Tải bản đầy đủ

Quy định thực tập CLCK54

QUY ĐỊNH THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 2 NĂM 2015-2016 (04/01 - 22/5/2016)
(Nhóm SV KDQT CLCK54 do TS Nguyễn Anh Minh hướng dẫn. ĐT: 01215 188 188
Email: minhneu@yahoo.com)

1. Tiến độ thời gian và nội dung thực tập (Không tính 2 tuần nghỉ tết Nguyên Đán)
04/124/1
Tuần
1-3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6
Tuần 7

Triển khai thực tập: SV đăng ký học phần thực tập trên mạng, tìm cơ sở thực tập, xin giấy giới
thiệu thực tập,
Tiếp xúc với giáo viên hướng dẫn (GVHD) và cơ sở thực tập. Ổn định nơi thực tập và báo cáo
GVHD (tên cơ sở thực tập, địa chỉ liên hệ, người hướng dẫn). Thống nhất kế hoạch làm việc
với GVHD. Tìm hiểu hoạt động của cơ sở thực tập, thu thập số liệu, tài liệu. Dự kiến tên đề tài

Chuyên đề thực tập (CĐTT) và làm đề cương sơ bộ nộp GVHD để duyệt.
GVHD duyệt tên đề tài và đề cương sơ bộ đề. Thống nhất tên đề tài CĐTT để chuyển cho BM
và Trung tâm rà soát, tránh trùng lặp đề tài giữa các nhóm thực tập. Nếu có sự trùng lặp đề tài,
GVHD sẽ giao lại đề tài mới cho SV.
Tiếp tục tìm hiểu hoạt động của cơ sở thực tập, thu thập số liệu, tài liệu. viết đề cương chi tiết
theo đề cương sơ bộ đã duyệt. Đề cương chi tiết có quy mô từ 5-10 trang. Đề cương phải được
đánh máy, trình bày theo đúng quy định, có tờ bìa ghi các thông tin cần thiết. Ở cuối đề cương
chi tiết phải ghi danh mục các tài liệu tham khảo khi viết đề cương. Xem Hướng dẫn viết đề
cương chi tiết và cách trình bày chuyên đề thực tập.
Tiếp tục tìm hiểu hoạt động của cơ sở thực tập, thu thập số liệu, tài liệu. Hoàn thiện đề cương
chi tiết CĐTT và nộp GVHD để duyệt.
Tiếp tục tìm hiểu hoạt động của cơ sở thực tập, thu thập số liệu, tài liệu phục vụ cho chuyên đề.
Bắt đầu viết bản thảo CĐTT theo đề cương chi tiết đã được GVHD duyệt. Xem Hướng dẫn
viết đề cương chi tiết và cách trình bày chuyên đề thực tập.

Tuần
8-13

Viết bản thảo chuyên đề. Vào cuối tuần thứ 12, SV nộp bản thảo CĐTT cho GVHD đọc góp ý
(kèm theo đề cương chi tiết CĐTT mà GVHD đã ký duyệt và có bút tích nhận xét, góp ý).

Tuần
14-15

Nhận lại bản thảo đã được GVHD duyệt, bổ sung chỉnh sửa và hoàn thành bản chính CĐTT, có
đóng kèm giấy xác nhận của cơ sở thực tập, để nộp cho GVHD (kèm theo bản thảo CĐTT đã
duyệt - có bút tích của GVHD). CĐTT có quy mô tối thiểu 35 trang, được trình bày và nộp
theo quy định chung của Viện (xem Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập).

Hạn cuối nộp chuyên đề: 22/5/2016
2. Yêu cầu đối với sinh viênNhững sinh viên (SV) thực tập ở cùng một cơ sở (cùng nhóm hoặc khác nhóm thực tập) thì phải
chọn đề tài chuyên đề khác nhau).
Khi nộp bất kỳ bản viết nào (đề cương chi tiết, bản thảo, bản chính của chuyên đề thực tập (CĐTT)
cho giáo viên hướng dẫn (GVHD), SV phải nộp lại bản viết trước đã thực hiện trước đó được
(GVHD) đọc, nhận xét và ký duyệt. Trình bày đề cương chi tiết và CĐTT phải theo đúng quy định
mà GVHD đã có hướng dẫn cụ thể (Xem bản Hướng dẫn viết đề cương chi tiết và CĐTT). GVHD
sẽ trả lại bài viết cho SV thực hiện lại trong các trường hợp sau đây: bài viết không kèm những bản
viết có bút tích và chữ kí duyệt của GVHD; Bài viết trình bày không đúng theo quy định.
Không được sao chép đề cương, chuyên đề của nhau và của SV các khóa trước, cũng như sao chép
các tài liệu khác. Nhà trường sẽ dùng chương trình phần mềm thanh tra toàn bộ CĐTT của SV vào
cuối đợt thực tập. Những SV vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm (bị trừ điểm hoặc
thực tập lại).
SV phải tuân thủ tiến độ về thời gian và công việc theo quy định của nhà trường và chỉ đạo của
GVHD. SV cần thường xuyên theo dõi để hoàn thành công việc đúng thời gian, nếu có vấn đề phát
sinh thì phải báo cáo ngay GVHD!!! Những trường hợp SV vi phạm sẽ được báo cáo lên Bộ môn
và Viện để xử lý kỷ luật (mức cao nhất là đình chỉ thực tập).

GVHD: TS Nguyễn Anh MinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×