Tải bản đầy đủ (.docx) (25 trang)

Báo cáo thực tập Quản trị nhân lực tại CÔNG TY cổ PHẦN THỰC PHẨM và DỊCH vụ MY WAY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (188.71 KB, 25 trang )

MỤC LỤC

MỤC LỤC..................................................................................................................... i
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU............................................................................iii
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DỊCH
VỤ MY WAY................................................................................................................1
1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way...1
1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty Cổ phần thực phẩm và
dịch vụ My Way.............................................................................................................2
1.3 Lĩnh vực và đặc điểm kinh doanh của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My
Way................................................................................................................................ 3
1.4

Khái quát về các nguồn lực chủ yếu của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ

My Way.......................................................................................................................... 4
1.5 Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty Cổ phần thực phẩm và
dịch vụ My Way.............................................................................................................5
PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA PHÒNG HÀNH
CHÍNH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ MY
WAY.............................................................................................................................. 8
2.1 Tình hình nhân lực, chức năng và nhiệm vụ của phòng hành chính nhân sự
(HCNS).........................................................................................................................8
2.1.1 Tình hình nhân lực của phòng HCNS...................................................................8
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của phòng HCNS...............................................................8
2.1.3 Sơ đồ tổ chức của phòng HCNS...........................................................................9
2.2 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị
nhân lực của phòng nhân sự.........................................................................................9
2.2.1 Những nhân tố bên ngoài......................................................................................9
2.2.2 Những nhân tố bên trong....................................................................................10
2.3 Thực trạng hoạt động tổ chức nhân lực công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My


Way.............................................................................................................................. 11
2.3.1 Thực trạng về quan hệ lao động công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way.
..................................................................................................................................... 11


2.3.2 Thực trạng về tổ chức và định mức lao động công ty Cổ phần thực phẩm và dịch
vụ My Way................................................................................................................... 11
2.3.3 Thực trạng về hoạch định nhân lực công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My
Way.............................................................................................................................. 12
2.3.5 Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ
My Way........................................................................................................................ 13
2.3.6 Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực công ty Cổ phần thực phẩm và dịch
vụ My Way................................................................................................................... 13
2.3.7 Thực trạng về đánh giá nhân lực công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way.
..................................................................................................................................... 14
2.3.8 Thực trạng về trả công lao động tại công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My
Way.............................................................................................................................. 14
2.3.9 Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động tại công ty Cổ phần thực phẩm và dịch
vụ My Way................................................................................................................... 17
PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ MY WAY VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA
LUẬN TỐT NGHIỆP.................................................................................................18
3.1 Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lựccủa công ty Cổ
phần thực phẩm và dịch vụ My Way............................................................................18
3.1.1 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần thực phẩm và
dịch vụ My Way...........................................................................................................18
3.1.2 Đánh giá thực trạng quản trị nhân lực của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ
My Way....................................................................................................................... 18
3.1.3 Một số vấn đề đặt ra đối với công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way...18
3.2 Phương hướng hoạt động của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way

trong thời gian tới.......................................................................................................19
3.3 Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp................................................................19


DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ

Bảng 1.1 Cơ cấu nhân lực công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way giai đoạn
2015-2017...................................................................................................................... 4
Bảng 1.2 Cơ cấu nguồn vốn của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way năm
2015-2017...................................................................................................................... 5
Bảng 1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn (2015-2017) của công ty Cổ phần
thực phẩm và dịch vụ My Way.......................................................................................6
Bảng 2.1 Cơ cấu nhân lực của phòng HCNS giai đoạn 2015-2017...............................8
Bảng 2.2 Lương cá nhân của nhân viên thiết kế trong tháng 12 năm 2017..................15
Bảng 2.3 Tình hình thực hiện NSLĐ của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My
Way giai đoạn 2015-2017............................................................................................17
Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way.3
Hình 2.1. Bộ máy tổ chức phòng HCNS của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ. . .9
My Way......................................................................................................................... 9


PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ
DỊCH VỤ MY WAY
1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My
Way
Tên công ty: Công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way
Địa chỉ: Số 1, ngõ 163, phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,
TP. Hà Nội
Giám đốc điều hành: Ông Phạm Mạnh Hùng
Mã số thuế: 0106607161

Điện thoại: (84- 24) 6278 6189
Fax:(84- 24) 62 619 619
Web: mywayvietnam.com.vn
Công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way thành lập tháng 6 năm 2006 là
công ty trực tiếp điều hành và quản lý chuỗi nhà hàng mang thương hiệu My Way, qua
12 năm hoạt động công ty đã phát triển và mở rộng chuỗi nhà hàng lên con số 6 nhà
hàng tại những vị trí vô cùng thuận lợi tại Hà Nội và Quảng Ninh. Với tổng số hơn 300
nhân viên được đào tạo bài bản về nghiệp vụ nhà hàng, Công ty cổ phần thực phẩm và
dịch vụ My Way đã và đang nỗ lực đem đến cho khác hàng một dịch vụ hàng đầu về
ẩm thực.
- Tháng 4/ 2005: Khai trương nhà hàng Seafood đầu tiên tại tòa nhà 17T3
Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tháng 9/2005: Nhà hàng My Way Sport Café & Beers đầu tên được khai
trương tại tầng 1 tòa nhà 24T2 Hoàng Đạo Thúy quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tháng 6/2006: Công Công ty cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way được
thành lập văn phòng giao dịch tại tầng 2 khu trung tâm thể thao và giải trí Club M, số
1 ngõ 163 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tháng 6/2009: Khai trương nhà hàng Seafood thứ ba tại số 24 Nguyễn Gia
Thiều, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Tháng 12/2011: Khai trương nhà hàng My Way Sport Café & Beers, SỐ 51
Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.
- Tháng 6/2012: Nhà hàng My Way Sport Café & Beers thứ ba trong hệ thống
được giới thiệu tại tầng 2 Khách Sạn My Way, Số 2 ngõ 86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà
Nội.
- Tháng 10/2012: Hầm rượu IL Vino tọa lạc tại hầm Khách Sạn My Way, Số 2
ngõ 86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tháng 12/2013: Khai trương nhà hàng Chợ quê tại số 1 ngõ 163 Hoàng
Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội.

1- Tháng 9/2014: Giới thiệu nhà hàng My Way Sport Café & Beers chi nhánh
tại Quảng Ninh, tại Thư Viện mới Quảng Ninh, Cột 3 Khu Ven Biển, thành phố Quảng
Ninh.
1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty Cổ phần thực
phẩm và dịch vụ My Way
- Chức năng:
Cơ cấu tổ chức của My Way được phân cấp rõ ràng có chức năng xác định rõ
trách nhiệm và cách thức thể hiện vai trò của mỗi thành viên trong phòng ban theo quy
chế của bản mô tả công việc, sơ đồ tổ chức và hệ thống phân cấp quyền hạn trong
công ty. Điều này hạn chế việc lạm dụng quyền hạn trong công ty, cũng như việc
chồng chéo chức năng nhiệm vụ của các thành viên. Khai thác tối đa năng lực chuyên
môn của nhân viên ở mỗi vị trí. Cơ cấu tổ chức của My Way còn góp phần xác định
quy chế, thu thập, xử lý thông tin để ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong nội
bộ công ty, ở mỗi giai đoạn khác nhau. Phục vụ tối đa lợi ích của công ty.
- Nhiệm vụ:
Cơ cấu tổ chức của My Way có nhiệm vụ bao quát hoạt động của công ty trong
mọi giai đoạn, cùng thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động của công ty.
Thực hiện tốt các bước hướng tới mục tiêu chung của công ty. Tạo mọi điều kiên cả về
nguồn lực tài chính và con người cho My Way. Cơ cấu tổ chức của My Way có nhiệm
vụ bao quát hoạt động của công ty trong mọi giai đoạn, cùng thảo luận, tham gia đóng
góp ý kiến cho hoạt động của công ty. Thực hiện tốt các bước hướng tới mục tiêu
chung của công ty. Tạo mọi điều kiên cả về nguồn lực tài chính và con người cho My
Way. Tại mỗi thời điểm, bộ máy của My Way xác định cho mình một nhiệm vụ thiết
thực khác nhau, thực hiện từng bước chuyển mình hòa nhập cùng sự hội nhập của
ngành dịch vụ nói chung và của đất nước nói riêng.

2Nguồn: Phòng hành chính nhân sự My Way
Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way
1.3 Lĩnh vực và đặc điểm kinh doanh của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch
vụ My Way
Lĩnh vực hoạt động:
Công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way hoạt động kinh doanh trong lĩnh
vực nhà hàng, khác sạn, chuyên cung cấp các dịch vụ ẩm thực. Chuỗi nhà hàng của
My Way về phương diện văn hóa ẩm thực với công việc cụ thể là quản lý các khâu về
ẩm thực, yến tiệc, hội nghị, sự kiện...Với đặc điểm lĩnh vực dịch vụ ngày càng phát
triển ở nước ta, đây là một cơ hội lớn cho công ty phát triển và mở rộng quy mô, cũng
như trau dồi cho nhân viên các kỹ năng về dịch vụ về nhà hàng và ẩm thực.
Đặc điểm hoạt động:
3


My Way là công ty chuyên về ẩm thực, với chuỗi nhà hàng trên địa bàn Hà Nội
và Quảng Ninh. Với đặc điểm nhà hàng, khách sạn những bộ phận kinh doanh phục vụ
nhu cầu ăn uống, phục vụ chủ yếu cho: dân văn phòng, khách dự các hội nghị, khách
vãng lai, khách nghỉ tại khách sạn, phục vụ tiệc cưới, sinh nhật, liên hoan,…Chức
năng chính của nhà hàng là kinh doanh thức ăn, đồ uống và phục vụ nhu cầu ăn uống
của khách hàng. Đây là hoạt động có vai trò quan trọng không thể thiếu trong kinh
doanh ẩm thực, đảm bảo thỏa mãn tối ưu nhu cầu cấp thiết của khách du lịch hiện nay,
đó là không chỉ “ăn no – mặc ấm” mà là “ăn ngon – mặc đẹp”.
1.4 Khái quát về các nguồn lực chủ yếu của công ty Cổ phần thực phẩm và
dịch vụ My Way
Nguồn nhân lực:
Bảng 1.1 Cơ cấu nhân lực công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way giai đoạn
2015-2017
Đơn vị: Người

Năm
So sánh
2016/2015
2017/2016
Chỉ tiêu
2015 2016 2017 Tuyệt Tương Tuyệt Tương
đối
đối %
đối
đối %
Giới
Nam
183
155
121
(28) (15.30) (34.0) (21.93)
Nữ
157
148
137
(9)
(5.73) (11.0)
(7.43)
tính
Sau đại
6
5
5
(1)
(16.67)

0
0
học
Đại học
25
23
24
(2)
(8)
1.0
4.35
Trình
Cao đẳng,
97
101
106
4
4.123
5.0
4.95
độ
trung cấp
Lao động
212
174
123
(38) (17.92) (51.0) (29.31)
phổ thông
Cấp
Quản lý

48
43
38
(5)
(10.42)
(5)
(11.63)
Nhân viên 292
260
220
(32)
10,96
(40)
15,38
bậc
Tổng số lao động
340
303
258
(37) (10.88)
(45)
(14.85)
Nguồn: Phòng hành chính nhân sự My Way
Qua bảng số liệu trên có thể thấy tình hình nhân lực giai đoạn 2015-2017 có
không ít biến động, về giới tính số lượng nam giới năm 2015 – 2016 cao hơn nữ giới,
nhưng sang năm 2017 lượng lao đông nữ lại vượt trội hơn lao động nam. Xét về tổng
số nhân lực của công ty thì qua 3 năm giảm từ 340 nhân viên xuống còn 258 nhân
viên. Nguyên nhân là do, công ty bị thu hẹp về số lượng nhà hàng, dẫn đến giảm lượng
lao động. Đặc điểm công ty kinh doanh về dịch vụ ẩm thực nhà hàng khách sạn nên
công ty tuyển lao động phổ thông là chủ yếu với số lượng tương đối nhiều.

Nguồn lực tài chính:

4


Bảng 1.2 Cơ cấu nguồn vốn của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way năm
2015-2017
Đơn vị: Triệu đồng
So sánh
Năm
Năm
Năm
2016/2016
2017/2016
Chỉ tiêu
Tuyệt Tương Tuyệt Tương
2015
2016
2017
đối
đối %
đối
đối %
Vốn chủ sở
16,071 14,208 12,569 (1,863) (11.6) (1,639) (11.53)
hữu
Vốn vay
19,951 22,272 20,396
2,321
11.63 (1,876) (8.42)

Tổng tài sản 35,022 34,479 33,827
(543)
(1.55)
(652)
(1.89)
Nguồn: Báo cáo tài chính (2015- 2017) của My Way
Cơ cấu vốn chủ sở hữu, vốn vay đều có xu hướng giảm trong giai đoạn 20152017. Năm 2016 vốn chủ sở hữu giảm so với 2015 là 11.6 %, năm 2017 so với 2016
giảm 11.53. Về vốn vay có sự tăng giảm, năm 2015-2016 tăng 2 321 triệu đồng, sang
năm 2016-2017 lại giảm 1 876 triệu đồng tương đương 8.42%. Tổng tài sản liên tục
giảm từ 2015-2017. Có sự thay đổi như vậy là do công ty cho đóng cửa 2 nhà hàng
đang kinh doanh thuận lợi.
Cơ sở vật chất kỹ thuật:- công nghệ:
Đối với khối văn phòng, cơ sở vật chất của công ty ngày càng được cải thiện.
Các phòng ban được chia tách rõ ràng, tùy đặc thù của các phòng mà nhân viên được
cấp máy tính để bàn hay máy tính xách tay sao cho thuận tiện nhất cho công việc. Ví
dụ như phòng Marketing, thường hay phải di chuyển giữa các nhà hàng thì nhân viên
sẽ được cấp máy tính xách tay, bộ phận thiết kế được trang bị máy in màu…. Ngoài ra,
các phòng cũng được trang bị máy in, máy phô tô để phục vụ cho quá trinh làm việc.
Đối với khối nhà hàng, để đạt hiệu quả cao công ty đã áp dụng các phần mềm
order, các thiết bị order bằng Ipad cho nhân viên, kết nối trực tiếp với bộ phận thu
ngân và bộ phận làm đồ ăn, đồ uống để giúp cho quá trình phục vụ diễn ra nhanh
chóng, hiệu quả.
1.5 Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty Cổ phần thực
phẩm và dịch vụ My Way.

5


ST
T


1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bảng 1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn (2015-2017) của công ty Cổ phần
thực phẩm và dịch vụ My Way.
Đơn vị: Triệu đồng
So sánh
2016/2015
2017/2016
M Năm
Năm
Năm
Tươn
Chỉ tiêu
Tuyệt

Tuyệt Tương
ã
2015
2016
2017
g đối
đối
đối
đối %
%
1. Doanh thu bán
31,32 25,24 24,57 (6,081
hàng và cung cấp
1
(19.4) (669) (2.65)
1
0
1
)
dịch vụ
3. Doanh thu thuần
31,32 25,24 24,57 (6,081
về bán hàng và
10
(19.4) (669) (2.65)
1
0
1
)
cung cấp dịch vụ

10,49 12,98
(1,352 (10.42
4. Giá vốn hàng bán
11
11,628 2,484
23.7
6
0
)
)
5. Lợi nhuận gộp về
20,82 12,26
(8,565
bán hàng và cung
20
11,794
(41.1) (466) (3.80)
5
0
)
cấp dịch vụ
6. Doanh thu hoạt
(1,503
(1,477 (31.05
21 6,260 4,757 3,280
(24.0)
động tài chính
)
)
)

(32.04
7. Chi phí tài chính
22 1,544 1,264
859
(280) (18.1) (405)
)
8.- Trong đó: Chi phí
(32.04
23 1,544 1,264
859
(280) (18.1) (405)
lãi vay
)
9. Chi phí quản lý
(35.43
24 2,623 1,956 1,263 (667) (25.4) (693)
kinh doanh
)
10. Lợi nhuận
22,91 13,79 12,95 (9,121
thuần từ hoạt động
30
(39.8) (845) (6.12)
8
7
2
)
kinh doanh
(22.41
11. Thu nhập khác

31
278
241
187
(37)
(13.3)
(54)
)
12. Chi phí khác
32
153
111
136
(42)
(27.5)
25
22.52
(60.77
13. Lợi nhuận khác 40
125
130
51
5
4.0
(79)
)
14. Tổng lợi nhuận
23,04 13,92 13,00
50
(9,116) (39.6) (924) (6.63)

kế toán trước thuế
3
7
3
15. Chi phí thuế thu
18,43
10,40 (7,293
51
11,142
(39.6) (739) (6.63)
nhập doanh nghiệp
4
2
)
16. Lợi nhuận sau
(1,823
thuế thu nhập
60 4,609 2,785 2,601
(39.6) (185) (6.63)
)
doanh nghiệp
Nguồn: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2017 của My Way
6


Dựa vào bảng kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2017 ta thấy doanh
thu,lợi nhuận sau thuế của công ty có xu hướng giảm, chi phí có sự tăng giảm không
đều. Năm 2016 lợi nhuận sau thuế giảm 39.6% so với năm 2015, năm 2017 giảm
6.63%. Doanh thu của My Way giảm liền trong 3 năm, tổng doanh thu giảm từ 68 902
triệu đồng năm 2015 xuống 55 237 triệu đồng năm 2016, sang năm 2017 doanh thu

tiếp tục giảm còn 52 422 triệu đồng.
Hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2015-2016 có sự giảm sút ảnh
hưởng không nhỏ đến hoạt động nhân lực. Các nguồn thu giảm, ảnh hưởng đến quỹ
lương, các chi phí dành cho hoạt động nhân lực cũng có thể bị giảm trừ. Các kế hoạch
nhân lực bị thay đổi nhiều, lượng lao động giảm, những kế hoạch và mục tiêu của
công ty đã đề ra đều cần phải điều chỉnh.

7


8


PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA PHÒNG
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DỊCH
VỤ MY WAY
2.1 Tình hình nhân lực, chức năng và nhiệm vụ của phòng hành chính nhân
sự (HCNS)
2.1.1 Tình hình nhân lực của phòng HCNS
Tình hình nhân lực của phòng HCNS có sự thay đổi được thể hiện qua bảng số
liệu sau:
Bảng 2.1 Cơ cấu nhân lực của phòng HCNS giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: người
Năm
Năm
Năm
Chỉ tiêu
2015
2016
2017

Tổng số lao động
8
8
7
Nam
1
1
1
Giới tính
Nữ
7
7
6
Sau đại học
1
1
1
Trình độ
Đại học
6
7
6
Cao đẳng, trung cấp
1
0
0
Độ tuổi trung
Nhân viên phòng nhân sự
37
38.6

35,5
bình
Nguồn: Phòng hành chính nhân sự My Way
Cơ cấu: Phòng nhân sự của My Way giảm từ năm 2015 là 8 người, đến hiện tại
2017 chỉ còn 7 người với 1 giám đốc nhân sự, 1 trưởng phòng, 3 chuyên viên nhân sự,
1 nhân sự tiền lương và 1 nhân viên hành chính.
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của phòng HCNS
 Phụ trách công việc tuyển dựng nhân lực: lập các kế hoạch tuyển dụng, cũng
như hoàn thành chính sách, quy trình tuyển dụng nhân lực cho công ty.
 Theo dõi đánh giá thành tích, đánh giá năng lực nhân viên: Tổng hợp, theo
dõi, nhận xét kết quả làm việc và đánh giá thành tích đối với từng nhân viên trong
công ty.
 Quản lý, giám sát hồ sơ nhân sự, chế độ chính sách tiền lương toàn hệ thống
công ty.
 Tư vấn cho Ban Giám đốc hoạch định hệ thống nhân sự hợp lý, hiệu quả.
Đưa ra chính sách nhân sự, tiền lương, chế độ đời sống hợp lý, tiết kiệm, đúng luật và
tạo được động lực cho người lao động.
 Hỗ trợ các phòng ban trong toàn hệ thống công ty về công tác hành chính và
nhân sự, chính sách, chế độ. Là cầu nối giữa nhân viên và Ban Giám đốc.

9


2.1.3 Sơ đồ tổ chức của phòng HCNS
Phòng HCNS của My Way có cấu trúc được thể hiện qua hình sau:
GĐ nhân sự

Trưởng phòng
HCNS


Chuyên viên nhân
sự

NS tiền lương

Lễ tân kiêm HC

Nguồn: Phòng hành chính nhân sự My Way
Hình 2.1. Bộ máy tổ chức phòng HCNS của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ
My Way
- Giám đốc nhân sự và trưởng phòng nhân sự là người quản lý toàn bộ các
hoạt động của phòng hành chính nhân sự, là người ký duyệt ban hành các quy định,
quyết định về nhân sự, thang bảng lương …
- Chuyên viên nhân sự (nhân sự điểm) phụ trách việc tuyển dụng nhân lực cho
toàn bộ công ty, chấm công, giải quyết các vấn đề thắc mắc, làm các quyết định thuyên
chuyển nhân sự, quản lý theo dõi hồ sơ nhân sự. Là cầu nối giữa nhân viên với công
ty.
- Nhân sự tiền lương là người tính lương, phụ trách các vấn đề bảo hiểm cho
người lao động, giải đáp thắc mắc về lương thưởng, bảo hiểm cho nhân viên.
- Nhân viên hành chính kiêm lễ tân phụ trách công việc hành chính tổng hợp,
đóng dấu chuyển công văn, chuyển phát nhanh, kết nối giữa các phòng ban.
Cơ cấu tổ chức phòng nhân sự có sự chuyên trách rõ ràng, không bị chồng chéo
nhiệm vụ, ai cũng có công việc rõ ràng, công việc của người này , hỗ trợ người kia.
2.2 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động
quản trị nhân lực của phòng nhân sự
2.2.1 Những nhân tố bên ngoài
- Thị trường lao động:
Công ty có đặc thù thuộc ngành dịch vụ mà ngành này ở nước ta ngày càng phát
triển nên việc tuyển nhân viên cho hệ thống nhà hàng còn gặp khó khăn. Việc cạnh
tranh lao động với các đối thủ khác cùng ngành nghề của My Way gặp không ít khó

10


khăn. Nhất là trong những dịp cuối năm. Thị trường lao động cực kỳ khan hiếm, gây
nhiều bất lợi cho hoạt động tuyển dụng nhân lực của My Way.
- Đối thủ cạnh tranh
Cũng vì ngành công nghiệp dịch vụ ở nước ta đang ngày càng phát triển cả về số
lượng và chất lượng nên việc công ty gặp phải các đối thủ cạnh tranh là không thể
tránh khỏi. Các đối thủ trực tiếp, đối thủ tiềm ẩn đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt
động nhân lực của My Way. Nhiều nhà hàng đồng nghĩa với việc thị phần có thể bị thu
hẹp, khách hàng cũng như các nhân viên có thể bị chia sẻ đi nhiều. Đòi hỏi hoạt động
quản trị nhân lực của công ty phải nhanh nhạy, có những bước hoạch định chính xác
nhằm thu hút giữ chân được nhân tài về mình. Có không ít thương hiệu với chuỗi nhà
hàng, khách sạn mở ra có đẳng cấp ngang với My Way trực tiếp cạnh tranh trên thị
trường dịch vụ. Đây là bài toán khó cho việc hoạch định nhân sự của My Way.
- Chính sách pháp luật của Nhà nước
Các chính sách pháp luật của nhà nước như luật lao động, chính sách tiền tệ…
ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động quản trị nhân lực của công ty. Nước ta có hệ thống luật
pháp phức tạp, chưa hoàn chỉnh và thường xuyên có sự thay đổi, gây không ít khó
khăn cho hoạt động nhân lực. Khiến cho doanh nghiệp phải chạy theo các chính sách
về lương thưởng, phúc lợi và bảo hiểm xã hội. Chính sách này mới được áp dụng
chưua lâu thì chính sách mới đã ra, nhân viên bảo hiểm tiền lương liên tục phải đi tập
huấn về các chinh sách, quy định mới, rất mất thời gian và công sức để xây dựng
thang bảng lương cũng như áp dụng chúng vào doanh nghiệp. Đôi khi việc áp dụng
các chính sách pháp luật mới mà người lao động không hiểu khiến họ rất hoang mang,
nhất là chính sách về lương thưởng, bảo hiểm…
2.2.2 Những nhân tố bên trong
- Chiến lược kinh doanh của công ty
Trong những năm tới, My Way sẽ không ngừng phát triển, mở rộng thêm chuỗi
nhà hàng của mình, trên cả địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành khác. Vì vậy, yêu cầu đối

với hoạt động quản trị nhân lực đó là có thể tuyển dụng được nguồn nhân lực chất
lượng, gắn bó lâu dài. Làm việc chăm chỉ, nâng cao được năng suất, chất lượng dịch
vụ, nâng tầm cao mới cho thương hiệu My Way.
- Đặc điểm ngành nghề kình doanh của công ty
Công ty cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way với hơn 10 năm hoạt động trong
lĩnh vực dịch vụ, với chuỗi nhà hàng Á, Âu nổi tiếng tại Hà Nội. Đặc thù của nhà hàng
cần rất nhiều nhân viên phục vụ, đòi hỏi bộ phận nhân sự phải tuyển dụng và đào tạo
nhân viên liên tục để đáp ứng cho hoạt động kinh doanh tại nhà hàng. Ngoài ra, nhân
viên trong nhành dịch vụ thì rất dễ nhảy việc, tỉ lệ gắn bó với công ty thấp gây khó
khăn cho hoạt động tuyển dụng nhân lực. Vừa mất thời gian tìm người, tuyển người và
đào tạo nghiệp vụ lại còn tốn kém chi phí.
- Năng lực của nhà quản trị
11


Chính vì những khó khăn của hoạt động nhân lực trong ngành dịch vụ đòi hỏi
nhà quản trị nhân lực phải có tầm nhìn xa, những định hướng cho hoạt động quản trị
nhân lực rõ ràng, chắc chắn. Giám đốc nhân sự của My Way là bà Đỗ Hồng Yến với bề
dày kinh nghiệm trong hoạt động quản trị nhân lực, luôn là người đưa ra được những
chính sách, những quyết định quản trị nhân lực kịp thời, chính xác.
2.3 Thực trạng hoạt động tổ chức nhân lực công ty Cổ phần thực phẩm và
dịch vụ My Way.
2.3.1 Thực trạng về quan hệ lao động công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My
Way.
- Tổ chức công đoàn:Công ty có tổ chức công đoàn cơ sở, phụ trách các vẫn đề
cho người lao động từ việc hỏi thăm gia đình người lao động khi có ma chay hiếu hỉ,
đến việc sinh nhật tháng, quý cho lao động, tổ chức các ngày lễ như 8/3, 20/10 …,
tặng quà cho lao động vào dịp Trung thu, Tết thiếu nhi, Tết Âm lịch..., cho người lao
động. Công đoàn của công ty thu 1% từ lương của người lao động để phục vụ cho quỹ
công đoàn.

- Về các nội quy, quy định đối với lao đông: Ngay từ khi vào công ty nhân viên
đã được tham gia đào tạo hội nhập, được học nội quy, quy chế làm việc của công ty về
vấn đề giờ giấc đi làm, mức thưởng phạt cụ thế. Để từ đó nhân viên không mắc sai lầm
khi làm việc.
- Hợp đồng lao động :Công ty có tiến hành ký kết hợp đồng lao động với nhân
viên. Có loại hợp đồng thử việc cụ thể là 1 tháng, hợp đồng chính thức từ 1 năm, 2
năm, hoặc không xác định thời hạn. Hợp đồng được soạn thảo tuôn thủ theo Luật lao
động.
Ưu điểm về quan hệ lao động đó là công ty đã đưa ra được những quy định nội
quy khá rõ ràng và đầy đủ theo đặc thù của My Way, hợp đồng lao động đầy đủ nội
dung về quyền lợi của cả hai phía. Tuy nhiên, tổ chức công đoàn là tổ chức tự phát
trong nội bộ, không cố liên kết với công đoàn cấp trên. Có những vấn đề lớn cần giải
quyết về quyền lợi của người lao động đôi khi không được giải quyết thỏa đáng theo tổ
chức công đoàn.
2.3.2 Thực trạng về tổ chức và định mức lao động công ty Cổ phần thực phẩm và
dịch vụ My Way.
- Về định mức lao động:
 Định mức lao động: Mỗi nhà hàng khi hoạt động tùy vào lượng khách, khối
lượng công việc mà công ty sắp xếp định mức lao động khác nhau. Ví dụ: Nhà hàng
My Way Seafood ở 17T3 Hoàn Đạo Thúy, là một nhà hàng nằm ở vị trí khá thuận lợi
vì gần trục giao thông chính, xung quanh lại có nhiều văn phòng, công ty nên số lao
động ở nhà hàng có lúc lên tới còn số 45 nhân viên.

12


 Định mức doanh thu : Được chia cho các nhà hàng. Tùy vào trừng khu vực
mà mỗi nhà hàng được áp doanh thu, dựa vào đó để đánh giá KPIs đối với nhà hàng
đó.
 Định mức lao động do ban Giám đốc đứng đầu là GĐ: Phạm Mạnh Hùng

quy định cùng GĐ phòng hành chính – nhân sự định mức, ban giám đốc kí nhận.
- Về tổ chức lao động:
 Phân công lao động tại công ty mỗi phòng ban có nhiệm vụ, công việc đảm
nhận và tiêu chuấn riêng, không chồng chéo công việc. Có phòng hành chính- nhân sự,
tài chính – kế toán, marketing, IT…
 Thời gian làm việc: tuần làm 6 ngày, từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần. Giờ
làm việc: sáng bắt đầu từ 8 giờ - 12 giờ, chiều từ 1 giờ - 5 giờ chiều. Riêng chiều thứ 7
làm từ 1 giờ- 4 giờ chiều.Riêng với khối nhà hàng, nhân viên được sắp ca 8 tiếng: buổi
sáng từ 6 giờ- 2 giờ chiều, ca chiều tối từ 2 giờ- 10 giờ đêm. Tuần được nghỉ 1 ngày.
 Nhân viên văn phòng làm tại tầng 2 phố Hoàng Ngân,Trung Hòa, Cầu Giấy,
Hà Nội và công ty còn có bảo vệ trông giữ xe cho nhân viên.
 Quy định chế độ nghỉ, nghỉ phép, nghỉ làm việc được quy định rõ ràng trong
nội quy công ty.
2.3.3 Thực trạng về hoạch định nhân lực công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ
My Way.
Dựa trên những phân tích các yếu tố môi trường quản trị nhân lực, công ty đã
phần nào xác định được đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu, những cơ hội và thách
thức. Từ đó, vạch ra được các chiến lược nguồn nhân lực nhằm đạt được mục tiêu mà
My Way đã xây dựng một cách nhanh chóng nhất. Hạn chế sai sót, hao tốn tiền bạc và
công sức của mọi người.
Công ty hoạch định nhân lực dựa trên các dự án của công ty. Các dự án như mở
rộng quy mô, đổi mới mô hình hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ…Từ đó các kế
hoạch được vạch ra, tuyển thêm bao nhiêu, chương trình đào tạo như thế nào. Phối hợp
với các phòng ban để thực hiện kế hoạch.
2.3.4 Thực trạng về phân tích công việc công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ
My Way.
My Way có bảng mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc cụ thể cho các chức
danh và phòng ban, dễ dàng cho việc tuyển dụng các vị trí khi cần thiết.
Dưới đây là mô tả công việc của nhân viên bếp:
- Chuẩn bị nguyên liệu, thành phần món ăn theo công thức.

- Chuẩn bị công, dụng cụ phục vụ cho việc chế biến thức ăn theo như phân công của
cấp trên.
- Kiểm tra hàng hóa khi lấy ra và cất vào kho.
- Đảm bảo luôn đủ các nguyên, vật liệu thực phẩm để chế biến món ăn.
- Sơ chế các nguyên, vật liệu theo yêu cầu của cấp trên.
13


- Báo cáo với cấp trên khi có các sự cố liên quan đến nguyên vật liệu cũng như dụng
cụ nấu nướng để kịp thời xử lý.
- Thực hiện các công việc do Tổ trưởng, Bếp trưởng, Bếp phó phân công.
- Linh hoạt giúp đỡ các vị trí khác khi cần thiết.
- Học hỏi cách chế biến các món ăn.
Đối với mỗi vị trí, công ty có mô tả và tiêu chuẩn khác nhau, thuận lợi cho việc
tuyển dụng đúng người, đúng việc. Tiết kiệm được thời gian, tiền bạc.
2.3.5 Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch
vụ My Way.
My Way có nhu cầu tuyển dụng liên tục các tháng trong năm. Do nhân viên luôn
có sự thay đổi, nghỉ việc, nghỉ sinh, nghỉ phép…
Công ty lựa chọn đăng tuyển chủ yếu trên các trang, nhóm liên quan có việc làm
về nhà hàng, công việc bar, bếp, tạp vụ. Sau khi nhận thông tin ứng viên, sẽ có người
phụ trách liên hệ hẹn lịch phỏng vấn. Ứng viên đến phỏng vấn tùy từng vị trí, đơn giản
thì chỉ cần qua 1 vòng phỏng vấn, ở các vị trí cao sẽ cần trải qua 2- 3 vòng phỏng vấn.
Ứng viên sẽ nhận kết quả sau 2-5 ngày làm việc. Được liên hệ cách thức làm thủ tục
để đi làm.
Công ty chủ yếu tuyển dụng đối tượng lao động phổ thông nên có hiệu quả tuyển
dụng đạt tương đối cao. Mỗi đợt tuyển dụng đáp ứng yêu cầu đó là đủ số lượng mà
công ty yêu cầu, thời gian tuyển dụng chênh lệch không nhiều
Nhược điểm lớn nhất cho việc tuyển dụng ở My Way đó là về địa điểm làm việc
và nơi phỏng vấn. Công ty hẹn ứng viên phỏng vấn ở văn phòng ở Hoàng Ngân, Cầu

Giấy, nhưng ứng viên lại ở tận Phố Cổ việc đi lại khá xa, nhiều ứng viên e ngại mà
không đến. Thứ hai là ứng viên phải đi lại phỏng vấn giữa nhân sự ở văn phòng và
quản lý nhà hàng, rất bất tiện cho họ. Lao động phổ thông có tỷ lệ nghỉ việc cao, thời
gian gắn bó ngắn hạn, khiến cho bộ phận nhân sự phải tuyển dụng liên tục. Gây áp lực
lên cho các chuyên viên tuyển dụng.
Ngoài ra, nguồn tuyển dụng của công ty còn chưa được làm mới thường xuyên,
dẫn đến nhân lực tuyển được còn ít kinh nghiệm, ví dụ nhân viên bartender/barista
chưa có kinh nghiệm pha chế cứng, hay nhân viên bếp thớt, chảo còn non tay…
2.3.6 Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực công ty Cổ phần thực phẩm
và dịch vụ My Way.
Công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way tiến hành xác định nhu cầu đào
tạo và phát triển nhân lực trên cơ sở:
- Bản mô tả công việc, bản phân công nhiệm vụ đối với từng vị trí
- Đề xuất đào tạo của nhân sự chuyên trách
- Những người mới tuyển dụng hoặc bổ nhiệm.
14
Chương trình đào tạo nội bộ: Kỹ năng phục vụ khách hàng, kỹ năng order,

kỹ năng giao tiếp với khách hàng,...
 Hình thức và phương pháp đào tạo: đào tạo định hướng, hội nhập, đào tạo
theo kiểu chỉ dẫn công việc
Nhân viên mới vào trong tuần đầu làm việc sẽ được tham gia khóa đào tạo tại
công ty, bởi phòng đào tạo trong vòng 5- 7 ngày. Nhân viên được đào tạo hội nhập,
đào tạo kỹ năng chuyên sâu theo chương trình đào tạo của công ty.
Điều này giúp nhân viên nhanh chóng hòa nhập được với công việc, bổ sung
được phần nào kỹ năng thiếu sót của nhân viên, giúp đội ngũ nhân viên nhà hàng giữ

được phong thái phục vụ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có không ít trường hợp nhân viên
vừa được đào tạo xong thì lại xin nghỉ việc, gây tốn kém cho công ty về thời gian và
tiền bạc.
2.3.7 Thực trạng về đánh giá nhân lực công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My
Way.
- Đối tượng được đánh giá: các nhân viên được đánh giá theo phòng ban và bộ
phận.
- Chu kỳ đánh giá: Công ty áp dụng chu kỳ đánh giá hàng tháng để trả công cho
người lao động, theo quý và theo nămđể trả thưởng và xét kỷ luật.
- Phương pháp đánh giá: Công ty có thực hiện công tác đánh giá nhân lực theo bộ
chỉ số KPIs, quy định chỉ số hoàn thành công việc.
- Sử dụng kết quả đánh giá: công ty sử dụng kết quả đánh giá vào công tác trả lương,
công tác bố trí và sử dụng, đào tạo và phát triển, đãi ngộ nhân viên. Dựa vào kết quả đánh
giá, ban quản lý sẽ có những thay đổi phù hợp hơn với chiến lược kinh doanh của công ty.
Chu kỳ đánh giá của công ty thường là sau thời gian thử việc (1 tháng thử việc),
sau 1 năm ký hợp đồng, sau khi hết hạn hợp đồng. Kết quả đánh giá thì rất hữu ích trong
việc tăng lương, thăng chức, nâng bậc cho nhân viên. Tuy nhiên, việc đánh giá giữa nội bộ
nhân viên còn cả nể, nhiều khi chưa thể hiện chính xác mục tiêu cần đánh giá. Đánh giá
còn ở một phía, chưa đánh giá được toàn diện năng lực của nhân viên.
2.3.8 Thực trạng về trả công lao động tại công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ
My Way.
Lương:
- Cách tính lương cho người lao động (NLĐ) dựa trên nguyên tắc chính xác về số
liệu, đảm bảo trả lương cho người lao động theo đúng thời gian quy định.
- Căn cứ để tính lương là dựa vào thời gian làm việc trên bảng chấm công.
Tiền lương tháng = x số ngày làm việc thực tế + Các khoản thưởng, phụ cấp, trợ
cấp, làm thêm giờ.
15Trong đó: LCB: Lương cơ bản

16


Bảng 2.2 Lương cá nhân của nhân viên thiết kế trong tháng 12 năm 2017
Đơn vị: Đồng
STT
1
Họ tên
Đàm Trung Kiên
Chức vụ
Thiết kế
Công thử việc/ thử thách
0
Lương thử việc
Công chính thức
25
Lương, thưởng cơ bản sau TV/TT
10,000,000
Công chuẩn
26
Tổng cộng
26
Các khoản thu nhập khác
Lương làm thêm
Phụ cấp ca gãy
Phụ cấp ăn ca
500,000
Phụ cấp khác ( trách nhiệm, sinh nhật, công làm)

Thưởng nhân viên xuất sắc
Thưởng service charge
420,000
Tổng thu nhập
10,920,000
Các khoản giảm trừ
Tạm ứng
Trừ vi phạm kỷ luật và đi muộn
Trừ bảo hiểm
Trừ phí công đoàn (= 1% mức lương tham gia bảo
47,000
hiểm)
Tổng giảm trừ
47,000
Thực lĩnh
10,873,000
Nguồn: Phòng kế toán của My Way
Quy chế trả lương của công ty được áp dụng theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào số ngày làm việc và hiệu quả công việc của người lao động làm cơ sở
tính lương và thưởng cho nhân viên.
- Lương làm thêm giờ: Được quy định theo Luật lao động.
- Tiền công tác phí
- Hình thức trả lương: Theo thời gian (tháng)
- Phương thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời hạn trả lương: Được trả lương 01 lần vào khoảng thời gian từ ngày 20
đến 31 hàng tháng kế tiếp.
- Chế độ nâng lương: Theo đánh giá công việc và chính sách của công ty.
Thưởng:
- Thưởng cuối năm: Cuối mỗi năm công ty sẽ có đề xuất trích lợi nhuận để
thưởng cho nhân viên. Thưởng cho nhân viên phụ thuộc vào chức danh, mức độ đóng

góp, thời gian làm việc…
17


- Thưởng thâm niên: Dựa trên mức độ gắn bó với công ty từ 3 năm trở lên sẽ có,
mức thưởng công bố vào đợt trả thưởng cuối năm.
- Thưởng lễ 30/4 và 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương Lịch: Số tiền thưởng từ
200,000 – 500,000 đồng tùy vào khả năng hoàn thành công việc, mức độ chấp hành
nội quy lao động cũng như sự đóng góp của nhân viên.
Phúc lợi, đãi ngộ:
Tất cả cán bộ nhân viên ký Hợp đồng lao động chính thức với My Way đều được
hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế phù hợp với Luật Lao động.
Cán bộ Nhân viên làm việc tại My Way được hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm và
cứ mỗi 5 năm thâm niên làm việc tại My Way nhân viên được hưởng thêm 01 ngày
phép/năm.
Mỗi quý, nhân viên sẽ được tổ chức sinh nhật theo quý và được hưởng 1 món
quà tinh thần trị giá tiền mặt hoặc món quà tương đương.
Các khoản phụ cấp,trợ cấp:
- Phụ cấp ăn giữa ca: Công ty hỗ trợ 1 hoặc 2 bữa ăn/ca, tùy theo ca làm việc.
Trong trường hợp Công ty không tổ chức bữa ăn ca thì người lao động được trả tiền
520.000 đồng/26 ngày công.
- Phụ cấp làm ca gẫy (SP): Tối đa 500.000 đồng/tháng, tùy theo số lượng ca
gẫy;
- Phụ cấp trách nhiệm: đối với từng phòng ban và vị trí như Giám đốc, trưởng
phòng, tổ trưởng, bếp trưởng...
- Trợ cấp nuôi con nhỏ, trợ cấp đi lại cho nhân viên nhà xa.
Các khoản phụ cấp, hỗ trợ khác:theo quy định của công ty tại từng thời điểm.
Nhìn chung, về hoạt động trả công của My Way đều đáp ứng được các yêu cầu
cơ bản của pháp luật về lao động. Đã tạo điều kiện cũng như xây dựng được đãi ngộ
dành cho nhân viên nhằm khuyến khích tinh thần làm việc của họ. Ngoài ra còn một số

hạn hạn chế về thời gian trả lương, hình thức trả lương. Công ty có người được trả
lương bằng tiền mặt người được trả qua chuyển khoản gây khó khăn với nhân viên nhà
xa văn phòng công ty. Trả lương chậm 1 tháng là hạn chế cho nhân viên hoàn cảnh khó
khăn.

18


2.3.9 Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động tại công ty Cổ phần thực phẩm và
dịch vụ My Way.
Năng suất lao động (NSLĐ) tại công ty trong 3 năm gần đây được thể hiện qua
bảng sau:
Bảng 2.3 Tình hình thực hiện NSLĐ của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My
Way giai đoạn 2015-2017
Đơn vị:Triệu đồng
So sánh
Chỉ tiêu

Năm
2015

Năm
2016

Doanh thu

68,902

55,23
7


Người lao
340
động
NSLĐ bình
202.65
quân

2016/2015

Năm
2017

Tuyệt
đối

52,422 (13,665)

Tương
đối %

2017/2016
Tươn
Tuyệt
g đối
đối
%

(19.83)


(2,815)

(5.10)

303

258

(37)

(10.88)

(45)

(14.85
)

182.3
0

203.19

(20)

(10.04)

21

11.46


Nguồn: phòng HCNS
Qua 3 năm có thể thấy, tổng số lao động đã giảm liên tục, doanh thu giảm và
NSLĐ cũng có xu hướng tăng giảm theo. Cụ thể là năm 2016 NSLĐ giảm 10.04% so
với 201. Tuy nhiên, sang đến năm 2017 NSLĐ lại tăng ngược trở lại, tăng 11.46% so
với 2016. Có sự thay đổi này là do công ty có áp dụng các tiến bộ công nghệ tại các
nhà hàng như sử dụng các phần mềm order, thanh toán, in hóa đơn. Bảng số liệu cho
thấy khả năng sử dụng lao động của My Way đạt hiệu quả tương đối cao, nhân viên
giảm bớt nhưng NSLĐ có sự biến động không nhiều.

19


PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ MY WAY VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ
TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

3.1 Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lựccủa công
ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way
3.1.1 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần thực phẩm
và dịch vụ My Way
Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2017 của My Way phản ánh tình
hình hoạt động kinh doanh bị trững lại. Công ty phải thu hẹp kinh doanh, cắt hoạt
động của hai nhà hàng, cắt giảm nhân lực, các chỉ số tài chính giảm.
Tuy nhiên, My Way vẫn duy trì và nâng cao được các hoạt động kinh doanh ẩm
thực của mình thông qua hệ thống nhà hàng còn lại bằng cách đưa ra các kế hoạch
tuyển chọn, đào tạo nhân lực kỹ năng nghề nghiệp cao, tạo được uy tín đối với khách
hàng.
3.1.2 Đánh giá thực trạng quản trị nhân lực của công ty Cổ phần thực phẩm và
dịch vụ My Way
Đối với hoạt động quản trị nhân lực, công ty rất quan tâm đến hoạt động của

phòng nhân sự. Công ty đã và đang hoàn thiện hơn nữa các chính sách về nhân lực như
chính sách đãi ngộ, chính sách giữ chân nhân lực… tăng các điều kiện làm việc với
mong muốn thu hút được ứng viên.
Tuy nhiên, vì một số yếu tố môi trường bên ngoài mà tỷ lệ nghỉ việc ở công ty
còn cao, nhiều nhất là ở vị trí nhân viên tại các nhà hàng, trong năm 2017 một số vị trí
cao như trưởng phòng đào tạo, marketing, kiểm soát nội bộ… đều có sự thay đổi, đặt
ra dấu hỏi lớn trong chính sách giữu chân nhân lực.
3.1.3 Một số vấn đề đặt ra đối với công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My
Way
Để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong thời gian tới công ty cần.
- Tuyển dụng đúng người, đúng việc, khoa học, linh hoạt và giúp khẳng định
tầm của My Way trong thị trường lao động.Xây dựng quy trình tuyển dụng, mở rộng
nguồn tuyển mộ nhân lực.
- Mở rộng và làm mới thường xuyên các nguồn tuyển dụng nhân lực. Xây
dựng trang tuyển dụng riêng hấp dẫn, thu hút ứng viên.
- Cải thiện thu nhập, công tác đãi ngộ cho người lao động. Tổ chức hiệu quả
hơn công tác quản trị nhân lực trong công ty.

20


- Tăng cường đầu tư đổi mới trang thiết bị phục vụ hiệu quả, tăng năng suất
lao động. Cập nhật công nghệ tiên tiến, hiện đại, nắm bắt nhu cầu, dịch vụ ngày càng
cao của khách hàng.
- Nắm bắt mong muốn, nguyện vọng và năng lực nhân viên để hoạt động quản
trị nhân lực hiệu quả hơn.
- Điều chỉnh lại hình thức trả lương và thời gian trả lương, tạo điều kiện thuận
lợi cho người lao động làm việc.
- Xác định cụ thể mục tiêu, chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn có tính
khả thi. Đồng thời, sử dụng nguồn vốn, tài sản một cách hiệu quả.

3.2 Phương hướng hoạt động của công ty Cổ phần thực phẩm và dịch vụ My
Way trong thời gian tới.
Phương hướng hoạt động kinh doanh
Trong thời gian tới, My Way đưa ra tôn chỉ, giữ vững, duy trì và nâng cao chất
lượng dịch vụ trong hệ thống nhà hàng của mình. Mở rộng thêm chuỗi nhà hàng mang
thương hiệu My Way, để có thể tiếp cận và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
Đồng thời khẳng định được vị trí của mình trong ngành dịch vụ nhà hàng. Đưa My
Way trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành dịch vụ ẩm thực.
Ngay đầu năm 2018, My Way đã định hướng cho ra mắt thêm của hàng café, 1 nhà
hàng Tàu và tiếp tục nâng cấp các thương hiệu cũ của mình. Với mong muốn thổi một
luông gió mới vào khắp hệ thống, tạo cho khách hàng cảm giác vừa quen thuộc vừa
mới mẻ.
Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực
My Way định hướng liên tục liên kết với các trường đào tạo nghề nhằm tìm kiếm
nguồn lực chất lượng để phát triển đội ngũ nhân lực kế cận cho nhà hàng. Mở rộng
quy mô đồng nghĩa với việc cần tìm kiếm thêm đội ngũ nhân vên mới, có chất lượng,
có nhu cầu gắn bó cùng sự phát triển của công ty. Thường xuyên cập nhật các chính
sách pháp luật của Nhà nước để kịp thời điều chỉnh các chính sách trả lương, trả
thưởng, bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Xây dựng thêm các chính sách nhân lực ngắn
hạn, dài hạn gắn liền với mục tiêu và chiến lược của công ty.
3.3 Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp
Định hướng 1: Nâng cao chất lương tuyển dụng nhân lực tại công ty Cổ phần
thực
phẩm và dịch vụ My Way.
Định hướng 2: Nâng cao chất lượng tuyển mộ tại công ty Cổ phần thực phẩm và
dịch vụ My Way.
Định hướng 3: Đánh giá ảnh hưởng của nhóm nhân tố công cụ lao động đến năng
suất lao động.
2122


Xem Thêm

×