Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần cơ điện lục ngạn bắc giang

MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU..........................................................................iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT......................................................................................iv
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LỤC NGẠN..................1
BẮC GIANG................................................................................................................1
1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc
Giang............................................................................................................................. 1
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần cơ điện
Lục Ngạn Bắc Giang....................................................................................................1
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ..........................................................................................1
1.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc
Giang............................................................................................................................. 2
1.3.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty......................................................................2
1.3.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh.....................................................................2
1.4. Khái quát về các nguồn lực chủ yếu của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn
Bắc Giang..................................................................................................................... 2
1.4.1. Nguồn nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang...............2
1.4.2. Nguồn Vốn của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang.......................3
1.4.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật - công nghệ...................................................................3
1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần cơ điện
Lục Ngạn Bắc Giang giai đoạn năm 2015 đến năm 2017..........................................3

PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LỤC NGẠN BẮC GIANG......................................................4
2.1. Thực trạng bộ phận thực hiện chức năng quản trị nhân lực của Công ty cổ
phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang.............................................................................4
2.1.1. Tình hình nhân lực của phòng Hành chính – Nhân sự....................................4
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính – Nhân sự.................................4
2.1.3. Sơ đồ tổ chức của Phòng Hành chính – Nhân sự.............................................5
2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản
trị nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang..............................6
2.2.1. Tình hình kinh tế................................................................................................6
2.2.2. Thị trường lao động............................................................................................6
2.2.3. Chiến lược kinh doanh của Công ty...................................................................6
2.2.4. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty.................................................6
2.2.5. Văn hóa doanh nghiệp........................................................................................6
2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang...........................................................................................................7
2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc
Giang............................................................................................................................. 7
1


2.3.2. Thực trạng về tổ chức lao động và định mức lao động của công ty..................7
2.3.3. Thực trạng về hoạch định nhân lực của công ty...............................................7
2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc của công ty..................................................8
2.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn
Bắc Giang..................................................................................................................... 8
2.3.6. Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện
Lục Ngạn Bắc Giang....................................................................................................9
2.3.7. Thực trạng đánh giá nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc
Giang........................................................................................................................... 10
2.3.8. Thực trạng về trả công lao động của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc
Giang........................................................................................................................... 10
2.3.9. Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang.......................................................................................................... 10
PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LỤC NGẠN BẮC GIANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP...................................................................................12
3.1. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Công ty cổ
phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang...........................................................................12
3.1.1. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần cơ điện Lục


Ngạn Bắc Giang.......................................................................................................... 12
3.1.2. Đánh giá thực trạng quản trị nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang.......................................................................................................... 12
3.1.3. Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động quản trị nhân lực của Công ty cổ phần cơ
điện Lục Ngạn Bắc Giang............................................................................................13
3.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Công ty cổ phần
cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang trong thời gian tới.....................................................13
3.2.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn
Bắc Giang...................................................................................................................13
3.2.2. Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang.......................................................................................................... 13
3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp............................................................13

2


DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
I. DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Cơ cấu cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang
giai đoạn 2015 – 2017....................................................................................................2
Bảng 1.2. Khái quát về vốn và cơ cấu nguồn vốn của Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang............................................................................................................. 3
Bảng 1.3: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2017..................3
Bảng 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ phận quản trị nhân lực Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn
Bắc Giang...................................................................................................................... 4
Bảng 2.2. Kết quả tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc
Giang từ năm 2015 - 2017.............................................................................................8
Bảng 2.3. Chi phí tuyển dụng của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang từ
năm 2015-2017..............................................................................................................9
Bảng 2.4. Bảng số liệu nhân lực được đào tạo của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn
Bắc Giang từ năm 2015 – 2017.....................................................................................9
Bảng 2.5. Hiệu quả sử dụng lao động của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc
Giang........................................................................................................................... 11
II. DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang. 1
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang............................................................................................................. 5

3


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT
1
2
3
4
5

TỪ VIẾT TẮT
CBCNV
NLĐ
NSDLĐ
BHXH
BHYT

Ý NGHĨA
Cán bộ công nhân viên
Người lao động
Người sử dụng lao động
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế

4


PHẦN 1. GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LỤC NGẠN
BẮC GIANG
1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc
Giang
-Tên công ty : Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang
-Tên giao dịch : Công ty cổ phần cơ điện Bắc Giang
-Thành lập : Ngày 26 tháng 12 năm 2003.
-Trụ sở chính : Khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang
- Điện thoại : 0240882338
- Mã số thuế: 2400290956
Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang được thành lập vào ngày
26/12/2003 với ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là kinh doanh xăng
dầu, sửa chữa gia công lắp ráp cơ khí, điện, điện tử,…
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần cơ
điện Lục Ngạn Bắc Giang
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ
 Chức năng: Công ty được phép kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục
tiêu, nhiệm vụ, mở rộng phạm vi và quy mô kinh doanh các ngành nghề đã được nhà
nước cấp phép. Sản xuất và kinh doanh xăng dầu, các thiết bị đo lường, lắp ráp cơ khí,
điện, linh kiện điện tử,... nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng.
 Nhiệm vụ: Căn cứ vào các chính sách phát triển của công ty, xây dựng kế hoạch
kinh doanh và đề ra các biện pháp thực hiện sao cho hiệu quả cao nhất. Quản lý và sử
dụng nguồn vốn có hiệu quả. Đảm bảo môi trường làm việc và các chế độ đãi ngộ hợp
lý cho cán bộ công nhân viên. Tiến hành đầu tư, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất kỹ
thuật nhằm mục đích kinh doanh đồng thời xây dựng và phát triển đất nước.
1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy
Sơ đồ 1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần cơ điện
Lục Ngạn Bắc Giang
Giám đốc

Phòng kế toán

Phòng kinh doanh

Kho

Phòng hành chính –
nhân sự

Cửa hàng
Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
1


1.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn
Bắc Giang
1.3.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty
- Xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu.
- Sản xuất, xuất nhập khẩu và kinh doanh thiết bị điện, ắc quy chuyên dụng.
- Xuất nhập khẩu và kinh doanh các mặt hàng thiết thị, máy móc cơ khí,…
1.3.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang là một đơn vị kinh tế độc lập, tự
chủ về tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh, có con dấu và tài khoản riêng.
Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty là kinh doanh xăng dầu, các loại thiết bị gia
công cơ khí, nguyên vật liệu sửa chữa điện, điện tử,…
1.4. Khái quát về các nguồn lực chủ yếu của Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang
1.4.1. Nguồn nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang
Bảng 1.1. Cơ cấu cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn
Bắc Giang giai đoạn 2015 – 2017
(Đơn vị: Người)
Năm
So sánh
ST
2016/2015
2017/2016
201 201 201
Chỉ tiêu
Chênh
Tỷ lệ
Chênh
Tỷ lệ
T
5
6
7
lệch
(%)
lệch
(%)
1
Tổng lao động
70
73
75
3
4.29
2
2.74
Giới
Nam
38
41
42
3
7.89
1
2.44
2
Nữ
32
32
33
0
0
1
3.13
tính

3

Trìn
h độ

Đại học
Cao
đẳng
Phổ
thông

14

15

15

1

7.14

0

0

17

17

19

0

0

2

11.76

39

41

41

2

5.13

0

0

Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
Nhận xét: Qua bảng số liệu ta thấy tổng lao động trong Công ty có sự biến động.
Cụ thể, năm 2015 – 2016 tổng số lao động tăng 3 người chiếm 4,29%, lao động trình
độ đại học tăng 1 người, phổ thông tăng 2 người, lao động trình độ cao đẳng thì vẫn
giữ nguyên số lượng. Năm 2016 – 2017 thì tổng số lao động đã tăng thêm 2 người
chiếm 2,74%, lao động trình độ cao đẳng tăng 2 người, lao động trình độ đại học và
phổ thông giữ nguyên số lượng
1.4.2. Nguồn Vốn của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang
Nguồn vốn của Công ty có sự thay đổi, được thể hiện qua bảng số liệu sau:

2


Bảng 1.2. Khái quát về vốn và cơ cấu nguồn vốn của Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang
(Đơn vị: tỷ đồng)
So sánh
2016/2015
2017/2016
Chỉ tiêu
2015 2016 2017 Chênh Tỷ lệ Chênh Tỷ lệ
lệch
(%)
lệch
(%)
Vốn cố định
4,750 5,250 5,850
0,5
10,53
0,6
11,43
Vốn lưu động
1,025 1,225 1,350
0,2
19,51
0,125
10,20
Tổng nguồn vốn 5,775 6,475 7,200
0,7
12,12
0,725
11,20
Nguồn: Phòng Tài chính-Kế toán
Qua bảng 1.2 ta thấy, tổng nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2015-2017 tăng dần
qua các năm. Cụ thể năm 2015 – 2016 tăng 0,7 tỷ đồng (12,12%), năm 2016 – 2017
tăng 0,725 tỷ đồng (11,20%).
1.4.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật - công nghệ
Cơ sở vật chất của Công ty hiện giờ đã được cái thiện hơn so với trước kia. Đã có
các phòng ban tách biệt, không gian rộng rãi, các thiết bị văn phòng cũng đầu tư cải
tiến hơn. Trong công ty được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ cho công việc như máy
tính 6 cái, máy in 2 cái, máy fax 1 cái, điện thoại 3 cái, máy photocopy 1 cái, điều hòa
3 cái.
1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần cơ
điện Lục Ngạn Bắc Giang giai đoạn năm 2015 đến năm 2017
Bảng 1.3: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2017
Đơn vị: tỉ đồng
2016/2015
2017/2016
Năm
2015 2016 2017 Chên Tỷ lệ Chênh Tỷ lệ
Chỉ tiêu
h lệch
(%)
lệch
(%)
Tổng doanh thu thuần
14.59 15.56 19.19 0,97
6.65
3,63
23.33
Lợi nhuận trước thuế
0.019 0.024 0.085 0,005 26.32 0.061 254,17
Nộp ngân sách
0.80
0.85 0.80
0.05
6.25
-0.05
5.88
Lợi nhuận sau thuế
0.015 0.019 0.068 0.004 26,67 0.049 257,89
Nguồn: Phòng Kế toán
Nhận xét: Qua bảng số liệu ta thấy, các chỉ tiêu thể hiện tình trạng hoạt động kinh
doanh của Công ty có sự thay đổi: doanh thu tăng 0,97 tỷ đồng ( 6,65%) năm 2016 so
với năm 2014 và tăng nhanh 3,63 tỷ ( 23,33 %) năm 2017 so với 2016; lợi nhuận
trước thuế qua các năm cũng tăng dần, năm 2015 – 2016 tăng 0,005 tỷ đồng (26,32%)
và năm 2016 – 2017 tăng vọt 0,061 tỷ đồng (254,17%). Từ đó ta có thể kết luận, tình
hình kinh doanh của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang có xu hướng phát
triển tích cực trong giai đoạn sau.
PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LỤC NGẠN BẮC GIANG

3


2.1. Thực trạng bộ phận thực hiện chức năng quản trị nhân lực của Công ty
cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang
Trong mỗi doanh nghiệp thì con người luôn là nguồn lực cốt lõi, quyết định
thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó. Vì thế để công tác nhân lực trong Công
ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang được sử dụng có hiệu quả thì bộ phận Hành
chính – Nhân sự là bộ phận phụ trách công tác quản trị tại công ty phải được chú trọng
và đầu tư.
2.1.1. Tình hình nhân lực của phòng Hành chính – Nhân sự
Tình hình nhân lực của phòng Hành chính – Nhân sự có sự thay đổi được thể
hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ phận quản trị nhân lực Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang
(Đơn vị: Người)
So sánh
Chỉ tiêu
2015
2016
2017
2016/2015 2017/2016
Số lượng
3
4
4
133,33%
100%
Nam
2
3
3
150%
100%
Giới tính
Nữ
1
1
1
100%
100%
Đại học
3
4
4
133,33%
100%
Trình độ
Cao đẳng
0
0
0
0%
0%
≤ 3 năm
2
2
1
100%
50%
Thâm niên
> 3 năm
1
2
3
200%
150%
Nguồn: Phòng Hành chính - Nhân sự
Nhận xét: Qua bảng trên nhận thấy nhân lực thực hiện công tác quản trị nhân lực
của công ty không có sự biến động nhiều về số lượng và chất lượng, cụ thể năm 2015
– 2016 tăng 1 người, còn năm 2016 – 2017 không thay đổi, giữ nguyên số lượng là 4
người.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính – Nhân sự
2.1.2.1. Chức năng
- Tham mưu và giúp Ban giám đốc trong công tác tổ chức bộ máy, tổ chức quản
lý của công ty.
- Thực hiện các chính sách về lao động và trả công của công ty.
- Thực hiện công tác tổ chức nhân lực.
- Phục vụ các công tác của Đảng, Đoàn
- Chăm lo các vấn đề về an toàn và vệ sinh lao động, đời sống của người lao
động.
2.1.2.2. Nhiệm vụ
- Tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc về việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công
nhân viên phù hợp với trình độ và năng lực của mỗi người để đáp ứng được yêu cầu
công việc của các phòng ban.
4


- Tham mưa giúp việc cho Ban giám đốc trong việc duy trì nội quy, quy chế và
thực hiện chế độ bảo vệ của công ty.
- Thực hiện các công tác thi đua khen thưởng, công tác Đảng và công đoàn của
cơ quan.
- Quản lý, giám sát nhân sự, chế độ chính sách tiền lương toàn hệ thống Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao.
2.1.3. Sơ đồ tổ chức của Phòng Hành chính – Nhân sự
Phòng Hành chính – Nhân sự của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang
có cấu trúc được thể hiện qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần cơ điện
Lục Ngạn Bắc Giang
Trưởng phòng

Nhân viên lễ tân

Nhân viên hành chính

Nhân viên nhân sự

Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
Qua sơ đồ trên ta thấy cấu trúc hệ thống phòng Hành chính – Nhân sự của công
ty khá đơn giản và phân chia nhiệm vụ cơ bản rõ ràng. Đứng đầu là trưởng phòng, sau
là cán bộ, nhân viên với chức danh nhiệm vụ riêng.
Trưởng phòng có nhiệm vụ xây dựng chính sách nhân sự, chiến lược nhân sự
trong dài hạn nhằm phục vụ mục tiêu hoạt động của công ty. Tham mưu đề xuất cho
Ban giám đốc để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức - Hành chính. Tổ chức và
thực hiện công tác hành chính theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Nhân viên lễ tân có nhiệm vụ trực tổng đài điện thoại, nhận chuyển cuộc gọi đến
các phòng, ghi nhận thông tin từ khách hàng nhắn lại. Gọi điện thoại ra ngoài theo yêu
cầu của cán bộ công nhân viên.
Nhân viên hành chính có nhiệm vụ tổ chức lữu trữ toàn bộ các hệ thống công
văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan; Lưu – photo cung cấp các biểu mẫu giấy tờ,
hướng dẫn CBCNV điền vào các mẫu theo quy định công ty; hỗ trợ cho các cuộc họp
nội bộ của công ty; chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý các tài sản, thiết bị tại văn
phòng.
Nhân viên nhân sự có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào
tạo; tham gia đánh giá thực hiện công việc; theo dõi và giải quyết chế độ bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế cho NLĐ toàn công ty; theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ lao động

5


toàn công ty; vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng
quy định của công ty.
2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động
quản trị nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang
2.2.1. Tình hình kinh tế
Năm 2017, tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%. Sau những khó khăn chạm đáy vào
năm 2012, nền kinh tế quốc gia đang cho thấy sự tăng trưởng khá ổn định khi luôn cao
hơn mức tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2011 - 2017. Chính vì thế trong những
năm gần đây lợi nhuận của công ty cũng tăng đều qua các năm. Kinh tế phát triển cũng
tạo điều kiện thuận lợi đầu tư phát triển Công ty nói chung và về hoạt động quản trị
nhân lực nói riêng.
2.2.2. Thị trường lao động
Hiện nay, Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ “dân số vàng” với số người trong độ
tuổi lao động chiếm hơn 70% đã tạo nên một thị trường lao động dồi dào. Điều này
vừa tạo ra thuận lợi và khó khăn cho công ty. Nguồn lao động dồi dào thuận lợi cho
Công ty trong hoạt động tuyển mộ nhân lực nhất là khi công ty sử dụng đa phần là lực
lượng lao động trẻ, có độ tuổi từ 22 – 35. Tuy nhiên lao động dồi dào nhưng chưa đáp
ứng được nhu cầu về công việc và chất lượng, vì công ty sử dụng lao động có trình độ
phổ thông chiếm số lượng lớn nên yêu cầu đặt ra là công ty cần đưa ra kế hoạch đào
tạo nhân lực hợp lý.
2.2.3. Chiến lược kinh doanh của Công ty
Thể hiện mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh của doanh nghiệp. Với sứ mệnh tạo việc
làm, nâng cao nhận thức và năng lực làm việc cho người lao động,…có tầm ảnh hưởng
không nhỏ đến các hoạt động quản trị nhân lực của công ty như tuyển dụng hội nhập,
đúng người đúng việc, đầu tư đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp, công tác đóng
bảo hiểm cho NLĐ,…
2.2.4. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty
Là công ty cổ phần kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, cơ khí, thiết bị điện,…
Từ đó, ảnh hưởng đến việc tuyển dụng của công ty cũng như chênh lệch về giới tính
nam nữ ( nam thường lớn hơn nữ qua các năm), độ tuổi nhân lực trong công ty,…
2.2.5. Văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa trong công ty được thể hiện trong các mối quan hệ giữa CBCNV rất tốt,
giúp đỡ nhau trong công việc, công việc hàng ngày như cách báo cáo công việc, giữ
gìn tài sản chung, ngôn ngữ giao tiếp với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng. Nó có
ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của công ty trong đó có hoạt động quản trị nhân
lực như sắp xếp và tổ chức thực hiện công việc, kỷ luật lao động, là cơ sở để thực hiện
trả công, đãi ngộ nhân lực…
2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện
Lục Ngạn Bắc Giang
2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn
Bắc Giang
6


Tình hình quan hệ lao động tại Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang
diễn ra theo cơ chế hai bên: một bên là NLĐ và một bên là NSDLĐ. Trong năm 2017
tình hình quan hệ lao động giữa các bên của Công ty là khá tốt, các mối quan hệ trong
công ty được ổn định, hài hòa không xảy ra các tranh chấp hay đình công.
Cơ chế đối thoại, thương lượng: trong công ty thường xuyên có các cuộc trao đổi
thông tin giữ ban lãnh đạo công ty và NLĐ trong công ty. Các thông tin trao đổi
thường thông qua văn bản, quyết định,…. Thương lượng tiền lương khi phỏng vấn
nhân viên,…
Tổ chức công đoàn cơ sở được thành lập ngay từ khi mới thành lập công ty, đại
diện cho NLĐ nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến NLĐ, đại diện cho tập thể
nhân viên thương lượng với chủ doanh nghiệp.
Hợp đồng lao động: Các điều khoản trong hợp đồng lao động với NLĐ được quy
định rõ ràng, cụ thể và tuân theo Bộ luật lao động 2012. Hợp đồng này được sao thành
02 bản có giá trị như nhau, NSDLĐ và NLĐ mỗi bên giữ một bản.
Nội quy và quy định làm việc: Nội quy, quy định tại công ty được xây dựng dựa
trên quy định của pháp luật lao động Việt Nam: về thời gian làm việc thời gian nghỉ
ngơi, chế độ chấm công, tác phong và trang phục, an toàn lao động, quản lý và sử
dụng tài sản công ty, chế độ kỉ luật,…
2.3.2. Thực trạng về tổ chức lao động và định mức lao động của công ty
Về định mức lao động của công ty:
Hiện nay Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang đang áp dụng loại định
mức theo thời gian cho hầu hết tất cả lao động trong công ty. Đơn vị tính là công của
từng tháng để tính lương. Đối với cấp quản lý thì được định mức theo chức danh, kinh
nghiệm và thâm niên. Định mức thời gian là 6 ngày 1 tuần và 1 tháng là 26 ngày.
Về tổ chức lao động:
Phân công lao động: Dựa vào năng lực chuyên môn và năng lực làm việc của
từng vị trí mà công ty bố trí, phân công công việc phù hợp nhất. NLĐ được bố trí công
việc đúng với chuyên môn, nghiệp vụ của mình.
Thời gian làm việc: Công ty áp dụng giờ làm việc theo giờ hành chính đối với
các nhân viên văn phòng, sáng từ 8h00 – 11h30, chiều từ 13h30 đến 18h00 vào các
ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Mỗi nhân viên trong các phòng ban đều được trang bị bàn làm việc cùng máy
tính, thiết bị cần thiết đối với công việc, nhân viên được bố trí làm việc ở vị trí gần
nhau sao cho thuận tiện cho việc hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc tốt nhất.
2.3.3. Thực trạng về hoạch định nhân lực của công ty
Việc hoạch định nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang
được thực hiện dựa vào tình hình nhân lực của các phòng ban để từ đó đưa ra các
chiến lược, chính sách nguồn nhân lực đảm bảo cho các phòng ban cũng như công ty
có đủ nhân lực với số lượng, chất lượng và cơ cấu phù hợp để thực hiện công việc có
năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Các trưởng bộ phận sẽ xác định nhu cầu nhân
lực của phòng ban mình, sau đó bộ phận tổ chức hành chính sẽ xác định cung nhân lực
7


ở bên trong và bên ngoài công ty và trình lên ban giám đốc xét duyệt để từ đó có kế
hoạch tuyển dụng nhân sự. Công tác hoạch định nhân lực của công ty được thực hiện
khá tốt nên công ty ít xảy ra tình trạng thiếu hụt nhân lực hay dư thừa nhân lực.
2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc của công ty
Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang có quan tâm đến việc phân tích công
việc. Tuy nhiên công ty mới chỉ thực hiện việc xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu
chuẩn công việc mới chung cho cả bộ phận, phòng ban và một số chức danh cụ thể chứ
chưa thực hiện được việc xây dựng phân tích công việc cho từng vị trí. Bản mô tả công
việc và bản tiêu chuẩn công việc cũng chưa được cập nhật thường xuyên, liên tục mà việc
này chỉ được thực hiện khi có những thay đổi lớn đến công việc và với vị trí, chức danh
cụ thể. Việc phân tích công việc chủ yếu dựa vào trưởng các phòng ban.
2.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang
Quy trình tuyển dụng của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang được
tiến hành như sau:
Bước 1: Xác định nhu cầu và lập kế hoạch tuyển dụng
Bước 2: Đăng tin tuyển dụng và nhận hồ sơ
Bước 3: Duyệt hồ sơ và phỏng vấn
Bước 4: Xem xét kết quả và ra quyết định tuyển dụng
Bước 5: Thử việc, đánh giá và ký hợp đồng lao động
Nguồn tuyển dụng: công ty sử dụng cả hai nguồn tuyển là nguồn bên trong và
nguồn bên ngoài. Đối với nguồn bên trong, công ty chủ yếu áp dụng cho những vị trí
quản lý nhằm tạo điều kiện cho những nhân viên có thành tích xuất sắc có cơ hội thăng
tiến, kích thích tinh thần cố gắng, nỗ lực của nhân viên trong công ty. Còn đối với
nguồn bên ngoài là nguồn tuyển từ thị trường lao động bên ngoài bao gồm những sinh
viên đã tốt nghiệp ra trường, những nhân viên đang làm việc tại các công ty khác song
mức độ thỏa mãn không cao, muốn tìm cơ hội phát triển mới.
Bảng 2.2. Kết quả tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc
Giang từ năm 2015 - 2017
(Đơn vị: Người)
Tên phòng ban
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Phòng Kế toán
1
1
1
Phòng Kinh doanh
3
3
5
Phòng Hành chính – Nhân sự
0
1
0
Tổng
4
5
6
Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
Qua bảng số liệu ta thấy số lượng tuyển dụng của Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang tăng qua các năm trong giai đoạn 2015-2017
Chi phí tuyển dụng được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.3. Chi phí tuyển dụng của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang
từ năm 2015-2017
8


(Đơn vị: Đồng)
Chỉ tiêu
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015
Chi phí tuyển dụng
5.500.000
6.250.000
7.000.000
Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
Qua bảng ta thấy hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng ngày một tăng. Công ty
luôn thực hiện các chính sách tiết kiệm chi phí trong công tác tuyển dụng nhưng vẫn
đảm bảo thực hiện được mục tiêu và nhu cầu tuyển dụng.
2.3.6. Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty cổ phần cơ
điện Lục Ngạn Bắc Giang
- Về hoạt động đào tạo:
Số lượng nhân lực được đào tạo qua 3 năm gần đây được thể hiện qua bảng số
liệu sau:
Bảng 2.4. Bảng số liệu nhân lực được đào tạo của Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang từ năm 2015 – 2017
(Đơn vị: người)
Chỉ tiêu
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Số nhân lực được
đào tạo

7

10

16

Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
Nội dung đào tạo bao gồm các chương trình đào tạo hội nhập, đào tạo nâng cao.
Chương trình đào tạo hội nhập: 100% CBCNV mới tuyển dụng vào Công ty sẽ
được tham gia chương trình đào tạo hội nhập nhằm giúp người lao động hiểu rõ lịch sử
hình thành và phát triển của Công ty, môi trường làm việc, các sản phẩm, dịch vụ của
Công ty, được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ để nắm bắt và hòa nhập nhanh nhất
với công việc.
Chương trình đào tạo nâng cao: Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo
nâng cao kỹ năng, kiến thức về nghiệp vụ chuyên sâu cho các CBCNV để họ tiếp tục
hoàn thiện và nâng cao nghiệp vụ của mình nhằm phục vụ tốt cho công việc.
- Về hoạt động phát triển nhân lực: Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi
nhất giúp CBCNV đi học để nâng cao trình độ của bản thân. Tại Công ty cổ phần cơ
điện Lục Ngạn Bắc Giang 1 năm sẽ xét cấp bậc 1 lần dựa vào trình độ, năng lực, kết
quả cũng như thái độ làm việc của nhân viên trong diện được xét, giúp kích thích NLĐ
làm việc tốt và hiệu quả hơn.
2.3.7. Thực trạng đánh giá nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn
Bắc Giang
Việc đánh giá nhân lực ở Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang được
tiến hành theo chu kỳ là 02 lần/năm, vào cuối tháng 6 và tháng 12 hàng năm. Đối tượng
là nhân viên công ty đã có hợp đồng lao động chính thức. Việc đánh giá được thực hiện
theo 3 bước sau:
9


Bước 1: Nhân viên tự đánh giá bản thân mình
Bước 2: Cán bộ quản lý trực tiếp nhân viên đó sẽ đánh giá
Bước 3: Trưởng phòng xem xét, phê duyệt kết quả
CBCNV sẽ được đánh giá thành 4 mức A,B,C,D. Trong đó, A là mức tốt, B là
mức khá, C là mức trung bình và D là mức kém. Ví dụ như đối với nhân viên kinh
doanh được khoán doanh số sản phẩm từ đầu tháng. Tùy thuộc vào số sản phẩm mà
nhân viên bán được để đánh giá: vượt chỉ tiêu, hoàn thành đúng chỉ tiêu và chưa hoàn
thành đúng chỉ tiêu.
Kết quả đánh giá được công ty sử dụng vào công tác tuyển dụng, đãi ngộ, đào tạo
và phát triển nhân lực, bố trí và sử dụng lao động.
2.3.8. Thực trạng về trả công lao động của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn
Bắc Giang
Công ty sử dụng cách thức trả công lao động thông qua 2 công cụ chính là tài
chính và phi tài chính.
Tài chính: Hiện tại Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang áp dụng hình thức
trả lương theo thời gian, mức lương tối thiểu được công ty chấp hành theo đúng quy định
của Nhà nước.
- Đối với NLĐ tại văn phòng và quản lý sẽ nhận lương qua thẻ ATM.
- Lao động phổ thông nhận lương bằng tiền mặt.
- Lương làm thêm ngoài giờ theo đúng quy định của công ty và phù hợp với pháp
luật.
- Quy định của Nhà nước về mức đóng BHXH và BHYT cũng được công ty chấp
hành đầy đủ.
- Ngoài ra còn có các khoản thưởng, phụ cấp, trợ cấp và những phúc lợi khác
dành cho nhân viên của công ty.
Phi tài chính: NLĐ được làm việc trong môi trường đảm bảo an toàn, được khám
sức khỏe định kỳ, tổ chức đi nghỉ mát, tham quan, các chương trình thể thao, văn
nghệ…
2.3.9. Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của Công ty cổ phần cơ điện
Lục Ngạn Bắc Giang
Hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang về
cơ bản là tương đối tốt, nhân viên được sắp xếp làm việc đúng theo năng lực và
nguyện vọng của mình. Và dưới đây là bảng hiệu quả sử dụng lao động của Công ty
trong 3 năm gần đây:
Bảng 2.5. Hiệu quả sử dụng lao động của Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn
Bắc Giang
2016/2015
2017/2016
Năm
2015 2016 2017 Chên Tỷ lệ Chênh Tỷ lệ
Chỉ tiêu
h lệch
(%)
lệch
(%)
Tổng doanh thu
14,59 15,56 19,19 0,97
6,65
3,63
23,33
thuần( tỷ)
10


Tổng số lao động (người)
NSLĐ( tỷ/người )

70
0,208

73
75
0,231 0,256

3
0,023

4,29
11,06

2
0.025

2.74
10,82

Nguồn: Phòng Kế toán
Nhận xét: Tổng doanh thu thuần của Công ty tăng qua các năm từ 14,59 tỷ năm
2015 lên 19,19 tỷ năm 2017. Tổng số lao động của công ty tăng thêm 5 người. Năng
suất lao động biến đổi qua các năm: 0,208 (tỷ/người) năm 2015, 0,231 (tỷ/người) năm
2016, 0,256 (tỷ/người) năm 2017.

11


PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LỤC NGẠN BẮC GIANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
3.1. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Công
ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang
3.1.1. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần cơ điện
Lục Ngạn Bắc Giang
 Ưu điểm
- Doanh thu và lợi nhuận năm 2017 tăng cao và có xu hướng tăng trong giai đoạn
sau. Từ đấy cho thấy công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả. Và để đạt được những
thành quả đó thì phải nói đến việc Ban lãnh đạo công ty đã có được những quyết định
đúng đắn trong việc hoạch định chiến lược, đưa ra các chính sách, kế hoạch hợp lý, và
nhất là tập trung nhiều vào vấn đề quản trị nhân sự.
- Công ty hoạt động tốt và thích nghi tốt với những biến đổi của thị trường.
- Tình hình tài chính của công ty an toàn, lành mạnh và tăng trưởng.
 Nhược điểm
- Tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2015-2017 còn bất ổn, chưa
giữ vững được vị thế kinh doanh.
- Công tác quản lý chưa có hiệu quả rõ rệt.
- Lợi nhuận tăng không đều qua các năm.
3.1.2. Đánh giá thực trạng quản trị nhân lực của Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang
 Ưu điểm
- Quan hệ lao động trong Công ty ổn định, hài hòa không xảy ra tranh chấp hay
đình công. Mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, đồng nghiệp với nhau trên nguyên
tắc tôn trọng và hòa hợp với nhau.
- Tổ chức và định mức lao động rõ ràng, không chồng chéo công việc. Có bản
nội quy lao động quy định rõ ràng quyền lợi, nghĩa vụ và nhiệm vụ của CBCNV trong
Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện gần gũi với nhân viên.
- Công ty có quy trình tuyển dụng rõ ràng, nguồn tuyển dụng có nguồn bên trong
và bên ngoài.
- Công ty có chính sách đãi ngộ khá tốt đối với nhân viên cả về vật chất và tinh
thần.
 Nhược điểm
- Công tác đào tạo dù đã được triển khai, tuy nhiên chưa mang lại hiệu quả cao,
kế hoạch đào tạo xây dựng còn rập khuôn.
- Còn hạn chế trong khâu tuyển mộ và thu nhận, xử lý hồ sơ ứng viên dẫn tới
nguồn tuyển dụng chỉ đáp ứng về số lượng chưa đáp ứng về chất lượng.
12


- Công tác đánh giá nhân sự được triển khai cũng chưa thực sự tốt.
3.1.3. Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động quản trị nhân lực của Công ty cổ
phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang
Để đảm bảo công ty hoạt động ổn định và phát triển thì trong thời gian tới công
ty cần:
- Công ty cần chú trọng nghiên cứu sâu hơn vào công tác tuyển dụng nhân lực để
tuyển được nhân lực có chất lượng, giảm chi phí tuyển dụng.
- Công tác định mức lao động cần được tiến hàng một cách rõ ràng và khoa học hơn.
- Cập nhật công nghệ tiên tiến, hiện đại, nắm bắt nhu cầu khách hàng.
- Sử dụng nguồn vốn, tài sản một cách hiệu quả.
- Cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ, an toàn tuyệt đối trong quá trình lao động.
- Tăng cường đầu tư đổi mới trang thiết bị phục vụ hiệu quả công việc.
- Đãi ngộ phi tài chính cần được tiến hành hiệu quả và có kế hoạch cụ thể, quan
tâm đến nhu cầu của nhân viên, giúp nhân viên gắn bó với Công ty.
3.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Công ty cổ
phần cơ điện Lục Ngạn Bắc Giang trong thời gian tới
3.2.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang
Công ty sẽ tiếp tục mục tiêu mức tăng trưởng cao hơn so với các năm và định
hướng tăng nhanh và mạnh trong năm 2018 và giai đoạn 2018 – 2022. Nâng cao chất
lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty, nhằm đáp ứng các dạng nhu cầu khác nhau
của khách hàng. Tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao nhận thức, năng
lực làm việc cho người lao động. Góp phần vào viêc nâng cao chất lượng cuộc sống
cho NLĐ; góp phần phát triển và xây dựng Đất nước theo hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa.
3.2.2. Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực của Công ty cổ phần cơ
điện Lục Ngạn Bắc Giang
Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy trình tuyển dụng nhằm sàng lọc
để có được các ứng viên tốt nhất, phù hợp nhất cho tất cả các vị trí. Đẩy mạnh công tác
đãi ngộ nhân lực để thu hút ứng viên và giữ chân được người lao động. Nâng cao chất
lượng đội ngũ CBCNV một cách toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và phầm chất
nghề nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân
lực, bảo đảm giải quyết chế độ, quyền lợi đối với người lao động trong quá trình tái cơ
cấu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp
Định hướng 1: Nâng cao hiệu quả tuyển dụng nhân lực của Công ty cổ phần cơ
điện Lục Ngạn Bắc Giang.
Định hướng 2: Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại của Công ty cổ phần cơ điện Lục
Ngạn Bắc Giang.
Định hướng 3: Nghiên cứu quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần cơ
điện Lục Ngạn Bắc Giang.
13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×