Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Đề cương sơ bộ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (48.92 KB, 5 trang )

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả vận tải biển của Văn phòng Ben Line Agencies Hà
Nội.
Chương 1 : Một Số Lý Luận Về Vận Tải Biển
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Khái niệm về chung về vận tải
1.1.2. Khái niệm vận tải biển
1.2. Vị trí, vai trò và đặc điểm của vận tải biển
1.2.1. Vị trí
1.2.1.1. Vận tải đường biển có một vị trí quan trọng trong việc vận chuyển hàng
hoá.
1.2.1.2. Vận tải biển cùng với các phương thức vận tải khác tạo thành một mạng
lưới giao thông thông suốt trong vận tải hàng hoá.
1.2.1.3. Vận tải đường biển góp phần thúc đảy mối liên hệ với nước ngoài.
1.2.2. Vai trò
1.2.2.1. Vận tải đường biển thúc đẩy buôn bán quốc tế và là một yếu tố không tách
rời buôn bán quốc tế.
1.2.2.2. Vận tải đường biển phát triển làm thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị
trường trong buôn bán quốc tế.
1.2.2.3. Vận tải đường biển ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế
1.2.3. Đặc điểm
1.3. Đánh giá chung về vận tải biển ở Việt Nam
1.3.1. Thuận lợi
1.3.2. Khó khăn
CHƯƠNG IIThực Trạng Hoạt Động Vận Tải Biển Tại Văn Phòng Ben Line Agencies
2.1 Giới thiệu khái quát về văn phòng Ben Line Agencies
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Văn Phòng


2.1.1.1 Quá trình hình thành
2.1.1.2 Quá trình phát triển
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng


2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Nhiệm vụ
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của văn phòng
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của văn phòng
2.1.3.2 Chức năng , quyền hạn của văn phòng
2.1.3.3 Cơ cấu nguồn lao động
2.2Thực trạng vận tải đường biển tại Văn Phòng Ben Line Agencies
2.3.1Thực trạng kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá bằng đường biển tại
văn phòng Ben Line Agencies Hà Nội

Tình hình kinh doanh dịch vụ giao nhận bằng vận tải biển
Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

N ăm

N ăm

N ăm

N ăm

N ăm

2010

2011

2012


2013

2014

Doanh thu (DT)

65.473

106.094

104.757

133.496

191.341

Lợi nhuận (LN)

21.095

29.832

28.457

32.236

38.173Tổng sản lượng hàng hoá giao nhận thông qua vận tải biển
(Đơn vị teus)

Chỉ tiêu

Năm
2010

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Lượng container xuất khẩu

10.952

11.126

9.952

19.680


45.140

Lượng container nhập khẩu

32.623

33.513

31.918

58.060

77.659

Tổng lượng container

43.575

44.639

41.87

77.74

122.799

2.3. Đánh giá kết quả hoạt động đã đạt được của văn phòng Ben Line Agencies
2.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

Doanh số

214.495

276.095


256.918

351.315

403.571

Lợi nhuận

46.052

59.235

44.673

65.457

75.122

2.3.2 Những ưu điểm và hạn chế
2.3.2.1 Ưu điểm
2.3.2.2 Hạn chế

Chương 3Phương Hướng Phát Triển Của Văn Phòng Ben Line Agencies Hà Nội
3.1

Phương hướng phát triển của văn phòng tại hà nội
3.1.1Phương hướng phát triển của văn phòng tại hà nội
3.1.2Phương hướng để phát triển dịch vụ đại lý tàu biển3.1.3Về sản phẩm và thị trường
3.1.4Về công tác đầu tư
3.1.5Về công tác đối ngoại và quan hệ khách hàng
TÊN ĐỀ TÀI:
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN CỦA VĂN PHÒNG BEN
LINE AGENCIES HÀ NỘI
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH
VẬN TẢI BIỂN
1.1.

KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN

1.1.1. Khái niệm vận tải, vận tải biển, kinh doanh vận tải biển
1.1.2. Đặc điểm của kinh doanh vận tải biển
1.1.3. Vai trò của vận tải biển
1.2.

HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN

1.2.1. Khái niệm hiệu quả, hiệu quả kinh doanh vận tải biển
1.2.2. Đặc điểm và ý nghĩa của hiệu quả kinh doanh vận tải biển
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh vận tải biển

- Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận
- Hiệu quả sử dụng vốn
- Hiệu quả sử dụng lao động
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh vận tải biển
-

Các nhân tố khách quan


-

Các nhân tố chủ quan

Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN CỦA VĂN PHÒNG
BEN LINE AGENCIES HÀ NỘI
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VĂN PHÒNG BEN LINE AGENCIES HÀ NỘI
2.1.1. Sự ra đời và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy


2.1.4. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty
2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN CỦA VĂN PHÒNG BEN LINE
AGENCIES HÀ NỘI
- Cơ cấu sản phẩm vận tải biển
- Cơ cấu thị trường kinh doanh vận tải biển
- Cơ cấu sản lượng, doanh thu
2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN CỦA VĂN PHÒNG
BEN LINE AGENCIES HÀ NỘI

- Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận
- Hiệu quả sử dụng vốn
- Hiệu quả sử dụng lao động
2.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN CỦA VĂN PHÒNG BENLINE
AGENCIES HÀ NỘI
2.4.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân
2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH

VẬN TẢI BIỂN CỦA VĂN PHÒNG BENLINE AGENCIES HÀ NỘI
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN CỦA VĂN PHÒNG BENLINE
AGENCIES HÀ NỘI
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN CỦA
VĂN PHÒNG BENLINE AGENCIES HÀ NỘI
3.2.1.
3.2.2….
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH
VẬN TẢI BIỂN CỦA VĂN PHÒNG BENLINE AGENCIES HÀ NỘIXem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×