Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Quản trị nhân lực tại công ty TNHH in và thương mại linh gia

MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................................i
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU...........................................................................................iii
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT......................................................................................................v
PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN VÀ
THƯƠNG MẠI LINH GIA......................................................................................................1
1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty TNHH in và thương mại Linh Gia..................1
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty TNHH in và thương mại
Linh Gia......................................................................................................................................1
1.2.1 Chức năng........................................................................................................................1
1.2.2. Nhiệm vụ............................................................................................................................2
1.2.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức....................................................................................................2
1.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của công ty..................................................................3
1.3.1. Lĩnh vực họat động..........................................................................................................3
1.4. Khái quát về các nguồn lực chủ yếu của Công ty TNHH In và thương mại
Linh
Gia .........................................................................................................................................3
1.4.1. Nguồn nhân lực...............................................................................................................3
1.4.2. Nguồn vốn.........................................................................................................................4
1.4.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật – công nghệ...............................................................................4

1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH in và thƣơng mại
Linh Gia trong giai đoạn 2015-2017.........................................................................................5
PHẦN 2: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA
CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI LINH GIA..........................................................6
2.1 Thực trạng phòng tổ chức quản trị nhân lực tại công ty TNHH in và thương mại
Linh Gia.....................................................................................................................................6
2.1.1 Tình hình nhân lực.............................................................................................................6

2.1.2................................................Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản trị nhân lực
..........................................62.1.3.Sơ đồ tổ chức bộ phận thực hiện chức năng quản trị nhân lực
...................................................................................................................................................7
2.2. Ảnh hửởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân
lực của Công ty TNHH in và thương mại Linh Gia................................................................8
2.2.1. Môi trường bên ngoài.......................................................................................................8
2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của công ty TNHH in và thương mại
Linh Gia.....................................................................................................................................9
2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động Công ty THNN in và thương mại Linh Gia.................9
2.3.2. Thực trạng về tổ chức và định mức lao động của Công ty TNHH in và thương mại.....10
Linh Gia....................................................................................................................................10
2.3.3. Thực trạng về hoạch định nhân lực của Công ty TNHH in và thương mại Linh Gia..........11
2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc của TNHH in và thương mại Linh Gia....................12
2.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của Công ty TNHH in và thương mại Linh Gia.....13
2.3.6 . Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của công ty TNHH in và thương mại Linh
Gia .......................................................................................................................................14

i


2.3.7. Thực trạng về đánh giá nhân lực của công ty TNHH in và thương mại Linh Gia........15
2.3.8 Thực trạng về trả công lao động của công ty TNHH in và thương mại Linh Gia..........15
PHẦN III: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY TNHH
IN VÀ THƯƠNG MẠI LINH GIA.......................................................................................18
3.1 Đánh giá về thực trạng hoạt động/hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của công
ty TNHH in và thương mại Linh Gia....................................................................................18
3.1.1 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH in và thương mại
Linh Gia....................................................................................................................................18
3.1.2. Đánh giá thực trạng quản trị nhân lực của công ty TNHH in và thương mại Linh Gia. 18
3.1.3 Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động quản trị nhân lực tại công ty TNHH in và
thương mại Linh Gia.................................................................................................................19
3.2 Phương hướng hoạt động/hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của công ty


TNHH in và thương mại Linh Gia........................................................................................19
3.2.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty..........................................................19
3.2.2 Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực tại công ty..................................................19
3.3 Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp.............................................................................20
KẾT LUẬN..............................................................................................................................21

ii


DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH In và thương mại Linh Gia..........................2
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức phòng nhân sự công ty TNHH in và thương mại Linh Gia. .7
Sơ đồ 2.2: Quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH in và thương mại Linh
Gia............................................................................................................................... 13
Sơ đồ 2.3: Quy trình đào tạo của công ty trong giai đoạn 2015- 2017.........................14
BẢNG

Bảng 1.1: Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty TNHH In và thương mại Linh Gia trong. .3
giai đoạn 2015- 2017......................................................................................................3
Bảng 1.2: Cơ cấu nguồn vốn của công ty TNHH in và thương mại Linh Gia................4
giai đoạn 2015-2017......................................................................................................4
Bảng 1.3: Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH in và thương mại
Linh Gia trong giai đoạn 2015-2017...............................................................................5
Bảng 2.1: Tình hình nhân lực của phòng nhân sự công ty TNHH in và thương mại Linh
Gia giai trong giai đoạn 2015-2017................................................................................6
Bảng 2.2: Hồ sơ thông tin của từng chức danh của bộ phân nhân sự tại công ty TNHH in
và thương mại Linh Gia năm 2017..................................................................................8
Bảng 2.3. Bố trí sắp xếp lao động ở Công ty TNHH in và thương mại Linh Gia giai
đoạn 2015- 2017..........................................................................................................10
Bảng 2.4: Bảng thống kê năng suất lao động của nhân viên tại bộ phận cắt xén bao bì
trong ngày 17/12/2017.................................................................................................11
Bảng 2.5: Số lượng nhân lực tuyển thêm tại công ty TNHH in và thương mại Linh Gia 12
giai đoạn 2015- 2017...................................................................................................12
Bảng 2.6: Hiệu quả sử dụng lao động tại công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
giai đoạn 2015- 2017...................................................................................................16

iii


LỜI MỞ ĐẦU
Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế xu hướng toàn cầu hóa, sự phát triển mạnh mẽ
của các tập đoàn đa quốc gia, sự nới lỏng của “ biên giới vô hình” tác động mạnh mẽ tới môi
trường kinh doanh của các doanh nghiệp. Nó mang đến cho doanh nghiệp rất nhiều cơ hội để phát
triển song luôn tồn tại những khó khăn thách thức nhất định . Để có thể phát triển được trong môi
trường có nhiều “ ông chủ lớn ” như vậy mỗi doanh nghiệp phải có chiến lược phát triển, kế hoạch
cũng như định hướng mục tiêu cụ thể. Để làm tốt được điều đó đòi hỏi nhà quản trị doanh nghiệp
phải hiểu rõ về các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp, từ đó xác định được điểm mạng điểm yếu
của doanh nghiệp, và có các kế hoach chính sách cụ thể giúp phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu
tạo ra được lợi thế cạnh tranh, “ cái tôi riêng biệt” của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực là nguồn lực
quan trọng nhất chìa khóa thành công cho mọi tổ chức , là chủ thể sáng tạo ra các của cải vật chất.
Chỉ khi nguồn nhân lực chất lượng mới có thể khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực khác
như nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất , công nghệ …Để quản lý được nguồn lực thiết yếu quan
trọng ấy đòi hỏi bộ máy quản trị nói chung cũng như bộ máy đảm nhận công tác quản trị nhân lực
nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng tạo nên năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của
doanh nghiệp. Nhận được tầm quan trọng của yếu tố con người trong cơ cấu tổ chức nhân sự công ty
TNHH in và thương mại Linh Gia ngày càng đầu tư vào nguôn nhân lực sử dụng một phần lợi nhuận
để chiêu mộ và giữ chân người tài- những lao động có tay nghề, trình độ , kĩ năng, phẩm chất nghề
nghiệp tốt .
Qua quá trình thực tập tại công ty đã giúp em tìm hiểu kĩ về các hoạt động quản trị nguồn
nhân lực tại công ty, đã giúp em tích lũy thêm được kinh nghiệm thực tế cho bản thân, và là cơ sở để
hoàn thành tốt nhiệm vụ của trường, của khoa giao.
Trong phạm vi bài báo cáo tổng hợp của mình, em xin phép được trình bày tổng quan hoạt
động quản trị nhân lực tại công ty TNHH in và thương mại Linh Gia trong giai đoạn 2015-2017 với
nội dung 3 phần như sau:
Phần 1: Giới thiệu chung về công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
Phần 2: Tình hình hoạt động quản trị nhân lực của công ty TNHH in và thương mại
Linh Gia
Phần 3: Một số vấn đề cấp thiết cần giải quyết của công ty TNHH in và thương mại Linh
Gia

iv


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Viết tắt
TNHH
BP
MKT
TK
KD
SX
KT
THCS
THPT
HCNS
VCSH
DT
LNTT
LNST
HCVP
CSĐN
NL
TDNL
BHXH
BHYT
BHTN
NLD

Giải thích
Trách nhiệm hữu hạn
Bộ phận
Marketing
Thiết kế
Kinh doanh
Sản xuất
Kế toán
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
Hành chính nhân sự
Vốn chủ sở hữu
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Hành chính văn phòng
Chính sách đãi ngộ
Nhân lực
Tuyển dụng nhân lực
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm tự nguyện
Người lao động

v


PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN VÀ
THƯƠNG MẠI LINH GIA
1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN VÀ THƯƠNG MẠI LINH
GIA
Tên giao dịch: LINH GIA PT CO, LTD
Mã số thuế: 0101862231
Địa chỉ: Phòng 4- F5B, Khu tập thể Xà phòng, ngõ 330, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Ngày cấp phép: 13/01/2006 Ngày hoạt động: 13/01/2006
Điện thoại: 043 311 9999 - 0946 023 456
Email : info@inIinhgia.vn - chienhq@inlinhgia.vn
Website: http://inlinhgia.vn
Công ty trách nhiệm hữu hạn in và thương mại Linh Gia tiền thân là một xưởng in được gây
dựng từ những con người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành in và hơn cả là lòng yêu nghề, mong
muốn cho ra những sản phẩm in ấn tốt nhất tới khách hàng. Trải qua một thời gian dài gây
dựng và phát triển, công ty đã gặt hái được nhiều thành công và dần trở thành nhà in tin cậy của
nhiều khách hàng trong cả nước.
Các sản phẩm in ấn của công ty bao gồm: in card-visit, in tờ rơi, tờ gấp, in phong bì, in
vé xe, in menu nhà hàng, in thiệp, in bao bì-thùng caton.... Với nhân viên, ban lãnh đạo luôn
tạo ra môi trường đãi ngộ tốt nhất, đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ in ấn một cách sâu sắc, tạo cơ
hội để nhân viên thể hiện năng lực bản thân, đóng góp ý kiến cho công ty. Tạo ra cơ chế khen
thưởng kỷ luật rõ ràng, minh bạch đối với từng cấp nhân viên, lãnh đạo trong công ty.
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty TNHH in và thương
mại Linh Gia
1.2.1 Chức năng
Chức năng chung : hoạt động kinh danh của công ty cung cấp những sản phẩm giá trị cho
khách hàng,đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Tạo ra doanh thu, đảm bảo lợi nhuận
cho công ty là điều kiện đề công ty tồn tại và phát triển. Góp phần vào sự tăng trưởng nền kinh
tế quốc dân, là nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội. Chức năng đó được cụ thể hóa thành bốn
chức năng sau:
 Chức năng chuyên môn: tại công ty tại các bộ phận vị trí khác nhau đòi hỏi trình độ
chuyên môn nhất định, tính sáng tạo tinh thần trách nhiệm với công việc.
 Chức năng thương mại: Công ty được phép kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục
tiêu, nhiệm vụ, mở rộng phạm vi và quy mô kinh doanh các ngành nghề đã được nhà nước cấp
phép. Chức năng kinh doanh: Công ty kinh doanh trong lĩnh vực in ấn, hoạt động kinh doanh
này thúc đẩy phát triển nền kinh tế, đảm bảo tăng doanh thu, tăng mức đóng góp cho ngân sách
nhà nước.
 Chức năng quản trị: chức năng này công ty hoạt động theo một quỹ đạo ổn định, là nền
tảng của sự phát triển doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển
cụ thể trong từng giai đoạn từng thời kì phát triển.

1


1.2.2. Nhiệm vụ
Xuất phát từ chức năng, mục tiêu hoạt động và chiến lược kinh doanh của công ty. Công
ty đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ sau:
 Xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện các kế hoạch về sản xuất, gia công các mặt
hàng in ấn, cũng như các hoạt động dịch vụ theo đăng ký kinh doanh và mục đích thành lập
công ty.
 Thực hiện nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao, công ty được huy động
vốn của các tổ chức kinh tế, các thành phần kinh tế để sản xuất kinh doanh theo quy định của
pháp luật.
 Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ người lao động, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự,
an toàn xã hội, làm tròn nhiệm vụ quốc phòng.
1.2.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức
GIÁM ĐỐC

PHÒNG
KẾ
TOÁN

PHÒNG
KINH
DOANH

BP
KD

BP
MK
T

PHÒNG HCNS

BP
TK

PHÒNG
SÁN
XUẤT

BP
SX

BP
KT

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH In và thương mại Linh Gia
( Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)
Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban:
+ Giám đốc là người đứng đầu công ty, thay mặt công ty chịu trách nhiệm trước Nhà
nước và các cơ quan có trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty, đồng thời quản lý tất cả
các hoạt động của công ty.
+ Phòng kinh doanh: Nắm bắt thông tin về nguồn nguyên vật liệu, tình hình thị
trường,có trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
+ Phòng Kế toán: Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, lập báo
cáo quản trị phân tích.
+ Phòng hành chính nhân sự: Có nhiệm vụ quản lý lao động, tuyển dụng nhận lực, xác
định mức tiền lương, chỉ đạo thực hiện các hoạt động đào tạo, giải quyết các thủ tục hành
chính chế độ đã ngộ cho toàn bộ lao động của công ty.
+ Phòng sản xuất: Tổ chức sản xuất sản phẩm theo kế hoạch và yêu cầu thiết kế. Quản
lý các quy trình kỹ thuật, an toàn thiết bị điện, bảo dưỡng máy móc.

2


1.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của công ty
1.3.1. Lĩnh vực họat động
 Hoạt động trong lĩnh vực in ấn ấn phẩm, sản phẩm theo thiết kế và yêu cầu của khách
hàng.
 Tư vấn thiết kế các sản phẩm như: nhãn mác, thẻ treo, thẻ bài in catalogue, brochure,
profile in hóa đơn, in biểu mẫu in namecard, thẻ nhân viên in sách, báo, tạp chí in lịch,
thiệp, bưu thiếp, giấy khen in poster, tờ rơi, tờ gấp, menu thiết kế, in ấn bao bì thẻ nhựa,
thẻ từ, thẻ điện tử.....
 Nhận gia công các sản phẩm theo yêu cầu của đối tác, khách hàng.
1.3.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
 Tuân thủ các quy định của pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn
 Kinh doanh lĩnh vực đặc thù về in ấn đòi hỏi trình độ chuyên môn nhất định của
người lao động
 Quy trình sản xuất gồm nhiều công đoạn tập chung chủ yếu tại phân xưởng.
1.4. Khái quát về các nguồn lực chủ yếu của Công ty TNHH In và thương mại
Linh Gia
1.4.1. Nguồn nhân lực
Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty TNHH In và thương mại Linh Gia trong giai đoạn
2015- 2017 được thể hiện dưới bảng sau
Bảng 1.1: Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty TNHH In và thương mại Linh Gia trong
giai đoạn 2015- 2017
Năm
So sánh
2016/2015
2017/2016
Chênh
Chênh
Tỷ lệ (%)
Tỷ lệ (%)
2015 2016 2017
Chỉ tiêu
lệch
lệch
Nam
47
55
59
8
17,02
4
7,27
Giới tính
Nữ
51
62
69
11
21,56
7
11,29
<30
57
70
71
13
22,81
1
1,43
30-45
37
41
48
4
10,81
7
17,07
Độ tuổi
>45
4
6
9
2
50,00
3
50,00
Đại học và
8
14
16
6
75,00
2
14,29
trên đại học
Cao đẳng và
21
27
31
6
28,57
4
14,81
trung cấp
Trình độ
THCS, THPT 69
76
81
7
10,14
5
6,58
Tổng số lao động
98
117
128
19
19,38
11
9,40
(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)
Nhận xét:
Trong những năm gần đây, công ty TNHH in và thương mại Linh Gia ngày càng phát
triển tạo được uy tín trên thị trường ,ngày càng nhận được nhiều hợp đồng lớn có giá trị. Vì vậy
công ty đã mở rộng thêm uy mô, thuê thêm nhiều lao động để đáp ứng yêu cầu công việc.
 Số lượng lao động năm 2015 là 98 lao động đến năm 2016 là 117 lao động tăng
19,39%, và đến năm 2017 là 128 lao động tăng 9,4% so với năm 2016 .

3


 Cơ cấu lao động theo giới tính của công ty có sự cân bằng tương đối, tỉ lệ lao động nam,
nữ là 47,95% và 52,04% vào năm 2015, năm 2016 là 47,01% và 52,99%, và năm 2017 là
46,09% và 53,91%.
 Tỉ lệ lao động có trình độ THPT, THCS chiếm tỉ lệ cao nhất chiếm đến 70,41% (năm
2015) 64,95% ( năm 2016), và 63,28% ( năm 2017). Nhân lực có trình độ này chủ yếu là làm
công việc vận chuyển, cắt, xén, gia công, gấp sản phẩm theo mẫu. Nhân lực có trình độ chiếm tỉ lệ
tương đối thấp, nhân lực này làm ở vị trí quản lý,các bộ phận kế toán, HCNS, KD, thiết kế.
1.4.2. Nguồn vốn
Bảng 1.2: Cơ cấu nguồn vốn của công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: tỷ đồng
Năm
So sánh
2016/2015
2017/2016
Chênh
Tỷ
lệ
Chênh
Tỷ lệ
STT
Chỉ tiêu
2015
2016
2017
lệch
(%)
lệch
(%)
Vốn chủ sở
1
15
22
28
7
46,67
6
27,27
hữu
2
Vốn vay
11,73
18,44
20,24
6,71
57,20
1,8
9,76
Tổng
3
nguồn vốn 26,73 40,44
48,24
13,71
51,29
7,8
19,28
(Nguồn: Phòng kế toán)
Nhận xét:
So với quy mô của công ty, tổng nguồn vốn được đầu tư ban đầu tương đối lớn. vốn chủ
ở hữu của doanh nghiệp cũng như nguồn vốn vay tăng liên tục qua các năm.
 Năm 2016 tổng nguồn vốn là 40,44 tỷ đồng tăng 13,71 tỷ tương ứng với tăng 51,29%
so với 2015. Trong đó vốn chủ sở hữu tăng 46,67%, vốn vay tăng 57,20% so với năm 2015.
 Năm 2017 tổng nguồn vốn tăng 7,8 tỷ đồng so với năm 2016( tăng 7,8%) và tăng
21,51 tỷ đồng so với 2015 ( tăng 80,47%). Vốn chủ sở hữu tăng 27,27%, vốn vay tăng 9,76%
so với năm 2016
1.4.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật – công nghệ
Cơ sở vật chất của công ty hiện giờ đã được cái thiện nhiều hơn so với trước kia. Đã có các
phòng ban tách biệt, không gian rộng rãi, các thiết bị văn phòng và thiết bị phục vụ sản xuất được
trang bị hiện đại.
 Các trang thiết bị ở văn phòng công ty gồm : 2 máy photocopy, 2 máy in, 2 máy chấm
công, 1máy fax 5, 20 máy tính để bàn.
 Các trang thiết bị tại xưởng sản xuất gồm: 6 máy phát điện công suất lớn, 10 máy ép và
bó sách, 2 máy ép nhũ thủ công, 5 máy bế hộp tự động QPM-920, AOER, 3 máy dao xén giấy
QZYK- 1150D, 2 máy vào keo gáy sách, 2 máy bôi keo mặt trên TJJ-700A, 2 máy cán màng
F650, 1 máy cán màng nhiệt 2 mặt SFML-520, 1 máy cán màng VG 360, 1 máy dập ghim điện,
1 máy khâu chỉ SXB 430...
Công ty TNHH in và thương mại Linh Gia luôn nắm bắt những đổi mới công nghệ tiên
tiến của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng để đem đến những sản phẩm chất lượng
nhất cho khách hàng, ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường.

4


1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH in và thƣơng
mại Linh Gia trong giai đoạn 2015-2017
Bảng 1.3: Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH in và thương mại
Linh Gia trong giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: tỷ đồng
Năm

So sánh
2016/2015

STT

Chỉ tiêu

2017/2016

2015

2016

2017

Chênh
lệch

Tỉ lệ
(%)

Chênh
lệch

Tỉ lệ
(%)

1

Tổng tài sản

32,21

46,23

54,20

14,02

43,53

7,97

17,24

2

Nợ phải trả

17,21

24,23

26,20

7,02

40,79

1,97

8,13

3

VCSH

15

22

28

7

46,67

6

27,27

4

DT thuần

66,72

71,17

76,23

4,45

6,67

5,06

7,11

5

Chi phí

54,55

62,14

60,07

7,59

13,91

-2,07

3,31

6

LNTT

12,17

9,03

16,16

-3,14

25,80

7,13

78,96

7

LNST

10,86

7,93

13,52

-2.93

26,98
5,59
70,49
(Nguồn : Phòng kế toán )

Nhận xét:
Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng liên tục trong ba năm
liền cho thấy hoạt đông của sản xuất của doanh nghiệp ngày càng phát triển.
 N ă m 2015 doanh thu thuần của doanh nghiệp là 66,72 tỷ đồng, năm 2016 là 71,17 tỷ
đồng ( tăng 6,67%). Đến năm 2017 doanh thu là 76,23 tỷ đồng tăng 7,11 % so với năm 2016
và đã tăng 39,74% so với năm 2015.
 Trong năm 2016 doanh nghiệp liên tục đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại làm tăng
chi phí đầu tư ban đầu vào tài sản cố định nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp trong giai đoạn này có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể LNTT năm 2015 là 12,17 tỷ đồng, năm
2016 con số này là 9,03 tỷ đồng.
 Năm 2017, do đã được đầu tư trang thiết bị hiện đại, giúp doanh nghiệp tăng năng suất
và hiệu quả công việc, tăng doanh thu giảm chi phí và tăng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh
doanh,biểu hiện cụ thể là LNTT năm 2017 là 16,16 tỷ đồng tăng 78,96 % so với năm 2016 và đã
tăng 32,78% so với 2015.

5


PHẦN 2: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA
CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI LINH GIA
2.1 Thực trạng phòng tổ chức quản trị nhân lực tại công ty TNHH in và thương
mại Linh Gia
2.1.1 Tình hình nhân lực
Bảng 2.1: Tình hình nhân lực của phòng nhân sự công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
giai trong giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: Người
Năm
So sánh
2015
2016
2017
2016/2015
2017/2016
Chênh
Tỷ
lệ
Chênh
Tỷ lệ
Tiêu chí
lệch
(%)
lệch
(%)
Số lượng
3
4
4
1
33,33
0
0
Trên đại học
2
3
4
1
50,00
1
33,33
và Đại học
Trình độ Cao đẳng& trung
0
0
0
0
0
0
0
cấp
<1 năm
2
1
0
-1
50,00
-1
100
Kinh
1-3 năm
1
1
1
0
0
0
0
nghiệm
>3 năm
0
2
3
2
0
1
50,00
Giới
Nam
0
0
0
0
0
0
0
Nữ
3
4
4
1
33,33
0
0
tính
(Nguồn: Phòng nhân sự)
Nhận xét:
Sau 2 năm số lượng nhân sự đảm nhiệm công tác tại bộ phận nhân sự tăng thêm 1 nhân
viên.Nhân lực tai bộ phân nhân sự đều là nữ đều có trình độ đại học và trên đại học và đều có
kinh nghiệm trong lĩnh hoạt động công tác.
Kinh nghiệm công tác của cán bộ tăng qua các năm, năm 2016 cán bộ công tác có kinh
nghiệm trên 1 năm tăng 50%, đến năm 2017 tỉ lệ này là 100%.
Năm 2017 tỉ lệ cán bộ có kinh nghiệm công tác trên 3 năm dày dặn kinh nghiệm là 3 người
tương ứng với tăng 50% so với năm 2016.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản trị nhân lực
2.1.2.1. Chức năng
 Tuyển dụng, quản lý và đảm bảo nguồn nhân lực để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh
doanh tại công ty.
 Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế cùng các chế độ phúc lợi xã hội khác
 Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác đoàn thể và xã hội khác
 Xây dựng quy chế đánh giá năng lực, thành tích công việc cho nhân viên
 Hỗ trợ Ban giám đốc tổng hợp thông tin hậu cần bên trong nội bộ của công ty

6


2.1.2.2. Nhiệm vụ:
 Hoàn thiện tổ chức nhân lực theo chỉ đạo từ cấp trên
 Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dữỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động
 Tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc về tình hình nhân sự của các phòng ban
 Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, trả công
 Giải quyết các công việc phát sinh đột xuất theo ủy nhiệm của Giám đốc
 Tổ chức các chương trình lễ tết, hội họp
2.1.3. Sơ đồ tổ chức bộ phận thực hiện chức năng quản trị nhân lực
TRƯỞNG PHÒNG
HCNS

BP
TUYỂN
DỤNG

BP
CSĐN

BP
HCVP

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức phòng nhân sự công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)
Hiện nay, phòng nhân sự của công ty gồm 4 cán bộ nhân viên chuyên trách về công tác
quản trị nhân lực có nhiệm vụ cụ thể như sau:
 Trưởng phòng nhân sự : Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Giám đốc, phối hợp
với các trưởng bộ phận lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo. Kết hợp với các trưởng bộ phận đánh
giá năng lực và kết quả làm việc của cán bộ công nhân viên. Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân
viên hoàn thành nhiệm vụ.
 Bộ phận tuyển dụng: :Đảm nhận công tác tuyển dụng, tiếp nhận đề xuất, tổng hợp, phân
tích các nhu cầu tuyển dụng trong đơn vị, lập kế hoạch tuyển dụng. Viết báo cáo hàng kỳ nộp
trưởng phòng.
 Bộ phận chế độ và chính sách: Tham gia xây dựng các quy chế, quy định tiền lương tiền
thưởng, các chế độ phụ cấp cho người lao động. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật,
công tác đoàn thể và xã hội khác. Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, thực hiện
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cùng các chế độ phúc lợi xã hội khác,chịu trách nhiệm quản lý hồ
sơ của người lao động.
 Bộ phận hành chính văn phòng: Theo dõi và kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm, quản
lý và điều hành các khoản chi nội bộ (vận chuyển, điện thoại, đi lại,…) theo nội quy công ty.
Quản lý con dấu, ghi chép công văn đến, công văn đi.

7


Các cán bộ nhân viên phòng nhân sự đều là những người có kiến thức chuyên ngành,
kinh,nghiệm, kĩ năng.Thông tin của từng chức danh cu thể được thể hiện dưới bảng 2.2 như
sau

8


Bảng 2.2: Hồ sơ thông tin của từng chức danh của bộ phân nhân sự tại công ty TNHH in
và thương mại Linh Gia năm 2017
STT

Họ và tên

Chức danh

Chuyên ngành

Trình độ

Thâm niên

1

Nguyễn Thu Hà

Trưởng phòng

Quản trị nhân lực

Đại học

>3 năm

2

Trần Thị Lan Anh

Nhân viên (BP
tuyển dụng)

Quản trị nhân lực

Đại học

>3 năm

3

Nguyễn Thị Liên

Kinh tế luật

Đại học

>2 năm

4

Đào Thị Chín

Quản trị kinh
doanh

Đại học

>3 năm

Nhân viên (BP
CSĐN)
Nhân viên (BP
HCVP)

(Nguồn:Phòng hành chính nhân sự)
2.2. Ảnh hửởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị
nhân lực của Công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
2.2.1. Môi trường bên ngoài
 Thị trường lao động
Những năm gần đây, thị trường lao động tương đối dồi dào. Tuy nhiên, nó lại có một
khuyết điểm là lao động ít kiến thức thực tế, kinh nghiệm làm việc không cao.
+ Nhóm trình độ cao đẳng trở lên cũng có tỉ lệ thất nghiệp cao với 4,88% so với tỉ lệ
thất nghiệp chung của cả nước chỉ 2,21%.
+ Nhóm lao động phổ thông dồi dào tuy nhiên không có trình độ tay nghề vì vậy việc
tuyển được lao động đáp ứng được nhu cầu công việc rất ít. Đối với những lao động có tay
nghề, thì họ đòi hỏi một mức lương cao, công ty khó đáp ứng được.
Từ đó đặt ra một yêu cầu đối với công ty trong thời gian tới là cần có các chương trình
đào tạo thường xuyên để nâng cao tay nghề nhân viên. Đồng thời cần có các kế hoạch tuyển
dụng hợp lý.
 Quy định của pháp luật
Luật pháp cũng ảnh hưởng đến quản lý nhân sự, ràng buộc các doanh nghiệp trong việc
tuyển dụng, đãi ngộ người lao động. Quản trị nhân sự cần phải tuân theo pháp luật, luật lao
động ... Các chính sách về lương thưởng, đãi ngộ cũng có những quy định rõ ràng trong luật.
Vì thế, công ty cần hiểu và tuân theo pháp luật, để công tác quản trị nhân lực được thực hiện
tốt và không trái luật
 Đối thủ cạnh tranh
Với một lĩnh vực kinh doanh liên quan đến in ấn và gia công sản phẩm mang tính đặc
thù cá biệt. nhưng lao động chủ yếu chỉ đòi hỏi trình độ phổ thông. Vì vậy mà đối thủ cạnh
tranh ảnh hưởng không chỉ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mà nguồn nhân lực
của công ty cũng sẽ bị cạnh tranh. Để tránh việc nhân lực bỏ việc, rời khỏi công ty cần có các
chế độ, chính sách phù hợp để giữ họ lại. Công ty luôn khích lệ nhân viên giúp nhân viên có
tinh thần làm việc cao nhất, ngoài ra công ty còn có có các chính sách đãi ngộ, thưởng cho các
nhân viên làm việc đạt kết quả cao.

9


2.2.2. Nhân tố bên trong
 Năng lực của cán bộ phụ trách công tác quản trị nhân lực
Cán bộ phòng hành chính nhân sự của Công ty gồm 4 người (năm 2017), đều là nhân
lực trẻ có chất lượng ,trình độ là Đại học, được đào tạo đúng chuyên ngành có kinh nghiệm,
phẩm chất nghề nghiệp, có tinh thần hết lòng vì công việc, sáng tạo trong công việc.
Các cán bộ quản trị nhân lực luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của bản thân đối với từng
mảng họ phụ trách như tuyển dụng, đào tạo..
Kết quả đạt được cho thấy năng lực của cán bộ phụ trách công tác quản trị nhân lực ảnh
hưởng rất lớn đến công tác quản trị nhân lực.
 Công nghệ
Các công nghệ liên quan đến môi trường quản lý ảnh hưởng lớn đến kết quả quản trị.
Nhờ việc áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trong quá trình sản xuất vì vậy việc đánh giá
thực hiện công việc cũng như công tác trả công cho nhân viên tại công ty cũng có những sự
thay đổi nhất định. Các phần mềm đánh giá hay tiền lương, tuyển dụng... sẽ giúp cán bộ quản
trị nhân lực thực hiên tốt hơn công việc của họ. Tuy nhiên, hiện nay ở Công ty TNHH in và
thương mại Linh Gia các phần mềm công nghệ trong môi trường quản trị nhân lực chưa được
đầu tư đầy đủ, chưa thật sự đánh giá năng lực thật sự của người lao động trong quá trình sản
xuất mong rằng trong thời gian tới, công ty sẽ đầu tư để các cán bộ quản trị nhân lực thực hiện
công việc tốt và hiệu quả hơn.
 Chiến lược kinh doanh
Với chiến lược “Phát triển doanh nghiệp thành một trong những công ty hàng đầu trong
lĩnh vực in ấn. Luôn đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo môi
trường làm việc an toàn cho người lao động, hạn chế và kiểm soát tai nạn lao động trong quá
trình sản xuất kinh doanh” Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quản trị nhân sự của
công ty làm sao bố trí nhân sự cho hợp lý để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho khách hàng.
Đào tạo đội ngũ nhân viên với tác phong làm việc chuyên nghiệp, sử dụng được các trang
thiết bị hiện đại làm tăng năng suất lao động, góp phần cắt giảm bớt chi phí liên quan.
2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của công ty TNHH in và thương mại
Linh Gia
2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động Công ty THNN in và thương mại Linh Gia
+ Bộ phận hành chính nhân sự kiêm nhiệm công tác và trách nhiệm của tổ chức công
đoàn tại công ty. Chủ tịch công đoàn là bà Nguyễn Thu Hà- trửơng phòng hành chính nhân
sự, Ban chấp hành công đoàn thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như: đại diện bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên, cán bộ công nhân viên.
+ Về trao đổi thông tin trong quan hệ lao động: Công ty thường xuyên có các cuộc trao
đổi thông tin giữa ban lãnh đạo và nhân viên. Thông thường các hình thức trao đổi thông qua
văn bản (thông báo, quy định, quyết định,…) của ban lãnh đạo công ty tới từng bộ phận,
phòng ban, người lao động và ngược lại. Ngoài ra, việc trao đổi thông tin cũng được thực hiện
trực tiếp thông qua các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng. Vào tháng 12 hàng năm công ty
thường tổ chức cuộc trao đổi thông tin giữa người lao động với ban lãnh đạo để đánh giá ghi
nhận những góp ý cũng như hiểu được những vướng mắc khó khăn của người lao động để có
những giải pháp khắc phục, động viên kịp thời.

10


+ Hoạt động của tổ chức công đoàn được doanh nghiệp và người lao động đánh giá
tương đối cao, hoạt động hiệu quả và luôn duy trì hài hòa mối quan hệ giữa hai bên. Trong
thời gian từ khi thành lập đến nay, chưa từng để xảy ra vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng tới
lớn lợi ích của doanh nghiệp và người lao động.
+Căn cứ pháp lý của quan hệ lao động tại công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
 Hợp đồng lao động: Các điều khoản trong hợp đồng lao động với người lao động được
quy định rõ ràng, cụ thể và tuân thủ theo Bộ luật lao động. Tính đến hết tháng 12 năm 2017, toàn
công ty có 128 lao động, trong đó có 43 lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn,
62 hợp đồng lao động xác định thời hạn và 23 lao động theo mùa vụ. (Phụ lục 1)
 Thỏa ước lao động: Thỏa ước lao động của công ty được ký kết ngay sau khi thành
lập và được áp dụng tại ccong ty một cách nghiêm túc. Quy định nội bộ của công ty, được
thiết lập trên cơ sở đối thoại, thương lượng giữa hai bên: Tổng Giám đốc và đại diện cho tập
thể người lao động. Các điều khoản của thỏa ước tại công ty đã đạt yêu cầu và tuân thủ quy
định của pháp luật tùy theo từng chức danh công việc cụ thể.
Ngoài ra, các hình thức quan hệ lao động phổ biến khác cũng được Công ty sử dụng rất
hiệu quả: trao đổi, thương lượng, hòa giải…Chủ yếu khi tuyển dụng các vị trí cho công ty,
luôn sử dụng hình thức thương lượng về lương, thương lượng về trợ cấp, phụ cấp làm thêm
giờ,về các chính sách đãi ngộ khác tại công ty.
2.3.2. Thực trạng về tổ chức và định mức lao động của Công ty TNHH in và thương
mại
Linh Gia
2.3.2.1. Tổ chức lao động
Phân công lao động: Công ty tổ chức phân công lao động theo khối chức năng bao
gồm: Phòng HCNS, phòng kế toán và phòng kinh doanh, phòng sản xuất.
Các phòng làm việc luôn có chức trách nhiệm vụ riêng nhưng luôn hỗ trợ lẫn nhau nhau
công việc, phối hợp với nhau để làm việc hiệu quả.
Bảng 2.3. Bố trí sắp xếp lao động ở Công ty TNHH in và thương mại Linh Gia giai đoạn
2015- 2017
Năm

Bộ phận
2015
1
2
3
9
83

2016
2017
Giám đốc
1
1
Phòng kế toán
4
5
Phòng HCNS
4
4
Phòng kinh doanh
13
15
Phòng sản xuất
95
103
(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)
Qua bảng thống kê tình hình bố trí sắp xếp sử dụng nhân lực tại công ty nhận thấy số
lượng nhân lực ở các bộ phận hầu như tăng qua các năm để đáp ứng được yêu cầu công việc
càng cao cũng như là hòan thành khối lượng công việc ngày càng lớn, hợp đồng lao động
ngày càng nhiều.
+ Do đặc thù ngành nghề kinh doanh mà số lượng lao động ở bộ phận sản xuất chiếm tỉ
lệ lớn năm 2015 chiếm 84,69%, năm 2016 là 81,20%, đến năm 2017 là 80,47%.

11


+ Số lượng nhân lực tại các bộ phận khác biến động không nhiều: năm 2017 phòng kế
toán tăng thêm 1 nhân lực so với 2016 và tăng 3 nhân lực so với 2015. Phòng HCNS tăng 1
nhân sự so với 2015. Phòng kinh doanh tăng 2 nhân sự so với 2016 và đã tăng 6 nhân sự so
với 2015.
Hợp tác lao động : Công ty thực hiện hợp tác lao động theo thời gian, thời gian làm việc
tại công ty từ thứ 2 đến thứ 7, ngày làm việc 08 tiếng. Ca sáng làm từ 8h-12h, ca chiều làm
việc từ 13h30-17h30. Với những trường phải tăng ca để đáp ứng nhu cầu công việc công ty
bố trí tăng ca vào ca tối thời gian bắt đầu từ 18h30- 20h30. Thời gian tăng ca tuân thủ theo
đúng luật lao động Việt Nam 2014, ngoài ra công ty còn có trợ cấp, phụ cấp để động viên
khích lệ người lao động.
Nội dung quy chế làm việc: Quy chế và nội quy của công ty luôn được xây dựng và thực
hiện một cách nghiêm chỉnh, được hội đồng quản trị của công ty thông qua và được Sở lao
động - thương binh xã hội chấp nhận, được đa số người lao động nghiêm chỉnh chấp hành.
Ngoài ra để tạo môi trường làm việc thân thiện, vững mạnh công ty còn tổ chức nhiều
hoạt động gắn bó với nhân viên như: tổ chức kỉ niệm thành lập công ty, sinh nhật cho mọi
nhân viên hàng tháng , nghỉ ngày lễ tết và đi du lịch cùng toàn thể công ty.
Qua đó cho thấy rằng việc tổ chức lao động phù hợp đảm công ty đảm bảo sử dụng tiết
kiệm nguồn vật tư lao động, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh doanh của doanh
nghiệp.
2.3.2.2. Định mức lao động
Định mức lao động: Tạicông ty tùy vào từng bộ phận phòng ban mà áp dụng các
phương pháp định mức khác nhau.
+ Các bộ phân như kế toán, hành chính nhân sự, kinh doanh thường áp dụng phương
pháp tổng hợp và phương pháp phân tích.
+ Riêng bộ phận sản xuất áp dụng phương pháp theo định mức lao động theo tổng hợp
gồm phương pháp thống kê và phương pháp kinh nghiệm. ta có bảng số liệu sau
Bảng 2.4: Bảng thống kê năng suất lao động của nhân viên tại bộ phận cắt xén bao bì trong
ngày 17/12/2017
NV
(người
)
Thời
gian
(phút)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1,7
3

1,2
1

1,3
0

1,5
6

1,1
0

1,0
0

1,9
8

1,0
0

1,3
2

1,2
2

1,0
2

1,1
3

1,8
6

1,3
3

1,01

(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)
Thời gian hao phí lao động trung bình là:
(phút)
Thời gian hao phí lao độngtrung bình tiên tiến là:
(phút)

12


Tùy theo từng loại bìa và kích thước của bià catton mà thời gian xén bao mỗi bìa có thể
tăng giảm thêm. Dựa theo kinh nghiệm của quản lý mà quản lý đưa ra định mức lao động phù
hợp.
2.3.3. Thực trạng về hoạch định nhân lực của Công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
Công ty đã xác định các bước tiến hành hoạch định nhân lực rõ ràng và rất khoa học:
Xác định nhu cầu nhân lực của công ty: Công ty xác định nhu cầu chủ yếu dựa vào kế
hoạch kinh doanh của công ty để lên kế hoạch do trưởng phòng thực hiện thông qua.
Dự báo nhu cầu nhân lực
Dự áo cầu nhân lực của công ty được chia làm hai giai đoạn:
+ Dự báo nhu cầu ngắn hạn: Công ty xây dựng nhu cầu ngắn hạn dựa trên bản kế hoạch
sản xuất kinh doanh, kết hợp với kinh nghiệm của trưởng các bộ phận để xác định số người
cần thiết rồi báo lên cho phòng hành chính nhân sự có kế hoạch tuyển dụng. Vào quý 4 hàng
năm do nhu cầu của khách hàng tăng cao, công ty nhận được nhiều hợp đồng in ấn như thiệp,
bao bì quà tặng, lịch…. mà công ty thường tuyển dụng bố sung thêm nhiều lao động thời vụ.
+ Dự báo nhu cầu dài hạn : Xác định chính xác số lượng để đáp ứng được trong tương
lai, thường công ty thực hiện hai năm một lần.
Bảng 2.5: Số lượng nhân lực tuyển thêm tại công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
giai đoạn 2015- 2017
Đơn vị: Người
Năm

Bộ phận
2015
0
0
0
1
5

2016
2017
Giám đốc
0
0
Phòng kế toán
2
1
Phòng HCNS
1
0
Phòng kinh doanh
4
2
Phòng sản xuất
12
8
(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)
Dự báo cung nhân lực: Nhân lực tuyển thêm chủ yếu phục vụ nhu cầu của bộ phận sản
xuất nên nguồn cung nhân lực chủ yếu là từ bên ngoài doanh nghiệp. Một số bộ phận khác
như bộ phận kinh doanh, bộ phận thiết kế thì nguồn cung nhân lực chủ yếu là bên trong công
ty. Ngoài ra, trong các trường hợp dư thừa hoặc thiếu lao động, công ty cũng có một số biện
pháp để cân đối nhân lực như: Trường hợp dư thừa lao động thì giảm bớt giờ làm; cắt giảm
nhân lực không cần thiết .... Trường hợp thiếu hụt lao động công ty tổ chức tăng ca giờ làm
việc…
2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc của TNHH in và thương mại Linh Gia
Quy trình phân tích công việc của Công ty:
 Phòng hành chính nhân sự có công văn đề nghị các phòng, ban khác thực hiện phân
tích công việc cho tất cả các công việc trong phòng, ban mình.
 Các trưởng phòng, ban bằng kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ và thông qua công
việc hàng ngày liệt kê các công việc phải làm của các chức danh bộ phận mình. Viết thành
văn bản.
 Sau khi trưởng các phòng, ban đã xây dựng xong bản phân tích công việc có thể họp
bộ phận lấy ý kiến đóng góp, hoàn thiện bản phân tích công việc và giao cho phòng HCNS.

13


 Phòng HCNS tiếp nhận, trình lên Giám đốc duyệt.
 Sau khi Giám đốc thông qua, các văn bản được các phòng, ban thông qua và lưu lại
tại phòng HCNS.
Tuy nhiên, công tác phân tích công việc của công ty chưa thực sự hiệu quả. Mặc dù mỗi
vị trí công việc trong công ty đều có bản mô tả công việc, bản yêu cầu của công việc với
người thực hiện và bản tiêu chuẩn thực hiện công việc nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Ví dụ
như bộ phận sản xuất đóng vai trò quyết định tới kết quả hoạt động của công ty nhưng việc
phân tích công việc của bộ phận lại chung chung và chưa thật sự rõ ràng, chưa thật sự bám sát
với cồng việc và chưa có sự điều chỉnh phù hợp.
Bản mô tả công việc ( Phụ lục 2)
Bản tiêu chuẩn công việc ( Phụ lục 3)
2.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của Công ty TNHH in và thương mại Linh
Gia
Quá trình tuyển dụng được công ty xây dựng khá bài bản và hệ thống giúp cho hoạt
động tuyển dụng được dễ dàng hơn.
 Xác định nhu cầu tuyển dụng: Căn cứ vào chiến lược phát triển của công ty,nhu cầu
nhân lực của từng bộ phận, phòng nhân sự sẽ xác định nhu cầu nhân lực để đảm bảo yêu cầu
công việc cũng như cân đối về số lượng, chất lượng, cơ cấu lao động của toàn công ty.
 Tuyển mộ NL: Bao gồm nguồn nội bộ và nguồn bên ngoài, tuy nhiên nguồn bên
ngoài là chủ yếu, phần lớn các chức danh được tuyển từ bên ngoài công ty như nhân viên bộ
phận sản xuất. Công ty đăng thông báo tuyển dụng trên các trang việc làm, trên website chính
thức của công ty, dán thông báo tại bản tin nội bộ và gửi thông báo đến các bộ phận phòng
ban.
 Tuyển chọn NL: Sau quá trình tuyển mộ thu hút được ứng viên bộ phận nhân sự sẽ
tiến hành tuyển chọn ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc và tiến hành phỏng vấn.
 Tuyển dụng NL và hội nhập nhân lực mới: sau quá trình phỏng vấn những ứng viên
thực sự phù hợp sẽ kí kết hợp đồng lao động thử việc với công ty. Trong thời gian này các bộ
phận tiếp nhận lao động sẽ giúp lao động hội nhập với công việc và môi trường làm việc. Hết
thời gian thử việc lo động đáp ứng được yêu cầu công việc sẽ kí kết hợp đồng lao động trở
thành nhân viên chính thức của công ty.
 Đánh giá TDNL: Sau khi dụng của mình để rút ra kinh nghiệm, để phát huy những
điểm tích cực, hạn chế tiêu cực trong quá trình tuyển dụng trong những lần tuyển dụng tiếp
theo.
Thông báo tuyển dụng viên sản xuất của công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
Xác định nhu cầu TD
(Phụ lục 4)

Tuyển mộ NL

Tuyển chọn NL

Tuyển dụng NL và hội nhập NL mới

14
Đánh giá TDNL


Sơ đồ 2.2: Quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
(Nguồn: Phòng nhân sự)
2.3.6 . Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của công ty TNHH in và thương
mại Linh Gia
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, cũng như mong muốn nguyện vọng
và nhu cầu phát triển cả mỗi cá nhân . Ban lãnh đạo công ty đã có những quan tâm nhất định
đến hoạt động đòa tạo và phát triển nhân lực của công ty..
Về hoạt động đào tạo:
Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật công ty luôn tiến hành đào tạo lao động
trong quá trình làm việc để nâng cao chất lượng lao động. Hoạt động đào tạo chủ yếu được
tiến hành tại bộ phận sản xuất.
Cụ thể đó là việc đào tạo cho nhân viên mới làm việc bộ phận và đào tạo cho nhân viên
trong quá trình ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại trong quá trình sản xuất.
Ngoài ra, hàng năm công ty tổ chức một buổi đào tạo về văn hóa công ty cho toàn bộ lao động
cả công ty, hoạt động đó giúp lao động hiểu rõ hơn về phương hướng hoạt động cũng như
nâng cao được ý thức tinh thần làm việc của lao động.
 Định hướng đào tạo của công ty
Đào tạo theo yêu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh, chú trọng đào tạo bồi dưỡng các
kỹ năng quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn, nhân viên trong công ty để tăng sức cạnh
tranh với các doanh nghiệp có thể mạnh trong hoạt động truyền thông, thương hiệu.
 Mục tiêu đào tạo cuả công ty:
Giúp nhân viên bổ sung các kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc cũng như hiểu
một cách sâu rộng về truyền thông, thương hiệu. Qua quá tình đào tạo NLĐ có thể phát triển
những năng lực các nhân và tìm ra các năng lực tiềm ẩn chưa được phát triển. Từ đó công ty
có thể bố trí sử dụng lao động hợp lý hơn cho từng bộ phận chức năng.
định giai
nhu đoạn
cầu đào
tạo2017
 Quy trình đào tạo của côngXác
ty trong
2015Xác định mục tiêu đào tạo

Xây dựng kế hoạch đào tạo

Giám đốc phê duyệt

Thực hiện đào tạo

15
Đánh giá đào tạo


Sơ đồ 2.3: Quy trình đào tạo của công ty trong giai đoạn 2015- 2017
(Nguồn: Phòng nhân sự)
 Các phương pháp đào tạo công ty đã áp dụng
Đối với cán bộ quản lý,nhân viên ở bộ phận văn phòng: chủ yếu là tổ chức đào tạo ngắn
ngày các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và tổ chức các hội thảo chuyên đề. Các phương
pháp đổi mới kĩ thuật, sử dụng máy móc trang thiết bị trong sản xuất.
Đối với nhân viên: chủ yếu là kèm cặp, chỉ báo trực tiếp tại cơ sở sản xuất, cụ thể là các
nhóm trưởng của từng nhóm sẽ hướng dẫn, kèm cặp trực tiếp các thành viên trong đội.
 Chi phí chi cho đào tạo
Với các buổi đào tạo, chương trình đào tạo theo kế hoạch, phòng nhân sự sẽ hoạch định
chi phí đào tạo rõ ràng trình giám đốc phê duyệt.
Với hình thức đào tạo khác như đào tạo trong quá trình sản xuất như đào tạo cho lao
động mới, đào tạo cho lao động sử dụng hiệu quả trang thiết bị máy móc trong quá trình lao
động thì đây là trách nhiệm của từng bộ phận, nhóm, tổ lao động chi phí đào tạo đước tính
vào tiền trợ cấp, phụ cấp trách nhiệm của từng lao động, phụ thuộc vào mức độ đóng góp của
từng cá nhân.
Về hoạt động phát triển nhân lực: nhìn chung tại công ty chưa có kế hoạch phát triển
nhân lực rõ ràng điều đó làm giảm động lực phấn đấu trong sản xuất cũng như tinh thần gắn
bó của lao động trong toàn bộ công ty.
2.3.7. Thực trạng về đánh giá nhân lực của công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
Thực trạng đánh giá nhân lực tại công ty khá được coi trọng và quan tâm. Công ty tiến
hành đánh giá nhân lực chung tại tất cả các phòng ban theo kế hoạch mỗi năm một lần vào
thời điểm cuối năm để tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để thạn chế các tiếu sót, khích lệ
tinh thần nhân viên. Riêng với bộ phân sản xuất việc đánh giá nhân lực được tiến hành
thường xuyên và liên tục để hạn chế các sai sót trong sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm
và hiệu quả công việc. tại bộ phân này việc đánh giá nhân lực thường được tiến hành sau một
ngày, một tuần, sau khi hoàn thành theo hợp đồng với đối tác và sau một nămsảncác sai lầm
trong quá trình làm việc
Phương pháp được sử dụng chủ yếu tại công ty là phương pháp danh mực kiểm tra,
phương pháp thang đo đồ họa, phương pháp so sánh. hệ. Sau khi đánh giá nhân lực xong công
ty dựa vào đó để thưởng, bố trí, sắp xếp và lập kế hoạch đào tạo phù hợp.
Tiêu trí đánh giá được dựa trên bản mô tả và tiêu chuẩn công việc, cho từng chức danh
từng phòng ban .Việc đánh giá nhân lực tại công ty được tiến hành khá hiệu quả làm tiền đề
cho công tác đãi ngộ và trả công cho lao động.
2.3.8 Thực trạng về trả công lao động của công ty TNHH in và thương mại Linh Gia

16


Vấn đề tạo động lực cho nhân viên là một trong những vấn đề rất quan trong trong nhân
viên làm việc, trong đó vấn đề trả lương thưởng cho nhân viên là rất quan trọng. Nó có ý
nghĩa to lớn và quyết định đến hiệu quả kinh doanh của công ty.
Căn cứ theo Bộ luật lao động cũng như các Nghị định liên quan của Chính phủ thì các
chế độ cho NLĐ được quy định tại Công ty như sau :
 Chế độ lương cho người lao động
 Tại công ty thực hiện trả lương hỗn hợp cho người lao động, trả lương về thời gian và
sản phẩm. Tiền lương của NLĐ căn cứ trên thang bảng lương của Công ty và sự thỏa thuận
của hai bên trong Hợp đồng lao động, được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu
quả công việc.
Tổng lương thực nhận = Lương cơ bản + Lương NSLĐ + Thưởng – Các khoản giảm trừ
 Lương cơ bản được trả cố định đối với nhân viên tại bộ phận hành chính văn phòng là
4- 6 triệu/1 tháng, tại bộ phận sản xuất trung bình là 3- 4,5 triệu/ 1 tháng
Tuy nhiên dù trong cùng một bộ phận với các loại lao động khác nhau thì việc trả công
cho lao động cũng khác nhau. Ví dụ như tại bộ phân sản xuất: với cùng một công việc như
nhau nhân viên chính thức sẽ nhân lương theo thời gian và theo sản phẩm nhưng với nhân
viên thời vụ thì công ty sẽ trả lưởng theo thời gian, tùy thoe mức độ công viêc mà công ty sẽ
trả cho lao động thời vụ là 15-25 nghìn đồng/ 1 giờ làm việc.
 Tiền lương được nhận vào ngày 10 hàng năm,công ty tiến hành trả lương trực tiếp cho
người lao động thông qua quản lý các bộ phận. Lương được điều chỉnh tối thiểu 1 năm/1 lần
và được xem xét điều chỉnh ngay khi có những cống hiến đặc biệt, đem lại lợi ích lớn cho
công ty.
 Chính sách phúc lợi, Bảo hiểm xã hội,
 Theo đúng Quy định của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, quy định
trích đóng sẽ căn cứ theo thông tư, nghị định và các quy định của Luật BHXH ban hành qua
từng thời kỳ. Quy định riêng của Công ty về chính sách BHYT, BHXH, BHTN.
 Du lịch nghỉ mát: hàng năm công ty sẽ tổ chức cho các cán bộ nhân viên đi du lịch,
nghỉ mát một lần vào mùa hè hoặc du lịch sau khi kết thức các chương trình để động viên
nhân viên, giảm áp lực công việc.
 Tặng quà các ngày lễ: Các dịp nghỉ lễ như 30/4- 1/5, 2/9 , tết dương lịch, tết âm
lịch….. công ty đều có quà tặng để động viên tinh thần cho NLĐ.
Nhìn chung Công ty đã có những biện pháp đãi ngộ nhân lực phù hợp, quan tâm đến đời
sống của NLĐ, đây là yếu tố rất quan trọng thúc đẩy sự gắn bó của NLĐ đối với công ty.
2.3.9 Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của công ty TNHH in và thương mại
Linh Gia
Bảng 2.6: Hiệu quả sử dụng lao động tại công ty TNHH in và thương mại Linh Gia giai
đoạn 2015- 2017
STT
1
2
3
4

Nội dung
Doanh thu
Lợi nhuận
Quỹ lương
Tổng số lao động

Đơn vị

2015

2016

2017

Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Người

66,72
12,17
18,70
98

71,17
9,03
20
117

76,23
16,16
23,14
128

17


5
6

NSLĐ bình quân
Thu nhập bình quân

Tỷ đồng/ người/năm
0,67
0,61
0,60
Triệu đồng/ người/ tháng
3,76
4,02
4,76
(Nguồn: phòng hành chính nhân sự)

Nhận xét:
Trong giai đoạn 2015-2017 doang nghiệp phát triển ổn định biểu hiện là doanh thu
doanh nghiệp liên tục tăng, quỹ lương của doanh nghiệp cũng tăng tuy nhiên tỉ lệ tăng quỹ
lương thấp so với tỉ lệ tăng doanh thu thực tế doanh nghiệp.
Giai đoạn này doanh nghiệp có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất thuê thêm lao động.
Tuy nhiên năng suất lao động bình quân của lao động giảm năm 2016 là 0,61 tỷ đồng/ người
giảm 0,06 tỷ đồng/ người ( giảm 8,96%)so với 2015, năm 2017 là 0,60 tỷ đồng/ người giảm
0,1tỷ đồng/ người (giảm 1,64%) so với năm2016 và đã giảm 0,07 tỷ đồng ( giảm 10,45%)so
với năm 2015. Điều đó dẫn đến hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp giảm.
Nguyên nhân của tình trạng này là do mức lương của lao động hàng tháng tương đối
thấp mặc dù đã có sự điều chỉnh tăng giữa các năm: năm 2016 tăng 0,26 triệu đồng / người/
tháng so với năm 2015, năm 2017 tăng 0,74 triệu đồng/ người/ tháng so với năm 2016 và đã
tăng 1 triệu đồng/ người/ tháng. Lao động có tay nghề nghỉ việc tương đối nhiều việc tuyển
dụng lao động tăng song chủ yếu là các lao động không có tay nghề nên năng suất lao động
thấp, làm cho hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiêp thấp.

18


PHẦN III: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY TNHH
IN VÀ THƯƠNG MẠI LINH GIA
3.1 Đánh giá về thực trạng hoạt động/hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của
công ty TNHH in và thương mại Linh Gia
3.1.1 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH in và thương mại
Linh Gia
Ưu điểm:
+ Trải qua 12 năm hoạt động kinh doanh công ty TNHH in và thương mai Linh Gia và
đạt được các thành tựu trong kinh doanh, có được uy tín nhất định trong lĩnh vực in ấn để đạt
được điều đó phải kể tới sáng suốt của ban lãnh đạo, sự đóng góp của đội ngũ lao động nhiệt
tình, sáng tạo hết mình vì công việc của toàn công ty.
+ Công ty luôn bám sát vào chiến lược đã đặt ra ngay từ đầu để xây dựng mục tiêu
chương trình hoạt động theo quy trình rõ ràng, đạt hiệu quả kinh doanh.
+ Tích cực tiếp thu thành tựu khoa học kĩ thuật, đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc
hiện đại phục vụ sản xuất.
+ Ngày càng dành được nhiều hợp đồng lớn của các đối tác nổi tiếng là khó tình trên thị
trường. doanh thu , lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và thị phần của doanh nghiệp tăng.
Nhược điểm:
-Mặc dù qua mỗi năm công ty thu được doanh thu, lợi nhuận cao hơn các năm trước
nhưng công ty vẫn chưa thể vươn lên nằm trong tốp các công ty lớn về lĩnh vực in ấn.
-Công ty chưa thực sự đầu tư cho cơ sở hạ tầng nhà xưởng sản xuất và nhà kho. Tại
phân xưởng sản xuất số lượng lỗ thoáng khí hơi ít, chưa có tường cách âm, diện tích hơi nhỏ
hẹp.
3.1.2. Đánh giá thực trạng quản trị nhân lực của công ty TNHH in và thương mại
Linh Gia
Ưu điểm
+Cơ cấu tổ chức phòng nhân sự rõ ràng với tứng các bộ phận chức năng, thực hiện hoạt
động quản trị nhân lực.
+Về tình hình quan hệ lao động của công ty, công ty đã xây dựng được mối quan hệ khá
tốt giữa người lao động và nhà quản lý, cơ chế đàm phán đang dần được hoàn thiện hơn. Có
bản thỏa ước lao động, hợp đồng lao động rõ ràng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động là
người sử dụng lao động.
+ Bộ phận nhân sự đã thực hiện khá tốt và đầy đủ các vấn đề của quản trị nhân lực như:
Hoạch định nhân lực, tổ chức và định mức lao động, tuyển dụng và đào tạo nhân lực, đánh giá
và trả công lao động.
+ Xây dựng được văn hóa doanh nghiệp, một văn hóa rất riêng, một nét văn hóa đặc thù
của Công ty mà mọi người lao động đều coi là chuẩn mực để thực hiện, phát huy và tôn trọng.
+ Công tác tổ chức bố trí, sắp xếp lao động khá hợp lý cho từng phòng ban chức năng.
+ Công tác hoạch định nhân lực được thực hiện qua từng bước từ việc xác định mục
tiêu, cung cầu nhân lực để có phương pháp tuyển dụng, đào tạo nhân lực kịp thời phục vụ cho
hoạt động kinh doanh của công ty được ổn định.
+ Phân tích công việc đưa ra bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc.
+ Công tác tuyển dụng có sử dụng kết hợp hai nguồn bên trong và bên ngoài, công tác
sàng lọc hồ sơ khá hiệu quả.

19


+ Công ty đã chú trọng công tác đào tạo và phát triển nhân lực cho người lao động
+ Công tác trả công và các chính sách đãi ngộ tại công ty thực hiện theo đúng kế hoạch
đã kích thích tinh thần làm việc của nhân viên, tạo động lực cho nhân viên làm việc yên tâm
làm việc.
Nhược điểm:
-Chính sách lương thưởng của công ty tồn tại nhiều bất cập, có sự phân biệt lớn giữa
nhân viên thời vụ và nhân viên chính thức của công ty.
-Chưa xây dựng được định mức lao động cụ thể cho chức danh, hơn nữa việc định mức
lao động còn phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan của quản lý bộ phận sản xuất.
-Trong phân tích công việc công ty chưa điều chỉnh một cách thường xuyên để phù hợp
với tính chất công việc được giao, mô tả công việc chưa cụ thể rõ ràng đối với lao động sản
xuất.
3.1.3 Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động quản trị nhân lực tại công ty TNHH in và
thương mại Linh Gia
Để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong thời gian tới TNHH in và thương
mại
Linh Gia cần chú trọng tới các vấn đề sau:
 Cải thiện tiền lương cho người lao động, tăng phần trăm doanh thu vào quỹ lương
cảu doanh nghiệp.
 Quan tâm nhiều hơn đến các chính sách đãi ngộ cho người lao động.
 Chú trọng hơn nữa đến hoạt động phát triển nhân lực nhân lực.
 Xây dựng bản mô tả ồn việc, tiêu chuẩn công việc cụ thể chi tiết tại tất cả các vị trí
giúp công tác đánh giá nhân lực được thực hiện dễ dàng hơn.
3.2 Phương hướng hoạt động/hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của công ty
TNHH in và thương mại Linh Gia
3.2.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty
 Trong giai đoạn từ năm 2018-2020 duy trì tốc độ tăng trưởng, phấn đấu trở thành
công ty nằm trong tốp đầu trong lĩnh vực in ấn tại Việt Nam.
 Tích cực tiếp thu thành tựu khoa học kĩ thuật, áp dụng công nghẹ hiện đại vào hoạt
động sản xuất.
 Tìm kiếm các nguồn nguyên liệu thay thế chất lượng tạo nên sự khác biệt hóa, cá biệt
hóa trong các sản phẩm của công ty.
 Củng cố và mở rộng thị trường, từng bước phát triển thị trường, tăng doanh thu lên
20% so với năm 2017
 Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, chấp hành nghiêm túc các quy định, chính
sách của nhà nước.
 Tiếp tục ổn định tổ chức, đẩy mạnh đồng đều cả lĩnh vực hoạt động của công ty.
3.2.2 Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực tại công ty
 Năm 2018, Công ty TNHH in và thương mại Linh Gia sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả
và chất lượng đội ngũ nhân viên cải thiện mô hình quản lý.
 Phát huy tối đa những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đổi mới,
hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, bộ máy và tổ
chức hoạt động
 Xây dựng hệ thống đãi ngộ cạnh tranh, thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao.

20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×