Tải bản đầy đủ

SO DO KIEN THUC CHUONG NHIET HOC VAT LI 8

Nhiệt học

Cấu
tạo
phân
tử
của
các
chất

Chuyển động
không ngừng
(Cđ
nhanh
0
khi t của vật
tăng lên)

Nhiệt năng
(Tăng khi t0 )


Truyền nhiệt
(t cao cho t0 thấp)
0

Khoảng cách

Dẫn
nhiệt

Đốt cháy
nhiên liệu:
QToả = m.q

PT CBN:
QThu = QToả
(t0 bằng nhau)
Thực hiện công
(CN NN)

Bức
xạ
nhiệt

Đối
l-u

HS đun: H =

QThu
QToa

Vật tối màu, sần sùi hấp
thụ mạnh, cũng nh- phát
bức xạ nhiệt mạnh.

Nhiệt l-ợng

Giảm t0 thì toả nhiệt:
QToả = m. c. t = m.c.(t1 t2)

Nhiệt năng


Tăng t0 thì thu nhiệt:

QThu = m. c. t = m.c.(t2 t1)

Cơ năng

=

Động năngThế năng

HS động cơ t0:
HĐC =

A
QToa

Công cơ học:
A = F.s = P.tTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×