Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần quản trị nguồn nhân lực m talent

MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT..............................................................................................iii
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN
NHÂN LỰC M-TALENT..............................................................................................1
1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty cổ phần quản trị nguồn nhân lực MTalent............................................................................................................................. 1
1.2. Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ máy của Công ty Cổ phần quản trị nguồn
nhân lực M-Talent...........................................................................................................1
1.2.1. Chức năng nhiệm vụ...........................................................................................1
1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy........................................................................................1
1.3. Lĩnh vực hoạt động và đặc điểm hoạt động của Công ty Cổ phần quản trị nguồn
nhân lực M-Talent .........................................................................................................2
1.3.1.Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực M-Talent......2
1.3.2.Đặc điểm hoạt động của Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực M-Talent............2
1.4. Khái quát về các nguồn lực chủ yếu của Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực
M-Talent........................................................................................................................ 2
1.4.1. Nhân lực.............................................................................................................. 2
1.4.2. Nguồn vốn công ty..............................................................................................3
1.4.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật – công nghệ...................................................................3
1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần quản trị nguồn
nhân lực M-Talent trong giai đoạn 2015 – 2017............................................................3
PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ

PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT...............................................4
2.1. Tình hình nhân lực và chức năng nhiệm vụ của khối quản trị nhân lực .................4
2.2.1.Tình hình nhân lực của khối quản trị nhân lực M-Talent......................................4
2.2.2.Chức năng nhiệm vụ của khối quản trị nhân lực...................................................4
2.1.3. Bộ máy tổ chức của khối quản trị nguồn nhân lực...............................................5
2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị
nhân lực của Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực M-Talent.................................5
2.2.1.Các nhân tố bên ngoài..........................................................................................5
2.2.2. Các nhân tố bên trong..........................................................................................6
2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân
lực M-Talent..................................................................................................................6
2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động của Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực
M-Talent ......................................................................................................................6
2.3.2. Thực trạng về tổ chức lao động và định mức lao động của Công ty Cổ phần
quản trị nguồn nhân lực M-Talent.................................................................................7
2.3.3 Thực trạng về hoạch định nhân lực của Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân
lực M-Talent ..................................................................................................................8
i


2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc của Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân
lực M-Talent................................................................................................................... 9
2.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân
lực M-Talent................................................................................................................... 9
2.3.6. Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty Cổ phần quản trị
nguồn nhân lực M-Talent...............................................................................................9
2.3.7. Thực trạng đánh giá nhân lực của Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực
M-Talent...........................................................................................................................
10
2.3.8. Thực trạng về trả công lao động của Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực
M-Talent. ....................................................................................................................10
2.3.9. Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của Công ty Cổ phần quản trị nguồn
nhân lực M-Talent........................................................................................................11
PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA
LUẬN TỐT NGHIỆP.....................................................................................................12
3.1. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần
quản trị nguồn nhân lực M-Talent................................................................................12
3.1.1. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần quản trị
nguồn nhân lực M-Talent.............................................................................................12


3.1.2. Đánh giá thực trạng quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần quản trị nguồn
nhân lực M-Talent........................................................................................................12
3.1.3. Những vấn đề đặt ra đối với Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực MTalent.13
3.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần quản
trị nguồn nhân lực M-Talent trong thời gian tới...........................................................13
3.2.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần quản trị nguồn
nhân lực M-Talent đến năm 2018................................................................................13
3.2.2. Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần quản trị
nguồn nhân lực M-Talent.............................................................................................14
3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp.................................................................14
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................15

ii


DANH MỤC VIẾT TẮT
STT
1
2
3
4
5
6

TÊN VIẾT TẮT

HĐLĐ
CBNV
QTNNL
HRBP
KA

DIỄN GIẢI
Lao động
Hợp đồng lao động
Cán bộ nhân viên
Quản trị nguồn nhân lực
Nhân sự đối tác chiến lược kinh doanh
Nhân sự quản lý

iii


PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN
NHÂN LỰC M-TALENT.
1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty cổ phần quản trị nguồn nhân
lực M-Talent.
Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MTALENT
Tên tiếng anh: M-TALENT HUMAN RESOURCES MANAGEMENT JOINT
STOCK COMPANY.
Tên viết tắt: M-TALENT
Trụ sở chính: Tầng 26, TNR Town, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, TP. Hà
Nội
Điện thoại: (024) 3 248 4678
Fax: (024) 3 248 4679
Website: https://mtalent.com.vn
Mã số thuế: 0105897877
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập
năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank
đã được tách ra và được xây dựng thành công ty tư vấn nguồn nhân lực M-Talent.
Công ty đã mạnh dạn nắm bắt cơ hội và thử thách trong hoạt động tư vấn nhân sự để
cung cấp các giải pháp nhân sự chuyên nghiệp và phù hợp nhất đối với tình hình và
môi trường kinh doanh của khách hàng.
Trải qua 5 năm hoạt động đến nay công ty đã khẳng định được vị thế của mình
trên thị trường và trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp.
1.2. Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ máy của Công ty Cổ phần
quản trị nguồn nhân lực M-Talent.
1.2.1. Chức năng nhiệm vụ
Tại M-Talent, với sự tinh thông nghề nghiệp của các chuyên gia về nhân sự, và
sự nỗ lực không ngừng, công ty mang đến cho khách hàng những dịch vụ nhân sự
chuyên nghiệp và những định hướng về hệ thống nhân sự giúp xây dựng tổ chức cạnh
tranh trên thị trường.
M-Talent cung cấp dịch vụ của mình cho các đối tác chiến lược như Ngân hàng
Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), TNG Holdings Group, một số công ty tài chính,
sản xuất và dịch vụ khác. Ngoài ra, M-Talent còn mong muốn trở thành một công ty
dẫn đầu về các hoạt động kiến tạo cũng như cung cấp các giải pháp Nhân sự chuyên
nghiệp và trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp và các định chế tài chính.
1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy
Theo giáo trình Quản trị học - Trường Đại học Thương mại về các loại hình cơ
cấu tổ chức doanh nghiệp thì sơ đồ cơ cấu bộ máy M-Talent được xây dựng theo cấu
trúc khối chức năng. (xem phụ lục 1.2)
1


Mô hình tổ chức của M-Talent đảm bảo tuân thủ các Quy định của Pháp luật hiện
hành. Cơ cấu này phù hợp với công ty vì quy mô không quá lớn cũng như đảm bảo
được tính thống nhất trong quản lý, cơ cấu gọn nhẹ , linh hoạt .Các phòng ban thực
hiện chức năng chuyên môn hóa, đi sâu từng chức năng một, qua đó tận dụng được đội
ngũ chuyên gia trong lĩnh vực quản lý. Tất cả các phòng ban phối hợp chặt chẽ với
nhau. Tuy nhiên, cơ cấu này có một nhược điểm là chức năng của người quản lý quá
nặng , dẫn đến tình trạng quá tải về công tác đối với lãnh đạo.
1.3. Lĩnh vực hoạt động và đặc điểm hoạt động của Công ty Cổ phần quản
trị nguồn nhân lực M-Talent .
1.3.1.Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực MTalent.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới
thiệu và môi giới lao động, việc làm.
- Lĩnh vực hoạt động: M-Talent cung cấp đến cho khách hàng các dịch vụ tư vấn
nhân sự chuyên nghiệp bao gồm:
+ Dịch vụ tuyển dụng
+ Dịch vụ cho thuê nhân sự
+ Dịch vụ tư vấn Chiến lược nhân sự
+ Dịch vụ Lương và Chế độ phúc lợi
+ Dịch vụ Đào tạo và Phát triển
1.3.2.Đặc điểm hoạt động của Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực M-Talent.
M-Talent hướng tới việc xây dựng một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp
nhân sự với sự chuyên nghiệp – tin cậy – thân thiện, được khách hàng ưu tiên lựa chọn
bởi đội ngũ các chuyên viên tuyển dụng được đào tạo chuyên nghiệp và có nhiều năm
kinh nghiệm trong các lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Tiêu dùng - Bán lẻ, Bất động
sản, Sản xuất, Mỏ - Địa chất... Đồng thời với việc phát triển đội ngũ nhân sự, M-Talent
cũng đã thành công trong việc xây dựng kho dữ liệu ứng viên đa dạng ngành nghề
nhằm giúp khách hàng tiếp cận đúng và hiệu quả với ứng viên mà họ đang tìm kiếm.
Chính vì thế, M-Talent luôn luôn mong muốn mang tới cho khách hàng và đối tác
những giải pháp và chiến lược nhân sự đúng đắn và hợp lý nhất trong hoạt động kinh
doanh không chỉ với cá nhân mà cả các doanh nghiệp lớn trên thị trường
1.4. Khái quát về các nguồn lực chủ yếu của Công ty Cổ phần quản trị
nguồn nhân lực M-Talent.
1.4.1. Nhân lực
Tính đến 12/2017 M-Talent có 128 CBNV (tỷ lệ nam chiếm 23.44%; nữ chiếm
76.56%). Trên 95% CBNV có trình độ đại học và trên đại học.
Số lượng nhân viên năm 2016 chênh lệch 125% so với năm 2015; năm 2017, số
lượng nhân viên chênh lệch 128% so với năm 2016 và chênh lệch 160% so với năm
2015. (xem phụ lục 1.4.1)
2


1.4.2. Nguồn vốn công ty
Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực M-Talent có tổng số vốn điều lệ là
15.555 tỷ đồng. Được thành lập từ năm 2012 và không ngừng phát triển theo thời gian,
tổng tài sản của công ty cũng không ngừng tăng lên. (xem phụ lục 1.4.2)
1.4.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật – công nghệ
M-Talent luôn luôn cải tiến cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ hiện đại-hợp lý-kịp
thời để mang lại cho cán bộ nhân viên được làm việc trong môi trường thoải mái và
tiện lợi nhất có thể, đồng thời còn thể hiện được sự chuyên nghiệp trong các bố trí, sắp
đặt các thiết bị, phòng ban. Cơ sở vật chất bao gồm: phòng phỏng vấn ứng viên, họp
nội bộ, khu văn phòng làm việc của cán bộ nhân viên,khu nhà ăn và phòng pantry.
Công ty còn sử dụng công nghệ ID User vân tay để chấm công cho cán bộ nhân viên
đồng thời có thể kiểm soát chặt chẽ an ninh ở các cửa ra vào trong công ty nhằm giảm
thiểu rủi ro xảy ra.
Các cán bộ nhân viên được trang bị đầy đủ : máy tính, văn phòng phẩm, ghế, vị
trí ngồi, line điện thoại, internet, thẻ xe, thẻ nhân viên,các phần mềm hỗ trợ, thẻ lương,
thẻ bảo hiểm...Xung quanh nơi làm việc, các thiết bị khác cũng được bố trí hợp lý như
máy photo, máy scan,…để hỗ trợ tốt các công việc của cán bộ nhân viên trong công ty.
1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần
quản trị nguồn nhân lực M-Talent trong giai đoạn 2015 – 2017.
Với những nỗ lực không ngừng và cải tiến thường xuyên, tình hình sản xuất kinh
doanh của công ty cũng dần đi lên. Doanh thu của M-Talent năm 2017 tăng 112.40%
so với năm 2016 và doanh thu 2016 cũng tăng 111.06% so với năm 2015.
Như kết quả này là nền tảng vững chắc về tiềm lực, góp phần đưa M-Talent phát
triển nhanh hơn và bền vững hơn trong những năm tiếp theo (xem phụ lục 1.5)

3


PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT.
2.1. Tình hình nhân lực và chức năng nhiệm vụ của khối quản trị nhân lực .
2.2.1.Tình hình nhân lực của khối quản trị nhân lực M-Talent
Đội ngũ nhân sự của M-Talent là những nhân viên được đào tạo từ các trường đại
học uy tín như: Kinh tế Quốc dân, Học Viện Ngân Hàng, Học viện Tài Chính, Đại học
Ngoại Thương… Những năm gần đây, phòng HRBP đã tăng nhân sự có trình độ cao và
giàu kinh nghiệm nhằm đáp ứng khối lượng công việc gia tăng do chiến lược đẩy
mạnh phát triển kinh doanh của công ty qua các năm .
(xem phụ lục 2.1)
2.2.2.Chức năng nhiệm vụ của khối quản trị nhân lực
2.1.2.1.Chức năng
- Thống kê nhu cầu nhân sự tại các phòng ban, xem xét nhân lực cho phù hợp với
quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Xác định nguồn tuyển dụng, tiếp nhận sàng lọc và xử lý hồ sơ ứng viên, lập
danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn và thông báo tuyển dụng, tiến hành phỏng vấn
ứng viên.
- Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các sáng kiến, ý tưởng; tham mưu giúp việc
trong công tác quản trị nhân lực bao gồm cơ cấu tổ chức, tuyển dụng, đào tạo, lương
và phúc lợi với ban lãnh đạo nhằm phát triển quy mô và nâng cao chất lượng lao động
theo mục tiêu chiến lược kinh doanh của M-Talent.
- Tổ chức các hoạt động nhằm rà soát, đánh giá và cải thiện chất lượng lao động
và hiệu suất của công ty.
- Xây dựng và quản lý các chiến lược nhân sự về tiến độ, chất lượng, hiệu quả để
đạt được mục tiêu của công ty đề ra..
2.1.2.2.Nhiệm vụ
 Quản lý hoạt động
- Đánh giá thái độ nhân viên trước , trong và sau khi làm việc
- Truyền đạt văn hóa tổ chức đến nhân viên
- Truyền đạt chính sách và quy trình đến nhân viên
- Đảm bảo các chương trình nhân sự phù hợp với văn hóa công ty
- Khuyến khích nhân viên đề xuất các sáng kiến , ý tưởng về nhân lực
- Theo dõi , giám sát hành vi ứng xử của nhân viên sát sao nhưng vẫn tạo được
sự thoải mái cho nhân viên.
 Phản ứng khẩn cấp
- Chuẩn bị các tình huống khác nhau để kịp thời ứng phó với những tình huống
khẩn cấp.
- Phản ứng nhanh chóng với các khiếu nại/các câu hỏi của các cấp quản lý
- Đáp ứng đúng và kịp thời nhu cầu của CBNV
4


 Đối tác chiến lược
- Điều chỉnh chiến lược nhân sự đáp ứng nhu cầu thay đổi
- Phát triển hệ thống lãnh đạo kế thừa
- Nhận diện những thước đo nhân sự quan trọng
- Nhận diện chiến lược kinh doanh mới
- Nhận diện những vấn đề về con người trước khi ảnh hưởng đến công ty
- Ưu tiên những nhu cầu liên quan đến nhân sự
- Tái cấu trúc theo các mục tiêu các chiến lược
- Thấu hiểu nhu cầu của nhân tài đối với công ty
 Người hòa giải
- Giải quyết mâu thuẫn , rắc rối trong công ty
- Ứng phó nhanh chóng và kịp thời với những nhu cầu thay đổi của công ty và
trên thị trường.
- Giải quyết những vấn đề chính trị nội bộ trong việc triển khai các kế hoạch hoạt
động.
2.1.3. Bộ máy tổ chức của khối quản trị nguồn nhân lực
-HRBP (Human Resource Business Partner): Nhân sự đối tác chiến lược kinh
doanh . Bộ phận nhân sự này đứng cao hẳn lên vượt tầm và đứng bên cạnh bộ phận
hoạch định chiến lược để có thể nhìn rõ từng chức năng trong công ty và mối liên hệ
các chức năng với nhau trong tổng thể tạo sự thành công bền vững của công ty theo
thời gian.
-KA (Key Account ): vị trí quản lý bộ phận Account trong công ty. Họ sẽ chịu
trách nhiệm khi có bất kì vấn đề gì xảy ra trong quá trình tìm kiếm và hoạt động của
công ty. (Xem phụ lục 2.1.3)
2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động
quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực M-Talent.
2.2.1.Các nhân tố bên ngoài
Lực lượng lao động trong ngành: Triển vọng việc làm của ngành nhân sự rất
phong phú hiện nay, đặc biệt là đối tượng sinh viên trẻ, tiềm năng. Xu hướng theo học
ngành này đã tăng lên rất nhiều, M-Talent cần đưa ra chính sách nhân sự hợp lý để thu
hút đội ngũ nhân lực trẻ, chất lượng, có kế hoạch đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ để
tăng lợi thế cạnh tranh trên lĩnh vực nhân sự.
Chính trị, pháp luật: M-Talent phải cập nhật thông tin, quyết định mới nhất của
Quốc hội để nắm bắt kịp thời những thay đổi, sửa đổi, thay mới trên văn bản, quyết
định, các chính sách, bộ luật lao động, các quy định của nhà nước về quản lý LĐ để
giải quyết các vấn đề tiền lương, bảo hiểm, hợp đồng phù hợp với pháp luật.
5


Ngoài ra còn có một số yếu tố bên ngoài như như khoa học kỹ thuật, khách
hàng… cũng ảnh hưởng tới hoạt động quản trị nhân lực của M-Talent.
2.2.2. Các nhân tố bên trong
Sứ mạng, mục tiêu, chiến lược của công ty: Căn cứ vào sứ mạng, mục tiêu và
chiến lược của công ty mà bộ phận quản trị nhân lực xây dựng lên các kế hoạch và
chương trình nhân sự đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng của công ty. Ví dụ
với mục tiêu “Trở thành công ty dẫn đầu về các hoạt động kiến tạo cũng như cung cấp
các giải pháp Nhân sự”, M-Talent cần đặt ra nhiệm vụ cho Khối Quản trị nguồn nhân
lực như: nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực cả về kỹ năng, nghiệp vụ, phẩm chất và
tư tưởng để phục vụ tốt cho chiến lược, mục tiêu của công ty.
Trình độ nhân lực: Hiện nay, M-Talent có đội ngũ CBNV có trình độ từ LĐ phổ
thông trở lên. Từng vị trí công việc có mô tả và nhu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ
năng và kinh nghiệm khác nhau. Vấn đề đặt ra với khối QTNNL là cần phải xác định
được các nhu cầu này một cách rõ ràng, cụ thể nhằm thỏa mãn cao nhất để có thể duy
trì đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho công ty.
Ngoài ra, các nhân tố môi trường bên trong công ty cũng tác động đến hoạt động
quản trị nhân lực như bầu không khí trong môi trường làm việc của M-Talent tạo cảm
giác thoải mái, vui vẻ cho CBNV làm việc đạt năng suất cao.
2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần quản trị
nguồn nhân lực M-Talent.
2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động của Công ty Cổ phần quản trị nguồn
nhân lực M-Talent.
M-Talent có hoạt động tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách
nhân sự cho nhân viên của công ty. Có tổ chức công đoàn - đại diện cho người lao
động, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động. Chăm lo cho an sinh xã
hội của cán bộ nhân viên (Hiếu, Hỷ, Sinh nhật, Lễ Tết, Khám sức khỏe, nghỉ mát).
Hướng dẫn, vận động ký lại hợp đồng lao động của M-Talent với người lao động đảm
bảo đúng quy định, hòa nhập văn hóa - Xây dựng Văn hóa M-Talent. Tiến hành nhiều
hoạt động như: tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho các CBNV, mừng ngày Phụ nữ Việt
Nam 20/10, Quốc tế Phụ nữ 08/03, tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và tích
cực phát động thi đua hình ảnh giữa các phòng ban…. Ngoài ra còn các hoạt động văn
hoá văn nghệ thể thao (bóng đá, guitar… ).Cùng với tổ chức công đoàn, đội ngũ nhân
sự cấp cao có chức năng tham mưu tư vấn và đề xuất những vấn đề liên quan đến hoạt
động nhân sự, đã tổ chức các các phiên họp định kỳ đối với các vấn đề liên quan đến
các chính sách chế độ, đãi ngộ, lương thưởng… Tất cả những người lao động làm
6


việc tại M-Talent được ký hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động được kí ở M-Talent
gồm: HĐ thử việc 2 tháng, HĐ học việc dưới 2 -3 tháng, HĐLĐ xác định thời hạn 1
hoặc 2 năm và HĐLĐ không xác định thời hạn.
Do quan hệ lao động được thực hiện tốt nên tranh chấp lao động rất ít xảy ra.
2.3.2. Thực trạng về tổ chức lao động và định mức lao động của Công ty Cổ
phần quản trị nguồn nhân lực M-Talent.
Tổ chức lao động:
Người lao động được tuyển vào làm việc tại M-Talent được các phòng ban tiếp
nhận, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, phù hợp với năng lực chuyên môn của
người lao động; được hướng dẫn nội quy lao động M-Talent; Được phổ biến quy chế
làm việc, thời gian làm việc và các quy định khác liên quan tới quyền lợi, trách nhiệm
của CBNV. Thời gian làm việc đối với CBNV của M-Talent: Từ 8h30 – 17h30’(bao
gồm cả thời gian nghỉ trưa) từ thứ hai đến thứ sáu. Ngoài ra, cán bộ nhân viên có thể
làm tăng ca vào sáng thứ bảy đầu tiên và thứ ba trong tháng với thời gian làm việc từ
8h30’ – 11h30’.
Nghỉ giữa trưa từ 11h30 (12h00) – 13h00: thời gian ngắn, nên cán bộ nhân viên
thường nghỉ trưa ngay tại bàn làm việc, M-Talent chưa sắp xếp phòng nghỉ trưa cho
các cán bộ nhân viên.
Mỗi CBNV được trang bị bàn làm việc, máy tính và dụng cụ, thiết bị cần thiết
cho công việc. Nhân viên trong một phòng được bố trí bàn làm việc gần nhau để hỗ trợ
và thuận tiện trao đổi, giúp đỡ nhau trong công việc. Ngoài ra, công ty cũng cho phép
CBNV thoải mái trang trí bàn làm việc nhằm tạo hứng khởi trong công việc và thư
giãn tinh thần của nhân viên.
Định mức lao động: M-Talent tiến hành định mức lao động cho từng công việc,
bộ phận khác nhau. Mỗi CBNV của M-Talent được giao chỉ tiêu tùy thời gian đối với mỗi
công việc. Và lấy đó là cơ sở để thực hiện cơ chế khoán tiền lương hằng tháng cũng như
xét thi đua khen thưởng hằng năm, tạo động lực làm việc cho CBNV ở M-Talent.
Ví dụ , đối với hoạt động tuyển dụng, định mức thời gian lao động là lượng tiêu
hao thời gian được quy định để một chuyên viên hoặc một nhóm chuyên viên hoàn
thành công việc tuyển thành công một số lượng ứng viên nhất định đã được giao. Mức
thời gian được sử dụng khi hoàn thành một đợt tuyển dụng được tính theo tháng. Mức
thời gian được sử dụng khi hoàn thành công tác đăng tuyển được tính theo ngày.

7


2.3.3 Thực trạng về hoạch định nhân lực của Công ty Cổ phần quản trị nguồn
nhân lực M-Talent .
Công tác hoạch định nhân lực tại M-Talent được xây dựng kế hoạch dựa trên
mục tiêu, chiến lược của công ty trong năm, kết hợp với ban lãnh đạo, bộ phận đưa ra
số lượng nhân lực cần thiết để thực hiện mục tiêu của từng bộ phận và của toàn công
ty. Phòng HRBP sẽ có nhiệm vụ thực thi các chiến lược, chính sách nhân lực của ban
lãnh đạo bằng việc xây dựng các kế hoạch nhân lực dựa theo chiến lược và chính sách
đã đề ra.
(xem phụ lục 2.3.3)

8


2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc của Công ty Cổ phần quản trị nguồn
nhân lực M-Talent.
Khối Quản trị nguồn nhân lực của M-Talent có bộ phận chuyên trách về phân
tích công việc, tham gia xây dựng và quản lý hệ thống mô tả công việc của công ty,
thiết kế bản tiêu chuẩn công việc phù hợp với từng vị trí. Các vị trí công việc của Mtalent đều có bản mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc rõ ràng, chi tiết và được nhóm
phân tích công việc thường xuyên cập nhật kiểm tra, xem xét và bổ sung. Kết hợp với
bộ phận tuyển dụng trong công tác tuyển dụng nhân lực, nhằm lựa chọn được người
phù hợp với công việc yêu cầu. (xem phụ lục 2.3.4.1 & 2.3.4.2)
2.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần quản trị
nguồn nhân lực M-Talent.
Nhu cầu tuyển dụng của M-Talent được lập kế hoạch hàng năm và sử dụng 2
nguồn tuyển dụng : nguồn tuyển dụng bên ngoài và nguồn tuyển dụng bên trong.
+ Với nguồn tuyển dụng bên ngoài: M-Talent đăng tuyển trực tiếp ở một số
website:

http://jobs.mtalent.com.vn,

Timviecnhanh.com,

fanpage

Facebook:

https://www.facebook.com/Mtalent.com.vn… ngoài ra còn gọi điện trực tiếp đến các
ứng viên tiềm năng mời họ gửi hồ sơ hoặc thông qua nguồn offline là các sự kiện của
trường đại học, ngày hội việc làm hoặc do sự giới thiệu sinh viên của các trường đại
học.
+ Với nguồn bên trong: Dựa theo sự giới thiệu và đề bạt của CBNV trong công ty
cán bộ tuyển dụng sẽ có được danh sách các ứng viên hội tụ những tiêu chuẩn sát với
thực tế mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc từ đó những ứng viên phù hợp nhất
được lựa chọn một cách nhanh chóng hoặc qua sự giới thiệu của bạn bè, nhân viên
trong công ty, gửi mail đến các nhân viên về thông tin tuyển dụng… Với quy trình
tuyển dụng trên, M-Talent tiến hành tuyển dụng công khai, khách quan nên chất lượng
nhân viên tương đối được đảm bảo. (xem phụ lục 2.3.5)
2.3.6. Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty Cổ phần
quản trị nguồn nhân lực M-Talent.
Hiện tại, M-Talent tiếp tục triển khai sáng kiến chiến lược liên quan đến việc xây
dựng khung năng lực và chương trình đào tạo cho các chức danh .
Căn cứ nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh
và chiến chiến lược phát triển của công ty, phát huy những kết quả đã đạt được, MTalent đã chủ động lập kế hoạch đào tạo với nội dung, chương trình cụ thể, phù hợp
với từng đối tượng, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ trước mắt, nhanh chóng ổn định cơ cấu
tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời đáp ứng mục tiêu đưa M-Talent trở
9


thành công ty dẫn đầu về các hoạt động kiến tạo cũng như cung cấp các giải pháp
Nhân sự. (xem phụ lục 2.3.6)
2.3.7. Thực trạng đánh giá nhân lực của Công ty Cổ phần quản trị nguồn
nhân lực M-Talent.
M-Talent có bộ phận chuyên trách tiến hành xây dựng kế hoạch đánh giá hiệu
quả làm việc cho CBNV; thực hiện đánh giá CBNV theo chu kỳ: 2 lần/năm, vào cuối
tháng 06 và tháng 12 hàng năm.
Đối tượng đánh giá là CBNV cả nhân viên trong thời gian thử việc (nhằm xem xét
khả năng nắm bắt công việc và hội nhập vào văn hóa làm việc tại đơn vị, từ đó Lãnh
đạo trực tiếp sẽ đề xuất ký HĐLĐ theo quy định) và nhân viên đã ký hợp đồng chính
thức; Có thời gian làm việc từ đủ 3 tháng trở lên trong kỳ đánh giá.
Kết quả đánh giá hàng năm dùng để: Cung cấp thông tin đầu vào cho các quyết
định nhân sự: Bố trí lao động; Quyết định lương, thưởng, đãi ngộ; Quyết định về đề
bạt, thăng chức/giáng chức, bổ nhiệm/miễn nhiệm; Kế hoạch đào tạo; …
Đối với các vị trí kinh doanh, việc đánh giá dựa trên KPI có thể được tiến hành
định kỳ theo quý hoặc 06 tháng/lần. (xem phụ lục 2.3.7)
2.3.8. Thực trạng về trả công lao động của Công ty Cổ phần quản trị nguồn
nhân lực M-Talent.
Về tiền lương:
 Nguyên tắc thanh toán lương hằng tháng:
- Ngày công làm việc của CBNV được tính từ ngày 26 tháng này đến 25 tháng sau.
- Ngày trả lương là cuối cùng của tháng. Nếu trùng vào ngày nghỉ theo các quy
định của M –Talent và Pháp luật, ngày trả lương sẽ là ngày làm việc trước liền kề.
- Tiền lương được trả qua Tài khoản lương của CBNV.
- Hằng tháng, sau khi nhận được lương, CBNV sẽ nhận được “Thông báo chi tiết
tiền lương tháng” qua outlook làm việc của từng cá nhân.
 Điều chỉnh lương/cấp bậc hằng năm
- Thời gian: Tháng 04 hằng năm.
- Điều kiện xem xét điều chỉnh lương định kỳ
+ Có giao kết HĐLĐ từ 12 tháng trở lên.
+ Không vi phạm Pháp luật, Nội quy Lao động quy định của M-Talent hay các
thỏa thuận trong HĐLĐ.
+ Có thành tích thực hiện công việc trong kỳ đánh giá đủ điều kiện.
+ Thời gian giữ mức lương hiện tại đủ dài theo quy định M-Talent.
Về phúc lợi: Ngoài những chính sách phúc lợi được hưởng theo Luật lao động,
10


vào những dịp lễ (Tết Nguyên đán, 30/4, 2/9…) M-Talent còn thưởng định kỳ cho
CBNVtrong công ty.
2.3.9. Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của Công ty Cổ phần quản trị
nguồn nhân lực M-Talent.
Năng suất lao động của công ty có xu hướng giảm nhẹ từ năm 2015-2017 tuy
nhiên không quá cáo. Nhìn chung hiệu quả sử dụng lao động của công ty ở mức tương
đối. Lao động không bị rơi vào tình trạng dư thừa hay thiếu hụt nhân lực.
(Xem phụ lục 2.3.9)

11


PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC M-TALENT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ
TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP.
3.1. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Công
ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực M-Talent.
3.1.1. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần quản
trị nguồn nhân lực M-Talent.
Công ty đã có chiến lược kinh doanh thông minh là chú trọng phát triển dịch vụ
trọng tâm mũi nhọn với dịch vụ tuyển dụng và rất thành công trong việc xây dựng kho
dữ liệu ứng viên đa dạng ngành nghề với 5,000 ứng viên cấp quản lý và cấp cao trong
hệ thống dữ liệu được bảo mật và 70,000 ứng viên khác trên hệ thống trực tuyến từ đó
nâng cao vị thế của mình trên thị trường lao động và thu hút được nhiều hợp đồng kinh
doanh từ những đối tác khách hàng có quy mô lớn là TNG Holdings Group, Tập đoàn
phát triển Việt Nam (VID), Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank), một số công ty tài
chính, sản xuất và dịch vụ khác.
Kết quả hoạt động kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực trong 3 năm gần
đây.
Tuy nhiên ,công ty vẫn còn tồn tại tình trạng phát sinh một số chi phí không cần
thiết và khối lượng công việc gia tăng đột ngột khiến cho CBNV phải chịu áp lực cao
trong công việc.
3.1.2. Đánh giá thực trạng quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần quản trị
nguồn nhân lực M-Talent.
3.1.2.1. Về tuyển dụng nhân lực
Quy trình tuyển dụng của M-Talent: Gồm 5 bước rõ ràng, việc tuyển dụng được
thực hiện công bằng, công khai, các thông tin tuyển dụng được thông báo chi tiết trên
các phương tiện thông tin đại chúng, website…, đảm bảo tính khách quan trong việc ra
đề thi, chấm thi, tạo ấn tượng tốt cho các ứng viên khi tham gia thi tuyển. Bên cạnh đó,
các bước trong quy trình tuyển dụng chưa được nghiên cứu chuyên sâu, việc quản lý
dữ liệu và đánh giá hồ sơ thi tuyển chưa thực sự hiệu quả, nên việc tuyển dụng mất
nhiều thời gian, tốn chi phí tổ chức tuyển dụng và chi phí trong việc đào tạo lại nhân
viên sau tuyển dụng.
Khả năng thu hút ứng viên đã được M-Talent quan tâm và đã thu hút được đông
đảo ứng viên chất lượng cao ứng tuyển đáp ứng yêu cầu của công việc. Tuy nhiên,
nguồn ứng viên còn chưa được M-Talent khai thác rộng. Tỷ lệ ứng viên phù hợp sau
tuyển dụng tại M-Talent còn chưa cao. M-Talent đã và đang tiếp tục hoàn thiện quy
trình tuyển dụng, chính sách nhân lực, nâng cao yếu tố con người là một trong yếu tố
quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của công ty trong hiện tại và tương lai.

12


3.1.2.2. Hoạch định nhân lực
Công tác hoạch định nhân lực của M-Talent chưa dự báo được nguồn nhân lực
theo chiến lược, mục tiêu dài hạn trong tương lai, chỉ hạn chế trong ngắn hạn.
3.1.2.3. Đào tạo nhân lực
M-Talent đã cố gắng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tổ chức đào tạo
thường xuyên cho nhân viên mới và cho nhân viên được cử đi học nâng cao. Kết quả
đánh giá sau đào tạo: có tới hơn 80% nhân viên sau khi được đi đào tạo đã làm bắt
nhịp nhanh chóng với công việc và đạt kết quả làm việc khá tốt.
Tuy nhiên, chương trình đào tạo có nội dung chưa chuyên sâu. Quy mô đào tạo
còn hạn chế. Một số chương trình đào tạo nhân lực của công ty còn chồng chéo, không
xác định rõ tiêu đào tạo gây lãng phí ngân sách. Đồng thời, xác định việc nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo là rất quan trọng, M-Talent đã và đang
xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn cho CBNV làm việc tại công ty. Đẩy mạnh chất
lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới.
3.1.3. Những vấn đề đặt ra đối với Công ty Cổ phần quản trị nguồn nhân lực
M-Talent.
Dựa vào kết quả kinh doanh 2017 của M-Talent, mục tiêu chiến lược đầy tham
vọng của M-Talent là trở thành công ty dẫn đầu về các hoạt động kiến tạo cũng như
cung cấp các giải pháp Nhân sự. M-Talent cần triển khai các dự án chuyển đổi, các
sáng kiến và giải pháp thúc đẩy các hoạt động nhân sự, trong đó đặc biệt chú trọng đến
việc tái cấu trúc tổ chức và quản trị nhân sự.
Mặc dù đã chú trọng đầu tư cho công tác tuyển dụng nhân lực nhưng hiệu quả
mang lại chưa thực sự cao. Do đó cần nghiên cứu hoàn thiện để nâng cao quy trình
tuyển dụng nhân lực cho M-Talent và cần chú trọng nghiên cứu sâu hơn và có chính
sách đầu tư vào công tác tuyển dụng nhân lực để tuyển được nhân lực có chất lượng,
giảm chi phí tuyển dụng góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược.
Với số lượng CBNV tăng dần, M-Talent cần nghiên cứu hoàn thiện để nâng cao
hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực.
3.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Công ty
Cổ phần quản trị nguồn nhân lực M-Talent trong thời gian tới.
3.2.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần quản trị
nguồn nhân lực M-Talent đến năm 2018
- Cập nhật và nâng cao kho dữ liệu ứng viên chất lượng cao, phát triển nhanh
chóng giúp khách hàng tiếp cận và tìm kiếm được ứng viên đúng theo yêu cầu trong
thời gian ngắn nhất.
- Cùng với dịch vụ Tuyển dụng thì các dịch vụ Cung ứng Nhân lực khác cũng sẽ
được từng bước hoàn thiện với việc phát triển, quản lý và cho thuê đội ngũ 1500 nhân
viên bán hàng cho Ngân hàng Maritime Bank.
- Phân tích dữ liệu kinh doanh hoạt động của công ty thường xuyên.

13


- Xây dựng được một hình ảnh tốt đẹp trong mắt mọi người, tạo nên lợi thế trong
các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, công chúng và ngay cả với đối thủ
cạnh tranh.
- Ngoài nhân sự tài chính, M-Talent trong thời gian tới sẽ đưa ra các dịch vụ liên
quan đến cho thuê nhân sự kỹ thuật nhằm đáp ứng các nhu cầu lớn trên thị trường
doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam trong những năm tới.
3.2.2. Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần quản
trị nguồn nhân lực M-Talent.
Tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy trình tuyển dụng nhằm sàng lọc
để có được các ứng viên tốt nhất, phù hợp nhất cho các vị trí từ lãnh đạo, quản lý đến
các vị trí chuyên viên, nhân viên trên toàn hệ thống vừa đáp ứng được chiến lược kinh
doanh đồng thời nhằm tìm kiếm, thu hút và gìn giữ nhân tài của tổ chức;
Đẩy mạnh công tác tuyển mộ nhân lực chất lượng cao cho công ty. Thu hút nhiều
nhân sự cấp cao là các chuyên gia, quản lý cao cấp từ các tổ chức quốc tế.
Nâng cao chất lượng của buổi phỏng vấn ứng viên, nhằm lựa chọn được những
ứng viên xuất sắc, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.
Kiểm tra mức độ hài lòng và tính tuân thủ quy trình của nhân viên thông qua các
trung tâm và phòng ban như: Trung tâm Dịch vụ đối tác nhân sự; Trung tâm Chiến
lược nhân sự; Trung tâm Đào tạo phát triển; Trung tâm Dịch vụ thanh toán lương và
phúc lợi; Trung tâm Quản trị vận hành; Phòng kinh doanh…
3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp
Định hướng 1: Nghiên cứu quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần
quản trị nguồn nhân lực M-Talent.
Định hướng 2: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần
quản trị nguồn nhân lực M-Talent.
Định hướng 3: Hoàn thiện công tác đánh giá tại Công ty Cổ phần quản trị nguồn
nhân lực M-Talent.

14


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. jobs.mtalent.com.vn
2. mtalent.com.vn
3. https://www.msb.com.vn
4. PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân và ThS.Nguyễn Vân Điềm (2012), Quản trị nhân
lực, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
5. Vũ Thuỳ Dương, Hoàng Văn Hải đồng (2005) , Giáo trình quản trị nhân lực
6. Báo cáo của các anh chị khóa trên.

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×