Tải bản đầy đủ

Enghlish 11 unit 7 further lesson 3 reading

WELCOME TO OUR CLASS

Designed by Lanh Thi Cham


ỨNG DỤNG

Shark attack

1: In the UK, how many school years are there at
2: What stage do students have to take GCSE?
3: Which school year do students have AS-level
What
stage
3? is the age of sudents at school year 8?
vocational?

2: year 8+ year
Stage
9 12 4
Year

12-13


UNIT 7: Further Education
Lesson 3: Reading


VOCABULARY
1. broaden /ˈbrɔːdn/ (n):mở rộng, nới rộng
2. collaboration/kəˌlæbəˈreɪʃn/  (n): cộng tác
3. consult /kənˈsʌlt/(v): hỏi ý kiến, tra cứu, tham khảo
4. coordinator /kəʊˈɔːdɪneɪtə(r)/ (n):người điều phối, điều phối viên
5. CV/ˌsiːˈviː/ (n):   viết tắt của curriculum vitae, bản tóm tắt quá trình hoạt động của một người (thường
nộp theo đơn xin việc); bản lí lịch
6. dean /diːn/(n):chủ nhiệm khoa (một trường đại học)
7. eligible /ˈelɪdʒəbl/(adj):đủ tư cách, thích hợp
8. faculty /ˈfæklti/(n):khoa (của một trường đại học)
9. institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/ (n):viện, trường đại học
10. kindergarten /ˈkɪndəɡɑːtn/ (n): trường mẫu giáo ( cho trẻ 4 - 6 tuổi)


Activity 1. Match each of the words with its meanings. Use a dictionary, if necessary.


Activity 1. Look at the table of the British state-run education system. Can you make a similar table for the education
system of Viet Nam?

School

Age

Examination

Kindergarten

3-5

 

Primary school6-10

 

Lower secondary school

11-14

 

Upper secondary school

15-17

GCSE


Activity 2. Quickly read the text. Choose the best heading for it.

A. Comparing the A-level and IB Diploma Programme
B. Preparing for higher education in the United Kingdom
C. IELTS and further education in the United Kingdom 


4. Read the text again. Dccidc if the following statements are true (T), false (F), or given (NG). Tick the
correct boxes.

NG

F

F

F

T


5. Work in pairs. Discuss how you can prepare for higher education in the UK.

1. Do you know the school year in the UK is organised?
2. What are the common types of examinations in the UK?
3. What are some of the best universities in the UK?
4. How can you find the most appropriate course for you?
5. What kind of skills do you need?


THANK FOR YOUR ATTENTIONTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×