Tải bản đầy đủ

giải tình huống 2 môn hành vi tổ chức

Hành vi tổ chức
Câu 1: khái niệm tổ chức và hành vi tổ chức
Tổ chức: là tụ tập hai hay nhiều người có cùng chủ ý nhằm thực hiện ý đồ thường
xuyên để đạt được mục tiêu or chiến lược chung
Hvtc: là các cách ứng xử, phản ứng của người lao động trong quá trình lao động
thực hiện nhiệm vụ của tổ chức
Câu 2 các chức năng của hành vi tổ chức, lấy ví dụ cho từng chức năng ( 3
chức năng)
-

-

Chức năng giải thích : lý giải những hành vi của cá nhân, hay nhóm hay tổ
chức, hành vi quá khứ
Ví dụ : một doanh nghiệp đột nhiên có một số nhân viên nghỉ việc. khi đó
nhà quản trị phải thực hiện chức giải thích để tìm ra nguyên nhân tại sao
nhân viên lại xin nghỉ việc và từ đó để đưa ra các phương án phù hợp
Chức năng dự đoán : nhằm vào các sự liện diễn ra trong tương lai
Ví dụ: một doanh nghiệp định đưa các thiết bị tự động để thay thế cho lao
động thủ công, thì trước đó nhà quản trị phải thực hiện chức năng phán đoán
để suy nghĩ về phản ứng của người lao động sẽ diễn ra theo hướng nào


-

Chức năng kiểm soát :tác động đến người khác để đạt mục tiêu nhất định
Ví dụ :việc lắp camera ở các trường học đặc biết là ở các trường mầm non
đang được rất nhiều trường áp dụng nhằm để phụ huỳnh kiểm soát con em
mình một các tốt hơn

Câu 3 sự cần thiết của hành vi nghiên cứu tổ chức ( vai trò)
Vai trò của hành vi tổ chức
+ tạo sự gắn kết giữa người lao động và tổ chức trên cơ sở đảm bảo mục tiêu và
các giá trị theo đổi của tổ chức và sự tôn trọng và đảm bảo các giá trị lợi ích các
nhân của người lao động
+ giúp các nhà quản lý có đươc cách nhìn đầy đủ và toàn diên về NLD và đưa ra
những chính sách , biện pháp phù hợp nhằm khuyến khích đổii mới sáng tạo và tạo
động lực cho người lao động
+ giúp các nhà quản lý tạo lập môi trường làm việc hiệu quả trong tổ chức , tren cơ
sở chia sẻ trách nghiệm, hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên trong tổ chức


+…………..
Câu 4
Ví dụ về phương pháp quan sát
Câu 5:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×