Tải bản đầy đủ

Hệ thống thông tin quang

TS. VU VÀN SAN

HỆ THỐNG

hông
in
quang
TẬP 1


NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIỆN
Hà Nôi - 20 0 8('11110112

GIỚI THIỆU

t l ẹ ỉ l ì o i i g ( l i o i m l i n du' t )V l ì i c u n i o l c i í c h do' i ì í i ì ì ì n l à l i ọ í l i ố i m clc l í i i v c n l l ì õ i m í i n l ' í
!U)' i


Iia\

clcii

i ì í Vị

kliác.

Kho.imi!

c.iclì

iiiữa

cac

1U)'Ì c ó

ílic

íìr vài

k i l o i i i o l . v à l l ì ã n i ỉ r í k'vi l ì à n i : c l ì u c i m à n k i l o m c ỉ . c h ã i ì u h a n
C]tia c a c

đ;ii diĩoììLĩ.

Ilioíiu

t a n s o k Ỉ K Í c l ì l ì a i i l ù' \ à i

tinìhc

duov


1| Ư\ C! 1 í h o i m

[r:ìni

iiicí

lơi

lìàim

írãm

I i l u r l à CLI' l y c a n l l ì ỏ i m ĩii ì

l ỊLi a c a c

SÓIILI c ỉ i ệ ỉ i \ ỏ ' i c á c

i n c - u a - l i é c ( M M / ) líVi h à n i i I r a i i ) l c - i a - h c c ( l ' ! l / ) . C ò n

íhỏim

diii
tin

L| iianiỉ d i r ơ c i h ư c l i i ci ì I r c i i h c ỉ h o n i i s i r d u i m l a n s o s ó i i e n i a i m c a o í r oi i i : \ i i n i z n h ì n t h ấ y
p l ì o S ( ) i m d i c n ù ì ’. ỉ l c

h o ( i c i i ãi i l ì õ i i u lìL^oiìi c u a
Iỉio h l:

liii

llìo iie

Iià \

banu

síSni: ii iì lì

lU ĩo v

i^ iIk ìI

sáuLi.

tr ic n

\ÌI

la l

iìlìa iih

I r u v c n t i a n lừ' I i h ữ i i u I i a i i i

a n íỊỉỉiỊìì'^ S(íì

- lì;i\

su'

ỎUUÍL


ỉhí)iì<^ ỉ l ì Oì ì' ^ ỉ iì ì

cac

dnnu

SOI
ih rơ c '

L|uaim
ứ im

' Ỉ Yoi i i : l ỉ l i ữ n i i n a n ì íiVi \ a

! Ỉ U i ' ò ‘i m

LIOỊ

t l i o i m lii i clìLi d ạ o . C l u i i m c ò n

l;ì c ; í c

hc

lìio iii:

iicin ỉànu kha

llìõ iìu

naiii: ia(

liii

so'i l à h ệ i h ổ i m

cỉ c t r u v c n
e lu iìi:

ro iiu

llìỏ iii:
ỉ‘à i

liu .

Iré ii

Các

các

hệ

n iạ n i:

u r o n i i l a i . L';íi- / ì c ĩ l ỉ o i ỉ ' ^ ỉlỉ(')iì<^
c|Uaiii: - \ a i i

là c á e

liẹ

ỉlìò im

I()'I1 i r o i ì i : v i c c h i ộ i ì cl ại l ì o á c á c

i ì i a i i u l i ỉ OÌ \ i c n t l i o i m t r c i ì l l i c ÌLĨK)'i.

l . I . K H A I Q I A ỉ \ K L K M S li RA Đ ( ) I T H ( ) N ( ; H N Q l! A N ( ;
N(' )i \' C l ị c h

s u ' l l i o n i z ÍIII e | [ u i i i u , lii k l ì o n g t h c k l i ỏ n u

ỉ ì i i ni ^ Tỉnl ì s : i i i i i c i i a n l i a i i l o a i í n r o v i l a )
Iilìal. N y a x

!ì r \ i t

von

n o i uVi \ ' IỌC sti' d u ỉ i g í h o i m t i i i

hì i n o l l ỉ o i i u I i h ữ u i i l i i í i h i l i i ì v ỉ l i ỏ ỉ i i : l i i i s ó ì ì ì

\ u ’;i (.Ic l l i o i ì i i í i n c h o i ì h í i u . COII I i g i r o i d ã W\c\ s ư t l u í ì i i a n h s ; í n y d õ b á o

h i ẽ u . Q u a í l ì ò ‘i i : i a n t l à i c u a

! i c h s ơ | )IkiI I r i c n n l ì a i i l o a i , c á c h ì n h l l ì i l c l l ì o nLi ỉ i i i p h o ỉ ì u

pl i i i c l â n \ à iiLià}- c à n u cluíVc I^hrỉl l u ô n i h à n h n l ì ừ n i : h c i h o i m l l i ỏ i m l i n l i i ẽ n d a i n l u r i i i i à y
n;ỉ_\, ì i \ i \ p c l i o n u ) i IU)’Ì ỉ r c n i h c 'ji(Vi CC) í l ì c l i c n l a c t ỉ ư ơ c \ ' ớ ị I i h a i i n i u ỉ c á c l i l l i i i a n l ọ ’i v à
n h a n h clioiie. () írìnli tlo ph ái
l i i i t i Lỉ anp, t ỉ à n õ i

I ci ì \ ' à l à c á c l ì c ỉ l ì ố i m l h o n * i lii i I| L' 1 Ì ỉ i c n b a c n h a i . M(') clà tliixyc I r i c n

k h a i n l i a n ỉ i I rcii i Hci im
l ì o i i L ()' c á c

I r i c n c a o \ c i h o n i : t i i i Iihii' liiỌỉì Iì;i_\, c : í c h ẹ l l ì ó n u ílì ỏ!ì sz

loc d o

\'a c ư

\ i c i i ỉ l m i m c á c luixVc ÍICỈÌ í h ẽ \1 \Ỡ\ \(Vi d u
ly i r u y c n

dan

phoim

plìu,

h a o cỉiim c l ia t

ỈÌ 1

0 Ĩ c a u hìỉì li lii ih

l u o r m (ÌỊch

\'U v i ẻ i ì

i h o i m ỉ ôl iiliaì.
1 ' h ò n i : í i i i c i i i a i i i : c ó l ổ c h ứ c l i ẹ t l i o i ì i : c ữ n i i ỈÍI'(VI1LĨ lu' n h u ' c ; i c h ẹ l l i ô n i : í h ò í m tii ì
k l i á c . \ 1 í l ì c I i ì à t l i à n h p h â i i c o ' b; ! ! ì I i l i a ỉ c u a l i ọ l ỉ i o n ụ l l ì ò n u t i i i ( . Ị u a n i : l i i o n l u a i i l l i i i [ h c o

i n o l h c ỉ l i o i m ĩhõiiLi tiii c l n n m Iilur lììiih 1.1. Đ a \

la i m ư y c n iý t l ì ỏ i m liii m à l oài i mi r ời

clà sir ( l u i m n y a v lù' i h ò i kv kl i ai s m l i n\ c;ÌL' l i ml i tliik' i h o i m liiì.

IVonLỉ so' d ỏ n à y . tíiì


/ / í / ỉlì(U},i^ ỉlỉoỉ!'^ ỉin l/U(// ì íỉ iỉdỊ^ I )

h i ệ u c a n t n i y c i i đ i s c cliỉ'()’c p h á i \ ' à o l ì i õ i t n r ò ‘i m l i u y ẽ n c i a n ur(Vni! l i Hi : . \ ' à íY d a u l l i u s ẽ
t h u l ạ i í n i h i ệ u c á n t r i i y c n . N h i r \ ậ y , t í ỉ i i ì i ệ ư đ à e l i r ợ c i h o n i : ỉ i n lÌ!' n o '1 u u i t í n l ì i c u d i l ớ i
i i o ‘i n h ạ n t í n h i ệ u (.icii. Đ ỏ i \ ’ớ i h ộ í l i ỏ n e l l ì ỏ n e ÍIIÌ q u a i i L i ĩh'i I i ì o i i r i r ò n L! t ! U \ c n cl aii ơ c l ã y
cỉiính

l à s o i d a n t i u a n e , i i ó í h ư c h i c i ì t r u N c n á i ì l ì s á i i i i n i a n e l í i ì h i ệ u í l ì O ỉ i e !Ì!1 í ừ pl i í a

p h á i t ỏ i p l ì í a t h u . Đ c k l i a o s á l m ộ l c á c h c ó h ệ ỉ h ỏ n i : v c t l i õ i m ỉii ì L Ị i i a i m. í a h à y x c m

\c!

m õ i c á c h k h á i q u á i b ố i cai ì l i h ì n h ỉ h à i ì h c á c liộ lliòiiLi t l i òui i í i n nói c l u i i i u . tù' dó s c í h â \
d i r ọ c h ệ thóììii tl i ỏ i m tin q u a i m ra đời nhu' l l ì ố n à o .

Pỉim phat ĩin hieui

Phia thLi tir hieu

H ì ì ìlì 1 .1: ( ' ú c ỉlìủ iìlì p lì u n co' lìdìỉ cíỉíỉ ỈÌỈOỈ lic ĩhnỉỉ;^ ĩlìoiì^^ í in
C h o t ới i ì a v . d à c ó r a i n h i c i i c a c lìệ í l i ỏ n u í l i ò n e liỉi d i i ớ i c á c l i n i h i h ứ c d a d a i m .
C á c h ệ i h ố n i : t h ô i i e t i n n à y d i r ự c i i á i i CÌK) c á c l é n u ọ i I i h a ì cl Ị i ì h i h c o Ị ì i ô i I r u ờ n u i r Li yổ Ị ì

d ẫ i ì v à clôi k h i t l i c o c a t í i i h c h ấ t d ị c h \ u c u a h ệ ỉ l i ố i m . T h ô i ì i : lhưỜ!iiz i hì e á c h ệ lliổi ì i :
s a u đ é u là s ư kiỉ ílììra tìr c á c ỈIỘ i h ố n i i t r i r óc. C á c h ệ t l ì ô n u iiìíVi d i r ơ c c;ii ỉ i êi ì v à li(ìàiì
t h i ệ n lìo' ii c á c l i c t h ố i ì i : ỉ r i r ớ c l ì ó . c h ú n u l l i i í ờ n e c ó CU' I v x a l ì d ì K í ố c đ o c a o

d o linlì

l i o ạ l v à cl ì âì l i r ơ n e h ệ i l i ối i u c ũ n i : du' ọ‘c c a i l l ì i ộn n h ã i i ì l l i oa m à n yci i câLi c u a COIÌ ni i i r ời .
S a u ĩ h ờ i k ỳ p h ấ t niiiilì ra n i á v cliệiì b á o c u a S a i n i i c l v . ỉị. M o i s c Iiãiiì I S 3 S , clịcli v ụ d i ệ n
b á o l l i i r o n u m a i díÌL! t i ê n d u' o' c d i r a v à o k h a i l l i á c n a i n

ỉi ro' nu chíiìLi k c . N ã n i

1 S 4 4 v à cl áii c l á n t ai ì Li I c n \ ' ó ’i s o

I S 7 S . n e i r ờ i Ui d à l i c n liàiili d ã l c; i c c á p k i m l o a i élc n ố i \' ới ÍOIIU

tỉài cỉiệíì t h o ạ i d a u l i cii tai N c \ \

H a v c n h a i m ( \ ) i ì i i c c í i c u f . ( n a i d o a i i s ư d u i ì u c á p kiiìì

loai đ ê t i ư y c ỉì d a n tín h i ệ u k é o dài cl io lói Ii ãm

l
ra s ự p h á i \ ạ SÓIIU d i ệi ì t ù’ c ó h i r ớ c s ó n u d à i , vìi ( ỉ u u l i c l i n o M a i e o i i i t l ì ư c h i ẽ i i nì ài i írìiìỈ!
d i c n \ ' ó l u y c i i v à o lìãiìi lN l u ì n u I i ai ì ì í i é p s a u v à t r o i m t l i c k y 2 0 . m ạ n n

lii'0'i c i i ẹ n t h c ì a i cl à d i r o c p h ấ t l i i c Ị ì

l ộ n u k h ã p t ic ii tlic í:iới. \ à l i ê n l i c p x u ã ì ỉ ii ện ỉ i h i ì i m c ỏ i m lì i i hệ licii I i c n U o i i e \ i ệ c íliíct
k ê c á c h ẹ í h ố i m t l i ò n u íiiì đ i ệ n . T r i r ớ c í i ẽ n p h a i

kc déỉì sự c o i m h i c n

cua các

loại c á p

đ ổ n u t r ụ c d à l à m l ã i m c k i i m krợi ìi : d á i m k ê . N ă m

1 9 4 0 . h c tlìoiii: c á p c l o i m t r u c đ á u ỉiéii

đ à đ i r ợ c đ ậ l c ó b ã i ì e l á n 3 M U / đ ế i r u v c i ì d u n e l i r ợi ì e 3 0 0 k é n l i t h o a i l i o a c IIÌỌI k c n h
í r u y c n h ìn t i . C á c h ệ l l i ố i m s a u đ ó c ó bãi ii i táiì

10 M U / . lìliiniu d a y c ù i ì i : là g i ó i l i a n c u a

h ệ i h ố n c l ì à v \ i sLiy h a o c í \ p bị p l i u i h u ỏ c v à o l á n s ố . C i ỉ ó i l i a i i I i à \

n h a iih c h ó n u điíơc

^ i á i q i i v c ì d o s ự x i i ấ l h i ệ i i cLi a c á c h ộ i h ố n e i h ỏ n u tÌ!ì v o í Li yói i .

X u l i i r ỏl m s ử cliiim p h ố s ó n u đ i ệ n í ừ d ế b i c n d ổ i tíii liiộii i r u y ổ i i cl;ni t ă i m l e n , ơ đ â y
ÍÍII l i i ệ u i ì i a i m l l i ỏ i m t i n i h u ừ n i i d ư ợ c c l i ô n i i lêiì m ộ t s ỏ n i : di ệi ì t ừ k h ; i c c ó c l a n u l ììỉìh ^ilì.


9

( 'liiúy/ì'^ I : ( ỉ Ị ơ ỉ ỉ l i i c n

n i à l ì eLr oi l a l l ì i r ò ì i u Liọi l à s o n u ni a i ì Li . liìTíK' k h i (lii'a \ ; u ) d i r o ì m i r u NCi i . ( ) |' )iiia ĩ l ì i i , t í n
liicu clìứa i h o n u

l i n s c CỈLÌỌL' u í c l ì l a k l ì o i

[ . i r o' nn l l ì o i m liii đ i r o v
d o ! i e . lìliu' \ a \

S(' )nii n i a i m

p l i á ỉ cli Cí') liÔỊi q u a n

\ t i ' Iv lai [ h c o \ c u

VỈI đ u ơ c

íilil' ỉ i c p tới l')ănu ỉ a n m a

MÍ n i : n i a n u

c; ì i i .
hoai

í a n u ỉ ã n s ò S(') 1 1 U i n a n i : ỉ ứ c l a l a i i i : l'>;ìíìiz ỉ a n I r u N Ò n c l ủ n . I i i c c!ó s è C() d i r ọ v

c l u n i : l i r o ì i i : t l i o i ì i : l i i i ị ớ n h ơ n . X u ; i ì p l ì á t lìr đ a \ \ c ; k ' l ì c i h ò i i e l l ì o i i u l i n cl i ẹi i c ó c k r ơ c c o '

l ì o i p l ìa l n i c i ì \'à sau l ì à v lâiì

r:i tlò'i c;)c i ĩ n l i XIIV IIIINCIÌ l ì ì n l i . l a d a . c i i c í i i x ê i ì v i h a .

l ỉ c ĩ I ì o i i l : i h o n i : l i n \ ' i h a đ á u ỉ i c i ì Ỉ K) at d o n u \'()'I l a i i s o S Ó \\\1 Iìi;i!iiz 4 ( 1 1 1 / d à d i r ơ c d u ' a

\à(> k l i a i í l ì i i c I i ã m

h ) 4 S . \ ’à sau cló c ;i c họ t l i ó i i i : Cíì b a i ì e l a n c a o ÌKÍIÌ ỉ i c p I i i c d i ĩ ọ c l ã p

cla( ỉ r e n I i ì ạ i i i : l ư\ vi . (^^!ÌÌZ v ó i s ư p h a ! t n ê n c u a c á c h ẹ t l ì o n u \ ’i b a . c á c ’ h ò i h o n e c á p d õ i ì i :
i n i c c ù n i : c h r o c l ã p d ạ í d è h o a i d o i ì i i \cVi l o e d o 1'HỈ ^ 1 0 0

Mhiỉ/s.

Naiìì

1975. hệ ihoiie

c : i p đ ổ i ì i ^ ỉ r u c t i c n t i c n I i h a l cTì l o e í ỉ o b i i l a 2 7 4 M I m ỉ / s . C á c l i c l l ì o n i ! C() U')C c!o b i l c a o
I i hư' \ ' a \

c o c ư' l \

1 k i i ì ) v à n\{\ ìlì:' í!ìh i;'i! (h'ìl. ( Y ì c h è t h o n u

k h o i t n e l a p r a l n u ^ n ( x n p XI

\ ' ị b a C(”) ỉ o c i t ô b i í ỉ u í ì ì ì i : l ư C(') t h c c l n ) Lư l \
S() 1 ÌLI ! 1 K1 !ÌJ:. N l i ì i i

xa ỈKVn. n l i i r i i e c ũ i ì i : hi hcìiì L'lic h()‘! KÌIÌ so

c l i i m i : . l n ỉ ì l ì ;iiìli C(') V í i u l ì ì a k h i

elc c a p

ỉíVi kỈKi nai ì Lỉ c u a

liọ l l i o i ì u

i h o n i : l i n là ỉ i c l ì ỉ o r d o h ỉ ! - Cỉf í\' l í L ( B i l VAÌC - ỉ . ) i s ! ; i n c c ). i r o i m (l() 15 là l o c eio b i l \ à l ,
Ici CU' l y k l ì t ) i » n u lã|'). I I 1 1 1 I1
l l ì o n e lii i i r o i i i : l ì i o l

1 . 2 IIÌO Ui í í c l i 151. l ã i ì i : I c n ì h c o lí i i l ì l i i c n d; i i c i i a c ò n i : I i i i h ẹ

1 I 1 C k \ m ‘ò '1 Mí' a C| ua. ỉ' a I i l ì ai i l h a \ l ã n i : t i oi i L: m o ! n u a i h c k \ 2í ) .

l í c h B!.. l a i m n i a n l ì l l i c o cãị' ) i h ạ p p h a i i n c u sii c l ư n u s ỏ U i i á i i l i Siiiiii làĩV! S(>i m m a i i i : .

KÌ 1UÕCỈ1 dai qu
ouaa n q ộ
/
/

T l ì on q ti!'i q u a n g

0

X 10
ự>

Vibci q

'

G a p (lõíìu l r j c Q "

10
Diẻn hao

1900

1850

1950

2000

N.-im

/H n lì

1 . 2 : S i f ỉán;^ C ỉỉd ỉ i c l ì ỉ o r ( ì ọ h i ỉ - C IÍ l y

Đ õ l h ã \ ' d ư ơ c CỊIKÌ I r ì i i h s ư c l u i m p l i ổ SÍHII: c ỉ i c n lù' c l i o c á c l ì ộ í h o i m í h o i m ũ ì \ đ i ẹ n ,
CHÌ l l ì c k ỉ ì ; i ( ) s á l

haiii:

phaiì c a p

ọ\]() s ó i i i : d i c n

lù' nl ì i i ' c l i i ợ c cl t r a Vả ơ ha i i L!

l ì ì o i t n r ò ì m l r u \ c i ì cl ai i c k r o v t ỉ ì c I1 ÍC11 r;ìí p l i D i ì u pl i i ì iÌ!' c ; í c d o i d ; ì \

1 . 1 , UXMÌU d ó

k n i ì l o a i c h o íó' i ó n i :

( l a n S í ì i m . l ù ’ SÓIIU cỉ ài c h o í(Vi s o n i : \ i h a . clà c l u ) p h é | ' ) i h ự c l i i ô n m o i d ị c l i \ I I .
!;ìì q i u i n l i o i i i i diỉXìV l ỉ i c l i i e i i l r ( ) i i ' j l'>;uìi: i ì i ì y m à

\ 1 ỏ l ( !i ci !

( a c a i ì hr i i V l à v ù i ì e t a n s ố á n h

sáiìu.


!()

/ / í ' ỉ l ì 0 ỉ ì ‘^ ỉ l ì o ỉ ì ' ^ ỉ ỉ lì CỊ Ỉ i i i ì ì ' ^ f / ( / / ? / )

'IVonu

\ ' ÙI Ỉ U n à \ ' .

ral

clc d à i ì i a ccí t l ì c n h ậ n

llì;ì\^ c l i r ợ c cl;’ii b ã n u

p l ì ì i l ì o p d ư ( Vi d a n g

bi i Xì c

s ó n e . i h a y c l i o \ ' i c c I i l ì a n b i c t l á n s o n l ì u ' I r o i m \ L i i m s ó i m v ó UIVCIÌ. l ^ h ó c u a á i i h s ; u ì u
l ù' 5 i ì I i n i í c ư c

líiii) c h o

1 0 0 Li ni (ỈIOIILI i i L i o a i ) . I ^ h õ a n l i

u vi k h d i i i ì i :

s;ÌMLi í i l i ì n l l i a \

l i o i m dcii lỉi' 4 0 0 IIIÌ'1 c h o í(Vi 7 0 0 1Ì!Ì1. ( ' ù n u LIIOIÌÍ^ ỌÌU) t a n s o S( ' ì nu \ i t IIINCII, c ó l i ai

nam

l ( ì p Ịìlìaii c â p

mỏi

I r i í ò i i i : 1I‘U\ C! 1 c l a n c ó

l l i õ t kĩ í Yc c l ì i n e hỉ k c n l ì

Í IU\ C' I 1 cỉ aỉ i I r o n e

klií

e | U } c n \ ; i k c i i l i í r i i \ c i i d a n \ r o n \ i ố i i i i ci aii s ó i m .

B iỉỉìíỉ 1 .1: P l ỉ i ì i ì c a p ỉlìc o p l ì o SÓIỈ'^ (Ịiựỉì ĩừ cììo Cii( lìc ỉlìo/ì'^ ỉlìoỉì'^ Ỉiỉì
Bước sóng
100 km

10 km

^ km

100 m

10 ni

1 rn

10 c n i

1 cni

10' rn
7Z

T á n s ố T ấ n s ố T á n s ò Tấfi s ỏ T á n s ỏ
cao
rảì
trunq
rất
íhấp
(HF)
cao
thấp
binh
(LF)
( VHP)
i VLF)
(MF)

Âm
thanh

C a p doi x ứ n g -

-

1-------- ^
10 k H z

^

I............

1 Mỉ-iz

10 M H z

Tân sò
siêu
cao
(SHF)

Sóng

Nhìn

Hổnc)
ỉ ì goai

tháy

Cưc
tím

ò n g dẫn sóng--^

!

I

100 M H /

Sơ: q u a n g
^ ------ ------------------^

Viba

Sóng ngán

I
100 k H /

cưc
cao
( UHFJ

C a p đ ổ n g tr uc

S ó n g dài

1 kMz

T á n số

255 Mm! 800 ựn)

I

1 GH/

"T

^

10 G H ?

10'' Hz

100 GH z

Tàn số

Vào nam

1960,

\ iọc p li á t niiiilì ra L a s c r d c l à m

I i u i i õ n ph ; í ( t | u a ! i i i cl à n \ a r a n i o l

l a l U) lcVn t r o i ì u l ị c l '1 s i r c u a k v t l i i i a l í l i õi i ^j U n MI' c l u i m tl;i! l a n s o

ỉlìcvị k v ni(Vi C(> V
áiili sáiìi:. S ự k i c n i ì à \

i : ã y r a n i ọ l s ư CLIỐII hi i l ( l a c h i ẹ l c f ì c n h ì i i i u l i i c i i CIILI h à i i u cỉ aii v ê

t l i õ n e í i n ÍICII l l i c iiiíVi. \ ' à
s;ini: L n s c r c h o í h o n e

í ạ o la c á c

liii c]Liaiiu.

Đ ó là

V

ỉi roíi L: ỉ ã p t r i i i i i i t i i i i ỉ ò i u i a i

dicnì

pl ì á | ' ) su' c l u n i i á i i l i

\ L i a t p l ì á l c u a s ư r a t l ò '1 c i i c h c i l i o i i e í h o i m

tiii L| i i a!i e.

1. 2. Q I Ỉ A T R Ì N H
N l i u ' ()■ l i c n
im uvcn
' I I 1 C0

P H A T T R I K N HÍ: T H ( ) N ( ; T H Ò N í ;
ci à I i h ã c

Iv s o \ ' ói c á c

hệ

dcn
ihoim

(í I r ô i ì

lànu

các

hẹ

llìốim

t ín

Q lỉA N (l l ì o i m l i n Lịuaiii: c l n

kháe

\ ' i h a (V d a i ỉ a n s ố SODH i n a i i u eỉ ì i i i u cl ẽ n i a i ì i : i h o i m

vc
liíì.

l ý l l ì u x c l t h ì h ẹ í l i o n u t l i o i i n ũ n cỊ Li ai ì e c ó t l i c c l i í ) p l i ô p c o n IILIUOI i l u i v l i i c n l l i c i m

í i n \ ó ' i h r ơ i ì i : k ê n l ì v M líVii \ ’U Ơ { i z a p i ì h i é u i ã n c á c liọ i h ố n u \ ' i b a l i i c i i ct ) . l l à i i i : l o a t c á c


(. 'Iiií(/Iì
lliuv

1I

I : ( 'ỉiơi ỉ l i i c ỉ i

nnhiciní l i o n i z íiiì l i v n

hau

klii q i i x o n

throv ỉicn

hiuili

Iiua\

(l ai i t i à i h i ! d i r u v n h ư ' n u 1!CC laiiLỉ c l ỉ i p h i c h o c a c c o i m

qiui Ixm

k i i i h p h í liip

sau

clú.

\ 1 CC \ ú \ \

Vlóí

quá

sỏ

kẽl

Ịốiì k ó i i K

i r u i i L i c h c ì \ Ỉ C C s a ! i \ u ; ì l c a c l ỉ ì a n h p l i a i ì l l ì i c l l''ị i l c \ i i ' o ! L| ua c l u o c c ; í c Ciỉ iì

ỉ i o d o elicii k i c i ì l l i o i Í ICÍ ( l ì i i r a . NiỉtínL: i n n . U t \ o i . biM. y . v . . . ) Lía\ ra !;ì c o n s ỏ

k l i ổ i i u l õ.

( ' l i í n l i V I \ ;i\ . c h ư a llìLi l i i i l clu'0'c Nir c l i i i \ c i i a ! ii ;i niz ItrcVi.
Moi

hiiVv!iiZ i i g l i i c i i ci i i i k h . í c c ù i ì u i h Ò! \1 \AU ik' ì\

d á ỉ i i : liỉi c a \
q i Ki i i i : .
klnìaiiL!

hcì ì i

(ViL' s o i

l i Lỉ óì m ỉliuiìíi l i n cỊua k h í q u \ c n

LỈaii q u a i m

d à l ạ o c l i r o c h c l l ì o n u I IUXCI I t i n

()' t r c i i

la s ư

l ai i J a Li lìCiì d ư' o V c l ì c í;i() i i ì : ỉ c

K a o . l l o c k n i a i i \ à \ \ ’c í 1 s d à

i i Ik u i

l ì a o c u a soi \'à c h a c c l i a n s c

r a sọ' i cl ai i
I ( ) ‘! 1

ial

(tó' ị

c o ,\IÍ I nuVi i i i l i n h l ì o a l h( ) ’iì.

íhiì\

L | u a i i u c l u ỉ \ CL1 l à cỉ o la|') c l i a l c ỏ l i o i i u \ a ! licLi c l ì c ỉ a o so' i u a \
l l i ò l à ỉ ì ỉ Lỉi;ìni c l i ĩ o c s u \

\m nh

tỉìí cc') SIIV h ; u )

l Oí K) J B / 1 m ị ì ) . ( l ã ỉ a o I\1 d i r o v i n o ! n i o l ì Hì h h c i h o n i :

T i c ị ' ) s a u iJ(>. I i a n ì

ph ' Á\

! ; u i i : SII \

h a o c u a s ơ i cl ai ì

r a . l l u n l u ì ỉ ì c l u ỉ l i i‘ã ỉ i i i C(S

l o i ì Uii l ì ì o í đ i ê i n n à t ) cl(") t r o i ì u eỉiìi

hinvc stìiì‘1 I i i í x c n

c l a n I | i i a!i i z L^ì s i i \ h a o n h o . N l ì ứ i m n h ã n i l i n l i n à y d à c ỉ u ọ v s á n e u> k l i i

Kai-ìidii.

Maiiici

Kcck

('oiniiìL^ (ìliissvàcì n à n i

cl i õ l a o lliaiili

1^)70. S n \

SOI \ ; i c h o I ^ h c p í ; u ) r a cư' l \

conu

h a o !ỉà\

s o i llìLiv l i n l i c o

iìlìo h ơ n Iihiôii

SUN

h a o 2 0 clFVkni

so \ ớì ihòi d ic m đ à u

lại

cliẽ tao

! ỉ i i \ c i i d a i i t i ỉ í vni : CÌUÍVIIU \ Ứ Ị c á c h c i h o n * ! í r i i N c n cl ai i b ã i i u

c ; i p c l õ n i i . \ ()'ỉ s ư

c o u a ỉ i u k h o ! i u iiL^ìriiu c u a c:iL' n l i á ! ì i : h i o i ì ci Vu, c ; í c so' ! cl ai i L | u a i ì usti\

l â i ì h r o l l a ( i o i . ( ' h o l()'i d a u i i l i ừ i m !UÌ 1 1 1

lii i

l i a o n l i o lìoìi

l ^-^so. e\ÌL' ỈÌC í l ì oi ì Lỉ l ỉ i ỏ i m

ỉ ! v n SÍVÌd a i i q i u i i m cl à d i r o v I^lìò Iml'11

klìi i v o \ \ i i \ ờ \

\ i\Uii buxVc s ó ỉ ì í i l à n ì \' IỌC

I3í)() iini.

('lìo

U)‘! i m i c

li;i(> r a l

hao

uVi n ; i \ . SOI

cl ai ì q u a i m

dft d a l

SI ! \

!ìlìt>.

eia

liỊ

SI ! \

cl irới

0 , 1 5 4 d l V k i ì ỉ ỉ a i bi i xvc SOIILI 1:^5() I i i n dfi c h o ( l i ; ì \ su' | ) l i á l I n é n I i i a í i l ì n i c c u a c o i m n u l i ẹ
SOI L | i i a i ) i : I r o n u

uaiỉ

1x1 i h a p

mcn

qiui.

(li.i

In

sti\

hao

n;ì\

cỉã U i i i i

cial

Ỉ('>'I l i n l ì

lo a iì

Iv

ỉ l u i NOÌ c l i o c ; k - S(vị d í ^ n ! Uol l à 0 , 1 4 t l H / k i n

(

\(V| c o n i ! i m h o c h õ ỉ ; u ) c . í c ỈÌLỈUÒÍÌ pỈKÍl

\ ; i lliti e| Li ; i i m. s ơ i e l a n C| r i ; i ne clTi t a o r a

h c lliíìiii;: l l ì o i m íii ì c Ị n a n i : \ ( ) I l ì h i C U i ru d i c n i

ỉ r o i licyn li;iii s o \(Vi c ; í c l i c l l u ì i m l l i o i i i : l i n cfi|> ki Mì I( ì ; ì Ì là;
- Si i \ h a o l r u \ 0 1 1 elan

1 ;ìl I i h o

- l:^a!ìii l a n ! r u \ o n d ; ’iii l a ỉ l(Vn

- K l i o n u hi .Iiilì liu'o'iiLi CIUI n h i c i i (lioiì ur
- C ó lííilì

h ; t ( ì n i a l líii h i ệ u i h o n u l i n

cao

- ( A ì k i c l ì l l u r ó e \ à í i o ì ì l : luíViiLỉ n l i o
- S ( 1'1 c ố l í i ì h c ; i c h ( l i c n l o Ị
- ' I ’iiì Ci ì v vỉỉ l i i ì h h o a i
- S o ’i đ ư ' o v CỈIC ỉ;i(ì ỉù' \ a ỉ liCLi í';!! s a i ì c o .
D o c o c ; i c U'U d i c n i I i v n m a

c ; i c i i c i I i oí ì l : l ỉ i o n i i l ì n q ư a i m

nỈ Ki i ì h c l i o n i : d i r o c á p

r o i i u rrii IICIÌ i i Ki n i ! l i ro' 1 . C l u i n g c o l l ì c c l i i o v x a y d n ì ì u l à m

L' ác l u y c n t ỉ i ròì i Li l i ' u e ,

t i t i i i u k c . l i c n i Mì l i , l l ì i i c b; u> k é o tlìi! c h o \ ớ \ c a \ I C C

i i h a Ị ’) \ à ( ) n u ỉ i i i : t h u ê b a o

lii i l i


/ / ( ' ỉh()/ì<^

l ì o a l v à ứ á ọ ứi ì i : ( l i ĩ ọ v m o i IIÌÕI i r i r ò ì i g h ì p đ a l

ỉIk

^ỉ ì ;^ ỉ i n i Ị ỉ i i ỉ ì ĩ ' ^ ( í a p

/ 1

ỉù' t r o i i a n h à . t r o i m c a c c a u h i n l i iIhlM b |

c h o \ ớ \ \ t i \ c i ì l u c d i a , \ u'o'Ị cl ai c i i ĩ o i ì u v . v . . . ( Y i c h c l l i ố i ì u ỉ l ì o i i i i ỉ i n q i u u ì L : c ù n n

raí p h ù

ỉ i ơ p e i ì o c ; i c h ẹ i h o n g í r u N C i i d a n s o kỉioiìL]: l o; i i t r ù' l í n l i i ội i diTíVi d a i ì i i e l ì c p k c n l i n à o .
c á c l i ê u c l i i i a n B ã c M ỳ . cl i ai i A l i lia\' N h ạ i B a i ì . I ilìi ro' h i i i m 1.2.

B

cỉ ỉ ì :^ ì

. 2 : T o e ( l o ĩ n ỉ x c n i ì ủ ì ì ỉ i c i ỉ c l ì n d n ()' B ủ c A / v . c l ỉ U ỉ i A u
K h ố i Bắc Mỹ

Phân cấp

Vii N h ủ ỉ B u ỉ ì

K h ố i châu Áu

N hật bản

T ố c d ộ bit

S ố kê nh

T ố c đ ộ bit

Sỏ k ê nh

T ố c đ ộ bit

Sò k ê nh

M bit/S

th o ạ i

M bit/s

th o ạ i

M bit/s

th o a i

1,544

24

2.048

30

1,544

24

6.312

96

8.448

120

6,312

96

44,736

672

34,368

480

32.064

480

274,176

4032

139.264

1920

97.728

1440

565.148

7680

396,200

5760

N i i o à i e á c l o c t l o ỉ i c n . c o I11Ỏ1 ỉ i ê i i c l n i a i i n ) ớ \ p l i á ỉ I r i c i ì I r o i i i : i i t ì ữ n g n ã ĩ i ì u a i i d â y
eoi

l à S O N l V r ( Sx n c h i o n o u s O p í i c a l

Nỉ.-yi u o r k ). ỉ ố c i l o ỉriiN c i ì el ai i ơ t l i ì y c o ỈU)! k h á c

cỉ ì i i i íỉ, n ó x á c d í i i l i c a u t r i k ’ k l u i i m

h ộ clc

n u ) ! liiLi U r Ợ ỉ m u l ì c p k ỏ n l i s 6 IICỈÌ s o i

cỊii anLi. K l i o i Ci ì u t n i c c ơ b a i ì \ ' à m ứ c t i ã i i l i ó n c u a p l i ã n c a p l í n h i ệ u

1 ) vii i ' ó

l ì o ì ì l à \\\) l ì ỉ c i ! ( ) C ’- N

íOplical

I" s rS-1

l ố c cỉ o b i l 5 1 , S 4

t í n l ì i ộ u S O N l ì l' c a p c a o

Carricr -Lc\cl

N ) . ' Tí n h i ẹ i i ( ) ( ' - N

B a n u 1.3 l à c á c l ì ì ức o c s

ỉ T ốc d o Iruyén
(Mbit/ s)

s c c ó l ố c ( l ọ t i i r òì i i : t r u \ ' c n u a | ) N l a n l í n l i i ệ u O C - I .

c u a SONK'l'.

Biíiì;^
Mức

i i oi ia "Í Í II

( S v i ì c h r o i u ) t i s ' I V a i ì s p o ỉ l SiuiKil - l . c v c l

l ì i ệi i í r u \ ' ẽ n t ; u d ố n u b o “ c ã | ì
Mhit/s. ( a c

SONIVr

( ' ( h ' ỉ ì ì i h p l ỉ í n i Í ( í p í i n l ì i ự H .SY>^/\7:7

OC-1

OC-3

OC-9

51,84

155,52

466.56

1 OC-12

OC-18

OC-24

622,08

933.12

1244,16

1

!

OC-36

OC-48

1866,24

2488,32

1
,

Hiện na\

c á c l ì ọ l l ì o n u í h o i i g ỉ i n c Ị u a ỉ ì u d ã ( ỉ i r ợ c ứ i m c l u i ì g i xì hl : r à i l i v n l l i c i i i ÓL

c h i ì i m d á p ứ n i : Cii c á c l í i ì h i ệ u l i i ơ n u i ư ( a i ì a l o i : ) \ ' à s o ( c l i i i i l i i l ), c h ú n i i c l i ( ì p h c p l!‘u v c n
ciai) ỉ a ỉ c; i c á c IÍ!Ì h i ệ u cl ị cl i \' U b a i i i : h ẹ p \ ' à h ã i i i : r ộ n i z , c h i p ứ n u c l á y d u m o i v c u c a i i c u a
n ì a i m s o l i è i ì k c l d a cl Ịclì \'U ( I S D N ) . S ố lirọìi Li c á p q i K i n u h i ọ n n a y đ i r o c l a p d a ỉ ỉ r c i i t l i c
‘j i ó ‘i \'(Ýi s ò l i r ợ i m r á ỉ IÓ' 1 1 , ó ' đ i i ỉ i i o i t ố c d ộ I r u y õ i i d a i i \ ' á \ c á c e u ' l y k h á c i ì h a t i , c á c c a u
ỉrúc

m anii da daiìu.

Mìièiỉ n ư ớc

lấ\

cáp quaim

ỉà m ô i

í!' u' ò‘i m l i i i \ C ! ì c h u i c l i ỉ i i l i ì i ' ( ) i i e

i n ạ i m lu'ó'ị \ i c n i h o n i : c u a h o . C i \ c l i ệ ỉ l i ố n e í l ì o i i i : t i i i c | Li ai i e s è l à \ u ĩ \ \ cl ol p h ; í v c l o c ( l o,
c ư h ' iriiN c n cỉ aii \ à c a i i l i ì i i h l i n h l i o a l c h o c á c (.lich \'{\ \ IC!1 l l ì o n u c a p c a o -

Thư c k \ i hoi ì i : !in q i i a i m cỉaiiLĩ ()■ v à o iziai cỉí>an ké l ỉ l u ì c tlìc h ệ fliíi' u r và bãl dai ỉ llic
lìé l li ứ iìãiìì \ ớ i

\'iộc

ui ; i i cỊLi yét t ấ n

sãc cua

so' ị c | L i a n u c ì i i i i : V(VÌ ứ i m

c l u i m k l i Li c c l ì đ a i


( ' lì ìúíi i

L' ị : ( fị(i'i i hì ựỉ i

13

q n a n i : l i v n e i i ọ n r o ! i i z . ( Y t c l ì c l l i o i ì i : í l ì o i i L ĩ ! Ì I 1 cỊ LUi Mi : ( l à d i r o c í i i a i

c o n u \'(V1 l ì l u ì i ì i : đ a c l í n h r a t h ả ọ t l í i n iiliLí ! o c d o
' ' ) 4( ) 0 k i i i í ạ i t ố c d ộ

k h a i llui' i m l ì i c i i i ílìà iili

1 . 2 Tỉ ' >i í / s. h a \ ' Í Ỉ U \ Ô Ì 1 d a n s o l i ĩ o i i c u' Iv

7 0 C i b i t / s ! i ho' ì i h c p 1 k o n l i

10(1 b i t / s ,ràim

l à i h ò i i i : íii ì

l i i ô n i na i i L: l ai iiliicLi b a ỉ ỈIUÒ' I r o n i : su' p h á \ ì \ \ c n c oi i i Z I i i i l ì ệ c u a c l ì ú n u . Đ i é u ci ỏ

qiiaim

n n u M ì n o i r u n u cl i LÍ i m l a c ; m pỈKìi llìirùHL! \ i i \ c n b o l ú c i i l ì ỉ c u k i c i ì l l i ứ c \ c l h o n i z liiì L|Liaiiiz.

1.3. ( A(

I HÀNPl P H Ả N c H Í N H ( l i A HK T H ( ) N ( ; T H ( ) N ( ; T I N Q l ! A N ( Ỉ

C h o t l c i ì IUI\ . c á c l i ẹ t h ố i i i : i h o n e l i n q i u i i m k l ì o n e C Ò ! 1 c1li'()'c l : o ì l à c á c ỉ i ệ t l i ố i m
t h o i i L ĩ (i i i nit Vi ỉ i ữ a . !ì(') cl à l i a i q u a

kliác

i ì l i ai i .

Nhìn

chunu.

các

n l i i c u i Kt i i i k l i a i

lic i h o i m

ỉhấc

í r c i ì n ì i u ì í i l u ‘(Vi \c')'i c ấ c CÌÌL! Í I ÚC

l l ì o n u l i n L| iiaiìiz l l u à í i m

phù

hợp

liíVii c h o

việc

i i i i y c n cl aii l í n ỉ i i ệ u s ố v à l i a u h c ì c á c e|ii;ì t r ì i i l i pỈKÍt t r i ẽ n c u a h ệ t h ối ì Lỉ í h õ i m l i i i q u a i m
dcLi d i i h c o ! uỉ ' ó’niz ! ì à y . T h e o L|Ucin n i c i ì i l l ì o n e ỉ ì l ì a l l ì l n r \ a y . l a c ó ỉ h e x c i n x ó í c à u í n ì c
c u a II ÍNCII i h o i i i : t i n q u a i i i i b a o L i o n i c : i c l l i à n h p l i a i ì c l i Í Ị ì h I i l n r l i ì n l ì

1.3.

Tin

l ỉ i ì ì l ì 1 . 3 : C ú c ỉ l ỉ à / ì ỉ ì p ì ì a n ( ' h í ỉ i ì ì c u a ỈIIYCÌÌ ỉ ì i i X C ỉ ì í l i h ỉ CỚỊ) s o i c / U í / ỉ ỉ ^
C á c i h à i ì l i p h a n c l ì í n l ì c u a l i i v c n a õ i i ì C(') i h i c t b ị p h á t c| Lian<: - c ò n u ọ i l à h ộ p h á t
c Ị u a i m , c á p s ợ i q u a i m \ à i h i c í W\ t h u q u a i i i i - h a v b ộ ||1LI q u a i ì i : . l l i i c l b i p h á ĩ q u a i m ctLí'ọ’c
c â u í ạ o tù' n i i u ổ i ì p h á t l í n h i c u q i i a n u v à c á c m ạ c h d i c i ì d i c L i k l ì i c n l i e i ì k è ì v ó i ì i h a u . C á p
s o ’i C | u a i i e i i ổ i i ì c ó c á c s ọ ‘i cl ủn C| i i a i i e \ ' à c á c i ó p V(’) b ọ c x l i i i l : q u a n l i đ é b;i(^ v ệ k h ỏ i l á c
d ỏ n i : c ó h ại l ừ lììỏi t n í ò n u b ô n I i e o à i .
qiiaim

I l i i c ì hị (liLi q u a i m đi ỉ Xí c c ấ u l a o l ừ b ộ l á c h s ó n u

v à c á c i i ì ạ c h k l u i é c l i d a i . ỉ;ii l a o l í n h i ệ u l i ợ p t h à n h .

Nuoài các

tliài^ilì p h ầ n c h u

y c i i n à y . l u y è n i h ô n i i l i i ì C| i i a i m CÒII c ó c á c b ô u h c p n ố i C ị i i a n u - c o m i c c l o i ’, c á c m ố i h à n .


H c í h o / ì ' ^ ỉlì{>/ì<^ í i i ì í ị Uiị iì' ^ ( ỉ a p ì I

14

các

hô diia

quane

\a

các

liani

l ; i p ; ()' c á c

i i i x c ỉ ì l l ì O i ì e l i n q i i a i i i : l ì i ọ n d a i c t í i ì C() i h c c ỏ

c á c b ộ k h u ẽ c h đ ạ i q i i a i i i z , t h i c l h ị b ì i l á n s a c , \ ' à c á c í r a i ì i \ CI 1 r è k é i ì ỉ i . l a t c a ỉ a o IICII m ộ t
i Li v é i i l l ì ỏ ỉ ì e t i i i LỊ u a i ì i : h o à n c h i i i l i . C a c t l ì à n l i p l i ã i i c h í n h ()' Ịi' è[i s è đ i r o v l à n lii'o'i \ c t uVi
(ì' c a c c l ì i r o i m s a u I i x ì n i : c L i õ n s á c h I ì à \ . 'l i i v I i h i e i i . d ó c ó c l i r ơ c ỉ ì h ữ n i : k h á i n i é n ì 1'íaiì cỉ ai i
\'C C i k ’ l l i à i i l i p l i a i ì c u a h ộ i h ố i m . x i n d u o c s ơ l i r o c t o ỉ ì i t ã í n h u ' s a u .
l ì r o ì m ĩ ư [ilìLi' c á p d ò i i u - c á p s ọ i q u a i m d i r o v k h a i i h á c \ tíi n l i i c u d i c i i k i c n

hÌỊ') đ a t

k l i á c i i I kì l i . C l ì ú n u CC) t h ê d u o c l i c o i m o à i I r ờ i . c l i ó i i í i n i v l i c p dircVi d ; U . k c t ) í r o i i i i c o i i i i .
đ ạ í tiiRVÌ h i ô n . T Ì 1 \' i h t i ộ c \' à<) c á c ci i ci i k i ệ n l ã p d a l k h á c n l i a i i n i à d o t ỉ à i c h e l a o CLUI c á p
k h á c n l ì a u , C() t l i ê d à i ÙI' v à i l i ã i i i l ì ì é l tcVi \ ' à i k m . ' r u v ! i l i i c i ì d o \ k h \ tlì i c o i i i i . c ấ c

cũim

k í c h cỏ' c u a c á p c ũ i m p h u t l i u ọ c \ ' à o l ừ n u d i é i i k i c ii c u tlìc. cl iaiìi: h a i i Iihir c á p d i r o c k c o
cônekhòne

i h c c l i ( ) p h é p clài c k r ợ c , c a p c ó cl o cl ài kỈ KÌ l(Vn ỉ l u r ò ì m d u ơ c c i ù n e

c l i o í r c o h(X_ic c l i ỏ n I r i r c í i c p . c ^ k ’ i n ố i h à n s c k ê í I i ố i c á c d ỏ ( l à i c Á p ỉ h à n h cl ò cl ài l ổ i m

c ô n i i ciKi t i i \ c n đ i r ợ c l a p clãl.
1 1 ì a i i i s o cỊ Li an i r o i i Li n h â i c u a c á p s o i q u a n u i h a i i i i zi a q u v c l đ ị n l i d ọ d à i cLi a t u v è n
i h ỏ i i u ỉ in là s u y
birớc

l i a t ) s ơ i q u a i i u i h c o b i r ỏ ’c SỎIIU. Đ ạ c ỉ u y c n s u y

lổ!) ỉ ạ i

1 3 0 0 I 1 1 Ì1 \ à

ba

\ù n ulại d ósuy

hao

ihấp

là c á c

l i a o c u a s o ‘ị c Ị i i a i m í h c o

VÙI Ì U liLi'ó‘c s o i m

<^ 5 0 i ì n i .

1 5 5 0 n i i i . B a VÙIÌU b i r ớ c s ó i m l ì à y d i r ọ v s ư d u i m cl i c) c á c h ẹ t h ó n e t l ì ô i i i : lii ì

L Ị u a i m \ ' à d i r ợ c ^ ọ i u r o ì m ú ì i g l à c á c v ì i i i i : c ừ a s ổ l l i ứ i i h à K l ỉ ì ứ l i a i v à í l ì ứ l ) a. '1'lìo'i k ỳ d ấ u
cua

k ỹ tlìiiậl lhỏiiiz (in q ii a i i u . c ử a s ổ t h ứ nlìất â ư ơ c

sử dung.

Nliinm

sau

n à y tio c o n e

i m h ệ c I k ' t ạ o s o i p h á i t r i c n m ạ n h - s u y h a o s ơ i ()■ l i a i c ư a s ổ s a u r ấ l i i l ì í ) c l ì o n o n c á c h ệ
íliốnu

tlìỏne

imhiêii cứu
b irớc

sỏnu

tin

lìuàv

\' C c o i m
dài

!ìay c h ú

nahệ

yốLi liíXií d ỏ n u

sợi q u a n u

h o ì ì CÒIÌ l ì l i o

hơ n

ờ cưa

còn clio hỉci

nữa. (ii;i

Iri

S11\

sổ

ỉ h ứ l ì a i \ ' à l l ì ứ h d‘ . C á c

rãni:. suv

lia o

hao

S(VÌ I i l u ì l ì i i a l

lìuứnii

s o i L| ua i i i z () c á c v ù i m
co

ih õ

í l u ỉ di i ' ( Vc l a i (V

\ ' ù i m b u ' ó v s ó n u 2 - 5 5 ụ i n ỉ í ' c n s ợ i r i u o r i d c . So' i cl ai ì q u a i ì i i c ó SUN l ì a o ! i h ( ) n à y c ỉ i r ợ c c h ê
{[}0 í ừ t l u i y t i i i h ỉ l u o i i d e c ó l i à n i l u o ì m k i m

l o ạ i i i ạ i m I r o n e ció / j ì ' \

y ê u . ( ì i á I rị s u y l ì a o t ố i í h i c u ()■ s ợ i d ạ c b i ệ l ! i à y cl ạí l ó i 0 . 0 1
Nuiiổii phái

q i i a n u (V l ỉ ì i c ì b ị p h á i c ỏ t h ê

là (lìàiilì Ịìlián c l ì ú

d c n (),()() 1 d B / k ỉ i ì -

s ử cliiim dioclc p h á i

C|uaim ( L F D ) lioãc

l a s c r bái i d a n ( L D ) . C á h a i loạ i n m i ổ n pliál n à y d c u p h ù h ợ p c l i o c á c h ẹ i h ố n u t lì ỏ im íin
cỊ Lì ani i . c ó l í u h i ọ Li C| ua nđ i ộ i i (V đ â u

v à o i h i ẽ t hị plìá l o ’ d ạ n i : s o h o ặ c đ ỏ i

k l ì i c ó d a i i i : l u x v i i u í ư . '1’h i c t hị p l i á í s ò

l l i ự c h i ệ n b i ê n đ ổ i l í i i h i ệ u điệMi n à y i h à i i h í í n h i ệ u q u a i m t uxvi i i í ứ n e \ à CÕỈÌU s u à ì q i i a i ì u
c h u i r a s ẽ p h u i h u ộ c v à í i s ư t h a y d ổ i c u a c i i ' ò ' i m đ ộ c i ò n u d i c u b i c n . CV) n i : s u a t p h í ì ì q u a i ì u
là n iộ t

iham

s ố ihiêì

k ế c Ị u a i i í r ọ i ì i Ị vì !1Ó u ỏ p p h á i ì

x á c dịiili c l u ự c s u y

h o ặ c q u v c ỏ n i i s i i ấ l I r c i i t u v ố n đu' ọ' c p h é p !à b a o n l i i c u . N ó cUr ợc d i c i i
ci F3m v ớ i l ì u ĩ c

1

1 11 v v l à n i i n ứ c l l i a m klìiio. B i ế u U u ì v x á c d ị n l i c h u n e là;

P ịc lB n ì ) = \O lo o
V

ì

l i a o s o i C|uaiie
b ã i m d o ì ì vị


c V///V>7/v / ; ( i i o i tliiợ ií

I

l ỉ i r ó v S(>!11Z l à i i ì \ l ẹ c c u a

Điioi

l ì i i í i ô i i p h ; í l 1 | I UÌ 1TJ c o ' h ; i n pl i Li l l n ỉ o c \ ; t o \ ' â l

soì ra ( p i u t a i l ) c u a n g i i o n

i Ik ì c

j' tlìáỉ q u a n e

phc\ \ p h ù l i o p vívị s o i d a n

liêu c á u tao.

quaim

ckrơc kỉìai

Ircii tiivcỊì.

T í n h i ẹ u ; u i l i S i i n u cỉTi i l i r o c d i c u c h c l a i IIULIOII p h á i q i i a n u s c l a i i t r i i \ ' c n d ọ c í h e o
s o i d a n c Ị u a i i u cl c tỏ'i l l i i c l h i i h i ỉ cỊLUiim. K l i i t i u \ c n í r c i i s ọ i d a n q i u u i i ĩ . ÌÍỈI h i ệ u á í ì l i s á n i i
t l i u' òì i <: bị SL1\ h a o \ a
kliác

eây

i ì ì c o d(i c ấ c \ c u

l o l ì a p l l i u. uiiì x a . t á n s ã c . v à i n o ỉ s ố aiili l ì i r ớ n u

sỏníí q iia n u tr o n u

iìCiì. B ỏ í á c h

thicì

bị l l n i l l i ư c l ì i c n l i c p I i l i a i i á n l i s a i ml á c l i l â y líii h i ệ u lìr h i r ớ n u p l i á l ỉ ớ i . T í n l i i ệ u c Ị u a i m d i r ợ c b i ê n d õ i t r i r c l i ố p trỏ' lại t h a n h
i i H l i ỉ ệ i i cỉ i ọi i . Q í c p l i o í o d i o t l e p - i - n \'iì ph( ) l ( HỈ K) ( . l c i h á c A I ^ D đ õ i i c ó t h c s ư cỈLinii l à m c á c
b o t á c l i s ó i m L| uai i i z ti‘í )iìi : c á c l i c l l i o n i i r n o n u I m q i i a n u , c á h a i l o ạ i i KÌ\' n h n i c l ì u i m đ e i i
có hiệu suãl

làiiì \ ' i ệ c c a o \ à c ó ỉ o c đ ò c l n i v c n d ỏ i I i l i a nh . O i c \ a l

lìéiì c i i c b õ t ấ c l ì s ó ỉ ì e qiiaiiLi s è C | u y ê t đ i i i h

hiróv só n ii l à m

liẹi! h á n d a i i c l ì ẽ l a o

\ ' 1 CC c u a c h ú ỉ ì i z v à d i i ỏ i

sọ' i

c Ị L i a n u chÌLi \ ' à o c i i a c á c h o l á c h s í H i e c| Li a i i u c ù n u p Ỉ K u p l i ừ l i ơ p \ ' ớ i s o i c i a n q i i a i m d u ' ợ c
su' c l ụ i m t r c i i t u v c i ì l ă p đ ặ í . Y ê u t ó C | u a n i r o i m n h ã t p h a i i á n h hiỘLi SIKÌÌ l à m v i ệ c c u a i h i é t
h ị i h u c Ị u a i m l à d ỏ n h ạ y i h i i q i i a i m . i i ỏ IIÌO l a c o n i i sLi al q u a i m l ì l i ỏ n h ấ í c ỏ t h e l l n i đ i r ơ c
ơ một

t ỏ c cl ộ t i i i y c n cl aí ì s ố l ì à o cl ó ứ i i e v ớ i ỉ v s ó l ỏ i h i i ( B H R ) c u a h ệ ỉ l i ố i m : đ i ồ i i I i à y

ur o' ! ! ! : i ư I i h i r l y s o ÍÍII t i i ệ ư I r c n ii l i i ỏLi ()■ c á c h ô ( l ì o n i z i n i v c i i d a n l u x n m t ư ( a n a l o g ) .
Khi

k ỉ i o a i i u c i ì c l i Ỉ I UVCI I cl ai i k l i á d à i , t ó i l ì i o l c ự l y n à o d ó . í í n

SOI b ị s u y l i a o k h á

n h i c i i lli ì c a n

quaim

i l i i c í p l i a i c ó I i ạ n ì l a p c Ị i i a n u cl at Í!‘CI1 l u y ê n . C à u

íroim
li'úc

c u a l l ì i ẽ ì W\ I r ạ n i l ạ p q i K U ì u u õ i n C(') t l i i c ì bị pl ì ; i t v à i h i c í h ị i h i i n h c p q u a y p h ã i i d i ệ n v à o
r i i i c l bị t h u o' I i a i n l a p s è í l i u l í n liicLi q i i a i m y é u r ò i l i c n l ì à n h b \ à n đ ổ i í h a i i l ì t í n

iìhau.
hịcu

tliệiì. k h u c c l i d ạ i

'riiiốt

tín h iẹ u

I iày, s ứ a dai ii: \'à d u a

vào đau

\ à ( ) tlì iét hị p ỉ i á l q u a i m .

b[ p h ấ t c i u a i ì i i t h u v h i e n

b i c n t l o i líii h \ c \ \ d i ô n

ihàiìlì lin h i ệ u q u a i ì e

I‘ổ i

lai pl ì á t

í i c p \'à() du'()'im í r u y c n . N h ũ n n Iiàiii uá i ì đ a \ ' . c á c bo k l i u c c ỉ ì ctại LỊuai ì u clà t k r ợ c s ư d i m i i
d c l l ì a v l l i c c h o c á c t hÌL' t b ị l i a i n

ỉap q u a i m ,

N ó l l i u c l ì i ệ i ì k h i ỉ c c l i ci;iị i r u v ú e p l í n h i ệ u

q i i a i ỉ u m à k h o i ì e p h a i i h ỏ n u q u a I | u á \ \ ] \ \ h h \ c n CỈỎI C | u a i i u - d i ệ n . C’liu' (Viiu K s c x é l c ụ t l i c
v c k ỳ í lu i ật lìày.
l l u r c ! c . t r ẽ n U i v ẽ i ì i m v é n d a n d à i (li L| u a i n ô ! s 6 c á c đ i c i n c ấ i i i h ỏ i m l i n v ó i n l i a u ,
l i ệ í h ố i m c a i ì pl i i i i C() t l i c ỉ ì ì c á c í r ạ n i XCII r è k ô n l ì . C á c t l i i c í b ị x c i i r è k ô i i l ì i h ự c h i ệ n t ấ c h
c á c k ê n h c á i ì í h i c t í r o i ì e t ổ n u c á c k ê n h đ u ' ọ ' c l ỉ i i v c i ì cl ai ì t ạ i iK>'i n h â n c á c k c i ì h i h ỏ i m t i n
l ì à y . v à c ù i m c ó t h ế í ^ h c p XCIÌ i h é m k c n l ì l a i l ì o i i r u i ố n izửi t h ỏ i m l i n d i . V i ệ c \ c n r c k c i i l ì
t l i i r ò ‘ni z đi i ' ọ' c ỉ h ư c h i ệ n t l ì ỏ i ì u q u a c á c í h i c ì b ị n h é p k c i i t ì đ i ệ n
Tliv

nlìiéỉi

cluim.

íliời

uiaiì

ar i i i đ a y ,

N ó c h o p h c p táclì

các

bo

íihcp kénli

vìì ^ l ì c p l i ' ư c l i e p c á c

xcii/rc q u a i m

\ ' à I i oi

là í h i é t bị A D M .

(O A D M )

l i ỉ ổ i m tíii t ì i ệ u q i i a i m

đã

dược

ứnu

ĩrciì l i i v ê n t r u v ổ n

cl an, v à I i h ư v ậ v k l i ò n u c a n pl i ai í l ì ô ỉ m q u a q u a t r ì n h b i ê n cĩổi q u a i ì i : “ cliệiì.


Cliiioniỉ 2

SỢI VÀ CÁP QUANG
C á p I|iianu. h a y

CÒIÌ u o i

là c á p s ơ i q u a i ì i : . h a o

LZỎni l i a i l l i à i i h p l ì â i ì c l i í i ì h l a s ơ i

C | u a i i u \ à c á c l ó p b ọ c c á p . S o i q u a n i : , h a \ ' CÒII Liọi l à s o i d á n q ư a n i i . l à i h à i i h p h á n c h í ỉ i l i
c u a c á p c ó c l ì ứ c I i a i i i i lí u y c n cl ai i s ó n e á i i h s á i ì i : . V ì l l i é k h i m õ t a l ì ì o ỉ l i i r ờ i m t r ư \ c ỉ i cl aii
q u a i m c ư a h ệ í h ố i m t ỉ i ỏ n i : l i n q u a i m thì clii caii d i c n ui ai I r c n s o i q u a i m

là d u . C á c l ó p

b o c s ợ i d ê l ạ o i h à n h c á p q u a i m c ó c l i ứ c I i ã ỉ m c l i í i ì h l à b a o \ ’ệ s o i k h o i bị t á c đ ộ i i u t ừ c á c
y ê u t ố i ì i ỏ i t r i i ử n i : b c n l ì i i o à i . M ỏ i m o í l o a i c ấ p c ó c â u I r ứ c l ó p b o c k h á c lìỈTaii p h ù h ọ p
với lìrnu m õ i

l i i r ờ i m l ã p cỉ ạỉ c á p .

Vói

IIÌUC d í c h

tạp nuiiu vào c o n u

lìuliẹ c u a h ệ lliõnu

i r L i y c n c l a i ì , I i éỉ i í r o n u chi i X)' !ì ” !KÌV s c e i ó ' i t h i ệ u v c c á p s ợ i q u a i ì u v ớ i ĩ i ọ i m l a m
\cl

các cấu

là x c n i

t!‘ú c \ ' à t ỉ ạ c ỉ í n l i q i i a i m c u a s o i . N l i ữ i m l l i a i i ì s ố d ạ c l í i i l i c ổ l á c c l ộ i m q u a i i

t i o i i u t ớ i XII I ì u' ớ! 1 ì: p h á i í r i a i c h í ) l ì ệ i h ố i m í i c i i l i é n s c d ư ợ c p l ì á i i í í c l i k v . c ò n c á c t h a i ì i
s ô p h u k l i á c c l ì i d i r ọ c u i ớ i ihiỘLi v ã n l a t vì c ỏ l l ì ê l l ì a i i ì k h á o I r o n i : l a n XLiấl b í l n t i L i ớ c I 1 I
\'à n i ỏ l s ố s á c l ì c l u i v c i ì i m à n l i k l ì á c i 2 - 5 | .

2.1. S O I

q

2 .1 .1 . Đ ị n h

u

a

n

í

;

lu ậ t co b a n

cua ánh

l l i ẹ n lirợni: ph:\iì \ a

sủnụ,

tr o n ịỊ sọi (ịu a n ịỉ

U ) à i ì p ỉ i á n b é n i r o i ì e d ã c Uí ơ c b i c l d é n ù í IKUÌÌ

n m i y ẽ n n ỉ ì A n cl ai i d ê n \ ' ị ộ c t m y c n SÓIIH á n t ì s á ỉ i i i

1 S ? 4 , \'à lìó la

s o i cỊ uai i Lỉ . M o i c á c l i c l i u n u l ì h ấ t ,

c ó t ỉ i ê c o i á n h s á i m l à n i o t c h ì i i ì ì c á c p l i á i ì t ử l i a t r ã t n l i o h c d u ' o ' c p l ì á ỉ Ị'a u ì l ì i o ỉ l ì u u ổ n
sáni:.

C;íc

phaii tử n ày

đirợc

l i ì n h cl ui ì i : n h u ' c l a i m đ i t h e o i n õ t d i r ờ i ì i : tl i ãi ì Lỉ v à c o i h ê

t l i ã i ì i n h ậ p v à o m ỏ i í r i r ờ i m t i o n u s u ố i l ì l n r n u lại bị pl Ki n \ a k h i u ậ p c á c n i ỏ i l nr ò' ni z d ụ c .
Quan

điẽni

n à v d à i n õ t;i cl Lrợc đ a y d u c á c liicLi ú n e v é q u a n e

lìọc ỉrt^im niộl p h a m

\'i

1 ‘i c i m n à o đ ( ) v í cl ụ n h u ' c á c l ì ỉ c i ì l i r ơ n e p h i l i i x ạ v à k h ú c x ạ á n h s á n u - l ì l ì i r n e l a i k h ò i i u
dúim

k h i clìuiu tỈHivèt n à y d ê

h iệ n lirợim n h ie u
b ã iiii

Iv ih u y c ì

xạ và

rã iiu

l li ích v c h i ộ n i ư ợ i m lì hi ẻii x ạ \'à i i i a o l lì oa; Uiy n h i é i ì

^i a( ) í l i o a c h i là l ì à n h ữ u .

biìii c h a i

cua

sóim

ánh

sáiii:

Nảni

1K64. M a x \ \ c l l

là s ó n u d i ệ n

lừ.

đ à chứiìi: iriinh

H(VI1 th è

lUÌa k h i q u a n

s á l c á c ỉ i i ệ u ứ i m p h ủ i ì c ư c , l ì Li i r ời í a I i h ạ i i t h ấ v s u ' c l n i v ê n d ộ n u c u a s í S ỉ ì i : l u õ n v u ô i m i z(k'

với

Inrớnu

I i ì à s c S i m d i , clicLi d ó c h í

d iê n i s ó n u q u a n u h a v vậl

cìiiiii p h a .

này.

Mậl

ánh

sáni:

là s ó n u

nuaniz. 'Yhco quaiì

l ý q u a i i i : t h ì SỎIÌU đ i ộ n t ừ đ i r ợ c p h á t r a íù' n i ộ l i m u ổ i i I i l i o c ó

ihé đirợc d ặ c Iruìm bới inộl
inãl c ấ u

la rãiiu só im

l o ạ t c á c i n ặ l s ỏ i m h ì n l i c á u ỊTià n m i 6 ỉ i d ặ l (V t r ui i Li t á m c á c

SỎIIÍI đ i r ợ c Xi í c đ ị n h

b ớ i q u Ỳ l í c h t ấ t c á c á c d i c i i ì ()' I r o i m

l o a i SÓIÌU


C l ỉ i í ó i i ' ^ 2 : Sợỉ v u ì'('ịịì

17

r i i c o q u a n c ỉ i ẽ m l ý í l u i y c í \ ẽ iíiili s ; Ì ! ì u I i l n r (YÍICII i h ì c h ú n g li(n' iiì í o à i ì c ó l i c i ì e | u a i ì
l ó ’i \ ICC t r u y c n cỉ ải ì á n l i s á i m . T u \ ' l ì h i c i i k h i x c l l ớ i s ự í á c d ô n i : tLr(^'!ie t á c c ứ a á n h s á n u
\ ; ì \ ' ã l c h a i CUI I U n h u ' c i í c l i i ộ n [ l ỉ ơ U í i ui i i s ã c . sư' h ã p ll ì i i v a s ư b ứ c \ a á n l i s á n e , ĩ h i c a I v
l l i i i v c t h ạ l \ ' à l ý í h u y c t s ỏ i i e c ư a á i ì h s á i ì u d c i i C(ì V i m h ĩ a . V c b a i i c h ã i h n t , n ã n n l i r ơ n i i
á i i l ì s:Í!ìi: l i i o n l u ô n b ứ c \ a h o a c h i h a p i h u í r o n i z c ấ c đ ơ n vị r ò i r ạ c d i R v c u ọ i l à p h o t o n .
^r;ìì c; i c á c t h ư c

l ì u l ì i c i i i \' C \ a i i d c n à v đ ổ u í h a v s ư l ỏ i ì ĩ a i c á c p h o l o n v à n ã i m l u ‘ự n i z c u a

c l ì i ' ni i z c l i i

ílìuộc

phu

v ào lãn

số

\' .

Mỏi

c|Liaii h ẹ

iziữa n á i m

l ươ! ì í Ztán

sổ

\' c u a

p l i o l o i ì l à;
E = hv
()' ( J a \ ' lì - 6 . 6 2 5 X 1 0

(2-1)

J , s là l i a i m s ỏ P l á i i e .

K h i á i i h s á i ì u t i c p c â i i \ ' ì \ o I i ì ỏ l I i u u y c i i l ư , lliì | ' )h()l()ỉi c ó i h õ i h ư c l ì i c i ì c l u i v c n I i ã i m
l i r o i m c u a n ỏ t(Vi IIIỘI c l i ệ n l ư (V t r o i m ỉ i m i y c n u r
liroiìu c a o ho'n.Ỉ Yo im c á c qiiá ỉiìiìh n à \
liroíiu p h o í o n
dứỉiu

naim

Nmrơc

n à \ ' . v à k í c l i l l i í c h IIÓ I ci i n ì o í n i ứ c I i ã i m

c ó i h c x a y ra ỉãĩ c a h o ã c k h o i m

I i à o d i r ơ c t r i t \ c n c h o đ i ệ n lư. N a n n

hi' (VỊm m à

lai. đ i ệ n

nỏ

cl òi h o ikích

ihícli

l i r ơ im Iiìà đ i ẹ i ì

diện

uV l ó ‘i n i ứ c

t ư (V ĩ r o n u i r a i m t h á i k í c h t l i í c h c ó t ỉ i é r o i

xuốim

Iiiộl

ỉu' Ỉ KÌ p t ỉ m
nãnu

chiìl lìãim
phai

băim

cao

lìoi).

luợnu

ỉ r ạ i ì i : t h á i t h ấ p h( yỉ i ,

i r a i m í h á i t h â p l i o n ấ y c á c l i n ó m ộ t I i a n ụ l i r ọ ì m lì\' b ằ i m đ ú n e n ã n u l u ơ n u n à y .
C ( i c ( l i n ì i l i i i ừ ('()' h ( Ị f ì ( 7/ í / ủ ỉ ì h SiUì;^ c ó l i c i i q u a i i ỉ ớ i s ư l i u y c n

ánli s á im

Ircii sợi

c i a n q u a i ì L ’ l à h i ọ i i tii’(Vniz k h ú c x a v à p l i á i i x a á n h s á i m , t a x c l i n ọ l c i i c l i SO' b õ l ì h i r s a u .
V a n í ỏ c c u a áiili s a i m là c e i a i ì í ư dt) ihì c = 2 » 9 7 9

\ ' À \ 6 ’I r l à í â n s o á i i l i SÍÍIÌLI v à / . l à h ư ớ c s ó i i i i . ' I V o n i i k h ò i i u

X l O S n ì / s , c ò n t r o i m c á c n t ô i t i i r ò ì m IIXÌIIU SUỐI k l i á c ĩ h ì v ậ n

l ố c á n l i s á í i i i l à V s c n ỉ i ỏ h o ì i c . K t i i cl ó c l ì i s ố c l ì i é l s u ấ ỉ Ịì c u a v ậ í l i ệ u d ỏ d i r ợ c v i é í l à ;

/; = ^

(2-2)

G i ; i t r ị cIi Ìl M s i i ã l n c u a k l i o i m k h í l à 1,()(); c u a m r ớ c1,33; ih ii y t i n h là

1,50 và

k i m c i r ơ i i e C(':) c h i ế t siuVí l à 2 , 4 2 .
H i ệ n t i r ợ n u p h i i n x ạ \ ' à k h ú c x a á i i l '1 s á n u c ó t h c x e i ì i x c t l i o n u tiiròiiL!; l ì ọ p c ó h a i
moi

i r i r ò n i : k h á c l ì h a u v ề c h i s ố c h i ế t sLi ât . N l u r l a đ à b i c t , c á c l i a s á i m đ ư ợ c I r u y c n t ù ’

i r i ô i I r ư ò ì m c ó c l i i s ố c h i c t s i i ấ l líVn v à o n i ò i t r i r ò r m c ó c h i s ố c h i c t s i i â t ỉ ì h ( ) h ơ i i t h ì s ẽ
í lia\^ đ ổ i I n r ớ i m ỉ i i i v c n c u a c l u ì i m t ạ i raiì lì iii ới p h a n c á c h
sáim

k h i C|ua v ù i m

ranh

uÌ LÌ a h a i n i ỏ i t i L r ờ n e . C á c t i a

uiới n à y bị i h a y đ ố i h i r ớ n u n h ư i m

t i ế p l ụ c di

vào niòi Irư ừ n c

c h i ê l s i i á l m ớ i t h ì t a l ì ó i li;» đ ó bị k l u i c x ạ , c ò n c á c t i a i ì à o k h i q u a r a n h i i i ó i ^ n à v l ạ i q u a v
l ! 0 ' i a i ỉ i i ỏ i ti ư ờ i m b a n d a u tlìi í a ! ì ỏ i t i a d ó b ị p h a n x ạ . H ì n h 2 . 1 r n i i i h h o a q u á I r ì ỉ i h p h á n
x ạ v à k h ú c x a á n h s á i m ứi i i i v ớ i m ộ t n ì ỏ i l i ' ư ò ' i m t h ứ i ì h ấ t c ó c h i ế l s u à ì ỉỉỊ l ó ‘n h o l i c h i ê ì
siiat

c u a m ò i li i r ờ i ì u i h ứ h a i . 1 ’h c o đ ị i ì h l u ậ t S i ì c l l l a c ó q u a n h ệ :


/ / ( ' ỉ l i o / l ' ^ ỉhoíỉ'J_ íll l l/l líỉ/líỊ Ị ỉ(iỊ) 11

18

//| s i ỉ ì ộ , - //-, s i ỉ ỉ ộ ^

( 2-3 )

v ớ i (Ị)j l à e c i c l ớ i - u ó c h o p iiÌLÌa ọ l r Á p t u y ê n c ư a n i ạ l p l ì u i ì c á c h l ì a i n i o i í r i ù v i ì i : VỎ'1 I i a l ớ i .
(|). l à U('>c k l n ' i c x a - ỈZÓC t a o b o i

p l i á p Ỉ Li yci i c u a

!iiạí p l i ãi i c; i cl ì h a i m õ i

truòììL: v ớ i lia

k h ú c xa.
[’ừ p l ì i i x v n u I r ì i i l i ( 2 - 3 ) c ó í l ì c v i c í t i r o i ì u íu' n l u r s a i i :

2-4)

//, C ( ) s 6 . — //-, c o s O .

0
kliilc \ a

d â y , vì n . > n . cl ì (^ Ii éi i e ó c l ó i ệ , O' m o i t r i r ờ i ì i i c h i ỏ í c Ị u a n e h(Vii s c n h o h( ì ‘!ì 1ZÓC
(Ị)^ o ’ Ị 1Ì Ỏ Ỉ ĩ r i r ờ n u k c ỉ i ì c i i i ê l q u a i i i i h o ì ì . N ê u e ó c t ó i (j); 1Ớ!1 c l ã n l ê i ì ( i i ó c 0 , l ì ỉ i o

d i ) í ớ i m ộ t u i á ỉrỊ ÍZÓC (|)l ạ o r a l i a k h ú c x a l ì ầ n ì
n ì ỏ i l r u ' ò ' i m tlì ì l i i c a v (ị)

SOIIU SOIÌÍX v ớ i r a n h I i i ớ i p h i ì u c á c h

hai

d i r ợ c izọi l à u ó c t ớ i h a n n l n r IVÌỎ ỉ a o' l i ì i ì h 2 . 1 b ) . l ú c n à y k l i ỏ ỉ ì u

t ô n lai lia k l ì ú c x a ơ n ì ò i

írirờiìii l l ì ứ liai. C ấ c l i a

s á i ì i : uVi c ó n ó c (|)| kvỊi hc)'ii e ó c l ớ i h a i i

íli ì dcLi b ị p h a n x ạ ircV

lại. I l i ộ n u r ợ i m c á c tia

s á n i z b ị p l i a i ì x a i r o' l ai m o i l i i i ừ i ì u b a i i

íị>.

d â u t ạ i i n ă l p h â n c á c l i h a i m ô i í r i r ò ì ì u u ọ i l à p h i ì i ì \ a í o à n p l i a i i b c n t roi ì L!.
P h a p tuyòn

P h á p tu yế n

n
-

Tia p h á n xa

b)

a)

H ì i ì l ì 2 . 1 . H i ự n t i ừ / ì ì i ị p l ì d i ỉ A Ợ \'('i k l ì í i c . xạ á n ì ì .Víí/Í”

úii g vứi a ó c tới liạn (f)^ thì c ó c k h ú c xa ệ. - 90".|61. lúc Iiàv c ỏ llic viết ihà nh ;

sin ệ

2-5)

N h u ' v ậ v , d i c i i k i ệ n đ ế x à y r a p h á n x a t o à n p h ấ n l à:
-

C á c l i a s á n e p h a i d i t ừ m ò i t n r ừ i i c c h i c t q u a n g li()'n ( c ó c l i í s o c h i ê t s u ấ t l ớ n h ơ n )

s a n c m ỏ i t r ư ờ i i s k é m c l ii c t q u a i m h o n ( c ó ciii s ố c l i i c t s u â ì n h ò h ơ n ) .


(. 'hiũ)'!!'^ 2 : S ợ i Vi) c á p (ỊỉỉiHì'^

1

- ( ì ( Sc íó' i c i i a ! i a s ; í i m p h a i ItVn h ơ n ÌI(')C l ỏ i [ l ai ì .
( V i c d ị i i l i l u ạ l p h ; i n \ a \ à k h i k ' \ a ; i i i h s á i m ()' l ỉ ' c n l à i i m i y c n l ý L'ơ h ả U á p d u n u chc'>
\'1ÓC I r i i N c n t í ĩ i l i i ọ u á n i i s ; ' t i m I r o n i ỉ so' i t l a n t . | u a n i : . ũ

SỌ’\ ( l a n c Ị Li a n u, c á c tíi ì l i i ệ u á n h

s a n n c l i i o c í r u N C i ì d ư a \ ' à( ) l i i ệ n l uxyni : pỈKi i ì x ạ l o à n p l i ã n b é i ì Í í o n u .

2.1.2.

S oi q u a n jỉ v à cá c m ocle tr u V e n

dan

S o ì LỊLiaiìu c o c a i i í r ú c lìlìLỉ' l à i n o í o n i : d ầ n s ỏ n n h o a t c ỉ ộ n i : ơ d; i i l á i ì s ố C| uaiiv ạ v n o c o d ạ n i : h ì n h U'U b ì n h t l n r ò i m \ ' à c ỏ c h ứ c I i a n u d a n SÓIISI á i i h Siiiilì l a n i m y c ỉ ì í h e o
hi r ới i Li stìiìLi Sí - ì ne \' ó' i t r u c c u a n ó . Đ c b : u ) d i l m đ i r ơ c s ự l a n l i u y c i i c u a á i ì l i s á i i í i I r o i i i i
s o i . c a u í ! ' ú c c ơ bi i i i c u a n ó

c ố l ì ì ỏl lòi h ì n l ì I r u làiìi b a i m vại l i ệ u i h ủ y tiiiíi c ó c h i s ò

c i i i c ỉ sLiaì ỉìị l(Vn \ à

lỏi là lìi ỏl \ o

hao quanh

p h a n x a hìiilì ố i m d ổ i m

í à n i v ó i lõi v à c ó

c l i i c l s i u ì l / / . <; / / , . S ư l a n t r u y é i i c u a á n h s á i ì i i d o c l l i c o s ợ i đ i r ợ c m o t a d i i ứ i t l a i m c á c
S()im diộiì l ừ Iriiyéiì d á n d ư ợ c eọ i

l à c á c n Kì c l e ỉ r í ì i m so' i . V l ò i m ộ i m o c l c Ị r Li y c i i l à m ộ t

ỉ i i a i i c á c di i ' ò’iiiz I i i r ò ì m cỉ i ệi ì \ à t i i r ò ì i e l ừ c l t i ơ c l ã p d i l ặ p l ạ i d o c i h c í ì s ợ i (V c á c k h o a n i i
CÌÌCỈI Ui í Vi m d i r o n u v ớ i b u ớ c s ó i i u . ( "l ì ỉ c ó i n õ í v à i m o e l c l i c i i u b i é t ! ì à( ) d ó l à c ó k h á n á n ^
I m y c i ì c i o c í l ì c o s i i ố í c h i c i i d à i SOI I r o i ì e s ô ỉ i h i c i i n i ( x i c đ i i Ợ c e h c p v à o l ạ i d ấ u s ợ i . L ó p
v o p l i a n x a i n ấ c Í.1 Ì 1 k h o i m l à n K) i í r i r ò ì m I r u y c i i á n l i s á n e n h i n i i i i i ó l;ì m ò i t r i r ừ n g í ạ o I'a
l ai ì l i e i ó i vớ i lòi v à i m a n c l i ã n s ư k h ú c x ạ áiilì s á i ì í i r a i m o à i . t h a m u i a b ả o v ệ l õi v à liia
ciròì iu i h c n i đ o hc!i c u a soi.
V ã í l i ệ u c a u l ạ o i'a l ò i s ợ i í l i o n u l ỉ n i ờ i m l à i h u y l i i ì h , CÒII v o p h i u i x ạ c ó l l i ế l à i h ủ y
Ị i n l ì l ì o ã c c h ấ l d c o n x ì i i u s u ỏ ì . l o ạ i s o i C(ì c a i i ỉ n i e \ ậ t

l i ệ u lìlìir v ậ y l ị ì u ừ i i i :

cósuy

hao

n h o \ ' à I r u i m h ì i i l i . l . o a i s o i c ó l ò i l à c l i a í dcc^ l l n r ò i i e c ó s u y h a o líViì v à t r o i i u t h ò i ì g í i n

1 1 () k l i o i m d ư ợ c s ư c i u n u . Đ c í i á i i l i c o i r a y si r óc' v o . s o ’i q u a n e l l n r ờ i i u c h r ợ c b a o b ọ c t h ỏ m
IIÌỌỈ

I(Ì'P c h â l

clco.

L.ớp v o b a o \ ẹ

i i à v sC’ Ii<:ăii c h ậ n

c i r ò ì i ” t h é i n c h o SÍVL b i ì o v ệ s ợ i k h o i m

các tác đ ộ n u

co' h ọ c

v à o sợi, g ia

b ị r a n l i r o D S ( ' ì i m. k c o c i ã n l i o ậ c c ọ s á t b ề m ặ t ; m ặ t

kh ;ic c ũ n u t a o d ic ti kicii d c b o e soi ih à n li cfip s a u na\'. L ó p v o n à y d ir ơ c eọ i

là l ó p v ò

h o c so' c; ‘i p | 7 | .
V i ệ c p í i â i ì lcKii s o i d a i ì q u a i i i : p h ụ l l n i ỏ c v à o s ư t h a y đ ổ i t h à n h p h á n c h i c t sLi ấl c ủ a
l ỏ i s o i n h u ' m ỏ lil O' h u ì l ì 2 . 2 c h o c â u i n k ' c á c l o a i s ợ i d a n q u a i m . L o ạ i s ọ ’i c ỏ c h i s ố c h i ê t
s u â t đ ổ i i e dcLi ỏ' l ỏ i s ơ i ^ o i l à s ơ i c ỏ c h i s ố c l ì i è í s u ấ t p h à n b ậ c S I ( S t c p I n d e x ) , l o ạ i s ợ i
c ó c h i s o c h i ê ì sLi át o' l ò i u i á n i c ỉ á n l ừ l ã m l ò i s ợ i r a í ớ i t i è p u i á p l õ i v à v o p h á i i x ạ g ọ i l à
s o i C(S c h ỉ s o c h i c l G r a d i e i i G I ( ( i r a c i e d I n d e x ) . N ê u p h â n c h i a t h e o I i ì t ) d c t r u y ề n d a n t h ì
CH) l o ạ i so' ị đ a l ì K x l e M M
clio plicp Iihiéu m o d e

( M u l í i n i o d c ) \ ' à s ơ i đ()'ii m o d c S M ( S i i m l c n ì o c l e ) . S ợ i đ a m o d c

t r u y e n d á n í i o i i i i I1(), c ò n s ơ i d ơ n

m o d c chi c h o p h ép m ộ i m o d c

ti u y c n t r o i m n ó . N ỉ u r v ậ y c ỏ i h c tổiìLí h o ’p s ư p l ì ã n l oai s ợi ci an q u a i m n h i r b a i i u 2. 1 .


20

//{' ỉhóìỉ'j_ ỉ I k >ỉ I ‘^ ỉm (/lUíỉì'^ ịíiỉị) ì ì
C! 1I so
chi e! suàt
X u n q dciu r<-i

X u r g anh
s a n g đ à ii va o
\

a) Sơi đa m o d e cltí số cíiie t s u á l p íia n b a c

c)

SỢi

đ ơ n in o d e

l l ì i ỉ l ì 2 . 2 : c ấ i i ĩỉ úc c ú c l o a i SOÌ (ịii(nì<^
B d ỉìíỉ 2 .1 : P l ia n l o a i sọ'i cỉchì (ịiKỉir^
Danh m ục

L oại sợl
- Sơi c ó chi s ò c h i ế t s u ã í p h â n b à c

P h à n í oai SƠI í í i e o c h ỉ s ò c h i ế í s u ấ t
“ Sơi c ó c h ỉ s ố c h i ế t s u ấ t G r a d i e i i
- S ợi đ ơ n m o d e
P h â n loai t h e o m o d e t r u y ề n d ẫ n
- S ơi đ a m o d e
" S ơi t h ủ y íinh
^ S ơi lõi t h ủ y tinh v ỏ c h ấ t d è o
P h à n loại t h e o c ấ u t r u c v á t ỉièu
- Sơi t h ủ y tinh n h i ế u t h a n h p h ấ n
- S ơi c h ấ í d ẻ o

C á c tia và m o d e
' Ỉ V i r ờ i m á n l i s á n u c l i r ới c l ạ i m s ó n c đ i ệ i ì l ì r d i r ọ ' c t r u v c i i í r o i ì u s o i cl ai ì q i i a r m l à s ư
b i ế u t h ị c á c ỉ i i o d c . V l ỏ i m ộ t n i o c l c t r u y c i ì d a i i l à l ạ p h ợ p c á c h ì n l i a i i h ti i r ò ’n u d i c n ỉ ừ dơu
Iiiảiì- c h ú ỉ m

l_

Iruc d a n

ỉao ihàiih

SÓIÌII).' Đ ố i

m ỏ. t

vói

ỉ ì ì ả u SÓIÌII
d ứ n uc , t h e o n i ỏ. l h u ơ i m
í—

I r i r ờ í i cr
u á i ì h s á i ì ucr d o ì i s ã c c ó

n u a n u ( nLi hì a là i m a i m với

táii s ố R a d i a i ì

{fK n i ỏ t

t r u v é n t h e o h ư ó ' i m r , hưó' ii
iiKxlc lan


( ' liiíoi ì' ^ 2 : So'! Vi.) i ủ ị ) ( / i n n i ' ^

2 1

"(

í h à n l i p l ' i ã n l i o p i Ỉ Kui l ì : c u a l i ai i i : s o l;i!i I r i i y c n s ỏ n n k = 2 / Ừ À v a d ã v

Ironu

cl() / / l a

ị\vA\u

s o c l ì í n l i d ê n u ) \ 1\ c á c m o t l c S()‘i. D o i \ ( Í 1 ỉ ì i o c l c í r u \ c n

m:i

li Ị ihiL' ( 1 ‘u ' i m n à í ) ckì x i i a l

pli ; í í l ì r d i c u

kicn

2- 6 )


c l a n , / ? c l ì ! c ó i l i c c o i Iihii' l à

r a i i u l r u ' ò ‘i i ' j n ì t ) c i c pÌ Kt i t l ì o a l ì i à i ì c á c

p h i ỉ O ỉ ì u I n i i h V l a \ \ \ c l l \ ỉ i c ; i c d i c t i k i ẹ n c ì i r o n u 1'iat) ỉ n i o i ì i : c l i c n Xa I n í ò ì ì u í ì r í a i l a i i h ui ó' !
‘d \ ù . \ l õ i \ :'| \ (>.

( \ ì i n o í phLi ‘(V]ìo ph{\\-) n j : h i c i i cTiìi l y l l u i x c ỉ n ữ a \'C c á c d ã c Í Í Ỉ 1 Ỉ1 I ! 1 [ \ C 11 c l a n c ư a á i ì ỉ ì
sáng

I r o n i : s o i c ỉ a n CỊIUIÌÌ^ l à phi uvi ì Lỉ p h { \ p tl ư; i \ ì i o q u a i m

c!u' a i;i m o í k h a i n i ẹ i n
soi

s<íim

CI UI

khi

cỉuov

L!oi la uuVi l i a n

liìiili h o c .

l^huoim

phí\p n h y

Í i í m cluiiLi v ẽ k h a n a i ì i i l i c| ' t I i l i ai i \ à c á c t l a c c l i c m I r i i y e n c l á n á i i l ì

t\’ so

Líiữa

h{\n

kiHh

soi

bi í t vc NOi m i ì I h) ị S | .

\ ’(')'I

buơL'

SÓỊÌU

| ( Vn.

phuiyni:

p \ \ ' Áp n à v

CÒI Ì

I^l ui oì i Li p l i ; i p n à y L'ỏ ư u c l i ó i i ì s o \(Vi plìiríViii:

l i c l i s ó ỉ i i : d i ọ i ì íù' l à . ! 1 (Í d u ' a l a ỉi i ì l ì c l ì a l \ a l i v l i i i v l i ô p s á i ì i i ỉ o li í vn k h i \ c l \ c

plì;íp

c:ic íl ac i m h
kh.íc

l ; m ỉ n [ \ L Mi . í i i h Si i ni ! l ỉ o i ì i i SOI d a n I | i i a i i u . X i i a ỉ p h . i ỉ Ỉ Ì I ' C | i i a n n i c i i ì l ! a s : í n i !

\í')'i I i ì o c l c . t a CI) i h c l l i a \

liLivcn

ỉhotì h i r o im

r (diìc

llico

s ỏ n v . p l i a i i u p l n i - c a c SÍÌIÌU n à \

IIÌOI c ; i c l i d ị i i l ì t í n l ì \ c

C| i i an h c

Iruc

h\

so'ị c| Li ai i Li ) L‘CÌ [ l ì c

LÙi ì i : l a o l a n i o i m a u

ÌIÌỪA e l i u i m ,

I^íhan l \

I‘;i ỉ l i à n l i

VU) c l c l a n

IIÌÕI

lìo các

s D i m c l ứ n e i h c o liLixViiL: n u a n u

í r i K' S(V|. V()' i s ó i i i : p Ỉ K Ì n u b a l k v , l a c ũ n e CC) t h c k c ỉ l ì ơ p ỉ i i o l ! i a sái ì Lỉ \ ' u ô i m i i ( k'
ivưỚL' c u a SÍHÌLI. Iì() c á c s ó n g | ' )haiì!^ pl i ì i l i ơ p \ D
ỉ ì d Ỉỉírriì'^ I x / P -

I

iia s á n u

()’ l ỉ a y s è

vói
pha

1 i n o t l c d ạ c i r i i ì i i : đ ỏ ỉ;i() r a c i i c l i a Lioi l à

lan t n i \ ô n

l r o ! ì i z so' i \ ó i

cìini: iiiòl

Liík- S(^ VỔ'I

ỉ n u ; s( )'i.

T r i ỉ y é n (iỉilỉ saỉỉíỊ íroỉỉíỊ s o i (lan qỉiaỉií^
t ) c clc d l m n n l ì ạ i i i h â \ ' q u i i I r ì n h 1IC|'> n l ] ; m \ a ỉ r u N c n ; í i i h s á n p I r o i ì u SOI c l a n C | u a ỉ ì u ,
ía liã\

\él

\ c co' c a u

l ; ui I n i N C i i ; i nl i sấi ì Li I r oMi : SOI íl;i!i L| uai ìL: d a n u ) d c cT) c h i s ô c l i i c t

s u ; ì t p l i a i i l ì ã c . \ 1 k i c l i i huxVc l ò i c u a

l o a i s ọ i ÌKI\

l(Vii h(ì' n n h i c i i

s o \(Vi l'tLi'(Vc s ó i m

áiili

s ; i i m Iìi;t ỉ a x c í l ớ i . f ) ê d ơ n izi;iiK I:i c l ì i XlM n i o l li;i s; í i i i : t l a c ỉ r u n i i i h i ỉ o c \'C U) a i l i a URyi ì i :
l ì o p i h o l ì i ọi ì l à i i k k I c

soi

, ( ’<) h a i

l o a i Tut c o í l i c l r u \ c ! ì \ v o w \ z SOI (iiiỉì c| Li ani z l;'ì c ; i c / / í /

k ì / ì l ì ỉ ỉ i x c ì ì \ ; i c á c ỈỈ(Ị Ị ì ' J ì i c i ỉ ; ^ | 7 | . 'I KI k i n l i IIIXCỈÌ l à c ; í c l i a \ á c t l i i ì h cl i i \ c n \ iY\ t r u c s o i . N l ì i r \ a y c o l i ai l o a i l i a ki i ì l i í t i \ c n l à l i d h i c ỉ ì - l à t i a t o i i l a i I r o n u l ỏ i
s ơ i \'à l ii ivci ì

l l i c o ỉ ì Uí Vng c l ọ c i h c o l i u c

lìeoài

CYỉ c t i a

lòi s ơi .

l ỏ i SƠI.

\ ; i // (/ ỉì' ^ 0 ()ị l ì i c i ỉ - l a í i a b ị k h i i c x ạ l a

i m l ì i ó i i e C() s o l i r ọi ì i : n l i i õ i i iiAỌ h o i

\ ; í c cl ị nl i n u ì l l ì i ạ l p h ã n i : ckvn l ỉ ì u a n Iiàc), n ì à c ; i c l i a n a \
l ì à y c o t ỉ i r ò n i : CỈI clài h ơ n

c l o c í l i c o S()'i.

C á c tia

U i \ ' c i i ( l a l iru

ý i ớ i \\[\ l ' ) i cn) . l l ỉ i i l ì 2 . 3 Ỉ1

1 0 t;i s ư

\ i c c cli v à o p l u ì n í í c h l(Kii ỈUI i i L ĩ l i i c n e I ì à \

h u ì t i a k i i ì ỉ i l u \ ' C ỉ ì . IIÓ k l i ỏ n i :

ỉr u y c n ih c o ỉìn m (loạn xoãii ốc

\ i i l l ì i à v n i : b i SII\- h : \ o l ơ i ì lì()'ii l i a k i i i l ì
liiiì I i i i \ c n c u a c á c H;i | 9 | .

N h ìn cliiiim.

l a k h t M i u c a n l l i i c ỉ \'ì iK) k l ì o i i e pl ì i í i i á n l ì c ó V

i i í i i i Ki \ ' õ c ấ c l i a l a n i i i i v c i i I IDI ÌU so' i ; \ ì \ ' a v o l à i licL! \]ì\\ l a c h i n c n x c i n \ c l c á c l i a k i i i h
UI\ ' CIÌ

i ì k Vi c o

V nuhìa

c l i o lììiic clích I ì à \ .

Iii\

nlìiciì, caiì chii

V laiii: c á c

lia Iii:hicim


01

cùiie

H ự ỈÌIO/Ì'^ ỉlìOii^ ỉ m i/H(i/r^ (ìí j Ị ) I )

H ỏ p

[Viiâỉi \ ’à( ) \ ' i ộ c k ẽ ( l u a i ì q u á í i i n l ì l i c p n l i a n c á c Í M sái ì Li \ n s u \

l i a o tíi ì li!CU c u a

soi daiì q iianu.

ì ỉ ì ỉ i l ì 2 . 3 : Sụ' la n ỉ r n v c n ('ỉiiỉ í ' ( / r ỉ iiỊ ÍỈ-()ỊÌ'J^ s ơ i d d ỉìioclc p iu ỉỉì h a c
( Y i c l i a k i n h t u v c n đu' ()' c t l ì c h i ê. n Uxì i i ic .: l i ì ỉ i l i 2 . 4 l à \ c ỉ cl i ( ) l o a i N()'i c ó c l ì i s o c h i c t

s u a í pl ì áỉ ì h ạ c . C á c t i a s á i m di \'ì\o s oi claii quai i Lĩ l ừ Hìõi t i i i ò n i : c ó l i i i c t s u á t ;/ và h o ‘p
\ ' ớ i ( r u c s o i nì í M iZ(k' On- C’á c l i a I i à \ ' c l á p \ à ( ) 1' aii h i i i ó i \'(') \ à l õ i eiíi'ó'i n i o i i i ó c (Ị). N c u i : ó c
(Ị) IÓ'11 ỈKVII \1 ÓC l ì à o cl ố cl c c h i i n h i \ o l i a cỉí) h ị p h a i i \ ạ
ỉ l i c o t l u ò ' n i i / i c h ' / ; i c c l o c ỉ l ì Cí ) l õ i s o ií o . ì n p h a n ỉli'i ( i a k i i i l i U i y c n s ò (li

d i C ị u a li u c c u ; i SOI s a u

niói

líni

p\]í\\] x a .

ỉ / i ì ì l ì 2 . 4 : T i a k iỉì/ì Ỉỉixớỉì ỉr o n ự C/IIÚ ỉrìỉì/ì ĩì c p ììììu n vu ỉdìì í)-ỉi\c n (hìlỉ S(ỉ/Ì'^
ĩ r o ỉ ì ^ sơ! th i ỉỉìOclc c lì ic ỉ s iu iĩ p lìí iỉ ì h(jc
T h e o d ị n l ì liiậ! Si ì cll i hì u ó c t ối i hi ẽ i i

cìè l a o r a s ư ph{\u x ạ l o n n pl ìaii b ò n I r o i m

d o i \(Vi í i a k i n h i L i v c n s è clii'0 'c \ ; í c d i i ì h l ì l ì i r s a u ;

SI n ò

. n : i II

(2-7)

=
//,


( 'liỊi'n 'ii'j 2 : S(>í i'(/ r ứ / í

23

N l u r \ : ‘| \ . l ì i o i t i a s á i ì u kl ì i LÌ1.I11Ì \ à ( ì i a n l ì ” !()'! l i a i IIÌOÌ t i u' í ) i i i : \(>'1 Lí óc i ì h o h ơ ] \
sc

l'»ị k h ú c

\a

l ỏ i so' i \ ; i W\ S11\

ra Iiiioài

I n i i l i ( 2 - 7 ) s c hi i a n u b i i o c \'(Vị u o e \ ; u ì

fì s iỉi(ị,^^ ,

ơ ỏ:\\

0

h a o a l(Vp \ ( ) Ịi hi i i ì \ a .

Đỉcu

l i c p n l u i n ) l ớ i ì iìli;’)l

kiện cua

plìiroìii:

, llìct) b i c t i l l i ức s a u :

//, ,v///f^ -= ^J(/ ì ị - n : }

l à U ( k ‘t ó i h a i ì . D o \ a \ . c a e í i a c ó

(2-S)

e ó c \ ài') d n h o h()' n

u ó c 0. ,,,,, t h ì

sc

bị p h a n

\ a ỉ t ) à n p h á n b c n l i o i m t a i r a n ỉ i iiuVi l ò i - \ ( ) s ơ ! cỊuaiìLi.
l ỉ i ó u i h n v ( 2 - S ) CÙUÌI \ á c d i n h k l ì i ỉ i i í l o ( d o f ìỉ () ỉ s o N / \ c u a s o i L(') c l ì ! s o CỈ 1 ICI s u á l
p l i â i i b a c et òi v ó i c á c l i a k i i ì h U ! \ c n .

. v . l ” //A///Ơ,,,, , " s jìì\ ~ ì ì i - //ị \/2._A

V ó i , \ là s ư k h á c

(2-9)

l ì h a u \ c c l i i s o L' hi ct s i i a l l ỏ i - \ ( > ( l i a ỵ

su' k h a c n l u i u

vcc h i ẽ l siiât),

\ à e l u o v \ ; ' k - c l i n h l l i o i ì i : cỊi i a b i c i i í h ứ c s a u :

//,

(2-!(M

S ó \ c l i i c l M i á ỉ p l i a n h a c ì r o n v . l l ỉ ư c í o CI)

l l u à v i m hãiiLi

s a o c h o A \ àc>

k i u ) ; i iwi u 0 . 0 1 . C ; i c V- LỈUI ti í. I i a i ì ) l i o i i uk. k l n > ; u i ^u

\a

doi

0.2

:

l.O^r

c l ì o c ; i c írirÒML:

1. 4
1 : 39Í

e l o í \'C)I s ơ i

\{)'1 NO'i d o n i n o c l c . V ô p h a i c u a p l n i ' ( v n e I r ì i i h í 2 - 9 ) l a

íri

cl a I i ì o c l c
licu b iêu

ho ' | ) \ a ÍI l i o i i I. V'í k l i a i i d o s o C() l i c n c | i i a n l ó i LIOC \ ' a o lo'!ì i ) h â ì . cl ií^ l ì ô n

n o c l ì ỉ í l ì o l i i c i i s ư l i c p n l i a i i ấ n h s a n u \ ’;'ì k l i i i i K i n u t a | ì I r i i i ì L: c ; i c n a Sii iì ía c u a SOỈ , c ủ n e v ì
liìc n ì à clìo

l a ỉ í n l ì U kí ỉ ì ihi' (Vr l i K ‘11

t i i a lỊi i i í ( l Ị Ị ì l ì u l i o p Ỉ11!U(ÌH p h á i

c| u; i nL! . ( ì i i i ĩ r ị c u a k i i a u d o s o liiDii n h o lìt)'iì l ì i o ỉ clc)'!i \ Ị
0 .5 0 .

2 .2

hỉ n io !

so

u iá

tri

k lu iii

( lí) s o t.lo i

\ ; ì ni ỉ i i ì l ỉ OMi : d a i

SOI e la

Iiìo d c

irn u

\ơ\

\ à ( ì Síí i c ỉ ai ì

[ Ì r ( ) . l 4 clcn

k íc li

lliin V c

s o '!

k l i i í c I i l i ai i .

2 . 2 ; Ấ'/(7/ ỉ l i i ú n - S(/Ỉ V() k ì ì u i i í í o s o ỈI ÍO V ^ ÍÍỈỈU
Đ ư ờ n g k in h lồi sợ i

"T "'

Đ ư ờ n g kin h v6 p h à n xạ (^m )

Khấu độ số

50

125

0, 1 9 d ế n 0. 25

6 2, 5

125

85

125

0, 2 5 đ ế n 0. 30

140

0. 2 5 đ ẽ n 0. 30

100

( ịim )

I

' i l i c o p l i a n t í c l i ơ l i c i i ỉ h ì c l ì i c a e ỈKI MIU k l ì i đ à \ a o

ỉ(Vị l ì i i n

1

0 , 27 đ è n 0, 31

l õ i SOI c ỏ 1I()C ^ V i i h o h()'!i iZÓc

n i o i h u i I n i x c n cl oc ì h c o so'!. 'I I i \ i i l ì i c i i . k h i | i l i a c ư a s o i i u p h a i ì i i k c t tio'p \ ỏ' í

ÍKI i h i c ; m pli: ti l i m V í(Vi m o ỉ cl i ci i l a . c h i C('ì c á c í i a LH) c ; í c LIÓC \ \ c w i i b ì C ì \úì O d ỏ I i h o ỈKVIÌ
h c x i c 1'taiiii u o c

i h ì I i ì ó i c ỏ k h a ỉ K Ì i m íi t i N c n c l o c í l ì c o S(VI. Đ c cl ì c) S()MU k ê l h ợ p v ó i m o i


/ / í / ỉhoniỉ^

24

ỉ ỉ í ì C/ÌU/ỈÌ'^ ỊỉcÌỊ)

/)

ỉ i a cỉà c l i o l i u y c n d i r ọ v ị v o n n s ợ i . p l i a c u a s ó n e ị ì I kí i ì x a lì:iị l ã n pl i ; i i c ì i n i : p l i a \ ớ i S(' )i m
ló' i; d i c u l ì à y c ó í ì u h l a l à s ó i i e pl i i i i c ò i m h i r ờ i m iiiaí' ) i l i o a v('vi h a i ì i h a n .

N ê u tiicLi k i ệ n

! i à y k l i ò i m i h o a m ã n , t h i s ó n u s ẽ I i i a o l l i o a \ ' C 1 1 ci ái ì v à í a l .

2. 1.3. 'I riiyẻn dan sỏny trong sọi quanịỊ
I Vc ì i ì i : p h â n

này.

chúim

tỏi

uiới

íhicu

sự

lan

Iruvòiì

ciia

sóim

q u a n e b ã n i z \ i ẽ c s ư d u n u c á c phu' ()' im t i ì i ì h M a \ v \ c l l .

Việc phan

quanh

soi

các

plni'()'nu

liìn li

M a x \v c ll

dối

vói

la iih

u ió i

lõ i

là c ã ỉì

.Iiih

Si í i ì i :

lích cá c \ a n
íh ic l

clc ỉa

(roim

SOI

t l c xiii ìi:ih c

hicLi

i ní M c á c l i c h i l i c ỉ e o ' c á u I r u y e i ì t í n liiỘLi cỊuai ì Li ỉ r o n u s o i t i a n C| uaiì<:.

2 . 1 3 . 1 . C á c p h ư ơ i i i Ị t ri ì ih M a x w e l ỉ
V ó i n i ỏ t lìiỏị írirờiiii di ội i n i ó i i\ĩ\nn l u r ó ì m , Ị u y c n tíỉilì, k h ô i ì i i C() c l ò n u d i ệ u , c á c
ỊÌỈIUCVIÌU t i ì i i h i i à y c ó cl ại i i i :

V

x E

=

(2-11)
r)ỉ

r)D

V

X / / =

(2-12)
c)ỉ

0

V

V

()

day

ỈL \ ' à

(2-13)

(2-14)

lì = 0

11 ỉirơ íiu

ứ iie

là c á c

\ ’é e

ííV í ỉ i r ờ i m

cỉiẹii

\a

i r i í ò i i L i lìr. CÒII

I i i a ỉ í l ộ t l i ỏ i i i i liiíViii: tu' (Vnu ứi i i i . CYic I i i aí eỉ ộ l l i o i i e l u o ì ì i : c o
lriíò 'iiu

n h u

'IV o im
còn

1^ v à

M

D

\'à

B

là c á c

l i c n c Ị i i a n \(Vị Ci i c \' CC

1 ( 1'

sau:í;

lia y imD

=

t ' E + F

B

=

ị.iil

h ă n ii
ứnc

sỏ

!à c á c

+

tliẹ iì

(2-1?)

(2-16)

M

n io i

phán

cưcud iệ n

dọtừ

lì r.

thâ ni

Đ ố i

CIUI

VÓ'|

soi

m o i

im x v im

cỊuaiii;

llíi

cliã ii
M

=

0

k lio ii!:,
\'ì

ban

chái c u a tluiy tinh là khòiiíi Iilìicm lù'.
Việc
irìn li

x á c d ị n l i c á c l i i ệ i i i ư ợ i i s : \' C t r i r ờ i i e d i ệ i i ÙI' C(') l l i c n h ạ n d i i o c lù' c á c p l i i i Oì ì í :

M a x v v c ll. l'ừ

cá c p liirơ iiu Irìiili ( 2 - 1 1 )

V' X ( V

X E ) = -L í - - (V

c)t
S ư clụ n e

phép d ồ im

n lià ì

và ( 2 - 1 2 ) có:

\ ' é c to' sẽ c ó :

X /7 ) =

(2-17)

-F Ll

'

()r


('Iiỉíóii'^ 2: Sọ'i

Ví ) CÚỊ ) í / / / ( / / / .

V x(V x C Ị-V (\'

E ) - \

11

(2 -lS )

\ a s ư cliiiiLi plìii'()'iiiz ti i i i ỉ ì ( 2 - 1 3 ) ( l ứ c la \ ■ ỉ í = 0 )- plì ux vi i i: l i i n h ( 2 - ! 7 ) li'o' ỉ h ì

\

^ ru

2-19)
r) f

l ì r c ì i ì i : Iu' sò c ó ;

\

2- 2 0 )

// = ạ/ ---'

r)ỉ-

ỉ l a i b ì c u i l i ứ c ( 2 - 1 ^ ) ) \ ' à ( 2 - 2 ( ) ) l à c ; í c pliiríVii<^ l i i n h s ó n v . c l ì u ã n .

C d c plìiiOỉìíỊ í n n l ỉ d ả n s o n ỵ
Ta

ha\

cli v a o p l i a i i l í c h q u á

q i i a i m (V lìì iilì 2 . 5 .

I lệ

Irìiih lan ỉ n i \ c n

cua

s ó i i i : cỉ i êi ì

u'r c l o c i h c i ) s o i d a i ì

l l ì o n u t ọ a d o II LIC i ì \ (Ị). z l Xi í c t l ị n l ì t h e o t r i i c r ỉ i ã n ì (.loc lli cc) ÍI LIC

c u a NO'í. N c i i c ; i c s ó i m cl i cĩ ì l ừ t i ' i i \ ' c n l a n l l ì c o ỉ r u c

E ^ E J r . ó ] r ^

chiiiìi: sc

lììnlì cl aiì u I i h i r s i u i :

-'

2- 2 2 )

í i ường t r uỵ ẽn song

llì/ilì 2 .5 : H c

p lìí ỉịỉ

í h ố ỉ ì ^ ^ ỉ o d ( l ô //■//(■ ( l e

ỉicli S IÍ ír u y c n

Đ:ì> la c ấ c [l àni clicii ỉ i òa í l i c o t h ò i u i a n / I r o i m t ọ a d ô

SÓỈI<^ c í i c n ỉ ữ ỉ r o n ; ^ s o i

' I' haiì! s ố / / i h u o c ỉliàiili

p h Á u z c u a v é c lo' l i i i y c n laiì v à (liroc x; í c cÌỊnh n h o ' cric d i ê u k i ệ n h i c n Iréiì l i i r òì i u đ i ệ i i lìr

l ại ỉ';tnli u i o í p h á n c á c h l ỏ i \'iì v o c u a s oi . K h i l h a \ í l ic c á c plìii()'nu ỉ r ì n h ( 2 - 2 1 ) \' à ( 2 ' 2 2 )
c á c p l n r o ‘iìLZ írìiìlì d a i ì u x o ã i i c u a M a x v v c l l . tù' lìhuíVỉìi! t r ì n h ( 2 - 1 1 ) l a có;
\ f r ) E

r [ r)ô

^

'

)
ị - ^ Ị ( o ụ / Ị

' I

'


26

H ơ ỉ l i o i ì ‘^ í l n u ì ' ^ Ỉ ỉ / I (Ịi i í i ì ì <^ ' 7í / / > / )

/fìF

+ - - '- =
r)/-2-24)

/ớ)i///.

()E

,

r l - . \ ----------

ào

(2-25)

=~-i(i)LlH

'

J

'

I ' Ì I' phi i cVi i i : I r ì n h ( 2 - 1 2 ) t a c ỏ :

1 í'----- +

I \

''

; = JÍ'0)I:

c)ó

lịìỉí

(2-26)

' j

+ -

=

2-27)

- /ro )/:,

r)r

(2-2S)

= j i '( ú E
fj0'['lén iiàiilì rú l c;íc b i c i i

s ố . C(') i h c

\ icl

lai c á c

p l i i i c vi i i : l i ì i i h

n à \ . c Ik ì i i ì : l i a i i I i h u ' l a

khi bicl lí, \ à [1^ tliì c;k' tliàiih phân im ai m lí,. [■!,.,, 11, \ à II,, c o ih ê cluoc x;íc dịiili. V í du,
1 1 1 1 1-’,, l i o a c li^ l ì r p l i u o H i : l i ì n h ( 2 - 2 3 ) \ à ( 2 - 2 7 ) d ẽ c ó t l ư o v II, l i o a c ỉ{, l u ( í i m ỨIIU

CI) t l i c

ÙI' c ; i c t i a n i : 1:, h o ạ c n

. N h i r \ ;i\ l a llni t h r ơ c :

/

ír ll:

LIO) Í ) H
(2-2^))

rli'

(/■ \

r

(ìộ

./ ỉ l ì c ) I Í

r)/l

r)ộ

f)i'

(2-30)

(/

\ /'

íị

II

[

c! a_\ ' ; (_|

' =

(' )■

í:u

r

- / i / j c)H

c)0 j

r)l-:.

\

-------- h r o r - ^ - -

r

(/

()

()r

- 1^^ =

k'

r)0

rìr

(2-32]

-

' l l i c c ; í c p l n i ' 0 ' i i o t i ì n l i ( 2 - 3 1 ) \ ' à ( 2 - 3 2 ) \ ' à o plni'()'ii>i t r n i l i ( 2 - 2 < S ) s ẽ c ó k c ì t Ị i ui \'C
l'ihu'()'ii>: l i ì i i h c l a n i : s Ó D i : t i o i ì L i UKI cl o I r ụ I i hu' s a u :
< rE
: _ 4 .
()r"

I ()F. 1 ( ) ^ E
_L :
r

r) r /■"

r ) 0^

,

= 0

(2-33)


(

I

2

:

S(>'I V(Ị ( ( ỉ j ) í Ị ỉ i i ỉ U í i

\ ; i ( h c c;iL’ p l u i o ì i i :

ỉiiiih

27

(2-2^^)()-H

(2-30)

\àíì

phiroìiLĩ I i h i h

I r)ll

I

rJ / l

Ị-

ì'

rJO

I
íỉì-~

Tìỉ'cac

dai

'1 u \

p h u x v i i i : l i ì i ì h ( 2 - . V V ) \;' i ( 2 - 3 4 ) l a l h a _ \

liiXVỊìu h ( ì ; i c hì / : . l ì o a c

!;iclì

Iiliicii. c a i ì
|ih;ìn

c;'ỉc ( l i c u

\'à //.

dưXVi i í ^

H)

llìc

íliu

( V ic n io c lc Iià\' ỉ u \

im aim
phA\\

moclc

l ì v h i i í l sò

- 0

loii

=

uVi
0

cãii

phircvni: t i i n l i

tir c ;ic

diôii

kiẹii

//

0.

= 0

ncii ca

AKhỉ

ỉhàiìlì

E

-

sẽ clu) c a c
//.

tlìiuK' \à () II. lìo a c

0.

plìãii
cac

eac

in o d c

n h é p

iv o u ii

(2 '3 3 )

[: \ ' à H

clirờỉìii h a o

SOI d a n

nn)(.lc

k l ì é i c kl^ií’) ! ! ! : , cỉ () l à c ấ c

n c i ! / / . (.lóiìi: I i o p

c Ịiia n i:

la

í r i r ò ‘i i u ,

raỉ

p lìứ c

scva (2-34).

thì

cua

các

N êu

nhir

các

Iiiai

dirơc

eoi

lìKKÌc l!' U' òìm imaiì L! h o a c

i l ì i l;i L’() l ì i í H Ì c l l l { \ ' à lirí VUL! u r I i c i t / : \ lÌ! l ớ i ) hí Vi ì l l ì ì í a
Iic li

clurm inộl

raiiu c ấ c íhàiili pháii cloc c u a

ul i CỊ ' ) L^ i ữ a c i í c

\:i

[T ’ . k l i ! / /
lai

(2-34)

1^1 ỉ ỉ Oi i L : p h a i i p l i u ' ( ) ' ! ì e í i ' Ì ! i h n ì t x l c ỉ i c p s a u .

m o

L\ 1 A

ía co:

í ù i i u | i l u r c ) ' i m ( ỉ ì i ì h c; l ì i c h ứ a

iimi \

CÌ11(K' \ c u

klit)iìi: tl^ii

duov

n i o c l c cI ilmì I i u a i ì i i l ì o ã c
( ’: i c i ì ì o v l c n h c p

cliiinu

lừ d i ỉ o c

Ixu)

II

lìiicii la clìỉiiii: ỉ l i o a n i r m c á c

iìỉnii

l i u ò ì ì i : cỉiéiì

kiciì

Ị ì h. i Ị-) ! i ì o d c

ị[\ị.

l à / / . . Đi L n i !i;i\

\ ' a c l i i o c c l ì O i i ÍÌIN \

ihaiih

r ì ì'

(2 -2 ? )

inocic

la

1M.

H I;' l ì o ặ c

l(Vn l u v n \'à() t r i r ờ i i i i

iikhIc

nil.

llìuv

lố, v i ệ c

\-ẠỌ.

2 . 1 . 3 . 2 . S o i q i K i ỉì ^ d a n i o d e c h ỉ so c ìi ie í s u a í p h d ỉ i h ạ c
N h i i tỉ.l d c c : \ ọ a Ỉ IVIÌ. so' i d a n
l a í/ \ ơ \ c l ì i s o c l ì i c l

s i KÌ t / / ; i h i r ò i i u

cỊ i Ki ni : I r o i i u ír uo' ! ! !^ l i o' p n l \ \


l.4(S.

[Ỉ;U) q i K ỉ i ì l i l ò i

/ / - l h a | ' ) lì(ì' n \ à c ó l i c n L Ị i i a n \ tvi / / , l^ìaiìLĩ h ì c u iiiLÌV ( 2 - l í ) ) .

el ii

l l i ư c l ẽ C(') b á n k í i ì h l ò i

h'i l(Vp v o c o c l i i s o
l \ó

clìicl su al

. \ l;i s u ' k l ì i í c i ì I k i l i c u a

c l ì i c í si Ki í i ò i \ à \ ( > p l i a i i \ i i

C a c plìíííĩỉĩíỊ tr iỉìh

Ba\

s ó n ^

LZIÒ' t ; i ỉ i c i ì

ch o

h a n h

s ơ i c h i c t SỈÌÍIỊ p ì i í U ì b a c

ỈÌIÌI c á c

i i K ì t l c c l ai i ( c l i i ! cỉ;i()) i r o i i i : >()i c h ì c ì

sua!

phaii

1' iac d ư a

\ ; u ) c ; k ' k c l C|u;t clà p h ã i i l í e i i íV Ị-ìhnii l i c i i ( m ụ c 2 . 1 . 3 . 1 ).
!^lur(i' iìpl ) u' ( ) ' i i i z 1' í h á p

p híiọ

l o á ỉ ì l ì o c c l i L i a n clc

^

M \

i ỉ - )/-■, í 0 / / ’■;^

J/ ' , ư

i

(2-^35)

í_íì^i( h i ẽ í . c ấ c ỈIC s o p h u l l i i u i c \ a o ỉ l i o i e i a i i \ à r . \ ' à c l i r o v c h o l à;

r

\ 1

( 2 - 3 3 ) là

Ị ì h a n 1\ l ì i c i i s ố . I K) c h o p l i c p m i V ỉ c l a i ì u :

/-;

Nluíciri

c ; i c i MitiíViìL: ỉi i i ì l i n l u r p l ì u o i i i : l i ì i ì h

(2-36)

i :i r \ l ! ì = c""”

d a i i i i h ì n h s i n \ h c o t l i ờ i Lĩ i a n \ a

l a i i 1 Ỉ U \ C M i h c o lìircViii:

'Ilicm

\ ' ỉ \ o d ó , v'i l í i ì h

d o i \ ứ \ \ n l i ò i i c u a o n g cl ai ì N o n u ( s ụ i ) . c h í ) IICII l ì r ni ^ ỉ h à i i h p h a n I i i í ò i m p h a i k h o i m c ỉ i r ợc
l h a \ cloi k h i l o a d o é đ u o ' c laiìLỉ ! c n 2 : i , ó

d a \ m. i sư'

Ui a i ì h o à n c ổ c l a i ì u :


//(' ỉ/lOỈÌ'^ ìll(>ll‘^ Ìíỉì

2S

Í///Í///L,’

( ! <Ỉ Ị >

I)

(2-37)

l l ì i i m s o \ ' c o t h c l à cl uí Vi m h o ã c á i i K n l u r i m n ó p h í i i l à i n o t s o i ì g u x o n \'I c ; i c l r u ' 0 ' n i i
p h i ì i i l i c i i h ò a t i o i m ựí »\ ói c l u ! k v 2 ; i .
' H ì ẽ p l ì U í ì ì i i : I r ì n h ( 2 - 3 7 ) v à o p hu ' o ’iiia u ì n l ì ( 2 " 3 ? ) i h ì l a c ó cliiíYc Ị ì l u r o ì i i : i m i l i s ó n u
cl it)

l ứ c là p l ì u o ì i i : l i ì n h ( 2 - 3 3 ) i r o ' l l ì à n h ;

r)r

1

rlí-\

r

r)r

(2-3S)

+ ( ( f ------- l í Ị - 0
/•"

\ ' à o ' d a \ ' I'ò r à i m l à p l u r o i m ỉ r n i h vi p h á n c h o l ì à i i i ỉ ỉ c s s c i .

M o ỉ phiiOììỉi ( i ì n h d o n i z n h á t

c o i h c i k r o v c h i i \ c n l i í ) a c! i ( ) /7 .
Đối

\ó'i c a u

\vúc

l ( i ai SOI c h i ó t

SIUÌÍ p l i a n

bậc,

ta pliai

XCIÌÌ \ c ỉ

lòi c ỏ c h i c l

stial

c l o i i ụ l ì l ì a l //, \ ' à l-ìiín k í n l ì í/, \ ' à d i r o c b a o h o c n ì õ t l ơ p \ o \ ô l a i i c h i c ỉ s u a ỉ //^ ( x c n i h ' i n ' i
2.6).

Ta

p h ‘ả \

iiiii l l ì i ê l

vo

pliaiì x a clà\

\'o ỉáiì \ ì

các

lììocic clãn

tioiiu

lòi

SOI L’í') I n r ò ì i u

pl ì í i i i l à l l ì c o l i i ậ l h à i ì ì i n n b ẽ n i m o à i l ò i , \ ' à IIÓ s c c ó ý n u l ì ĩ a í ạ i b i c n gi(Vi i i Li oài c ư a \ o
pl i ; ỉ i i

\a.

'rroim

í l ì i r c l c . c á c s o '1 l Ị i i a i m ( Ui ' ơc l l i i ô ì

k é C() \ o

| ' )h;in x a cl u c l à \

cỉc t i ' i r ò‘i m

I i ì o d c d a n k h o i m l i ê n ỉii t l u ơ c l ỏ i h i c n u ị i o í u c u a \ ' o .
! lep íỊtap lỏ! va vo

ìlì/ìlì 2 . 6 : ( \ í ỉ f ỉ n i c s o i pliíìỉ! h a c i l c p lìíỉỉì ỉíclì s i í ĩ m x c n sóiì'^
pliLỉ'(yiiiz l i ì n l ì ( 2 - 3 X ) p l ì a i ( l i r o v H \ 1\\ c h ( í c ; i c

Bâv
l ỏ i sọ' i . Đ ố i

\ ớ \

v ì i i m p h í i i I i o n u l ò i . p l ì Cị i ự i a i c h o

CÁC

Ị')lìía í r o i m \ à p h í a lìiKKÌi

ỉ i ì o d e íriiNXMi c l a n I^liai cl i i y t r ì

l ì a n r - > ( ) . I i h i n m t i á i l a i p h é p Liiili c h o Ị ì l i í a ỉ i i i o à i p l ì : u pl Kì i i r ã \ ớ \ k l ì o i i u \ ì r
\av

\'(VÍ r < (ỉ p l i c p u i a i

cl ụnL: ỉ c n c h i i i i i : . / , . f ///■;. ơ

là h à m
c l á \ ' . //

Bcsscl

\1 \ Ớ \

- >x. N h u '

IcKii n ì o t c u a c ã p \ ‘. f . ) ối \'(VÌ c a c l ì à i i i n à \ ' . ! a su'

= k~ Ị - / ỳ \' Ó'1 k ị ~ 2 . T Ì Ì . À . C ú c h \ c u l l i ứ c CỈOI VÓ'1 /:'/ / - p l ì í a I r o n i : l ò i s o i là;

fì.( r < u ) = :\J

'

(2-3^))


( 7///V///i^' 2 : ,SV// Ví/ ( (}/) íỊỉidH'^

2*-)

/■/K/-<(/) =

(2-40)

vi>’i / \ \ à B l à c á c h ã i ì i i s ỏ Í Ì 1 \' \ .
P l i í a I i i i o à i l ỏ i s ọ i . p h c p m; i i pliu'(ì'i)iZ l i ì ỉ ì l ì ( 2 - 3 H ) đ i r ơ c e i a i b ả i ì e h à i n í ỉ c s s c l b i ê ỉ i

d o i l oại h a i K y ị\ v r ) vơi u - - Ịỳ - k ' . c ó

\' à I I . p h í a

= 2/7//^ / , vì t h è h i ẽ u i h ú v c h o

n e o à i l õ i sọ' i l à ;

E j. ỉ '> ( í ì - C K J \\1'Ì c ' ''''

' '' ''

(2-41)

H .ir> a } = D K j u ' D
với

(2-42)

\ a D l à h ã i m s ố l ì i y ý.
Do

tii ì l ì

xác

cỈỊiìli c u a

hàm

K , ( \ \ - I ' ị - M ) lìLMì \ r > 0 . ơ
(nmròno).

Besscl
da\

l ạl

biên
l ai

V ã N l a c ó t h ỏ n ó i ( l i c i i k i c ì ì '^ỉơỉ

dỏị.

K J \ \ ' r ì - - > c '''‘ vì

la lliâv

\à n dé Ịì >

chính

lìdỉỉ là d i c i i i

b i c i ì c h o v ì i i m l ò i . Đ i c i í k i ệ n ì i ì ớ ì l ì a i i í h ứ h a i \' C / / c ỏ

ịì\

H7' -“ > X .

dicit k iệ n uiới

m à lại d ỏ I i u x l c

khonu

Do

hạiì
còn

t h ò c l i r ơc SIIV r a ỉ ừ . / , / / / / ;. ơbên

t r o i i u l õ i t h a m s ố // p l ì a i l à t l n í c d é r,,. l a t l n i v . t ừ đ ( ' ) k c o i h c o K j > f ì . \ ' ì l l i c cỉ ai c h o p h c p
c u a / / v c //i

-

k-. < p < k .

= /íị/v

(2-43)

víVi k - 2 ĩ i i /. iiỌì l à l i ã i m s ố ỈI LIVCỈÌ o' k h o a i m kliõiìiLỈ l ư dc).

P h ư ơ i ì ị ị triỉìlì ỉ ìio d e
C á c ui . i i Ị ì h á p đ c /> p h a i d ự o c \ á c J | i ì l i ì ì í c/ i L i l i c u k i ệ n du' ()’i m h i ê i ì . C ả c d i e u k i ộ i i
d u ' ò ' i i u b i ô i i d ò i h o i l a i m . c á c í l i à n l ì p h a n t i ê p ÍLIVCII E ệ v à E
n g o à i r a n h i zi ói d i c i i n i ó i í ạ i /■ =
và /7 . r n r ó c

(Ị

c u a E ()' b ê n I r o n u v à b ê n

p í ì a i l à e i ố n g i ì l i a u v à U!X)'iìiZ ỉ ự n h u ' c i i c í h à n h p h a n H,Ị,

licl l a k h i k ) s á t c á c tlìàiìli p h a n

lỉcp luyôn

cLi a E . ' 1 ' h c o l l i à i i h p h ấ n

r la

c ó , l ừ |-)hu'(ì‘i m l i ì n h ( 2 - 3 9 ) ơ p l i í a i r o i m l a i ì h n i ó i l ò i ~ v o ( / : _ = /:'_/} \ à u ì p h i r ơ n e t r ì n h
( 2 - 4 1 ) ()■ b é n i m o à i r a n l i e i ớ i ( / : , = / : . 0 là:

£-1 - E.^ - A J J i i a ) - C K ,ị\V ( n - 0

(2-44)

l l ì à i ì h p h á n ệ â ư ơ c l ấy l ừ p h i i o ‘iìiz t r ì n h ( 2 - 3 0 ) . B é n í r o n i í lỏi soi tlìì í/ đu' Ợc t í n h từ:

q- ^ i r

(2-45)

o' d â y k ị = 2 7TỈÌ r / . = ( 0 ^ l s , Ị . l - I r o i m k h i đ ó ớ n u o à i l õ i s ợ i t h ì :

vv' = | V - k ' .
v ó i k . = 2 7 TnV/^ - C ũ j i \ ụ

(2-46)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×