Tải bản đầy đủ

Let s talk mandarin chinese 1 001 real life phrases and idioms


Mandarin
Chinese

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


FALLRIVERPRESSandthedistinctiveFallRiverPresslogoareregisteredtrademarksofBarnes
&NobleBooksellers,Inc.
©2018WendyAbraham
Allrightsreserved.Nopartofthispublicationmaybereproduced,storedinaretrievalsystem,or
transmittedinanyformorbyanymeans(includingelectronic,mechanical,photocopying,
recording,orotherwise)withoutpriorwrittenpermissionfromthepublisher.
ISBN978-1-4351-6759-9
Forinformationaboutcustomeditions,specialsales,andpremiumandcorporatepurchases,
pleasecontactSterlingSpecialSalesat800-805-5489orspecialsales@sterlingpublishing.com.
sterlingpublishing.com

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualibContents


StartingfromNĭHăo
GettingThere
SettlingIn
WiningandDining
GroomingandPrimping
GoingOut
PairingUp
SeeingtheSights
GoingBroke
KillingTime
StayingHealthy
GrammarinFiveMinutes
Acknowledgments

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


StartingfromNĭhăoGreetings
Goodmorning.
Zăoshànghăo.
早上好。
Dzaowshahnghow.

Goodafternoon.
Xiàwŭhăo.
下午好。
Shyahwoohow.

Goodevening.
Wănshànghăo.


晚上好。
Wahnshahnghow.

Hello.
Nĭhăo.
你好。
Neehow.

Hi/Hey.
Hāi/Hēi.
嗨/嘿。

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


Hi/Hey.

What’sup?
Zěnmeyàng?
怎么样?
Dzummayahng?

Nothingmuch.
Méishénme.
没什么。
Mayshumma.

Howareyou?/How’sitgoing?
Nĭhăoma?/Zěnmeyàng?
你好吗?/怎么样?
Neehowma?/Dzummayahng?

Great.
Fēichánghăo.
非常好。
Faychahnghow.

Well/fine.
Hăo.
好。
How.

Okay.
Háihăo.
还好。
Hihow.

Notsogreat.
Bútàihăo.
不太好。
Bootyehow.

Soso.

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


Mămăhūhū.
马马虎虎。
Mamahoohoo.

I’mreallytired.
Wŏzhēnlèi.
我真累。
Wawjuhnlay.

I’mhungover.
Wŏhēyūnle.
我喝晕了。
Wawhuhyewnluh.

I’mbroke.CanIborrowsomemoney?
Wŏméiqiánle.Wŏkěyĭjièdiăn’erqiánma?
我没钱了。我可以借点儿钱吗?
Wawmaychyanluh.Wawkuhyeejyehdyarchyanma?

Howisyourfamily?
Nĭdejiārénzěnmeyàng?
你的家人怎么样?
Needuhjyarundzummahyahng?

Howareyourwife/husbandandkids?
Nĭdeqīzi/zhàngfuhéháizizěnmeyàng?
你的妻子/丈夫和孩子怎么样?
Needuhcheedzuh/jahngfoohuhhyedzuhdzummayahng?

Great,thanks.Andyou?
Hěnhăo,xièxiè.Nĭne?
很好,谢谢。你呢?
Hunhow,shyehshyeh.Neenuh?Goodbyes
facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


Goodbye.
Zàijiàn.
再见。
Dzyejyan.

Bye.
Bàibài.
拜拜。
Byby.

Seeyousoon.
Yīhuĭ’erjiàn.
一会儿见。
Eehwahrjyan.

Seeyoulater.
Huítóujiàn.
回头见。
Hwaytoejyan.

Seeyouinthemorning.
Zăoshàngjiàn.
早上见。
Dzaoshahngjyan.

Haveaniceday.
Zhùnĭjīntiānkuàilè.
祝你今天快乐。
Jooneejeentyankwyeluh.

Haveagreattime.
Wándekāixīn.
玩得开心。
Wahnduhkyesheen.

Haveanicelife.
Nĭhăozìwèizhība.
你好自为之吧。
Neehowdzuhwayjirba.

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


Goodnight.
Wăn’ān.
晚安。
Wahnahn.

Sleepwell.
Shuìgehăojiào.
睡个好觉。
Shwayguhhowjyaow.

Sweetdreams.
Zuògehăomèng.
做个好梦。
Dzwawguhhowmung.Introductions
What’syourname?
Nĭjiàoshénmemíngzi?
你叫什么名字?
Neejyaowshummameengdzuh?

Mynameis________.
Wŏdemíngzishì________.
我的名字是________。
Wawduhmeengdzuhshir________.

Myfriendscallme________.
Wŏdepéngyŏumendōujiàowŏ________.
我的朋友们都叫我________。
Wawduhpungyomundoejyaowwaw________.

Pleasedtomeetyou.
Hěngāoxìngrènshinĭ.
很高兴认识你。
Hungaowsheengrunshirnee.

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


I’veheardsomuchaboutyou.
Wŏzăojiùtīngshuōguònĭ.
我早就听说过你。
Wawdzaowjyoteengshwawgwawnee.

Itwasnicetomeetyou.
Hěngāoxìngjiàndàonĭ.
很高兴见到你。
Hungaowsheengjyandaownee.

Iloveyourshoes.
Wŏfēichángxĭhuānnĭdexiézi.
我非常喜欢你的鞋子。
Wawfaychahngshehwahnneeduhshyehdzuh.

I’dlikeyoutomeet________.
Wŏyàogěinĭjièshào________.
我要给你介绍________。
Wawyaowgayneejyehshaow________.

He’s/She’smyfriend.
Tāshìwŏdepéngyŏu.
他/她是我的朋友.
Tashirwawduhpungyo.

He’s/She’sfrom________.
Tāshì________láide.
他/她是________来的。
Tashir________lyeduh.

He’s/She’safriendof________.
Tāshì________depéngyŏu.
他/她是________的朋友。
Tashir________duhpungyo.

He’s/She’sintownfor________days.
Tāzàizhèlĭdāi________tiān.
他/她在这里待________天。
Tadzyejuhleedye________tyan.

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


DoyouspeakEnglish?
NĭhuìshuōYīngyŭma?
你会说英语吗?
NeehwayshwawEengyewma?

YourEnglishisgreat!
NĭdeYīngyŭhěnbàng!
你的英语很棒!
NeeduhEengyewhunbahng!

Ispeakonlyalittle[Chinese].
Wŏzhĭhuìshuōyīdiăn[Zhōngwén].
我只会说一点[中文]。
Wawjirhwayshwaweedyan[Joongwun].GettingHelp
Canyouhelpme,please?
Nĭnéngbāngwŏma?
你能帮我吗?
Neenungbahngwawma?

Canyoudomeafavor?
Nĭkěyĭbāngwŏgemángma?
你可以帮我个忙吗?
Neekuhyeebahngwawguhmahngma?

Canyousparesomechange?
Nĭkěyĭgěiwŏdiănlíngqiánma?
你可以给我点零钱吗?
Neekuhyeegaywawdyanleengchyanma?

Wouldyoumind...
Nínjièyì...
您介意...

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


Neenjyehee...

watchingmybag?
kànyīxiàwŏdebāoma?
看一下我的包吗?
kahneeshyahwawduhbaowma?

savingmyseat?
gěiwŏzhànwèizima?
给我占位子吗?
gaywawjahnwaydzuhma?

spreadingthissuntanlotiononmyback?
zàiwŏdebèishàngtúfángshàishuāngma?
在我的背上涂防晒霜吗?
dzyewawduhbayshahngtoofahngshyshwahngma?Pleasantries
Thankyou.
Xièxiè.
谢谢。
Shyehshyeh.

Ireallyappreciateit.
Wŏfēichánggănjī.
我非常感激。
Wawfaychahnggahnjee.

You’rewelcome.
Biékèqi.
别客气。
Byehkuhchee.

Don’tmentionit./It’snothing.

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


Méishénme.
没什么。
Mayshumma.

Excuseme./Sorry.
Duìbùqĭ.
对不起。
Dwayboochee.

Canyoueverforgiveme?
Nĭnéngyuánliàngwŏma?
你能原谅我吗?
Neenungywanlyahngwawma?Asking
Who?
What?
When?
Where?

Sheí?
Shénme?
Shénmeshíhòu?
Zàină’er?

Why?
Which?
How?
Howmuch?
Howmany?

Wèishénme?
Năyīgè?
Zěnme?
Duōshăo?
Jĭge?

谁?
什么?
什么时候?
在哪儿
?
为什么?
哪一个?
怎么?
多少?
几个?

Shay?
Shumma?
Shummashirho?
Dzyenahr?
Wayshumma?
Naheeguh?
Dzumma?
Dwawshaow?
Jeeguh?Answering
Yes.
No.

Shì.
Búshì.

是。
不是。

Shir.
Booshir.
Yehshyew.

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


Maybe.

也许。

Yěxŭ.Numbers
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
30
40
50
60

líng

èr
sān


liù


jiŭ
shí
shíyī
shí’èr
shísān
shísì
shíwŭ
shíliù
shíqī
shíbā
shíjiŭ
èrshí
èrshíyī
èrshí’èr
sānshí
sìshí
wŭshí
liùshí
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
三十
四十
五十
六十

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib

leeng
ee
are
sahn
suh
woo
lyo
chee
ba
jyo
shir
shiree
shirare
shirsahn
shirsuh
shirwoo
shirlyo
shirchee
shirba
shirjyo
areshir
areshiree
areshirare
sahnshir
suhshir
wooshir
lyoshir


70
80
90
100
200
500
1,000
10,000
100,000
1,000,000

qīshí
bāshí
jiŭshí
yībăi
èrbăi
wŭbăi
yìqiān
yīwàn
shíwàn
yībăiwàn

first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
tenth
one-half/ahalf
one-third/athird
one-fourth/aquarter

七十
八十
九十
一百
二百
五百
一千
一万
十万
一百万

dìyī
dìèr
dìsān
dìsì
dìwŭ
dìliù
dìqī
dìbā
dìjiŭ
dìshí
yíbàn
sānfēnzhīyī
sìfēnzhīyī

cheeshir
bashir
jyoshir
eebye
arebye
woobye
eechyan
eewahn
shirwahn
eebyewahn

第一
第二
第三
第四
第五
第六
第七
第八
第九
第十
一半
三分之一
四分之一

Howoldareyou?
Nĭjĭsuì?
你几岁?
Neejeesway?

I’m[23]yearsold.
Wŏ[èrshísān]suì.
我[二十三]岁。

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib

deeee
deeare
deesahn
deesuh
deewoo
deelyo
deechee
deeba
deejyo
deesher
eebahn
sahnfunjiree
suhfunjiree


Waw[areshirsahn]sway.

Howmuchdoesthiscost?
Zhègeduōshăoqián?
这个多少钱?
Jayguhdwawshaowchyan?

Itcosts[27]yuan.
Zhège[èrshíqī]yuán.
这个[二十七]元。
Jayguh[areshirchee]ywan.Colors
white
pink
purple
red
orange
yellow
green
blue
brown
gray
black

báisè
fěnhóngsè
zĭsè
hóngsè
chéngsè
huángsè
lü`sè
lánsè
zōngsè
huīsè
hēisè

白色
粉红色
紫色
红色
橙色
黄色
绿色
蓝色
棕色
灰色
黑色

byesuh
funhoongsuh
dzuhsuh
hoongsuh
chungsuh
hwahngsuh
lyewsuh
lahnsuh
dzoongsuh
hwaysuh
haysuhMonthsandSeasons
January
February
March

Yīyuè
Èryuè
Sānyuè

一月
二月
三月

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib

Eeyweh
Areyweh
Sahnyweh


April
May
June
July
August
September
October
November
December

spring
summer
fall/autumn
winter

Sìyuè
Wŭyuè
Liùyuè
Qīyuè
Bāyuè
Jiŭyuè
Shíyuè
Shíyīyuè
Shí’èryuè

chūntiān
xiàtiān
qiūtiān
dōngtiān

四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月

春天
夏天
秋天
冬天

[two]monthsago
[liăngge]yuèyĭqián
[两个]月以前
[lyangguh]yweheechyan

lastmonth
shànggeyuè
上个月
shahngguhyweh

thismonth
zhègeyuè
这个月
jayguhyweh

nextmonth
xiàgeyuè
下个月
shyahguhyweh

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib

Suhyweh
Wooyweh
Lyoyweh
Cheeyweh
Bayweh
Jyoyweh
Shiryweh
Shireeyweh
Shirareyweh

chwuntyan
shyahtyan
chyotyan
doongtyan


in[two]months
[liăngge]yuèzhīhòu
[两个]月之后
[lyahngguh]ywehjirho

[two]yearsago
[liăng]niánqián
[两]年前
[lyahng]nyanchyan

lastyear
qùnián
去年
chyewnyan

thisyear
jīnnián
今年
jinnyan

nextyear
míngnián
明年
meengnyan

in[two]years
[liăng]niánzhīhòu
[两]年之后
[lyahng]nyanjirhoDaysandWeeks
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

Xīngqiyī
Xīngqi’èr
Xīngqisān
Xīngqisì

星期一
星期二
星期三
星期四

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib

sheengcheeee
sheengcheeare
sheengcheesahn
sheengcheesuh


Friday
Saturday
Sunday

Xīngqiwŭ
Xīngqiliù
Xīngqitiān

星期五
星期六
星期天

[three]daysago
[sān]tiānyĭqián
三天以前
[sahn]tyaneechyan

thedaybeforeyesterday
qiántiān
前天
chyantyan

yesterday
zuótiān
昨天
dzwawtyan

today
jīntiān
今天
jeentyan

tomorrow
míngtiān
明天
meengtyan

thedayaftertomorrow
hòutiān
后天
hotyan

in[three]days
[sān]tiānzhīhòu
[三]天之后
[sah]tyanjirho

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib

sheengcheewoo
sheengcheelyo
sheengcheetyan


weekend
zhōumò
周末
joemaw

last[Monday]
shàngge[Xīngqiyī]
上个[星期一]
shahngguh[Sheengcheeee]

this[Monday]
zhège[Xīngqiyī]
这个[星期一]
jayguh[Sheengcheeee]

next[Monday]
xiàge[Xīngqiyī]
下个[星期一]
shyahguh[Sheengcheeee]

Whatdayoftheweekisit?
Jīntiānxīngqijĭ?
今天星期几?
Jintyansheengcheejee?

What’stoday’sdate?
Jīntiānjĭhào?
今天几号?
Jintyanjeehaow?

It’s[September16th].
Jīntiān[jiŭyuèshíliù]hào.
今天[九月十六]号。
Jintyan[jyoywehshirlyo]haow.

Todayisthe[16th].
Jīntiān[shíliù]hào.
今天是[十六]号。
Jintyan[shirlyo]haow.

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


[two]weeksago
[liăngge]xīngqiyĭqián
[两个]星期以前
[lyahngguh]sheengcheeeechyan

lastweek
shànggexīngqi
上个星期
shahngguhsheengchee

thisweek
zhègexīngqi
这个星期
jayguhsheengchee

nextweek
xiàgexīngqi
下个星期
shyahguhsheengchee

in[two]weeks
[liăngge]xīngqizhīhòu
[两个]星期之后
[lyahngguh]sheengcheejirhoTellingTime
Excuseme,whattimeisit?
Qĭngwèn,xiànzàijĭdiănle?
请问,现在几点了?
Cheengwun,shyandzyejeedyanluh?

[It’s]now...
Xiànzài...
现在。。。

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


Shyandzye...

9:00[inthemorning].
[zăoshàng]jiŭdiănzhōng.
[早上]九点钟。
[dzaowshahng]jyodyanjoong.

noon.
zhōngwŭ.
中午。
joongwoo.

3:00[intheafternoon].
[xiàwŭ]sāndiănzhōng.
[下午]三点钟。
[shyahwoo]sahndyanjoong.

7:00[intheevening].
[wănshàng]qīdiănzhōng.
[晚上]七点钟。
[wahnshahng]cheedyanjoong.

10:00[atnight].
[wănshàng]shídiănzhōng.
[晚上]十点钟。
[wahnshahng]shirdyanjoong.

midnight.
bànyè.
半夜。
bahnyeh.

2:00[inthemorning].
[língchén]liăngdiănzhōng.
凌晨两点钟。
[leengchun]lyahngdyanjoong.

4:00.
sìdiănzhōng.
四点钟。

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


suhdyanjoong.

4:10.
sìdiănshífēn.
四点十分。
suhdyanshirfun.

4:15(quarterpast4).
sìdiănyīkè.
四点一刻。
suhdyaneekuh.

4:20.
sìdiănèrshífēn.
四点二十分。
suhdyanareshirfun.

4:30(halfpast4).
sìdiănbàn.
四点半。
suhdyanbahn.

4:45(quarterto5).
wŭdiănchàyīkè.
五点差一刻。
woodyanchaheekuh.

4:50(tento5).
wŭdiănchàshífēn.
五点差十分。
woodyanchahshirfun.

morning.
zăoshàng.
早上。
dzaowshahng.

day.
báitiān.
白天。

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


byetyan.

afternoon.
xiàwŭ.
下午。
shyahwoo.

evening.
wănshàng.
晚上。
wahnshahng.

night.
yèwăn.
夜晚。
yehwahn.

twonightsago.
liănggewănshàngyĭqián.
两个晚上以前。
lyahngguhwahnshahngeechyan.

lastnight.
zuótiānwănshàng.
昨天晚上。
dzwawtyanwahnshahng.

tonight.
jīntiānwănshàng.
今天晚上。
jeentyanwahnshahng.

tomorrownight.
míngtiānwănshàng.
明天晚上。
meengtyanwahnshahng

themorningafter.
zhīhòudezăochén.
之后的早晨。

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib


jirhoduhdzaowchun.

Howlongwillittake?
Zhèxūyàoduōchángshíjiān?
这需要多长时间?
Jayshyewyaowdwawchahngshirjyan?

Anhour.
Yígexiăoshí.
一个小时。
Eeguhshyaowshir.

Twohours.
Liănggexiăoshí.
两个小时。
Lyahngguhshyaowshir.

Halfanhour.
Bàngexiăoshí.
半个小时。
Bahnguhshyaowshir.

Tenminutes.
Shífēnzhōng.
十分钟。
Shirfunjoong.

before
after
during

yĭqián
yĭhòu
qījiān

以前
以后
期间

[two]hoursago
[liăngge]xiăoshíyĭqián
[两个]小时以前
[lyahngguh]shyaowshireechyan

facebook.com/LinguaLIB
vk.com/lingualib

eechyan
eeho
cheejyan


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×