Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

Báo cáo thực tập Quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông AdsBNC việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (245.44 KB, 32 trang )

LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế Việt Nam hiện nay có rất nhiều sự biến động mạnh mẽ của môi
trường kinh doanh và cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, với xu hướng tòan
cầu hóa, sự xâm nhập của công ty đa quốc gia. Các sức ép trên đòi hỏi mỗi nhà quản
trị phải có những chiến lược về quản trị con người. Bởi vì con người là chủ thể sáng
tạo ra các của cải vật chất, là chìa khóa thành công của mỗi tổ chức, doanh nghiệp,
ngoài các yếu tố về tài chính, cơ sở vật chất, tài sản vô hình, công nghệ. Vì vậy công
tác quản trị nhân lực thì có thể nói là một trong các yếu tố quan trọng nhất góp phần
phát triển bền vững, là năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty.
Nhận được tầm quan trọng của yếu tố con người trong cơ cấu tổ chức nhân sự
Công ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam đã không ngừng
đầu tư, thu hút người tài. Tuy nhiên trong thực tế nguồn nhân lực chưa thực sự đáp
ứng yêu cầu của công ty. Để tìm hiểu sâu hơn em đã liên hệ và tiến hành thực tập
nghiên cứu tình hình hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần công
nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam. Qua đó giúp em tích lũy thêm được kinh
nghiệm thực tế cho bản thân, và là cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ của trường,
của khoa giao.
Trong phạm vi bài báo cáo tổng hợp của mình, em xin phép được trình bày tổng
quan hoạt động quản trị nhân lực tại công ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông
AdsBNC Việt Nam trong ba năm từ 2015-2017 với nội dung 3 phần như sau:
Phần 1: Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông
AdsBNC Việt Nam.
Phần 2: Tình hình hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Công
nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam.
Phần 3: Một số vấn đề cấp thiết cần giải quyết của Công
ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam và
định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp.

iMỤC LỤC

ii


DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam....................2
Bảng 1.1: Cơ cấu Nhân lực của Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam trong
giai đoạn 2015 - 2017..................................................................................................................................3
Bảng 1.2: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam giai
đoạn 2015 -2017.........................................................................................................................................4
Bảng 1.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt
Nam trong giai đoạn 2015 – 2017..............................................................................................................4
Bảng 2.1: Cơ cấu nhân lực Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần công nghệ và truyền
thôngAdsBNC Việt Nam..............................................................................................................................6
Bảng 2.2: Bảng chất lượng nhân lực phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ và
truyền thông AdsBNC Việt Nam..................................................................................................................7
Sơ đồ 1.2. Cơ cấu tổ chức Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty AdsBNC Việt Nam...............................8
Bảng 2.3: Bố trí sắp xếp lao động ở Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông AdsBNC giai đoạn
2015 – 2017...............................................................................................................................................11
Bảng 2.4. Bảng Số liệu về kế hoạch hoạch định nhân lực của Công ty Cổ phần công nghệ và truyền
thông AdsBNC Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017.......................................................................................12
Sơ đồ 2.1 : Quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần công nghệ AdsBNC Việt Nam...........................13
Bảng 2.5: Kết quả tuyển dụng nhân lực thêm của Công ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông AdsBNC
Việt Nam....................................................................................................................................................13
Bảng2.6: Mức chi phí chi cho tuyển dụng của Công ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông AdsBNC
Việt Nam giai đoạn năm 2015-2017.........................................................................................................13
Bảng 2.7: Số lượng nhân lực được đào tạo của Công ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông AdsBNC
Việt Nam....................................................................................................................................................14

Bảng 2.8: Mức Chi phí đào tạo và phát triển của Công ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông AdsBNC
Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017...............................................................................................................14
Bảng 2.9: Bảng Tiêu chuẩn đánh giá nhân lực của Công ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông
AdsBNC Việt Nam......................................................................................................................................15
Bảng 2.10. Hiệu quả sử dụng lao động của Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông AdsBNC giai
đoạn 2015 – 2017......................................................................................................................................17

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

iii


-AdsBNC: Công ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam.
- NLĐ: Người lao động.
- NSDLĐ: Người sử dụng lao động.
- BHXH: Bảo hiểm xã hội
- BHYT: Bảo hiểm y tế
- HĐLĐ: Hợp Đồng Lao Động
- HCNS: Hành chính nhân sự
- LN: Lợi nhuận

iv


PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
VÀ TRUYỀN THÔNG ADSBNC VIỆT NAM.
1.1 Sự hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần công nghệ và truyền
thông AdsBNC Việt Nam.
Tên Công ty: Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam.
Trụ sở chính: Số 170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Website: www.adsbnc.vn / Email: info@adsbnc.vn
AdsBNC Việt Nam được thành lập năm 2014, với sứ mệnh mang đến cho các
doanh nghiệp giải pháp Marketing tổng thể. Trải qua 3 năm hình thành và phát triển,
Công ty đã không ngừng vững mạnh, đưa ra được các giải pháp Marketing toàn
diện hiệu quả và mở rộng quy mô kinh doanh với 2 trụ sở tại Hà Nội và Thành Phố
Hồ Chí Minh. AdsBNC đang dần trở thành tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam
và là một trong năm đối tác cao cấp của Google cùng các doanh nghiệp lớn nhỏ
trong và ngoài nước.
1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần công
nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam.
1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ.
• Chức năng:
Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam cung cấp các
giải pháp Marketing tổng thể bao gồm cả lĩnh vực online và offline. AdsBNC đã góp
phần giúp doanh nghiệp mang thương hiệu của mình đến gần với khách hàng. Thông
qua đó thúc đẩy phát triển nền kinh tế, đảm bảo doanh thu và tăng mức đóng góp ngân
sách cho Nhà nước.
• Nhiệm vụ:
- Cung cấp các giải pháp Marketing hiệu quả nhất đến khách hàng là các doanh
nghiệp và dịch vụ tư vấn hiệu quả, tạo mối quan hệ và uy tín với khách hàng.
- Xây dựng bộ máy nhân sự chất lượng, tổ chức bộ máy kinh doanh hiệu quả.
- Luôn học hỏi và thích nghi với những cái mới để góp phần mang lại sự phát
triển cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế của đất nước nói chung.

1


1.2.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức.
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông AdsBNC
Việt Nam.

BAN GIÁM ĐỐC

Hệ thống kỹ
thuật

Hệ thống
kinh doanh

Hệ thống
chức năng
khác

Phòng PR
truyền thông

Phòng
Marketing

Phòng Kế toán
– Tổng hợp

Phòng
web/seo

Phòng Kinh
doanh

Phòng Dự
án


Bộ phận chăm
sóc khách hàng

Phòng HC –
Nhân sự

Nguồn: Phòng Hành chính - Nhân sự
Công ty Cổ phần công nghệ và Truyền thông AdsBNC Việt Nam có cơ cấu tổ
chức bộ máy theo chức năng,với mỗi chức năng sẽ là các phòng ban khác nhau liên kết
với nhau để thực hiện chức năng đó. Cơ cấu tổ chức này hoàn toàn phù hợp với đặc
điểm hoạt động và quy mô nhân sự của Công ty, giúp công việc được thực hiện hiệu
quả và có sự liên kết chặt chẽ.
1.3 Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của Công ty Cổ phần công nghệ và
truyền thông AdsBNC Việt Nam.
1.2.1 Lĩnh vực hoạt động.
Công ty AdsBNC kinh doanh theo lĩnh vực sản phẩm dịch vụ theo các nhóm giải
pháp marketing, lĩnh vực trọng yếu chính là cung cấp các giải pháp Marketing truyền
thông.
- Nhóm giải pháp marketing truyền thông: Facebook Ads, Zalo Ads, Youtube
Chanel, Email Marketing, Nhận diện thương hiệu.
- Nhóm giải pháp marketing thị trường: Nghiên cứu thị trường, Cung cấp data
khách hàng tiềm năng, Nhận diện đối thủ cạnh tranh.
- Nhóm giải pháp marketing nội bộ: Tổ chức sự kiện truyền thông, Cung cấp tạp
chí nội bộ.

2


1.3.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh.
- Là doanh nghiệp tư nhân có vốn điều lệ từ các cá nhân trong doanh nghiệp,

hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, có tư cách pháp nhân đầy đủ.
- Tuân thủ hoàn toàn theo quy định của Pháp luật về Công ty Cổ phần, có con
dấu riêng theo Quy định của Nhà nước.
- Kinh doanh trong lĩnh vực đặc thù về các giải pháp Marketing.
1.4 Khái quát về các nguồn lực chủ yếu của Công ty Cổ phần công nghệ và
truyền thông AdsBNC Việt Nam.
1.4.1 Khái quát nguồn nhân lực của Công ty.
Tình hình nhân lực của Công ty AdsBNC thay đổi được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 1.1: Cơ cấu Nhân lực của Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông
AdsBNC Việt Nam trong giai đoạn 2015 - 2017.
Đơn vị: Người.
Thời gian
So sánh
2016/2015
2017/2016
Chỉ tiêu
Tỷ lệ
Chêch Tỷ lệ
2015 2016 2017 Chênh
lệch
(%)
lệch
(%)
Giới Nam
52
55
60
3
5,77
5

9,09
85
90
102
5
5,88
12
13,33
tính Nữ
<30
98
105
116
7
7,14
11
10,47
Độ
30-45
37
38
42
1
2,7
4
10,52
tuổi >45
2
2
4

0
0,00
2
100
Thạc sĩ
3
6
6
3
100,00
0
0,00
Trình Đại học
78
79
95
1
1,28
16
20,25
Cao đẳng &
độ
56
60
61
4
7,14
1
1,67
trung cấp

Tổng
137
145
162
8
5,83
17
11,72
Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân Sự
Từ bảng số liệu ta thấy được nhân lực của Công ty AdsBNC tăng qua các năm,
từ 137 người năm 2015 tăng thêm 8 người đến năm 2016, và năm 2017 tăng thêm 17
người. Trong đó tỷ lệ nam nữ có sự chênh lệch cao, năm 2015, số nhân lực nam là 52
người, đến 2017 tăng lên 60 người, chiếm tỷ lệ 9,09%. Trong khi đó số lao động nữ
năm 2015 là 85 người, cao hơn hẳn so với lao động nam, và tăng dần đến năm 2016 là
90 người, năm 2017 là 102 người, tương đương 13,33%. Cơ cấu lao động tại AdsBNC
là cơ cấu lao động trẻ, người lao động ở độ tuổi dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ rất cao. Song
song với đó là trình độ lao động cao, lao động có trình độ đại học hông ngừng tăng
cao, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu công việc.

3


1.4.2 Khái quát nguồn vốn của Công ty.
Bảng 1.2: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông
AdsBNC Việt Nam giai đoạn 2015 -2017
Đơn vị: Tỷ đồng.
So sánh
Thời gian
2016/2015
2017/2016

Chỉ tiêu
Chênh Tỷ lệ Chênh Tỷ lệ
2015
2016
2017
lệch
(%)
lệch
(%)
Vốn chủ sở hữu
26.23
28.51
30.2
2.28
8,69
1.69
5,93
Vốn vay
53.77
52.98
55.51
-0.79
1,47
2.53
4,78
Tổng nguồn vốn
80
81.49
85.71
1.49

1,86
4.22
5,18
Nguồn: Phòng Kế toán – Tổng hợp.
Theo bảng số liệu cho thấy vốn chủ sở hữu tăng qua các năm, từ 2015 – 2016
tăng 2.28 tỷ đồng chiếm 8.69%, đến năm 2017 vốn chủ sở hữu tăng nhưng mức tăng
đã giảm so với giai đoan trước, tăng 1.69 tỷ đồng chiếm 5.93%. Vốn vay của Công ty
đến năm 2016 giảm nhẹ so với năm 2015, giảm 0.79 tỷ đồng chiếm 1.47%, và đến
năm 2017, vốn vay tăng so với cả 2 năm trước, cụ thể tăng 2.53 tỷ đồng chiếm 4.78%.
Nhìn chung, Công ty AdsBNC có nguồn vốn ổn định để đảm bảo hiệu quả hoạt động
kinh doanh của mình.
1.4.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật – công nghệ.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty đã chú trọng đầu tư các trang thiết bị
công nghệ, văn phòng làm việc, các thiết bị văn phòng thiết yếu cung cấp cho quá
trình làm việc.
Tại văn phòng làm việc Số 170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội; với không gian
rộng rãi, được trang bị đầy đủ máy tính, thiết bị mạng, máy photocopy, điện thoại,
quạt, điều hòa, quạt gió, máy in, máy chiếu. Tuy nhiên Công ty vẫn chưa có không
gian thực sự rộng để làm phòng họp riêng và phòng tiếp khách.
1.5 Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần
công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam trong 3 năm gần đây.
Bảng 1.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần công nghệ và
truyền thông AdsBNC Việt Nam trong giai đoạn 2015 – 2017.
Đơn vị: tỷ đồng
So sánh
Thời gian
2016/2015
2017/2016
Chỉ tiêu
Chênh Tỷ lệ Chênh Tỷ lệ

2015
2016
2017
lệch
(%)
lệch
(%)
Tổng tài sản
80
81.49
85.71
1.49
1,86
4.22
5,18
Doanh thu thuần
63.747 72.263 94.289 8.516
13,36 22.026 30,48
Chi phí
58.953 62.472 82.287 3.519
5,97
19.815 31,72
Lợi nhuận trước thuế 4.794
9.791
12.002 4.997 104,23 2.211 22,58
Lợi nhuận sau thuế
3.835
7.833
9.602
3.998 104,25 1.769 22,58

Nguồn: Phòng Kế toán – Tổng hợp

4


Từ bảng số liệu cho thấy, lợi nhuận của Công ty tăng dần qua các năm, doanh thu
giai đoạn 2015 – 2016 tăng 8.516 tỷ đồng, tương đương 13.36% và đến 2017 tăng
mạnh 22.026 tỷ đồng chiếm 30.48%. Tuy nhiên chi phí vẫn còn khá lớn nên mức lợi
nhuận của Công ty vẫn còn khá thấp. Cụ thể lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng 3.998
tỷ đồng so với năm 2015 chiếm 104,25% và đến năm 2017 mức tăng chỉ còn 1.769 tỷ
đồng chiếm 22,58%. Nhìn chung, Công ty có sự phát triển nhưng còn ở mức khá an
toàn chưa có sự phát triển vượt bậc.

5


PHẦN 2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG ASDBNC
VIỆT NAM.
2.1 Thực trạng bộ phận Hành chính – Nhân sự của Công cổ phần công nghệ
và truyền thông AdsBNC Việt Nam.
2.1.1 Tình hình nhân lực.
Phòng Hành chính – Nhân sự của Công ty tại chi nhánh Hà Nội hiện tại gồm
10 nhân viên phụ trách các mảng khác nhau: Tuyển dụng, Tiền lương, Đào tạo,
Hành chính.
Bảng 2.1: Cơ cấu nhân lực Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần công
nghệ và truyền thôngAdsBNC Việt Nam.
Đơn vị: Người.
So sánh
2016/2015

2017/2016
Chênh Tỷ lệ Chênh Tỷ lệ
2015 2016 2017
lệch
(%)
lệch
(%)
6
8
10
2
33,3
2
25
2
3
4
1
50
1
50
4
5
6
1
25
1
20
1
2

3
1
100
1
50
3
3
4
0
0
1
33,3
2
3
3
1
50
0
0
2
3
3
1
50
0
0
4
5
7
1

25
2
40
Thời gian

Chỉ tiêu
Số lượng
Trình độ
Kinh nghiệm
Giới tính

Cao đẳng
Đại học trở lên
Dưới 1 năm
1 – 3 năm
Trên 3 năm
Nam
Nữ

Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự.
Qua bảng số liệu trên, cho thấy số lượng nhân viên Phòng Hành chính – Nhân sự
của Công ty tăng dần qua các năm nhằm đáp ứng khối lượng công việc lớn. Cụ thể
năm 2016 tăng thêm 2 nhân sự so với năm 2015 và đến năm 2017 số lượng tăng cũng
là 2 người. Cơ cấu giới tính tại phòng Hành chính – Nhân sự khá đồng đều, tỷ lệ chênh
lệch không quá cao. So với nhân sự tại phòng Nhân sự các Công ty khác thì tỷ lệ này
là hợp lý do đặc thù bộ phận Hành chính- Nhân sự thường ưu tiên nữ hơn rất nhiều.

6Bảng 2.2: Bảng chất lượng nhân lực phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ
phần Công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam.
Chuyên ngành
Thâm
STT
Họ và tên
Chức danh
Trình độ
Đào tạo
niên
1 Dương Minh Trang Trưởng phòng
Quản trị nhân sự
Đại học 10 năm
2 Đinh Thị Nga
Chuyên viên tuyển dụng Quản trị nhân sự
Đại học
4 năm
3 Bùi Văn Nam
Chuyên viên tuyển dụng Kinh tế
Đại học
2 năm
Kinh tế và quản trị
4 Phạm Hoàng Anh
Chuyên viên tuyển dụng
Cao đẳng 1 năm
nguồn nhân lực
Quản trị doanh
5 Trần Diệu Linh
Chuyên viên tuyển dụng
Cao đẳng 0,5 năm

nghiệp
Chuyên viên tiền lương và
6 Lê Thị Yến
Kế toán
Đại học
4 năm
chính sách
Chuyên viên đào tạo và
7 Phạm Quốc Hùng
Sư phạm
Đại học
5 năm
đánh giá
Chuyên viên đào tạo và
8 Phạm Nhật Lệ
Quản trị nhân sự
Cao đẳng 0,5 năm
đánh giá
Mai Thị Huyền
Chuyên viên đào tạo và
9
Quan hệ ngoại giao Đại học 0,5 năm
Trang
đánh giá
Trần Thị Thanh
Nhân viên Hành chính
10
Nhân sự
Cao đẳng 1 năm
Tâm

nhân sự
Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
Theo bảng trên có thể thấy trong 10 nhân lực, có 5 nhân lực có xuất phát từ
chuyên ngành Nhân sự của các Trường đại học uy tín như: Đại học Kinh tế Quốc dân,
Đại học Thương mại, Đại học Nội Vụ. Xét về trình độ, có thể thấy nhân lực của phòng
Hành chính – Nhân sự có trình độ khá cao, nhân sự hầu hết có trình độ từ cao đẳng trở
lên, và số nhân sự trình độ đại học trở lên cao hơn nhân sự trình độ cao đẳng.
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận Hành chính – Nhân sự.
2.1.2.1 Chức năng
- Thực hiện công tác quản lý, theo dõi, bố trí nhân lực và các hỗ trợ cần thiết
trong quá trình làm việc cho nhân sự trong Công ty. Đưa ra góp ý và tham mưu nhân
sự cho Ban Giám Đốc.
- Tuyển dụng nhân lực, đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các phòng ban. Đào tạo,
đánh giá nhân viên trong Công ty, tổ chức các lớp đào tạo chuyên nghiệp bài bản.
Thiết lập các chế độ, chính sách, tính lương thưởng và các chế độ cho Nhân sự trong
Công ty.
- Phụ trách Công tác đảm bảo đời sống tinh thần tốt cho Nhân viên như tổ chức
các Chương trình teambuilding, nghỉ mát hàng năm cho Nhân viên.
- Phụ trách công tác hành chính văn thư lưu trữ. Đảm nhiệm công tác thi đua,
khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc giao cho.
2.1.2.2 Nhiệm vụ.
- Là cầu nối dung hòa và kết nối giữa nhân viên trong Công ty và Ban lãnh đạo.
7


- Thực hiện hiệu quả công tác tuyển dụng, đào tạo đánh giá, trả lương và công tác
đãi ngộ cho Nhân viên.
- Lưu trữ thông tin hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động. Đảm bảo nghiêm ngặt an
toàn thông tin cho người lao động.
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho nhân viên, đảm bảo tốt công tác tinh

thần cho nhân viên.
2.1.3 Sơ đồ tổ chức của bộ phận Hành chính – Nhân sự.
Sơ đồ 1.2. Cơ cấu tổ chức Phòng Hành chính – Nhân sự
Công ty AdsBNC Việt Nam

Trưởng phòng

Chuyên viên tuyển
dụng

Chuyên viên tiền
lương và chính sách

Chuyên viên đào tạo
và đánh giá

Nhân viên Hành
chính Nhân sự
Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
Tính đến năm 2017, bộ phận HCNS có 10 nhân lực chia đều cho các mảng của
nhân sự.
+ Trưởng phòng nhân sự: 1 người có nhiệm vụ kết hợp với ban giám đốc hỗ trợ
giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự trong công ty, điều hành các hoạt động
trong phòng của mình, tương tác, hỗ trợ các phòng ban khác khi họ có yêu cầu hay khó
khăn trong vấn đề nhân sự. Tiến hành xây dựng chương trình đào tạo cho các phóng
ban khi cần thiết.
+ Chuyên viên tuyển dụng: gồm 4 nhân sự với nhiệm vụ là tiến hành công tác
tuyển dụng cho các phòng ban thiếu nhân sự , đặc biệt là các phòng thường xuyên phải
tuyển dụng như phòng kinh doanh, tiến hành các công việc phỏng vấn , lựa chon ứng
viên phù hợp cho công ty.

+ Chuyên viên tiền lương và chính sách: 1 nhân sự thực hiện xây dựng các bảng
lương, chấm công cho nhân viên, các chính sách đãi ngộ của công ty và pháp luật quy
định, làm BHXH, BHYT cho nhân viên.

8


+ Chuyên viên đào tạo và đánh giá: gồm 3 nhân sự có nhiệm vụ đào tạo hội nhập
cho nhân viên mới được tuyển dụng, đồng thời lên kế hoạch đào tạo, đánh giá chất
lượng nhân lực và lựa chọn các học viên tiềm năng để phát triển.
+ Nhân viên Hành chính nhân sự: 1 nhân sự với nhiệm vụ chính là soạn thảo, lưu
trữ các văn bản, hợp đồng; tiếp nhận các công văn và phản hồi từ phía nhân viên các
phòng ban.
2.2 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân
lực tới hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần
công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam.
2.2.1 Môi trường bên trong.
• Chiến lược kinh doanh: AdsBNC đưa ra các chiến lược kinh doanh dài hạn
theo từng năm. Với mỗi chiến lược kinh doanh, Bộ phận Quản lý nhân lực của phòng
HCNS có nhiệm vụ rất quan trọng đó là tuyển dụng đội ngũ nhân lực chất lượng đồng
thời tổ chức đào tạo và phát triển khả năng Ngoại ngữ cho nhân viên để đáp ứng trong
quá trình làm việc khách hàng trên thị trường quốc tế
• Quan điểm nhà quản trị: Với quan điểm quản trị : “ Không có khoảng cách
giữa nhà quản trị và nhân viên” của CEO Lê Thị Mai Liên, Bà luôn muốn truyền cảm
hứng cho mỗi nhân viên rằng : “ Trong mọi trường hợp, giao tiếp thẳng thắn với Sếp là
điều cần thiết nhất, đừng kêu ca phàn nàn với đồng nghiệp để rồi rước họa vào thân”.
Chính vì quan điểm đề cao cá nhân của Bà Mai Liên, nên hoạt động quản trị nhân lực
luôn được tiếp nhận các ý kiến nhân viên kịp thời để công tác quản trị được hoàn thiện
hơn.
• Năng lực tài chính: AdsBNC có năng lực tài chính đủ mạnh để đáp ứng hoạt

động kinh doanh và đặc biệt là hoạt động quản trị nhân lực. Nguồn vốn và doanh thu
tăng đều qua các năm là điều kiện để bộ phận quản trị nhân lực chủ động trong các
khoản chi phí trả lương, trả thưởng và các khoản phụ cấp trợ cấp cho nhân viên.
2.2.2 Môi trường bên ngoài.
• Tình hình phát triển kinh tế: Theo các chuyên gia Kinh tế tốc độ tăng trưởng
GDP của Việt Nam trong quý III năm 2017 đạt 7,46% cao hơn rất nhiều so với quý I
(5,15%) và quý II (6,28%) cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang có những chuyển động
tích cực, tạo bước đà thuận lợi cho năm 2018. Tình hình kinh tế phát triển tạo ra cơ hội
lớn và cũng là thách thức cho AdsBNC. Để cùng phát triển, bộ phận quản trị nhân sự
luôn phải nắm bắt bằng cách gia tăng nhân lực, giảm chi phí hay đầu tư vào đào tạo để
góp phần cho sự phát triển của Công ty.
• Thị trường lao động: Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn đang có nguồn lao
động rất dồi dào và đa dạng, tuy nhiên lao động có tay nghề và chuyên môn vẫn còn
chưa cao. Chính vì thế nên công tác tuyển chọn nhân sự của AdsBNC đôi khi gặp khó
khăn do không tiếp cận được với nguồn nhân lực chất lượng. Do dó công tác quản trị
nhân sự phải linh hoạt liên kết giữa 2 khâu tuyển dụng và đào tạo để mang lại nguồn
nhân lực chất lượng và phù hợp nhất cho Công ty.

9


• Pháp luật lao động: Ở nước ta, hệ thống pháp luật khá hiện đại, đặc biệt là Bộ

luật lao động. Những nội dung của Bộ Luật ảnh hưởng trực tiếp đến các chinh sách
nhân sự của Công ty, điển hình như “ Nghị định thay đổi mức lương tối thiểu theo từng
năm cho người lao động”. Từ đó mà bộ phận quản trị nhân sự của Công ty cũng phải
điều chỉnh các chính sách lương, thưởng, bảo hiểm sao cho phù hợp với Bộ luật lao
động.
2.3 Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Công ty cổ phần công nghệ
và truyền thông AdsBNC Việt Nam.

2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động của Công ty cổ phần công nghệ và
truyền thông AdsBNC Việt Nam.
• Cơ chế đối thoại, thương lượng, trao đổi thông tin:
Tại Công ty, người lao động có bất kì thắc mắc nào đều nhận được phản hồi kịp
thời từ phía Ban lãnh đạo. Mỗi nhân viên đều được khuyến khích lên tiếng đưa ra thắc
mắc, ý kiến của bản thân đến ban giám đốc trong các cuộc họp trực tiếp và thông qua
trao đổi qua mail của Công ty. Tuy nhiên một số người lao động vẫn không dám đưa
ra ý kiến vì sợ mất lòng lãnh đạo Công ty.
• Tổ chức công đoàn:
Ở AdsBNC, mặc dù đã thành lập được 4 năm với số lượng nhân viên hiện tại là
162 người nhưng Công ty vẫn chưa có tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi người
lao động.
• Hợp đồng lao động:
Ngay từ những ngày đầu thành lập, AdsBNC đã xây dựng riêng các mẫu HĐLĐ
với các quy định, chính sách, chế độ theo đúng Bộ Luật Lao động, đồng thời cập nhật
thay đổi theo các năm. Vì thế, mỗi người lao động khi bắt đầu làm việc tại AdsBNC
đều được kí kết Hợp đồng thử việc và Hợp đồng chính thức theo các thời hạn khác
nhau. Các hợp đồng có điều khoản rõ ràng và được in thành 2 bản có giá trị như nhau
mỗi bên giữ một bản. Hiện tại các HĐLĐ luôn được bảo quản và lưu trữ cẩn thận
trong Hồ sơ lưu trữ do Bộ phận HCNS quản lý.
Ví dụ về Hợp Đồng Lao Động ( Phụ lục 2.1)
• Tranh chấp lao động: Tính đến nay Công ty chưa xảy ra bất cứ tranh chấp lao
động nào do Công ty luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật và HĐLĐ.
2.3.2 Thực trạng về tổ chức và định mức lao động của Công ty.
2.3.2.1 Thực trạng về tổ chức lao động của Công ty AdsBNC.
Nhân viên trong Công ty AdsBNC được phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể
phù hợp với năng lực chuyên môn của mỗi người. Công ty có các phòng ban với yêu
cầu năng lực và chuyên môn khác nhau nên cần phải bố trí sắp xếp nhân lực hợp lý
theo từng phòng ban.


10


Bảng 2.3: Bố trí sắp xếp lao động ở Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông
AdsBNC giai đoạn 2015 – 2017.
Đơn vị: Người
Năm
Bộ phận
2015
2016
2017
Ban Giám Đốc
3
3
3
Hệ thống chức Phòng Kế toán tổng hợp
4
4
5
Phòng Hành chính nhân sự
6
8
10
năng
Hệ thống kinh Phòng Marketing
24
25
25
Phòng Kinh doanh
25

31
39
doanh
Chăm sóc khách hàng
27
26
27
Hệ thống kỹ Phòng PR truyền thông
13
19
23
Phòng web/seo
14
8
8
thuật
Phòng Dự án
21
21
22
Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
Từ bảng số liệu cho thấy công tác bố trí sắp xếp nhân lực tại Công ty AdsBNC
không có sự thay đổi nhiều trong 3 năm. Các vị trí ở Ban giám đốc giữ nguyên số
lượng, các vị trí khác có sự tăng nhẹ qua các năm.
• Nơi làm việc: Mỗi phòng ban, mỗi nhân viên được trang bị đầy đủ máy tính
bàn làm việc và dụng cụ thiết bị cần thiết cho công việc. Nhân viên trong phòng ban
được bố trí bàn làm việc gần nhau để dễ dàng trao đổi, hỗ trợ nhau trong công việc.
• Thời gian làm việc: Theo quy định của Công ty, thời gian làm việc là: Sáng từ
8h00 đến 12h00, Chiều từ 13h30 đến 17h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
2.3.2.2 Thực trạng định mức lao động của Công ty AdsBNC.

Công ty áp dụng định mức theo thời gian 8h/ngày đối với tất cả nhân viên, ngoài
ra đối với nhân viên kinh doanh sẽ kèm theo định mức về năng suất công việc. Đối với
cấp quản lý thì sẽ định mức theo phương pháp thống kê kinh nghiệm.
Quy trình định mức lao động tại Công ty:
Bước 1: Chuẩn bị tư liệu và căn cứ định mức lao động
Bước 2: Xây dựng tiêu chuẩn định mức, lựa chon phương pháp định mức
Bước 3: Hoàn chỉnh bản thuyết minh lao động
Bước 4: Quyết định định mức lao động
2.3.3 Thực trạng về hoạch định nhân lực của Công ty Cổ phần Công nghệ và
truyền thông AdsBNC Việt Nam.
Hoạch định cầu Nhân lực: Phòng nhân sự sẽ phân tích thực trạng tình hình nhân
lực trong Công ty về số lượng chất lượng và cơ cấu thông qua các Trưởng phòng ban.
Các trưởng phòng sẽ có nhiệm vụ xác định nhu cầu nhân lực trong ngắn hạn và dài hạn
để thông báo kịp thời cho phòng Nhân sự. Song song với đó, Phòng Nhân sự sẽ kết
hợp với chiến lược, kế hoạch và nguồn lực tài chính của Công ty để đưa ra kế hoạch
tuyển dụng hay đào tạo phat triển cụ thể trình xét duyệt lên Ban lãnh đạo

11


Hoạch định cung Nhân lực: Qua các thông tin về tình hình nhân lực của Công ty,
phòng HCNS sẽ theo dõi, phân tích và xác định được các nguồn cung ứng từ bên ngoài
hoặc nội bộ nhằm đáp ứng nhân lực cho Công ty. Nhân viên Tuyển dụng của Công ty
sẽ luôn đảm bảo và không ngừng đa dạng các nguồn tuyển dụng. Nổi bật nhất chính là
Kế hoạch: Xây dựng thương hiệu tuyển dụng được phòng HCNS triển khai khá hiệu
quả để nâng cao hình ảnh và tạo uy tín tuyển dụng cho AdsBNC.
Tuy nhiên, công tác hoạch định tại Công ty đang vấp phải khó khăn đó là do đặc
thù công việc mà Phòng Kinh doanh có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng
rất lớn. Nhu cầu tuyển dụng khối nhân viên này cao hơn rất nhiều so với các phòng
ban khác. Chính vì thế việc hoạch định nhân lực không được diễn ra theo đúng kế

hoạch và khó khăn trong khâu tuyển dụng , đào tạo.
Bảng 2.4. Bảng Số liệu về kế hoạch hoạch định nhân lực của Công ty Cổ phần
công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017
Đơn vị: Người
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Kế
Kết
Kế
Kết
Kế
Kết
Chỉ tiêu
hoạch
quả
hoạch
quả
hoạch
quả
Số lượng cần tuyển dụng
7
7
16
14
17
14
Số lượng cần đào tạo
41
38

52
45
54
50
Số lượng cần phát triển
6
4
16
13
9
7
Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
2.3.4 Thực trạng về phân tích công việc của Công ty Cổ phần Công nghệ và
truyền thông AdsBNC Việt Nam.
Công ty có bản mô tả công việc, bản tiêu chuẩn công việc, và yêu cầu công việc
cụ thể cho từng vị trí, chức danh trong Công ty. Trong đó, bản mô tả công việc, bản
tiêu chuẩn công việc luôn luôn được cập nhật kịp thời để phù hợp với yêu cầu vị trí
công việc và tình hình hoạt động chiến lược của Công ty. Tuy nhiên hầu hết, bản
mô tả công việc và yêu cầu công việc chỉ phục vụ cho hoạt động tuyển dụng nhân
lực mà chưa được khai thác triệt để trong việc kiểm soát chất lượng nhân sự của các
phòng ban.
Ví dụ về Bản Mô tả công việc ( Phụ lục 2.2)
Ví dụ về Bản Tiêu chuẩn công việc ( Phụ lục 2.3)
2.3.5 Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của Công ty.
• Nguồn tuyển dụng: Công ty AdsBNC với đặc thù ngành kinh doanh dịch vụ
nên đội ngũ nhân sự chủ yếu ưu tiên những người trẻ năng lực, có nhiệt huyết, có đam
mê. Chính vì thế Công ty luôn ưu tiên nguồn từ bên ngoài. Công ty khái thác triệt để
nguồn tuyển dụng từ trang web của Công ty và các trang mạng như:
vietnamworks.com, vieclam24h.com, facebook, timviecnhanh.com, myworks.com.
Ngoài ra, bộ phận tuyển dụng hiện đang xây dựng thương hiệu tuyển dụng với mục

đích tạo uy tín và xây dựng hình ảnh của Công ty. Đối với các vị trí quản lý, Công ty
ưu tiên hơn nguồn nội bộ để tạo động lực phấn đấu cho nhân viên trong Công ty.
12


• Quy trình tuyển dụng của Công ty:
Sơ đồ 2.1 : Quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần công nghệ AdsBNC
Việt Nam.

Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
• Kết quả tuyển dụng:
Bảng 2.5: Kết quả tuyển dụng nhân lực thêm của Công ty Cổ phần Công nghệ và
truyền thông AdsBNC Việt Nam.
Đơn vị: Người
Tên phòng ban
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Phòng hành chính nhân sự
1
2
2
Phòng kinh doanh
4
6
8
Phòng PR truyền thông
2
6
4

Nguồn: Phòng hành chính – Nhân sự
Số liệu trên cho thấy kết quả tuyển dụng của Công ty về số lượng, bộ phận tuyển
dụng nhiều nhất là phòng Kinh doanh và phòng PR Truyền thông. Cụ thể, năm 2015
tuyển thêm 6 nhân sự phòng Kinh doanh, đến năm 2017 là 8 nhân sự. Tuy nhiên về mặt
chất lượng, tuyển dụng chưa đạt được kết quả cao, rất nhiều trường hợp tuyển dụng nhân
sự chất lượng không đạt yêu cầu vì nhiều lý do dẫn đến phải mất chi phí đào tạo lại.
• Chi phí tuyển dụng:
Bảng2.6: Mức chi phí chi cho tuyển dụng của Công ty Cổ phần Công nghệ và
truyền thông AdsBNC Việt Nam giai đoạn năm 2015-2017
Đơn vị: tỷ đồng
Năm
So sánh
2016/2015
2017/2016
Tiêu chí
Tỷ lệ
Chênh Tỷ lệ
2015 2016 2017 Chên
h lệch
(%)
lệch
(%)
Mức cho phép tối đa chi
0.09
0.09
0.1
0.00
100
0.01
112.5

cho tuyển dụng
Mức thực tế chi cho
0.07
0.07 0.085 0.00
100
0.015
125
tuyển dụng
Tỷ lệ giữa thực chi và
77.78 77.78
85
mức cho phép
Nguồn: Phòng Kế toán tổng hợp.
Từ bảng số liệu cho thấy mức chi phí chi cho tuyển dụng tại AdsBNC được đầu
tư rất nhiều. Mặc dù lượng tuyển vào không nhiều nhưng mức chi thực tế cho tuyển
dụng lại khá cao. Chi phí tuyển dụng ổn định qua các năm, duy chỉ có năm 2017 mức

13


chi phí tăng 0.01 tỷ đồng so với năm 2016 chiếm 112.5%, trong khi mức chi thực tế
cũng tăng từ 0.07 năm 2016 lên 0.085 năm 2017, chiếm 125%.
2.3.6 Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty.
Nội dung đào tạo: Công ty tập trung chủ yếu là đào tạo chuyên môn, ngoài ra còn
có đào tạo hội nhập và đào tạo phương pháp công tác.
• Hình thức đào tạo: Công ty sử dụng hình thức đào tạo trực tiếp, tức là người
đào tạo ( các trưởng phòng ban có thâm niên công tác) sẽ hướng dẫn trực tiếp cho nhân
viên theo lớp học tổ chức bài bản và theo quy trình và nội dung đã được lên kế hoạch sẵn.
Tuy nhiên, do các trưởng phòng ban thường có khối lượng công việc lớn nên để sắp xếp
được thời gian đào tạo phù hợp là khá khó khăn. Mặt khác một số trưởng phòng bị hạn

chế năng lực sư phạm nên việc truyền đạt kiến thức chưa toàn diện.
• Kết quả đào tạo:
Bảng 2.7: Số lượng nhân lực được đào tạo của Công ty Cổ phần Công nghệ và
truyền thông AdsBNC Việt Nam.
Đơn vị: Người
Năm
Năm
Năm
STT
Chỉ tiêu
2015
2016
2017
1
Số nhân lực tham gia đào tạo
51
60
65
2
Số nhân lực đạt sau đào tạo
49
55
60
Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
Từ bảng số liệu cho thấy các chương trình đào tạo và phát triển của Công ty thu
hút khá lớn số lượng nhân viên tham gia. Đồng thời mức nhân viên sau đào tạo đạt
chất lượng khá cao. Cụ thể năm 2015, 51 nhân sự tham gia đào tạo có 49 nhân sự đạt,
2 nhân sự không đạt; đến năm 2016 và 2017, số lượng nhân sự không đạt sau đào tạo
là 5 người.
• Chi phí đào tạo:

Bảng 2.8: Mức Chi phí đào tạo và phát triển của Công ty Cổ phần Công nghệ và
truyền thông AdsBNC Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017
Đơn vị: tỷ đồng
Năm
STT
Chỉ tiêu
2015
2016
2017
1
Mức cho phép tối đa
0.5
0.6
0.68
2
Mức thực tế
0.41
0.46
0.5
Tỷ lệ thực chi và mức
3
82
76.67
73.52
cho phép(%)
Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
Từ bảng số liệu cho thấy mức chi phí đào tạo là khá lớn: Năm 2015 mức chi tối
đa là 0,5 tỷ đồng trong khi mức chi thực tế là 0.41 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ chênh
lệch là 82%. Mức chi tăng dần qua các năm 2016 và năm 2017, mức cho phép tối đa
năm 2016 tăng 0,1 tỷ đồng so với năm 2015, và đến năm 2017 là 0,68 tỷ đồng. Mức

chi thực tế cũng tăng theo nhưng luôn không vượt quá mức cho phép tối đa.
14


2.3.7 Thực trạng về đánh giá nhân lực của Công ty Cổ phần công nghệ và
truyền thông AdsBNC Việt Nam.
Công ty AdsBNC áp dụng đánh giá nhân lực thông qua kết quả thực hiện công
việc và tiêu chuẩn về doanh thu (áp dụng với nhân viên kinh doanh). Việc đánh giá
nhân lực giúp công ty kiểm tra được năng lực nhân viên, từ đó có những biện pháp
khen thưởng, kỷ luật, đào tạo kịp thời.
Công ty đang áp dụng 2 hình thức đánh giá là nhân viên tự đánh giá và cán bộ
quản lý trực tiếp đánh giá, sau đó kết quả sẽ được thông qua hội đồng đánh giá.
Phương pháp đánh giá: AdsBNC sử dụng phương pháp đánh giá thang điểm: Tốt
(5 điểm), Khá (4 điểm), Trung bình (3 điểm), Yếu (2 điểm), Kém (1 điểm). Tiêu chí
đánh giá dựa trên bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc cho từng chức danh
vị trí phòng ban.
Bảng 2.9: Bảng Tiêu chuẩn đánh giá nhân lực của Công ty Cổ phần Công nghệ và
truyền thông AdsBNC Việt Nam.
Tiêu chuẩn
1 điểm
2 điểm
3 điểm
4 điểm
5 điểm
đánh giá
Chất lượng Không đảm
Không đảm
Đảm bảo
Đảm bảo
Hoàn thành

công việc
bảo theo yêu bảo theo yêu
theo đúng
công việc có
công việc với
cầu 3
cầu 1 – 2
yêu cầu
chất lượng
chất lượng cao.
lần/tháng trở
lần/tháng
tốt, được
lên
khách hàng,
đối tác đánh
giá cao
Thời gian
Không hoàn Không hoàn Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
hoàn thành
thành công
thành công
công việc
công việc
công việc trước
công việc
việc không
việc không

đúng thời
trước thời
thời hạn, việc
đúng thời
đúng thời
hạn
hạn
hoàn thành trước
hạn 3
hạn 1 – 2
thời, và mang lại
lần/tháng trở
lần/tháng
hiệu quả cao.
lên
Quy định
Vi phạm quy Vi phạm quy Vi phạm quy Vi phạm quy Không vi phạm
định nghiêm
định 3
định 2
định 1
quy định
trọng 4
lần/tháng
lần/tháng
lần/tháng
lần/tháng trở
lên
Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
• Kết quả đánh giá nhân lực:

Phòng Nhân sự AdsBNC dựa vào thang điểm để đưa ra đánh giá năng lực của
nhân viên. Hầu hết các nhân viên đều hào hứng và tham gia 100% vào các chương
trình đánh giá của Công ty do quá trình đánh giá công khai minh bạch. Kết quả
đánh giá được phòng nhân sự sử dụng trong công tác trả lương, trả thưởng, đào tạo
và tuyển dụng.
15


2.3.8 Thực trạng về trả công lao động của Công ty Cổ phần Công nghệ và
truyền thông AdsBNC Việt Nam.
Công ty AdsBNC Việt Nam áp dụng hình thức trả lương theo thời gian, và mức
lương tối thiểu theo quy định Nhà nước ban hành. Riêng với cấp quản lý được trả
lương theo số năm kinh nghiệm và lương chức danh. Với toàn bộ nhân viên trong
Công ty sẽ được xét tăng lương hàng năm dựa trên thành tích và cống hiến cho
Công ty.
Tiền lương thời gian được tính theo công thức:
Lương tháng =
Tiền lương được nhận vào ngày 10 hàng tháng thông qua tài khoản ngân hàng thẻ
ATM, nếu trùng vào ngày nghỉ thì được thanh toán vào ngày làm việc liền kề.
Chính sách phúc lợi, Bảo hiểm xã hội:
Công ty trích đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật BHXH ban hành qua
từng thời kỳ. Áp dụng báo tăng, báo giảm BHXH kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho
Người lao động.
Hàng năm công ty tổ chức cho nhân viên du lịch, nghỉ mát 1 lần vào mùa Hè để
động viên tinh thần và giảm áp lực cho nhân viên. Tặng quà vào các ngày Lễ Tết, tổ
chức sinh nhật cho CBNV. Nhìn chung Công ty có biện pháp đãi ngộ nhân lực phù
hợp, quan tâm đến đời sống của NLĐ.
Khoản trợ cấp:
Hiện tại, Công ty có trợ cấp tiền trông giữ xe là 130.000đ/tháng, tuy nhiên lại
không có trợ cấp ăn trưa và xăng xe cho nhân viên.


16


2.3.9 Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của Công ty Cổ phần Công
nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam.
Bảng 2.10. Hiệu quả sử dụng lao động của Công ty Cổ phần công nghệ và truyền
thông AdsBNC giai đoạn 2015 – 2017
Đơn vị : Tỷ đồng
Thời gian
So sánh
2016/2015
2017/2016
Chỉ Tiêu
2015 2016 2017 Chênh Tỷ lệ Chênh Tỷ lệ
lệch
(%)
lệch
(%)
Doanh thu thuần (tỷ đồng)
63.747 72.263 94.289
8.516
13,36 22.026 30,48
Lợi nhuận (tỷ đồng)
4.794 9.791 12.002
4.997 104,23
2.211 22,58
Số lao động (người)
137
145

162
8
5,83
17 11,72
Năng suất lao động bình quân
0,47
0,5
0,58
0,03
25
0,08
16
0,03

0,07

0,074

0,04

133,3

0,004

5,71

Nguồn: Phòng Kế toán Tổng hợp
Từ bảng số liệu cho thấy, năng suất lao động bình quân tại Công ty khá cao, với
mức tăng dần qua các năm. Cụ thể năng suất lao động bình quân năm 2015 là 0,47 tỷ
đồng, đến năm 2016 tăng thêm 0,03 tỷ đồng, tương đương 25%, và đến năm 2017 là

0,58 tỷ đồng. Tuy nhiên mức tăng này vẫn chưa thực sự đáng kể, Công ty cần nâng cao
hiệu quả sử dụng lao động hơn nữa.

17


PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG ADSBNC VIỆT NAM VÀ
ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP.
3.1 Đánh giá về thực trạng hoạt động/hoạt động kinh doanh, quản trị nhân
lực của Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam.
3.1.1 Đánh giá tình hình hoạt động/hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ
phần công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam.
• Ưu điểm:
Trải qua 4 năm hoạt động,công ty đã đạt được rất nhiều thành tựu kinh doanh, lợi
nhuận tăng dần qua các năm, hoạt động kinh doanh ngày càng ổn định và phát triển.
Công ty đào tạo một loạt cán bộ nhân viên về kiến thức và kỹ năng để đối phó
với những thách thức và cơ hội của việc hội nhập. Nhờ đó mà công ty ngày càng phát
triển vững mạnh hơn.
Luôn luôn đa dạng hóa dịch vụ để khách hàng có sự lựa chọn hiệu quả chất
lượng nhất.
• Nhược điểm:
Mặc dù mỗi năm Công ty đều có doanh thu lợi nhuận cao hơn năm trước nhưng
vẫn chưa thể vươn lên nằm trong top các Công ty về lĩnh vực truyền thông. Trong tình
hình cạnh tranh gay gắt đòi hỏi AdsBNC phải có nguồn lực mạnh,nguồn tài chính dồi
dào, giảm bớt các chi phí không cần thiết.
3.1.2 Đánh giá tình hình hoạt động quản trị nhân lực của Công ty cổ phần
công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam.
• Ưu điểm:
+ Cơ cấu tổ chức phòng nhân sự rõ ràng với từng chức năng: tuyển dụng, hoạch

định nhân lực, trả công lao động, đào tạo và đánh giá nhân lực; thực hiện tốt hoạt động
quản trị nhân lực.
+ Xây dựng được mối quan hệ tốt giữa người lao động và ban lãnh đạo. Có Hợp
đồng lao động rõ ràng tuân theo đúng quy định của pháp luật.
+ Xây dựng được nét văn hóa riêng cho doanh nghiệp để làm chuẩn mực cho
người lao động thực hiện, phát huy và tôn trọng.
+ Công tác bố trí sắp xếp nhân lực khá hợp lý cho từng phòng ban.
+ Công ty đã chú trọng công tác đào tạo và phát triển nhân lực cho người lao
động với các khóa đào tạo chất lượng.
+ Công ty thực hiện trả công lao động phù hợp, công bằng đồng thời có những
phụ cấp trợ cấp xứng đáng giúp kích thích tinh thần , tạo động lực làm việc cho
nhân viên.
+ Công tác tuyển dụng có sự kết hợp giữa nhiều nguồn, tạo được thương hiệu
tuyển dụng riêng.

18


• Nhược điểm:
+ Công tác tuyển dụng chưa thực sự hoàn thiện khi liên tục tuyển dụng sai người
dẫn đến phải mất chi phí đào tạo lại.
+ Công ty chưa có tổ chức Công đoàn để bảo vệ quyền lợi của người lao động.
+ Do quy mô công ty còn nhỏ nên chưa xây dựng được định mức lao động cụ thể
cho các chức danh.
+ Công tác đánh giá nhân lực còn chưa thực sự chính xác, có tình trạng thiên vị
giữa các nhân viên trong Công ty.
+Công tác đào tạo và phát triển tốn nhiều chi phí nhưng chưa thực sự mang lại
hiệu quả cao, hiệu quả sau đào tạo chưa được áp dụng triệt để trong công việc.
3.1.3 Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động quản trị nhân lực của Công ty
Cổ phần công nghệ và truyền thông AdsBNC Việt Nam.

Để đảm bảo hoạt động quản trị nhân lực diễn ra hiệu quả, bộ máy quản trị nhân
sự của AdsBNC cần:
+ Có chiến lược, kế hoạch, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn rõ ràng cụ thể.
+ Đầu tư chi phí phù hợp và hiệu quả cho mọi hoạt động, tránh bị thất thoát.
+ Chú trọng đến công tác tuyển dụng để đảm bảo tuyển đúng người đúng việc.
+ Hoàn thiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng, đáp ứng nhu cầu và giữ chân người lao động.
+ Cán bộ quản lý cần gần gũi, tích cực hướng dẫn nhân viên làm việc, nắm bắt
nhu cầu, nguyện vọng của nhân viên để có biện pháp khen thưởng, kỷ luật đúng người
nhằm động viên nhân viên hăng say làm việc
3.2 Phương hướng hoạt động/hoạt động kinh doanh, quản
trị nhân lực của Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông
AdsBNC Việt Nam trong thời gian tới.
3.2.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty AdsBNC Việt Nam.
Trong giai đoạn từ năm 2018-2020 duy trì tốc độ tăng trưởng, phấn đấu trở thành
công ty nằm trong top đầu về phát triển truyền thông, thương hiệu tại Việt Nam:
- Củng cố và mở rộng thị trường, từng bước phát triển thị trường, tăng doanh thu
lên 30% so với năm 2017
- Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, chấp hành nghiêm túc các quy định,
chính sách của nhà nước.
- Xây dựng hình ảnh thương hiệu tốt, tạo uy tín trong lòng khách hàng.
3.2.2 Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực của
Công ty AdsBNC Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ nguồn nhân lực, cải thiện mô hình quản lý.
Phát huy tối đa thành tựu đạt được,tiếp tục đổi mới hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoàn

19


thiện chức năng nhiệm vụ của từng lĩnh vực nhân sự. Đưa ra các chính sách thích hợp
để phát huy năng lực, giữ chân người tài.


20


3.3 Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp.
Đề tài 1: Nâng cao hiệu quả tuyển dụng tại Công ty Cổ phần công nghệ và truyền
thông AdsBNC Việt Nam.
Đề tài 2: Hoàn thiện trả lương tại Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông
AdsBNC Việt Nam.
Đề tài 3: Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại Công ty Cổ phần công nghệ và truyền
thông AdsBNC Việt Nam.

21


Xem Thêm

×