …. quả trứng
Rổ thứ hai : … quả trứng
Cả hai rổ : … quả trứng?

Bài giải
…………………………………….………………….
………………………………….…………………….
………………………………….…………………….
* MÔN TIẾNG VIỆT *

* Đọc:
SƯ TỬ VÀ CHUỘT NHẮT

Sư Tử đang ngon giấc, Chuột Nhắt bò lên đầu Sư Tử, làm Sư Tử tỉnh giấc. Sư Tử
vươn vai, bàn chân to tướng chẳng may đè lên Chuột Nhắt.
- Xin Đức Vua tha chết cho kẻ hạ thần này. Sau này, biết đâu hạ thần sẽ có dịp
giúp được gì cho Đức Vua.
Sư Tử không nhịn được cười, vung chân lên. Chuột Nhắt chạy thoát.
Ít lâu sau, Sư Tử mắc lưới thợ săn. Chuột Nhắt chạy đến cắn đứt lưới, giải thoát
cho vị chúa tể.
Thế đấy, bạn nhỏ biết đâu lại là bạn tuyệt vời !
Theo Truyện ngụ ngôn Ê-dốp

* Bài tập:
Câu 1. Dựa vào nội dung bài Sư Tử và Chuột Nhắt, hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án
đúng:
1. Chuột Nhắt làm gì khiến Sư Tử tỉnh giấc?
a. Chuột Nhắt bò vào chân Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc.
b. Chuột Nhắt bò lên đầu Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc.
c. Chuột Nhắt bò qua mình Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc.
2. Chuột Nhắt đã làm gì lúc Sư Tử bị mắc lưới?
a. Chuột Nhắt bỏ mặc vị chúa tể khi bị mắc lưới.
b. Chuột Nhắt van xin thợ săn tha chết cho vị chúa tể.
c. Chuột Nhắt cắn đứt lưới giải thoát cho vị chúa tể.
Câu 2. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) Điền iêt hay uyêt và dấu thanh?
s…….... chặt
chữ v……....
hiểu b……..
sò h………..
thân th…..….
liêm kh……..
b) Điền uôi hay ươi và dấu thanh?
quả ch…….
cá đ…….
múi b……
con m…….
t…….. tốt
b……….. sáng
c) Điền l hay n?
….ọ hoa
…ắn nót
…íu …o
….àng tiên
hôm …ọ
uống …ước
chiếc …ược
chiếc …ọ
* Viết: (Em hãy viết bài Sư Tử và Chuột Nhắt vào vở Chính tả ở nhà.)

t………… vời
đàn ng…………
t……… tốt
t……. thơ
tờ …ịch
trời ...óngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×