Tải bản đầy đủ

Luận văn thạc sỹ - Giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm trong điều kiện hiện nay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
------***-------

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –
CHI NHÁNH HOÀN KIẾM TRONG ĐIỀU KIỆN
HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

HÀ NỘI - 2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
------***-------


NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –
CHI NHÁNH HOÀN KIẾM TRONG ĐIỀU KIỆN
HIỆN NAY
Chuyªn ngµnh : Tµi chÝnh - Ng©n hµng
M· sè

: 60.34.02.01

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Ngêi híng dÉn khoa häc:
PGS.TS. PHẠM VĂN LIÊN

HÀ NỘI - 2014


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng bản
thân tôi. Mọi số liệu sử dụng phân tích trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng,
xác thực và đã được công bố theo đúng quy định.
Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Hồng Vân


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1 2 17
Quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế là tiền đề cho sự
phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo điều kiện thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế một cách vượt bậc, để Việt Nam cơ bản trở
thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020. Nhưng
đồng thời chính việc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế đã làm
cho môi trường kinh doanh trong nước ngày càng trở nên khắc
nghiệt hơn, cạnh tranh gay gắt hơn, đối với các doanh nghiệp


nói riêng và các Ngân hàng nói chung. Theo đó, thị trường luôn
cần một lượng vốn rất lớn để tiếp tục cho sự phát triển chung
của nền kinh tế nước nhà. 1 2 17
Vốn luôn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản, quan trọng
trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi chủ thể kinh tế,
nó được coi là chìa khóa đảm bảo tăng trưởng và phát triển của
mọi hình thái xã hội, thêm vào đó là đảng và nhà nước ta đều có
chủ trương “ phát huy nội lực bên trong, nguồn vốn trong nước
đóng vai trò quyết định”. Chúng ta có thể khẳng định rằng:
không thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế - xã hội của Nhà
nước nói chung, cũng như các mục tiêu kinh doanh của doanh
nghiệp nói riêng nếu như không có vốn. 1 2 17
Đối với các NHTM - với tư cách là một doanh nghiệp, một định
chế tài chính trung gian, hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ - thì
vốn lại có một vai trò hết sức quan trọng. Để có đủ vốn đáp ứng
cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, ngân hàng sẽ phải huy động
vốn từ bên ngoài. Vì vậy, công tác huy động vốn là một hoạt
động vô cùng quan trọng của NHTM, nó quyết định sự tồn tại


và phát triển của ngân hàng. Trong định hướng phát triển, việc
đẩy mạnh huy động vốn để đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu hoạt
động kinh doanh luôn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các
ngân hàng. 1 2 18
Trong thời gian gần đây, các NHTM Việt Nam không những
phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt trong hoạt động huy
động vốn mà còn phải gồng mình với suy thoái kinh tế, lãi suất
huy động cao. Trong bối cảnh đó thì nguồn vốn nhàn rỗi trong
nền kinh tế đã và đang bị phân tán qua các kênh đầu tư khác
như: giá nhà đất gần như chạm đáy nên một dòng tiền không
nhỏ chạy vào kênh đầu tư này, đầu tư thị trường chứng khoán,
dự trữ ngoại tệ hoặc vàng…Trong đó, BIDV nói chung và BIDV
chi nhánh Hoàn Kiếm nói riêng cũng không tránh khỏi tình
trạng chung là ngày càng gặp khó khăn trong hoạt động huy
động vốn. Trong thời gian tới, khi nền kinh tế thoát khỏi sự suy
thoái cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, nhu cầu về
vốn ngày càng tăng cao và đòi hỏi phải được đáp ứng một cách
nhanh chóng, kịp thời. Do vậy, để phát huy hơn nữa vai trò của
mình, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế cũng như bản
thân ngân hàng, việc tăng cường huy động vốn với chi phí hợp
lý và sự ổn định cao là yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và
quan trọng để các ngân hàng có thể tồn tại và đứng vững trong
nền kinh tế thị trường, cũng như góp phần nâng cao năng lực
cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 1 3 18
Nhận thức được vai trò quan trọng đối với hoạt động huy động
vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tác giả đã lựa
chọn đề tài “Giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu


tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm trong điều
kiện hiện nay” cho luận văn tốt nghiệp của mình. 2 3 19
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 4 19
5. Phương pháp nghiên cứu 4 4 19
Chương 1 5 4 19
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 5 4 19
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 4 19
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 4 19
1.2. NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 4 19
1.3. HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 4 19
1.3.4. Các hình thức huy động vốn của NHTM 17 4 19
1.3.5. Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động huy động vốn của NHTM 24 4 19
1.4. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN CỦA
NHTM 28 4 19

Chương 2 33 4 19
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG 33 4 19
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH
HOÀN KIẾM GIAI ĐOẠN 2010 - 2013 33 4 19
2.1. MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG GIAI
ĐOẠN 2010-2013 33 4 19
2.2. GIỚI THIỆU VỀ BIDV HOÀN KIẾM 36 4 20
42 5 20
2.3. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV HOÀN KIẾM GIAI
ĐOẠN 2010-2013 43 5 20
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV
HOÀN KIẾM GIAI ĐOẠN 2010-2013 61 5 20
2.4.1. Những kết quả đạt được 61 5 20


2.4.2. Những tồn tại, hạn chế 65 5 20
2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 67 5 20

Chương 3 71 5 20
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI 71 5 20
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀN KIẾM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
71 5 20
3.1. BỐI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
HUY ĐỘNG VỐN THỜI GIAN TỚI 71 5 20
3.1.1. Nhận định về xu hướng thị trường thời gian 71 5 20
3.1.2. Nhận định về môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng trên địa
bàn Hà Nội thời gian tới 72 5 20
3.2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV HOÀN
KIẾM 73 5 20
3.2.1. Định hướng chung 73 5 20
3.2.2. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện huy động vốn 74 5 20
3.2.3. Định hướng huy động vốn tại BIDV Hoàn Kiếm trong thời gian tới
76 5 20
3.3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV HOÀN
KIẾM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 78 6 20
3.4. KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN 90 6 21

KẾT LUẬN 104 6 21
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 6 21
MỞ ĐẦU 1 21
Quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế là tiền đề cho sự
phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo điều kiện thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế một cách vượt bậc, để Việt Nam cơ bản trở


thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020. Nhưng
đồng thời chính việc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế đã làm
cho môi trường kinh doanh trong nước ngày càng trở nên khắc
nghiệt hơn, cạnh tranh gay gắt hơn, đối với các doanh nghiệp
nói riêng và các Ngân hàng nói chung. Theo đó, thị trường luôn
cần một lượng vốn rất lớn để tiếp tục cho sự phát triển chung
của nền kinh tế nước nhà. 1 21
Vốn luôn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản, quan trọng
trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi chủ thể kinh tế,
nó được coi là chìa khóa đảm bảo tăng trưởng và phát triển của
mọi hình thái xã hội, thêm vào đó là đảng và nhà nước ta đều có
chủ trương “ phát huy nội lực bên trong, nguồn vốn trong nước
đóng vai trò quyết định”. Chúng ta có thể khẳng định rằng:
không thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế - xã hội của Nhà
nước nói chung, cũng như các mục tiêu kinh doanh của doanh
nghiệp nói riêng nếu như không có vốn. 1 21
Đối với các NHTM - với tư cách là một doanh nghiệp, một định
chế tài chính trung gian, hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ - thì
vốn lại có một vai trò hết sức quan trọng. Để có đủ vốn đáp ứng
cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, ngân hàng sẽ phải huy động
vốn từ bên ngoài. Vì vậy, công tác huy động vốn là một hoạt
động vô cùng quan trọng của NHTM, nó quyết định sự tồn tại
và phát triển của ngân hàng. Trong định hướng phát triển, việc
đẩy mạnh huy động vốn để đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu hoạt
động kinh doanh luôn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các
ngân hàng. 1 21
Trong thời gian gần đây, các NHTM Việt Nam không những


phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt trong hoạt động huy
động vốn mà còn phải gồng mình với suy thoái kinh tế, lãi suất
huy động cao. Trong bối cảnh đó thì nguồn vốn nhàn rỗi trong
nền kinh tế đã và đang bị phân tán qua các kênh đầu tư khác
như: giá nhà đất gần như chạm đáy nên một dòng tiền không
nhỏ chạy vào kênh đầu tư này, đầu tư thị trường chứng khoán,
dự trữ ngoại tệ hoặc vàng…Trong đó, BIDV nói chung và BIDV
chi nhánh Hoàn Kiếm nói riêng cũng không tránh khỏi tình
trạng chung là ngày càng gặp khó khăn trong hoạt động huy
động vốn. Trong thời gian tới, khi nền kinh tế thoát khỏi sự suy
thoái cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, nhu cầu về
vốn ngày càng tăng cao và đòi hỏi phải được đáp ứng một cách
nhanh chóng, kịp thời. Do vậy, để phát huy hơn nữa vai trò của
mình, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế cũng như bản
thân ngân hàng, việc tăng cường huy động vốn với chi phí hợp
lý và sự ổn định cao là yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và
quan trọng để các ngân hàng có thể tồn tại và đứng vững trong
nền kinh tế thị trường, cũng như góp phần nâng cao năng lực
cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 1 22
Nhận thức được vai trò quan trọng đối với hoạt động huy động
vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tác giả đã lựa
chọn đề tài “Giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu
tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm trong điều
kiện hiện nay” cho luận văn tốt nghiệp của mình. 2 22
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 23
5. Phương pháp nghiên cứu 4 23
Chương 1 5 23


TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 5 23
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 23
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 23
1.2. NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 23
1.3. HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 23
1.3.4. Các hình thức huy động vốn của NHTM 17 23
1.3.5. Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động huy động vốn của NHTM 24 23
1.4. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN CỦA
NHTM 28 23

Chương 2 33 23
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG 33 23
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH
HOÀN KIẾM GIAI ĐOẠN 2010 - 2013 33 23
2.1. MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG GIAI
ĐOẠN 2010-2013 33 23
2.2. GIỚI THIỆU VỀ BIDV HOÀN KIẾM 36 24
42 24
2.3. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV HOÀN KIẾM GIAI
ĐOẠN 2010-2013 43 24
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV
HOÀN KIẾM GIAI ĐOẠN 2010-2013 61 24
2.4.1. Những kết quả đạt được 61 24
2.4.2. Những tồn tại, hạn chế 65 24
2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 67 24

Chương 3 71 24
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI 71 24
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -


CHI NHÁNH HOÀN KIẾM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
71 24
3.1. BỐI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
HUY ĐỘNG VỐN THỜI GIAN TỚI 71 24
3.1.1. Nhận định về xu hướng thị trường thời gian 71 24
3.1.2. Nhận định về môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng trên địa
bàn Hà Nội thời gian tới 72 24
3.2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV HOÀN
KIẾM 73 24
3.2.1. Định hướng chung 73 24
3.2.2. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện huy động vốn 74 24
3.2.3. Định hướng huy động vốn tại BIDV Hoàn Kiếm trong thời gian tới
76 25
3.3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV HOÀN
KIẾM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 78 25
3.4. KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN 90 25

KẾT LUẬN 104 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 25
MỞ ĐẦU 1
Quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế là tiền đề cho sự
phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo điều kiện thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế một cách vượt bậc, để Việt Nam cơ bản trở
thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020. Nhưng
đồng thời chính việc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế đã làm
cho môi trường kinh doanh trong nước ngày càng trở nên khắc
nghiệt hơn, cạnh tranh gay gắt hơn, đối với các doanh nghiệp
nói riêng và các Ngân hàng nói chung. Theo đó, thị trường luôn


cần một lượng vốn rất lớn để tiếp tục cho sự phát triển chung
của nền kinh tế nước nhà. 1
Vốn luôn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản, quan trọng
trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi chủ thể kinh tế,
nó được coi là chìa khóa đảm bảo tăng trưởng và phát triển của
mọi hình thái xã hội, thêm vào đó là đảng và nhà nước ta đều có
chủ trương “ phát huy nội lực bên trong, nguồn vốn trong nước
đóng vai trò quyết định”. Chúng ta có thể khẳng định rằng:
không thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế - xã hội của Nhà
nước nói chung, cũng như các mục tiêu kinh doanh của doanh
nghiệp nói riêng nếu như không có vốn. 1
Đối với các NHTM - với tư cách là một doanh nghiệp, một định
chế tài chính trung gian, hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ - thì
vốn lại có một vai trò hết sức quan trọng. Để có đủ vốn đáp ứng
cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, ngân hàng sẽ phải huy động
vốn từ bên ngoài. Vì vậy, công tác huy động vốn là một hoạt
động vô cùng quan trọng của NHTM, nó quyết định sự tồn tại
và phát triển của ngân hàng. Trong định hướng phát triển, việc
đẩy mạnh huy động vốn để đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu hoạt
động kinh doanh luôn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các
ngân hàng. 1
Trong thời gian gần đây, các NHTM Việt Nam không những
phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt trong hoạt động huy
động vốn mà còn phải gồng mình với suy thoái kinh tế, lãi suất
huy động cao. Trong bối cảnh đó thì nguồn vốn nhàn rỗi trong
nền kinh tế đã và đang bị phân tán qua các kênh đầu tư khác
như: giá nhà đất gần như chạm đáy nên một dòng tiền không


nhỏ chạy vào kênh đầu tư này, đầu tư thị trường chứng khoán,
dự trữ ngoại tệ hoặc vàng…Trong đó, BIDV nói chung và BIDV
chi nhánh Hoàn Kiếm nói riêng cũng không tránh khỏi tình
trạng chung là ngày càng gặp khó khăn trong hoạt động huy
động vốn. Trong thời gian tới, khi nền kinh tế thoát khỏi sự suy
thoái cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, nhu cầu về
vốn ngày càng tăng cao và đòi hỏi phải được đáp ứng một cách
nhanh chóng, kịp thời. Do vậy, để phát huy hơn nữa vai trò của
mình, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế cũng như bản
thân ngân hàng, việc tăng cường huy động vốn với chi phí hợp
lý và sự ổn định cao là yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và
quan trọng để các ngân hàng có thể tồn tại và đứng vững trong
nền kinh tế thị trường, cũng như góp phần nâng cao năng lực
cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 1
Nhận thức được vai trò quan trọng đối với hoạt động huy động
vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tác giả đã lựa
chọn đề tài “Giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu
tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm trong điều
kiện hiện nay” cho luận văn tốt nghiệp của mình. 2
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
5. Phương pháp nghiên cứu 4
Chương 1 5
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 5
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5
1.1.1. Khái niệm, vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế 5
1.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM 8

1.2. NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10


1.3. HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14
1.3.1. Khái niệm về hoạt động huy động vốn 14
1.3.2. Vai trò của huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM 14
1.3.3. Mục tiêu và nguyên tắc huy động vốn của NHTM 16

1.3.4. Các hình thức huy động vốn của NHTM 17
1.3.4.1. Phân loại theo thời gian 17
1.3.4.2. Phân loại theo đối tượng huy động 18
* Huy động vốn trong dân cư 18

1.3.5. Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động huy động vốn của NHTM 24
1.3.5.1. Các chỉ tiêu định tính 25
1.3.5.2. Các chỉ tiêu định lượng 25

1.4. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN CỦA
NHTM 28
1.4.1. Yếu tố khách quan 28
1.4.2. Yếu tố chủ quan 30

Chương 2 33
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG 33
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH
HOÀN KIẾM GIAI ĐOẠN 2010 - 2013 33
2.1. MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG GIAI
ĐOẠN 2010-2013 33
2.1.1. Môi trường kinh doanh chung 33
2.1.2. Hoạt động ngân hàng và tình hình huy động vốn của hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2013 35

2.2. GIỚI THIỆU VỀ BIDV HOÀN KIẾM 36
2.2.1. Quá trình hình thành và mô hình tổ chức hoạt động 36
2.2.2. Những hoạt động chính của BIDV Hoàn Kiếm 38
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Hoàn Kiếm giai đoạn 2010-2013 39
2.2.3.3. Tình hình sử dụng vốn 42

42
2.3. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV HOÀN KIẾM GIAI
ĐOẠN 2010-2013 43
2.3.1. Đặc điểm kinh tế xã hội và môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
giai đoạn 2010-2013 43
2.3.2. Tình hình huy động vốn của BIDV Hoàn Kiếm giai đoạn 2010-2013 45
2.3.3. Tình hình sử dụng vốn 57

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV
HOÀN KIẾM GIAI ĐOẠN 2010-2013 61
2.4.1. Những kết quả đạt được 61
2.4.2. Những tồn tại, hạn chế 65


2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 67

Chương 3 71
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI 71
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀN KIẾM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
71
3.1. BỐI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
HUY ĐỘNG VỐN THỜI GIAN TỚI 71
3.1.1. Nhận định về xu hướng thị trường thời gian 71
3.1.2. Nhận định về môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng trên địa
bàn Hà Nội thời gian tới 72
3.2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV HOÀN
KIẾM 73
3.2.1. Định hướng chung 73
3.2.2. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện huy động vốn 74
3.2.3. Định hướng huy động vốn tại BIDV Hoàn Kiếm trong thời gian tới
76
3.3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV HOÀN
KIẾM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 78
3.3.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ 78
3.3.2. Đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân
hàng 79
3.3.2.1. Đa dạng hóa các sản phẩm huy động vốn 80
3.3.2.2. Đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn theo đối tượng khách hàng 80
3.3.2.3. Đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn theo nhu cầu thị trường 81
3.3.2.4. Phát triển các dịch vụ ngân hàng hỗ trợ huy động vốn 82
3.3.3. Thực hiện cơ chế điều hành chính sách lãi suất linh hoạt theo diễn biến của thị trường 84
3.3.4. Gắn chặt công tác huy động vốn với công tác sử dụng vốn 85
3.3.5. Đổi mới cơ chế khen thưởng tạo động lực trong công tác huy động vốn 86
3.3.6. Đẩy mạnh phát triển mở rộng mạng lưới giao dịch 87
3.3.7. Phát triển nguồn nhân lực, đổi mới phong cách giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 87

3.4. KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN 90
3.4.1. Đối với Chính phủ 90
3.4.2. Đối với NHNN 94
3.4.3. Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 101

KẾT LUẬN 104


TÀI LIỆU THAM KHẢO 1


DANH MỤC VIẾT TẮT
- ATM

: Máy rút tiền tự động

- BIDV : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- GTCG : Giấy tờ có giá
- NHTM : Ngân hàng thương mại
- NHNN : Ngân hàng nhà nước
- POS

: Điểm ứng tiền mặt

- TMCP : Thương mại cổ phần
- TCTD : Tổ chức tín dụng
- TCKT : Tổ chức kinh tế
- TC

: Tài chính


DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
BẢNG
Bảng 2.1:

Kết quả hoạt động của BIDV Hoàn Kiếm giai đoạn 2010 – 2013
........................................................Error: Reference source not found

Bảng 2.2.

Tốc độ tăng trưởng huy động vốn qua các năm 2010 – 2013 .....Error:
Reference source not found

Bảng 2.3.

Hoạt động cho vay giai đoạn 2010 – 2013 .....Error: Reference source
not found

Bảng 2.4.

Quy mô nguồn vốn giai đoạn 2010 – 2013 tại BIDV Hoàn Kiếm
........................................................Error: Reference source not found

Bảng 2.5.

Cơ cấu huy động vốn giai đoạn 2010-2013 ....Error: Reference source
not found

Bảng 2.6.

Hiệu quả huy động vốn giai đoạn 2010-2013 .Error: Reference source
not found

Bảng 2.7.

Thị phần huy động vốn của BIDV Hoàn Kiếm trên địa bàn .......Error:
Reference source not found

Bảng 2.8.

Cơ cấu sử dụng vốn giai đoạn 2010-2013 Error: Reference source not
found

Bảng 2.9.

Cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn của BIDV Hoàn Kiếm
Error: Reference source not found

Bảng 2.10.

Cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn phân theo vốn ngắn hạn
và vốn dài hạn ................................Error: Reference source not found

BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1. Hoạt động huy động vốn giai đoạn 2010-2013 ..........Error: Reference
source not found
Biểu đồ 2.2. Qui mô nguồn vốn huy động giai đoạn 2010-2013 . . .Error: Reference
source not found
Biểu đồ 2.3. Tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn huy động giai đoạn 2010-2013
........................................................Error: Reference source not found


Biểu đồ 2.4. Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo đối tượng khách hàng giai
đoạn 2010-2013 .............................Error: Reference source not found
Biểu đồ 2.5. Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo loại tiền giai đoạn 2010-2013
........................................................Error: Reference source not found
Biểu đồ 2.6. Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn giai đoạn 2010-2013
........................................................Error: Reference source not found
Biểu đồ 2.7. Tốc độ tăng trưởng sử dụng vốn của BIDV Hoàn Kiếm giai đoạn
2010-2013 ......................................Error: Reference source not found

SƠ ĐỒ

MỞ ĐẦU 1 2 17 2
Quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế là tiền đề cho sự
phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo điều kiện thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế một cách vượt bậc, để Việt Nam cơ bản trở
thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020. Nhưng
đồng thời chính việc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế đã làm
cho môi trường kinh doanh trong nước ngày càng trở nên khắc
nghiệt hơn, cạnh tranh gay gắt hơn, đối với các doanh nghiệp
nói riêng và các Ngân hàng nói chung. Theo đó, thị trường luôn
cần một lượng vốn rất lớn để tiếp tục cho sự phát triển chung
của nền kinh tế nước nhà. 1 2 17 2
Vốn luôn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản, quan trọng
trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi chủ thể kinh tế,
nó được coi là chìa khóa đảm bảo tăng trưởng và phát triển của
mọi hình thái xã hội, thêm vào đó là đảng và nhà nước ta đều có
chủ trương “ phát huy nội lực bên trong, nguồn vốn trong nước
đóng vai trò quyết định”. Chúng ta có thể khẳng định rằng:
không thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế - xã hội của Nhà
nước nói chung, cũng như các mục tiêu kinh doanh của doanh


nghiệp nói riêng nếu như không có vốn. 1 2 17 2
Đối với các NHTM - với tư cách là một doanh nghiệp, một định
chế tài chính trung gian, hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ - thì
vốn lại có một vai trò hết sức quan trọng. Để có đủ vốn đáp ứng
cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, ngân hàng sẽ phải huy động
vốn từ bên ngoài. Vì vậy, công tác huy động vốn là một hoạt
động vô cùng quan trọng của NHTM, nó quyết định sự tồn tại
và phát triển của ngân hàng. Trong định hướng phát triển, việc
đẩy mạnh huy động vốn để đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu hoạt
động kinh doanh luôn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các
ngân hàng. 1 2 18 2
Trong thời gian gần đây, các NHTM Việt Nam không những
phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt trong hoạt động huy
động vốn mà còn phải gồng mình với suy thoái kinh tế, lãi suất
huy động cao. Trong bối cảnh đó thì nguồn vốn nhàn rỗi trong
nền kinh tế đã và đang bị phân tán qua các kênh đầu tư khác
như: giá nhà đất gần như chạm đáy nên một dòng tiền không
nhỏ chạy vào kênh đầu tư này, đầu tư thị trường chứng khoán,
dự trữ ngoại tệ hoặc vàng…Trong đó, BIDV nói chung và BIDV
chi nhánh Hoàn Kiếm nói riêng cũng không tránh khỏi tình
trạng chung là ngày càng gặp khó khăn trong hoạt động huy
động vốn. Trong thời gian tới, khi nền kinh tế thoát khỏi sự suy
thoái cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, nhu cầu về
vốn ngày càng tăng cao và đòi hỏi phải được đáp ứng một cách
nhanh chóng, kịp thời. Do vậy, để phát huy hơn nữa vai trò của
mình, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế cũng như bản
thân ngân hàng, việc tăng cường huy động vốn với chi phí hợp


lý và sự ổn định cao là yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và
quan trọng để các ngân hàng có thể tồn tại và đứng vững trong
nền kinh tế thị trường, cũng như góp phần nâng cao năng lực
cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 1 3 18 3
Nhận thức được vai trò quan trọng đối với hoạt động huy động
vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tác giả đã lựa
chọn đề tài “Giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu
tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm trong điều
kiện hiện nay” cho luận văn tốt nghiệp của mình. 2 3 19 3
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 4 19 4
5. Phương pháp nghiên cứu 4 4 19 4
Chương 1 5 4 19 4
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 5 4 19 4
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 4 19 4
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 4 19 4
1.2. NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 4 19 4
1.3. HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 4 19 4
1.3.4. Các hình thức huy động vốn của NHTM 17 4 19 4
1.3.5. Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động huy động vốn của NHTM 24 4 19 4
1.4. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN CỦA
NHTM 28 4 19 4

Chương 2 33 4 19 4
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG 33 4 19 4
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH
HOÀN KIẾM GIAI ĐOẠN 2010 - 2013 33 4 19 4
2.1. MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG GIAI
ĐOẠN 2010-2013 33 4 19 4


2.2. GIỚI THIỆU VỀ BIDV HOÀN KIẾM 36 4 20 4
42 5 20 4
2.3. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV HOÀN KIẾM GIAI
ĐOẠN 2010-2013 43 5 20 4
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV
HOÀN KIẾM GIAI ĐOẠN 2010-2013 61 5 20 4
2.4.1. Những kết quả đạt được 61 5 20 4
2.4.2. Những tồn tại, hạn chế 65 5 20 5
2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 67 5 20 5

Chương 3 71 5 20 5
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI 71 5 20 5
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀN KIẾM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
71 5 20 5
3.1. BỐI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
HUY ĐỘNG VỐN THỜI GIAN TỚI 71 5 20 5
3.1.1. Nhận định về xu hướng thị trường thời gian 71 5 20 5
3.1.2. Nhận định về môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng trên địa
bàn Hà Nội thời gian tới 72 5 20 5
3.2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV HOÀN
KIẾM 73 5 20 5
3.2.1. Định hướng chung 73 5 20 5
3.2.2. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện huy động vốn 74 5 20 5
3.2.3. Định hướng huy động vốn tại BIDV Hoàn Kiếm trong thời gian tới
76 5 20 5
3.3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV HOÀN
KIẾM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 78 6 20 5


3.4. KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN 90 6 21 5

KẾT LUẬN 104 6 21 5
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 6 21 5
MỞ ĐẦU 1 21 5
Quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế là tiền đề cho sự
phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo điều kiện thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế một cách vượt bậc, để Việt Nam cơ bản trở
thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020. Nhưng
đồng thời chính việc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế đã làm
cho môi trường kinh doanh trong nước ngày càng trở nên khắc
nghiệt hơn, cạnh tranh gay gắt hơn, đối với các doanh nghiệp
nói riêng và các Ngân hàng nói chung. Theo đó, thị trường luôn
cần một lượng vốn rất lớn để tiếp tục cho sự phát triển chung
của nền kinh tế nước nhà. 1 21 5
Vốn luôn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản, quan trọng
trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi chủ thể kinh tế,
nó được coi là chìa khóa đảm bảo tăng trưởng và phát triển của
mọi hình thái xã hội, thêm vào đó là đảng và nhà nước ta đều có
chủ trương “ phát huy nội lực bên trong, nguồn vốn trong nước
đóng vai trò quyết định”. Chúng ta có thể khẳng định rằng:
không thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế - xã hội của Nhà
nước nói chung, cũng như các mục tiêu kinh doanh của doanh
nghiệp nói riêng nếu như không có vốn. 1 21 6
Đối với các NHTM - với tư cách là một doanh nghiệp, một định
chế tài chính trung gian, hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ - thì
vốn lại có một vai trò hết sức quan trọng. Để có đủ vốn đáp ứng
cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, ngân hàng sẽ phải huy động


vốn từ bên ngoài. Vì vậy, công tác huy động vốn là một hoạt
động vô cùng quan trọng của NHTM, nó quyết định sự tồn tại
và phát triển của ngân hàng. Trong định hướng phát triển, việc
đẩy mạnh huy động vốn để đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu hoạt
động kinh doanh luôn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các
ngân hàng. 1 21 6
Trong thời gian gần đây, các NHTM Việt Nam không những
phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt trong hoạt động huy
động vốn mà còn phải gồng mình với suy thoái kinh tế, lãi suất
huy động cao. Trong bối cảnh đó thì nguồn vốn nhàn rỗi trong
nền kinh tế đã và đang bị phân tán qua các kênh đầu tư khác
như: giá nhà đất gần như chạm đáy nên một dòng tiền không
nhỏ chạy vào kênh đầu tư này, đầu tư thị trường chứng khoán,
dự trữ ngoại tệ hoặc vàng…Trong đó, BIDV nói chung và BIDV
chi nhánh Hoàn Kiếm nói riêng cũng không tránh khỏi tình
trạng chung là ngày càng gặp khó khăn trong hoạt động huy
động vốn. Trong thời gian tới, khi nền kinh tế thoát khỏi sự suy
thoái cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, nhu cầu về
vốn ngày càng tăng cao và đòi hỏi phải được đáp ứng một cách
nhanh chóng, kịp thời. Do vậy, để phát huy hơn nữa vai trò của
mình, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế cũng như bản
thân ngân hàng, việc tăng cường huy động vốn với chi phí hợp
lý và sự ổn định cao là yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và
quan trọng để các ngân hàng có thể tồn tại và đứng vững trong
nền kinh tế thị trường, cũng như góp phần nâng cao năng lực
cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 1 22 6
Nhận thức được vai trò quan trọng đối với hoạt động huy động


vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tác giả đã lựa
chọn đề tài “Giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu
tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm trong điều
kiện hiện nay” cho luận văn tốt nghiệp của mình. 2 22 7
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 23 7
5. Phương pháp nghiên cứu 4 23 7
Chương 1 5 23 7
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 5 23 8
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 23 8
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 23 8
1.2. NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 23 8
1.3. HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 23 8
1.3.4. Các hình thức huy động vốn của NHTM 17 23 8
1.3.5. Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động huy động vốn của NHTM 24 23 8
1.4. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN CỦA
NHTM 28 23 8

Chương 2 33 23 8
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG 33 23 8
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH
HOÀN KIẾM GIAI ĐOẠN 2010 - 2013 33 23 8
2.1. MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG GIAI
ĐOẠN 2010-2013 33 23 8
2.2. GIỚI THIỆU VỀ BIDV HOÀN KIẾM 36 24 8
42 24 8
2.3. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV HOÀN KIẾM GIAI
ĐOẠN 2010-2013 43 24 8
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×