Tải bản đầy đủ

Slide Hoàn thiện chính sách phân phối của công ty TNHH MTV Thương mại Lê Phan

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Ngành : Quản trị kinh doanh

Đề tài:

“Hoàn thiện chính sách phân phối của công ty TNHH MTV Thương mại Lê Phan”

Hà Nội, Năm 2016


Lý do chọn đề tài


Diagram

1

MỤC ĐÍCH

2


3

PHẠM VI

PHƯƠNG PHÁP

-

Mục đích chung

-

Không gian

-

Thu thập, Thống kê

-

Mục đích cụ thể

-

Thời gian

-

Phân tích, Tổng hợp

www.themegallery.com

Company Logo


Kết cấu khóa luận

CHƯƠNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐII

CHƯƠNG
II

CHƯƠNG
III

www.themegallery.com

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH MTV
THƯƠNG MẠI LÊ PHAN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI TẠI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ PHAN

Company Logo


Contents

1.1 Khái quát về về phân phối và chính sách phân phối sản phẩm

1.2 Nội dung cơ bản của chính sách phân phối

CHƯƠNG I

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách phân phối

1.4 Yêu cầu đối với chính sách phân phối

1.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của chính sách phân phối


Contents

2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH MTV Thương mại Lê Phan

2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách phân phối của công ty

CHƯƠNG II

2.3 Thực trạng chính sách phân phối của Công ty TNHH MTV Thương mại Lê Phan

2.4 Chính sách khuyến mãi, khuyến mại và dịch vụ sau bán hàng

2.5 Đánh giá chính sách phân phối của Công ty TNHH MTV Thương mại Lê Phan


2.1

Khái quát chung về Công ty TNHH MTV Thương mại Lê Phan
Quá trình hình thành và phát triển


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thương mại Lê Phan
Tên giao dịch: LEPHAN TRADING ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Mã số thuế: 0104533757
Địa chỉ : số 199 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Ngày cấp giấy phép: 29/03/2010
Điện thoại: 0436245582 – 0966956106
Email : phantulinh@gmail.com
Vốn điều lệ : 3 tỷ VNĐ

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu hiện nay
Buôn bán kinh doanh các sản phẩm điện tử công nghệ :
- Thiết bị ngoại vi điện tử,
- Các thiết bị âm thanh,camera,
- Phụ trợ điện thoại máy tính.


2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH MTV Thương mại Lê
Phan
Cơ cấu tổ chức

Ban giám đốc

Phòng kinh

Phòng tổ

Phòng tài

Phòng

Bộ phận

doanh

chức hành

chính kế

kỹ thuật

kho, giao

chính

toán

Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

nhận


Khái quát chung về Công ty TNHH MTV Thương mại Lê Phan

Kết quả hoạt động kinh

Chỉ tiêu

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

3.480.226.506

9.524.702.669

11.634.831.363

 

 

 

DT thuần

3.480.226.506

9.524.702.669

11.634.831.363

Giá vốn hàng bán

3.005.697.090

8.394.111.776

10.350.423.321

474.529.416

1.130.590.893

1.284.408.042

DT HĐ tài chính

1.473.627

1.812.400

1.846.569

CP HĐ tài chính

 

 

 

Chi phí quản lý kinh doanh

439.770.419

1.063.429.264

1.218.223.781

Lợi nhuận thuần HĐSXKD

27.232.624

68.974.029

68.020.830

Thu nhập khác

 

 

 

Chi phí khác

 

 

 

LN khác

 

 

 

LN trước thuế

27.232.624

68.974.029

68.020.830

Thuế TNDN

6.865.122

8.703.330

8.510.893

LN sau thuế

20.367.502

60.270.669

59.509.937

Tổng doanh thu

doanh

Các khoản giảm trừ

LN gộp

Bảng 2.1 Kết quả
hoạt động sản
xuất kinh doanh
công ty TNHH
MTV thương mại
Lê Phan


Triệu đồng

Lợi nhuận

60.27

Tỷ đồng

59.51

20.37
11.64
9.53

Doanh
thu

3.48

Lợi nhuận
Hình 2.4 Biểu đồ lợi nhuận của công ty 2013 – 2015

Hình 2.3 Biểu đồ doanh thu của công ty giai đoạn 2013 – 2015

www.themegallery.com

Company Logo


2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách phân phối của công ty

Môi trường vi mô

Môi trường vĩ mô

-

Yếu tố kinh tế

-

Yếu tố thị trường – khách hàng

Yếu tố văn hóa - xã hội
trọng điểm

-

Yếu tố công nghệ - khoa học kĩ

-

Đối thủ cạnh tranh

thuật

-

www.themegallery.com

Yếu tố chính trị pháp luật

Company Logo


Các nhân tố nội bộ công ty

Bảng 2.6 Bảng cơ cấu nguồn vốn

Đơn vị: đồng

1. Vốn
 

2013

2014

2015

Nợ phải trả

713.818.871

2.851.758.328

6.307.083.318

Vốn chủ sở hữu

3.019.955.338

3.070.226.037

3.085.492.285

2.Nguồn nhân
Bàng 2.7 Cơ cấu nhân viên trong công ty hiện nay ( kể từ 01/ 02 / 2016 )

lực

STT

Trình độ

Số Lượng

Tỷ trọng (%)

1.

Đại học

6 ( 4 nam , 2 nữ )

26,09

2.

Cao đẳng

8 ( 3 nam, 5 nữ )

34,78

3.

Trung cấp

5 ( 2 nam , 3 nữ )

21,74

4.

Phổ thông

4 ( 4 nam )

17,39

5.

Tổng số

23

100

www.themegallery.com

Company Logo


2.3 Thực trạng chính sách phân phối của Công ty TNHH MTV Thương mại Lê Phan

www.themegallery.com

Company Logo


2.4 Chính sách khuyến mãi, khuyến mại và dịch vụ sau bán hàng

www.themegallery.com

Company Logo


2.5 Đánh giá chính sách phân phối của Công ty TNHH MTV Thương mại Lê Phan

Thành tựu

www.themegallery.com

Nhược điểm

Company Logo


Contents

3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện chính sách phân phối của công ty

CHƯƠNG III

3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phân phối của công ty TNHH MTV thương
mại Lê Phan

3.3 Kiến nghị với Công ty và Nhà nước


3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện chính sách phân phối của công ty

Định hướng phát triển của công ty trong giai đọan 2016 - 2020

www.themegallery.com

Company Logo


3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phân phối của công ty TNHH MTV
thương mại Lê Phan

Giải pháp

Giải pháp 1:

Giải pháp 2:

Hoàn thiện chính sách

Xây dựng bộ phận tìm

khuyến khích động viên

kiếm và chăm sóc khách

và thu hút các thành viên

hàng

kênh phân phối

www.themegallery.com

Company Logo


3.3 Kiến nghị với Công ty và Nhà nước

www.themegallery.com

Company Logo


Kết luận

Đề tài đã giải quyết được những vấn đề sau:


EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


Cycle Diagram

Add Your Text

Text
Text

Cycle name

Text

Text

Text

www.themegallery.com

Company Logo


Diagram

Text

Text

Text

Concept

Text

Text

Text

Add Your Text

www.themegallery.com

Company Logo


Diagram

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

www.themegallery.com

Company Logo


Diagram

Text

Text

Add Your Title

Text

Text

www.themegallery.com

Company Logo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×