Tải bản đầy đủ

Một số tình huống giao tiếp ứng xử trong bệnh viện

TÌNH HUỐNG

STT

CÁCH XỬ LÝ

CHIA SẺ RÚT
KINH NGHIỆM

Thái độ nói nhẹ nhàng, có đủ chủ ngữ,
1

Mời người nhà ra buồng bệnh

Bệnh nhân không hợp tác điều trị
2

nói chung
(rửa dạ dày ngộ độc cấp)
Bệnh


nhân không có người nhà,

đang điều trị bệnh và tự ý bỏ về
VD: Bệnh nhân quá liều opiat vào
viện hôn mê không có người nhà,
3

sau khi cấp cứu được 30 phút bệnh
nhân tỉnh và tự ý bỏ ra về, không

giải thích thời gian, việc cần thiết của

Thái độ; xưng hô với

việc người nhà ở khu vực chờ và chỉ rõ

người nhà.

nội quy của bệnh viện, khoa buồng.
Giải thích, động viên cho bệnh nhân và
người nhà việc cần thiết của việc điều
trị và nguy cơ hậu quả nếu không hợp
tác.
Có thể biện pháp cưỡng chế, cố định
bệnh nhân hay dùng an thần để thực
hiện thủ thuật cấp cứu.
Báo cáo trưởng khoa về trường hợp xảy
ra, xin hướng giải quyết, kết hợp báo
ngay vệ sỹ để giữ bệnh nhân lại điều trị.
Báo cáo trực lãnh đạo bệnh viện (nếu
trực ngoài giờ) xin ý kiến chỉ đạo.

chịu thanh toán viện phí , không
cung cấp thông tin địa chỉ cá nhân
Khi đang cấp cứu BN đông và
nặng,
4

Giải thích với đồng nghiệp đợi 1 chút


có đồng nghiệp khoa khác để giải quyết những bệnh nhân đang

đưa người nhà có bệnh không phải

làm, cấp cứu xong sẽ làm ngay cho

cấp cứu đến khám, xin được làm

người nhà đồng nghiệp.

Chế độ báo cáo khẩn
trương kịp thời với
lãnh đạo khoa, bệnh
viện.


ngay thủ tục

Đưa bệnh nhân là người quen đồng
nghiệp vào buồng bệnh riêng để khám
và làm thủ tục hành chính. Tránh sự
chú ý và ý kiến của bệnh nhân và người
nhà khác.

Người nhà có ý định gặp riêng bác
5

sỹ, cảm ơn phong bì.

Cảm ơn người nhà trước, không nhận

Giải

tỏa

phong bì. Động viên người nhà yên

phong bì gửi NVYT

tâm, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của

khi đến viện

người nhà có thể tại buồng giao ban,

người

buồng bệnh.

bệnh.

tâmcho
người

nhà,

Thái độ tiếp đón nhẹ nhàng, xưng hô
đúng đầy đủ chức danh, cấp cứu nhanh
Bênh nhân có BHYT vào viện cấp
cứu nhưng không mang theo thẻ
6 BHYT , sau đó không chịu nộp viện
phí do bệnh nhân nghĩ mình có
BHYT.

chóng, phân loại bệnh hợp lý. Giải
thích chế độ BHYT cho gia đình người
bệnh hiểu.

Giải thích quy

Người bệnh và gia đình người bệnh vẫn

quy định BHYT.

chế

không hợp tác, báo cáo bác sĩ trực
chính hoặc xin ý kiến chỉ đạo của trực
lãnh đạo.

Tác phong cấp cứu nhanh chóng, tích
cựu, hiệu quả. Thái độ mềm mỏng,

7

Bệnh nhân đánh nhau vào viện

chuẩn mực, quyết đoán với người bệnh

Thái độ nhẹ

trong tình trạng không hợp tác điều

và gia đình người bệnh. Báo cáo trưởng

giải thích rõ

trị và áp lực đe dọa tinh thần với

kíp trực, lãnh đạo khoa, trực lãnh đạo,

thái độ chăm sóc ân

cán bộ y tế

phối hợp với vệ sỹ của đơn vị giảm

cần

thiểu những đáng tiếc xảy ra.
Khi có yếu tố nguy cơ đe dọa gây

nhàng,
ràng,


thương tích cho nhân viên y tế, có thể
tạm rời bỏ nơi nguy hiểm, tránh để bị
xảy ra thương tích.

- Ưu tiên cấp cứu người bệnh hàng đầu.
Bệnh nhân bị tai nạn giao thông
được người đi đường đưa vào viện
8

trong tình trạng bất tỉnh, kèm theo
có nhiều tài sản giá trị.

- Mời người đưa người bệnh vào viện
hoặc người nhà bệnh nhân khác chứng
kiến phối hợp lập biên bản bàn giao tài
sản bệnh nhân.
- Niêm phong tài sản.

Kịp

thời, thống kê

chi tiết
Giải thích cho người
nhà người bệnh hiểu

- Liên hệ gia đình bàn giao tài sản.
- Giải thích sớm cho

9

- Thái độ cấp cứu chuyên nghiệp kịp

gia đình người bệnh

thời phối hợp, đồng thời việc giải thích

hiểu

Bệnh nhân vào cấp cứu và tử vong

về nguyên nhân tử vong.

- Phối hợp giữa nhân

khi đang cấp cứu. Gia đình bệnh

- Báo cáo kịp thời lãnh đạo, người quản

viên với

nhân không kiềm chế được đau

lý và năng lực chuyên môn cao giải

người bệnh

đớn, mất mát người thân gây áp lực

quyết khi căng thẳng nhiều.

- Hoàn tất thủ tục

với cán bộ y tế.

- Đưa người nhà, bệnh nhân vào vị trí

hành chính

riêng, tránh ảnh hưởng tâm lý với bệnh

chóng để giải phóng

nhân và người nhà bệnh nhân khác.

không

người nhà

khí

nhanh

căng

thẳng và gây chú ý.

10

- Ưu tiên cấp cứu người bệnh hàng đầu.

Tạo thái độ,

Một bệnh nhân đến khám bệnh có

- Thái độ nhẹ nhàng, giải thích rõ chế

động quan tâm và xử

BHYT nhưng không muốn khám

độ và quyền lợi của người tham gia

trí nhanh cho

theo chế độ BHYT vì muốn khám

BHYT.

nhân. Giảm tâm lý

bệnh thu phí cho nhanh.

- Trao đổi người bệnh hiểu không phải

người nhà tất cả tiền

khám BHYT thì sẽ chậm hơn khám thu

la nhanh nhất.

hành

bệnh


phí
Một bệnh nhân nhi bị tai nạn đa
chấn thương vào viện

trong tình

trạng suy hô hấp, tuần

hoàn. Các

bác sĩ, điều dưỡng đã tích cực cấp
11 cứu nhưng không qua

khỏi. Gia

đình người bệnh hoảng loạn, đau
đớn, không chấp nhận con mình đã
chết và mất bình tĩnh với tình trạng

Thái độ cấp cứu tích cực chuyên nghiệp
theo quy chế của ngành.

Thể hiện
chân thành,

Thể hiện sự cảm thông, đau thương mất
mát của gia đình cháu bé.
Giải thích khéo léo để gia đình chấp
nhận cái chết của người bệnh

nỗi

thái

độ

chia sẻ

buồn đau như

chính người thân của
mình.

cháu nhỏ
Báo cáo lãnh đạo khoa, lãnh đạo bệnh
viện xin ý kiến chỉ đạo.
Toàn bộ công nhân của xí nghiệp A

Phân loại bệnh nhân, ưu tiên hàng đầu

bị ngộ độc thức ăn sau bữa ăn tập

bệnh nhân theo biểu hiện của bệnh

thể vào viện trong tình trạng quá tải.

nguy kịch, nặng, nhẹ..

12 Bệnh nhân vào nhiều, ồ ạt cán bộ

Giải thích, động viên với bệnh nhân và

khoa Cấp Cứu không đáp ứng đủ

người nhà thông cảm vì tình trạng quá

nhu cầu khám và điều trị của người

tải.

bệnh.

Huy động tăng cường cán bộ, trang

Luôn

đề phòng và

chuẩn

bị tinh thần

đối

phó

với tình

trạng cấp

cứu thảm

họa.

thiết bị, thuốc vật tư tiêu hao phục vụ
bệnh nhân
Ưu tiên khám bệnh và xử trí cho bệnh
nhân. Xin duyệt nợ viện phí cho bệnh
Một bệnh nhân vào viện khám bệnh
13 nhưng có tiền viện phí và không có
người thân người nhà

nhân để đảm bảo bệnh nhân vẫn được

Tránh thờ

hưởng các nhu cầu về chăm sóc sức

thăm hỏi và luôn bên

khỏe như các bệnh khác

cạnh bệnh nhân.

Giải thích cho người bệnh hiểu và hợp
tác sau khi có người nhà người thân và

ơ, luôn


có tiền nộp viện phí.
Nhiều bệnh nhân cấp cứu cùng thời

Thái độ tinh thần khéo léo, ân cần, nhẹ

điểm, áp lực bệnh nặng và số lượng

nhàng khi tiếp xúc người bệnh, người

bệnh nhân nhiều với cán bộ khoa

nhà người bệnh. Giải thích cho người

14 Cấp Cứu. Một vài người nhà bức

nhà người bệnh hiểu thứ tự ưu tiên với

xúc vì không nhận được sự quan

những trường hợp nguy kịch.

tâm nhiệt tình chu đáo của cán bộ y

Tăng cường nhân lực để đáp ứng nhu

tế

cầu người bệnh

Bệnh nhân vào viện khám bệnh có
BHYT

nhưng

khônggiấy

15 chuyển tuyến. Bệnh nhân đòi

hỏi

quyền lợi khám chữa bệnh theo
BHYT

Phối hợp với chuyên viên BHYT giải
thích cho bệnh nhân hiểu quyền lợi và
chế độ khi tham gia bảo hiểm y tế
Thái độ khi tiếp xúc người bệnh ân cần
tạo niềm tin cho người bệnh và người
nhà người bệnh

Một người bệnh vào khám và xin
giấy chuyển viện, bác sĩ giải thích
bác không phải chuyển viện ở đây

Quán

triệt

chúng tôi cũng chữa được, và người

viện

theo

bệnh đưa phong bì vào túi bác sĩ.
16

Bác sĩ nhất định không nhận, người

Bác sĩ không nói được gì thêm

chuyên
toàn

chuyển
bệnh

khoa trong

viện, và

bệnh vùng vằng dựt giấy khám

phòng KHTH

bệnh đi và nói theo: không lấy thì

dõi.

để
theo

thôi tao đi chỗ khác có phong bì xin
được ngay!
Một người bệnh vào phòng khám
17 khám bệnh, bác sĩ hỏi bác bị làm
sao mà đi khám bệnh. Người bệnh

Bác sĩ phải hỏi kỹ hơn về bệnh và giải

-Đề nghị bàn

thích rõ cho người bệnh là bệnh này

tiếp người bệnh giải

bác khám đúng chuyên khoa của cháu

thíchhơn

đón

về


trả lời: Tôi không biết làm sao mà ở

rồi để cháu khám tiếp và kê đơn điều trị

chuyên khoa

khám

dưới kia nó bảo tôi lên phòng khám

cho bác

khi

người

bệnh

này.

18

Một người bệnh vào viện, được học

Người điều dưỡng đi tiêm cùng đã ra

Người

sinh tiêm cho nhưng người bệnh

tiêm cho người bệnh và giải thích cho

khi tiếp đón

không cho học sinh tiêm và nói:

người bệnh là các bác thông cảm các

sóc người bệnh nên

Mày về đè bố mẹ mày ra mà tiêm

cháu học xong cũng là một nhân viên y

nắm được tâm

thử nhé tao không phải là đứa mà

tế lúc đầu chưa quen sau rồi cháu cũng

tâm

mày thực tập nhé.

sẽ thành thạo như chúng cháu thôi

bệnh để chăm sóc

Một người bệnh vào khám bệnh Da
Liễu thấy bác sĩ trẻ tỏ vẻ không tin
19

không rõ

tưởng và nói: Bác sĩ này thì có chữa
được khỏi bệnh không?

Luôn

và hướng dẫn người bệnh dùng
20

thuốc, người bệnh nói: Ô thê không
khám bệnh à.Không xét nghiệm làm

chăm

trạng

lý,

người

nghiêm

túc

Bác sĩ nói: bác hãy khám và quan

khám bệnh và

tạo

trọng là kết quả điều trị. Cháu học 6

niềm tin cho

người

năm trong nghề không phải là vô ích.

bệnh

chính

bặng

kiến thức của mình.

Tại phòng khám bệnh da liễu: sau
khi bác sĩ khám bệnh xong, kê đơn

điều dưỡng

Khám bệnh kỹ,Bác sĩ nói: bác ạ, khám bệnh Da Liễu

giải thích

thì chỉ nhìn tổn thương và hỏi tiền sử

người bệnh về bệnh,

bệnh là chẩn đoán được.

không cần thiết phảicho

làm xét nghiệm.

sao ra bệnh được.
Một người bệnh được nhân viên
khoa Cấp cứu đưa vào khoa A nhập
viện, người bệnh vừa đi hùng hục
21 vừa gãi và nói ngay với nhân viên
tiếp đón bệnh nhân khoa A: Tao chỉ
bị dị ứng miếng thanh long đến đây
tiêm 1 mũi là khỏi mà chúng nó

Nhân viên khoa A đã cho người bệnh

Khoa cấp cứu

viết cam kết xin ra viện, và hẹn người

cho người bệnh nhập

bệnh ngày hôm sau đến thanh toán vì

viện nên giải

người bệnh còn đi Quảng Ninh!.

kỹ cho người bệnh.

khi

thích


không tiêm bắt tao vào viện, làm
xét nghiệm. Nhân viên khoa A nói:
bác bĩnh tĩnh chúng chãu sẽ khám
và tiêm cho bác. Người bệnh nói:
Tiêm nhanh lên tao còn về để đi
Quảng Ninh có việc, cứ để tao bức
xúc quá huyết áp lên mà bị tai biến
ở đây chúng mày đừng có trách.
Sau đó bác sĩ khám, cho thuốc tiêm
và sau 10 phút người bệnh bảo: Tao
đỡ rồi tao về còn đi Quảng Ninh có
việc gia đình.

22

Một bệnh nhân đến khám và xin

Tăng cường

tuyên

chuyển viện, nhưng bác sĩ giải

truyền

người

cho

thích là bệnh của bác ở đây điều trị

Bác sĩ không cam kết và kê đơn thuốc

bệnh về trình

được. Người bệnh yêu cầu bác sĩ

về nhà điều trị.

chuyên

môn

độ
của

cam kết là điều trị khỏi nếu không

bệnh viện ĐK tuyến

thì phải cho chuyển viện.

tỉnh.

Một bệnh nhân vào viện khi xếp
giường cho bệnh nhân, phải nằm
23 ghép đôi. Bệnh nhân kiên quyết
không nằm, nếu bắt tôi nằm đôi cho

Cho bệnh nhân nằm tại giường trống
của buồng cấp cứu.

tôi về.
Một bệnh nhân vào viện, sau 2 ngày
điều trị bệnh nhân ăn rất kém +
24 dùng thuốc nên bệnh nhân mệt nằm
li bì, người nhà bệnh nhân nghĩ là
bệnh nguy kịch nên xin cho bệnh

Tăng cường giáo dục
Bác sĩ đành cho viết cam kết và làm thủ
tục cho bn ra viện

về kiến thức y
tại thôn xã.

học


nhân về trong khi đó bệnh rất cần
điều trị và tiên lượng điều trị khỏi,
cần bổ sung dinh dưỡng, Bác sĩ giải
thích rõ và kỹ lưỡng nhưng người
nhà vẫn kiên quyết: đây là nguyện
vọng gia đình mong bác sĩ thông
cảm và tạo điều kiện cho bn về.
- BN nhìn bạn giống nhân viên vừa
rồi cầm tiền tạm ứng để mượn xe
đẩy nên gặp bạn đòi lại tiền, vì phải
25 tìm lâu nên nóng giận đã dơ tay tát
vào mặt bạn. Bạn xử lý như thế
nào?( NV cầm tiền tạm ứng đi đón

- Bình tĩnh, lắng nghe, giải thích với

- Cần có sự ký nhận
tiền

tạm

ứng,bàn

BN mình không cầm tiền của BN.
- Dẫn BN đến gặp NV đã cầm tiền tạm
ứng để lấy lại.

giao cho NV
bằng sổ sách

khác
khi

vắng măt ở khoa.

BN mổ k có mặt ở khoa)
- Người nhà BN không tuân theo

- Bình tĩnh, giải thích nội quy, quy chế

nội quy, quy chế bệnh phòng, trong

bệnh phòng cho người nhà BN hiếu.

26 giờ thủ thuật vẫn nằm dài trên

- Mong người nhà phối hợp với NV y tế

giường gấp giữa nối đi.Bạn sẽ làm

để công tác chăm sóc, phục vụ NB

gì?

được tốt hơn!

- Đồng nghiệp của bạn ghen tỵ với
bạn (vì bạn làm việc tốt, có trách

27

nhiệm, được lãnh đạo khoa khen

- Trình bày tình hình với lãnh đạo khoa,

ngợi) nên tìm cách ngăn cản công

khẳng định mình k làm như vậy, mong

việc của bạn, đã vu oan cho bạn lấy

nhận được sự giúp đỡ, can thiệp của

1 số tiền lớn của họ(đồng nghiệp k

lãnh đạo khoa.

nghe bạn giải thích, k tiếp chuyện
với bạn).Bạn sẽ làm gì?
28 - Học sinh theo học ở khoa bạn tiêm

- Bình tĩnh, xin lỗi BN và GĐ họ vì sai

- Khi giao nhiệm vụ


nhầm 2 mũi uốn ván cho 1 sản

sót là k mong muốn, k đổ lỗi cho HS.

cho HS

phụ.Gia đình họ hoang mang, sợ

- Mời BS phụ trách đến giải thích

thực tế ở khoa bạn,

hãi, lo lắng thai nhi bị di dạng nên

chuyên môn cho BN, GĐ Bn để trấn an

cần

rất bức xúc.Là Đd, NHS phụ trách

tinh thần của họ.

dõi,giám sát khi các

buồng tiêm đó, bạn sẽ làm gì?

- Viết bản cam kêt chịu trách nhiệm đến

em tiến hành các kỹ

khi mẹ tròn con vuông nếu GĐ Bn yêu

thuật và

cầu.

người trực tiếp

- Trả toàn bộ chi phí 1tháng/lần SP đến

Hs.

khám thai và chi phí khi Sản phụ vào
viên sanh con.
- Hứa hẹn k lặp lại chuyện đáng tiếc đó.
- BN đã từng điều trị ở khoa bạn,
yêu bạn, muốn xin bạn 1 đứa con vì
29

chồng/ vợ họ bị vô sinh, dọa sẽ tự

- Đồng ý cho,(nhưng k nhận con).

tử nêu bạn k đồng ý, bạn sẽ làm gì?
- Xin lỗi đồng nghiệp, mong ĐN thông
- Vợ/ chồng bạn đánh ghen với

cảm cho vợ/ chồng mình.

đồng nghiệp khác giới vì nghi ngờ

- Xem xét lại vấn đề, vì sao vợ/ chồng

30 từ lâu 2 người ngoại tình với nhau.

31

làm như vậy để có cách giái quyết.

Bạn sẽ làm gì khi sự việc đó k có

- Quan tâm, săn sóc vợ/ chồng nhiều

thât?

hơn.

- 1 SP đã có 2 con gái, chồng là

- K thông báo với BN(sợ sốc, choáng,

cháu Trưởng của 1 dòng họ, lần này

băng huyết sau khi làm thủ thuật).

mang thai đôi, SÂ nhiêu nơi là 2 bé

- Gọi gđ vào thông báo sự thật đau

gái, gia đình chồng nhất là mẹ

lòng, cần phối hợp với nhân viên động

chồng “ép” chị phải bỏ con, bạn có

viên, an ủi, săn sóc Bn cho thật tốt.

thông báo cho SP biết ngay sau khi

Khuyên gđ nên từ bỏ tư tưởng trọngthực

sự

tập,

theo

phân công
Hd


2 bé bị ra ngoài là 2 bé trai k?Bạn

nam khinh nữ.

sẽ làm gi?
- Người động nghiệp
nên bình tĩnh nhìn lại
bản thân, k nên có
thái độ

như vậy?tại

sao bạn m hay được
BN tin yêu, biếu quà

- Đồng nghiệp cùng phụ trách xe

mà mình lại k

tiêm với bạn k hài lòng, khó chịu
với bạn vì muốn bạn chia sẻ quà mà
BN biếu bạn(nhiều lần) trước mặt
32

cả hai để cả 2 cùng được hưởng vì
người đó nghĩ rằng họ cũng có công

đc?

Tại sao BN lại Biếu
- K chia sẻ vì BN tuy đưa quà trước mặt

cho bạn y trước mặt

2 người nhưng lại nói mỗi tên tôi nên

mình như vậy?

tôi phải tôn trọng tình cảm của BN.

- Bản thân

mình

cũng nên xem

lao trong việc săn sóc những BN đó

lại, mình đã

cùng bạn. Bạn sẽ làm gì?

đồng

xét
là 1

nghiệp

tốt

chưa?vì cứ tiếp tục
như vậy mối quan hệ
giưa 2 người sẽ sứt
mẻ va có kết quả k
mong muốn!

33

- BN tự sửa số ngày nghỉ trên giấy

- Bình tĩnh, suy nghĩ lại xem có trường

nghỉ ốm rồi đến gặp lãnh đạo khoa

hợp như thế xảy ra với mình?

bạn yêu cầu bạn chịu trách nhiệm vì

- Khẳng định với lãnh đạo khoa minh k

BN bảo bạn nhận tiền rồi sửa cho

làm việc đó. Tìm lại sổ gốc, đối chiếu

họ. Bạn làm gì trong tình huống

để khoa cấp lại giấy nghi đúng quy định

này?

cho BN.

34 - BN đến phòng khám của bạn

- Bình tĩnh, lắng nghe, trấn an, giải


mong muốn được bạn làm 1 thủ

thích cho BN hiếu thủ thuật đó nằm

thuật luôn và ngay cho họ( thủ thuật

ngoài phạm vi chuyên môn của bạn, xin

này ngoài phạm vi chuyên môn của

lỗi và mong BN thông cảm, sẽ chuyển

bạn) để họ được về luôn.Bạn làm gì

BN đến phòng khám khám về vấn đề

trong tình huống này?

sức khỏe đó cho BN.
- Bình tĩnh, kiềm chế bản thân.

- BN mang ghế chờ ở ngoài hành

- Tìm cách làm nguôi sự nóng giận ở

lang ra ngồi giữa lối đi được bạn

BN.

35 nhẹ nhàng nhắc nhở, BN khó chịu

- Giải thích cho BN hiểu, thông cảm,

và nổi nóng, la mắng bạn. Bạn sẽ

mong nhận được sự phối hợp của Bn để

làm gì?

công tác chăm sóc, phục vụ BN được
tôt hơn.

36

- BN u xơ tử cung chảy máu phải

- Bình tĩnh, kiềm chế bản thân.

chuyển BV chuyên khoa để điều trị

- Mời BN vào phòng kín.Tìm cách làm

nhưng BN k muốn đi, chỉ có

nguôi sự nóng giận ở BN.

nguyện vọng được nằm điều trị ở

- Mời lãnh đạo khoa xuống can thiệp,

BV bạn. Bạn sẽ làm gì khi BN nhân

giải thích cho BN hiểu sự cần thiết phải

này nổi nóng, k hài lòng vì nghĩ

sang viện chuyên khoa nằm điều trị,

rằng thái độ, cung cách của bạn là “

mong BN thông cảm vì hiện tại BV

vòi tiền” của BN?

chưa có khoa Sản điều trị nội trú!

- BN BH 100% nhưng có nguyện
vọng được SÂ kỹ thuật cao. Bạn đã
giải thích nhưng sau khi nộp tiền +
37

SÂ về BN vẫn thắc mắc, không hài

- Bình tĩnh, giải thích lại cho Bn hiểu.

lòng. Bạn sẽ làm gì trong tình
huống này?
38

- Bn đang điều trị ở khoa bạn, để tỏ

- Gửi lời Cảm ơn sâu sắc đến BN.

lòng biết ơn bạn đã săn sóc mình

- Giải thích để BN hiểu đó là tinh thần,


những ngày qua Bn đã gói kỹ 1 chai

trách nhiệm mình phải làm.

dịch chưa truyền đến dúi vào túi

- Gửi trả dịch truyền cho Bn, động viên

bạn và tha thiết mong bạn đón nhận

Bn yên tâm điều trị, phối hợp vơí nhân

nó vì BN nghèo k có gì tặng bạn?

viên thực hiện tốt y lệnh thuốc, dịch

bạn sẽ làm gì trong tình huống này?

truyền đẻ sk nhanh hồi phục.
- Phải nghiêm túc rút
kinh

nghiệm

thực

hiện an toàn khi sử
dụng thuốc.
- Lập tức ngừng đường truyền, xin lỗi
người bệnh hứa sẽ giải quyết ngay
Kiểm tra buồng bệnh một BN nữ 64
nhìn chăm chú chai dịch và có ý
kiến : "BS ơi chai dịch của tôi trong
39

toàn thủy tinh liệu tiêm vào tôi có
chết được không?" (Chai Maniton
20% bị kết tinh trắng như thủy tinh)

- Giải thích cho người bệnh yên tâm
- Yêu cầu điều dưỡng trưởng khoa đổi
ngay cho người bệnh chai dịch khác
đảm bảo chất lượng.
- Yêu cầu báo khoa dược về chất lượng
dịch không đảm bảo.
- Điều dưỡng đơn nguyên theo dõi sát
bệnh nhân.

- Kiểm tra

thuốc

trước khi truyềnsử dụng cho người
bệnh.
- Chất lượng

thuốc

không đạt báo

khoa

dược và không được
lĩnh về khoa.
- Khi người bệnh có
ý kiến thắc mắc phải
lắng

nghe

xử

nghiêm túc và


giải

thích cho người bệnh
yên tâm.

Điều dưỡng thực hiện thủ thuật tiêm - Chào hỏi bệnh nhân và người nhà
40 truyền mời người nhà tạm ra ngoài bệnh nhân
nhưng người nhà BN là phóng viên - Giới thiệu bản thân

- Điều dưỡng khoa
thường

xuyên

tổ

chức họp hội đồng


không đáp lại mà vẫn sử dụng máy

- Giải thích cho người nhà người bệnh

người bệnh phổ biến

tính và các dụng cụ tác nghiệp báo

về quy định của bệnh viện về việc

nội quy,

chí ghi hình. Điều dưỡng lúng túng

không có người nhà trong buồng bệnh

của ngành, của bệnh

không biết xử lý ra sao.

khi làm thủ thuật

viện

- Nhẹ nhàng mời ngươi nhà thông cảm

quy định về phía NB

tạm thời ra ngoài khi nào hết giờ làm

và người

thủ thuật thì người nhà sẽ trở lại buồng

hiện khi nằm điều trị

bệnh chăm nuôi

tại BV)

quy định

(những

điều

nhà thực

- Điều

dưỡng đơn

nguyên

ngoài việc

thực hiện

các quy

trình chăm sóc

còn

phải làm tốt công tác
tư vấn giáo dục sức
khỏe

cho

NBngười nhà,
- Với những trường
hợp đặc

biệt không

giải quyết được phải
mời lãnh

đạo cao

hơn giải quyết

41

Điều dưỡng thực hiện thủ thuật tiêm

- Chào hỏi người bệnh

- Giao tiếp với người

truyền cho người bệnh, điều dưỡng

- Giới thiệu bản thân

bệnh

việc

làm

chào hỏi và nói cháu là nhân viên

- Xin lỗi người bệnh và câu giải thích

khó, đòi hỏi

điều

mới đi làm được 1 thời gian ngắn

của điều dưỡng.

dưỡng phải chau dồi

nên khi thực hiện khó tránh khỏi sai

- Rút kinh nghiệm tại chỗ về kỹ năng

học hỏi cả về chuyên
sót mong bác thông cảm.

giao tiếp của điều dưỡng khi làm thủ

môn và kỹ năng giao

- Bệnh nhân phản ứng lại : cô nói

thuật

tiếp

vậy là không được, đợi cô có kinh

- Yêu cầu điều dưỡng trưởng điều nhân

- Yêu

nghiệm để hết sai sót thì tôi chết từ

viên có kinh nghiệm ra làm thủ thuật và

dưỡng trưởng không

lâu sao còn sống để cho cô học.

kèm nhân viên mới.

nên phân công nhân

cầu

điều

viên mới một mình
phụ

trách

đơn

nguyên, phải phân
công

nhân viên có

kinh

nghiệm

phụ

trách và kèm cặp
nhân viên mới.

- Chào hỏi NB và người

nhà người
- Làm tốt công tác tư

bệnh
Điều dưỡng mời người nhà ra ngoài
buồng bệnh để thực hiện thủ thuật
thay băng
Người nhà cương quyết không ra
42 ngoài và nói các chị sợ chúng tôi
thấy các chị làm sai nên đuổi chúng
tôi ra . Tôi cứ ngồi đây không ra
xem các chị làm thế nào đấy

vấn giáo dục sức

- Giới thiệu về bản thân

khỏe

- Giải thích cho người bệnh và người
nhà người bệnh về quy định của bệnh
viện
- Giải thích cho người nhà hiểu quy
trình thay băng đòi hỏi phải vô trùng,
nhân viên khi làm thủ thuật phải thực
hiện nghiêm ngặt có vậy vết mổ mới
không bị nhiễm trùng và nhanh

liền,

người bệnh sớm được ra viện,

giảm

được chi phí điều trị cho gia đình bệnh
nhân.

-Thường xuyên phổ
biến các quy định
cho người bệnh và
người

nhà

người

bệnh hiểu rõ những
lợi ích khi thực hiện
tốt những quy định
mà NB và người nhà
người bệnh cần thực
hiện khi nằm điều trị


-

Biết

lắng

nghe

- Dừng lại chào bệnh nhân hỏi bệnh

những

Một bệnh nhân đứng loay hoay

nhân nạp số điện thoại đường dây nóng

cảm của người bệnh,

nhập số điện thoại đường dây nóng

để phản ánh về vấn đề gì.

chia sẻ với

tại cầu thang giữa khu nhà C. BN

- BN trả lời tôi nằm điều trị ở đây thấy

bệnh

quay ra kéo tay nói "bác sĩ ơi bác sĩ

các nhân viên y tế của khoa rất tốt nhiệt

buồn, khó khăn

tình niềm nở tôi muốn điện thoại vào

- Động viên

nóng tôi muốn phản ánh một số

đường dây nóng để cảm ơn.

bệnh chia sẻ những

việc. Tôi nằm viện ở đây hơn 10

- Giải thích cho người bệnh ý nghĩa của

việc làm tốt cần nhân

ngày, tôi có bà chị làm nhà báo nhờ

đường dây nóng nếu nhân viên phục vụ

rộng;

bác sĩ bấm hộ số"

tốt bác nên viết thư cám ơn khoa, bệnh

làm chưa tốt cần rút

viện

kinh nghiệm để giúp

43 giúp tôi nhấn cho các số đường dây

tâm sự, tình

người

những

vui

người

những

việc

người bệnh hài lòng
- Điều dưỡng đơn nguyên tiêm
truyền để xe tiêm ngoài hành lang
mở sổ thuốc thông báo cho người
bệnh rồi thực hiện phát thuốc ngoài
buồng bệnh
44 - Khi vào kiểm tra người bệnh có ý
kiến chúng tôi chẳng biết

mình

được dùng thuốc gì cũng

không

nhìn thấy các cô ấy phát thuốc chả
biết có được tiêm thuốc hay nước
lã.

Phải

công

khai

- Chào hỏi BN

thuốc

- Giới thiệu về bản thân

bệnh với nhiều hình

- Xin lỗi người bệnh về việc công khai

thức.

và pha thuốc của điều dưỡng.

- Người bệnh

- Yêu cầu Điều dưỡng đẩy xe tiêm vào

được chứng kiến từ

trong buồng bệnh. Công khai cho người

khâu pha thuốc đến

bệnh nhận thuốc tại hộp thuốc, không

khi thuốc được tiêm

công khai thuốc trên sổ.

xong.

- Điều dưỡng phải phát thuốc trước mặt

- Đưa

người bệnh để người bệnh được biết và

điều dưỡng quy định

quan sát được những diễn biến khi thực

bắt buộc xe tiêm và

hiện thủ thuật.

điều

cho

người

ra cuộc họp

dưỡng phải ở

trong buồng bệnh.
45 Khi kiểm tra công tác ICT tại một

- Chào và giới thiệu về bản thân

phải


buồng bệnh tất cả bệnh nhân đều

- Xin lỗi người bệnh về thái độ của

bức xúc phản ánh, nhà vệ sinh rất

Nhân viên ICT

hôi chúng tôi yêu cầu các cô làm vệ

- Tuyên truyền cho người bệnh phối

sinh dọn lại nhà vệ sinh cho hết

hợp cùng giữ gìn với bệnh viện.

mùi. Cô ấy lại trừng mắt nói đã là

- Gọi điện yêu cầu giám sát ICT lên

nhà vệ sinh thì cái nào chẳng hôi

buồng bệnh.

các bác đông thế lại không giữ gìn

- Yêu cầu xem xét sự việc và đình chỉ

sạch sẽ thì làm sao không hôi

làm việc với nhân viên ICT nếu đúng
có thái độ như vậy.

- Dừng lại lắng nghe ý kiến của hai bên
- Cắt ngang cuộc cãi vã

46

xảy ra xích mích giữa vệ sĩ và - Yêu cầu vệ sĩ không được thu thẻ của
người nhà BN với lý do vệ sĩ định

người nhà phải giải thích cho người

thu thẻ ra vào chăm nuôi, vệ sĩ có ý

bệnh không được làm như vậy

kiến là người nhà bên trong đã tung

- Giải thích cho người nhà qui định

thẻ ra ngoài cho người khác vào nên

thăm nuôi và vận động người nhà

phải thu.

không nên chuyển thẻ cho nhau để vào
khu điều trị nội trú

47

Phản ứng của bệnh nhân: khi nhân

- Xin lỗi Bệnh nhân vì hôm qua đã tiêm

- Không nên hứa với

viên y tế vào phòng để tiêm cho

đau cho bệnh nhân

BN là mai sẽ tiêm

bệnh nhân A nhưng bệnh nhân A có

- Giải thích cho bệnh nhân hiểu vì nếu

không đau hoặc mai

phản ứng là không cho cô điều

hôm qua là mũi tiêm bắp thì bác cảm

sẽ không bị vỡ TM


dưỡng này tiêm do là hôm qua cô

thấy hơi đau còn hôm nay tiêm tĩnh

nữa

này tiêm rất đau nên yêu cầu đổi cô

mạch thì bác sẽ đỡ đau hơn, hoặc cũng

- Bình tĩnh giải thích

khác tiêm.

có thể do bị vỡ TM nên BN cảm thấy

để cho BN hiểu

buốt, điều dưỡng hướng dẫn BN uống

- Hỏi chuyện để

BN

nước ấm và ăn hoa quả như cam quýt

đỡ căng thẳngđể thành mạch không bị vỡ trong quá

quên đi cái đau và đó

trình tiêm

cũng là cách để quan
sát thái độ biểu hiện
của BN khi thực hiện
kỹ thuật tiêm

- Trấn an tinh thần Bn bằng cách : Các
bác cứ yên tâm tất cả bệnh nhân vào

BN thắc mắc: Tại sao nhà tôi vào
48 mấy hôm rồi mà vẫn chưa được mổ,
nhà bên cạnh vừa vào đã được mổ.

đây ai cũng được chăm sóc như nhau,

- Tuyệt đối

cũng sẽ được mổ sớm nhưng tất cả các

được hứa

chỉ số sức khỏe đều phải đảm bảo cho 1

ngay mổ cho BN khi

cuộc mổ an toan cho tính mạng các bác,

chưa hiểu rõ về

có thể do :

trạng bệnh nhân

+ Tổn thương quá lớn gây sưng nề

- Không giải

nhiều nên phải điều trị cho giảm sưng

quá sâu về

trước

môn vì sẽ gây

+ Bệnh nội khoa kèm theo mà bệnh đó

BN hoang mang và

lại nguy hiểm đến tính mạng hơn thì

càng không hiểu

phải điều trị bệnh đó ổn định trước thì

- Giải thích để cho

mới mổ được

BN dễ hiểu và an

+ Và nếu các bác muốn hiểu sâu hơn về

tâm điều trị

bệnh thì dặn Bn cứ yên tâm và mời bác
sĩ bệnh phòng xuống giải thích thêm
cho BN yên tâm

không

ấn

định

tình

thích
chuyên
cho


Sau khi xem tờ phiếu hẹn trả Kq XN
Một bệnh nhân trên tay cầm tờ
phiếu hẹn trả kết quả XN thắc mắc
về giờ lấy kết quả XN các BN lấy
49

máu sau thì lại được lấy kết quả
trước (BN được khám tại pk Ung
bướu.)

trên tay BN, nhân viên y tế giải thích

Nhân viên y tế phải

cho BN: vì BN làm nhiều XN khác

thông báo cho BN

nhau và mối loại XN phải mất một thời

giờ lấy kết quả của

gian làm khác nhau mới có kết quả .

từng loại xét nghiệm

Nên trường hợp của BN này có 3 loại

cụ thể và giải thích

XN: hóa sinh, Công thức máu lấy kết

cho bệnh nhân hiểu

quả trong buổi sáng còn XN Marker

rõ.

được lấy kq vào đầu giờ chiều
Một Bn sau khi khám bệnh được
bác sĩ chỉ định làm xét nghệm máu
để kiểm tra. BN được lấy máu tại
50 bộ phận xét nghiệm ban đầu và có ý
kiến : NVYT đã để học sinh lấy
máu và sau 2 lần lấy máu tĩnh mạch
mới đủ máu xét nghiệm

- NVYT xin lỗi và giải thích cho BN
thông cảm
- Thông báo với phụ trách bộ phận về

NVYT phải có mặt

trường hợp BN này và yêu cầu bộ phận

và giám sát chặt chẽ

phải cử nhân viên y tế của BV có mặt

để giải quyết kịp thời

tại khu vực lấy máu bệnh nhân và giám

các trường hợp khó

sát học sinh để tránh người bệnh có ý
kiến

Một bệnh nhân Nam 78 tuổi có ý
kiến vì tuổi cao phải được ưu tiên
lấy máu trước, không phải xếp hàng
51 theo thứ tự Nhưng học sinh không
biết nên yêu cầu BN này phải xếp
hàng theo thứ tự nên BN đã thắc

Phải ưu tiên các đối
- NVYT xin lỗi và giải thích vì học sinh

tượng sau: người cao

mới thực tập không biết, nên Bn thông

tuổi, người tàn tật,

cảm và yêu cầu NVYT của bộ phận giải

trẻ em và phụ nữ có

quyết ngay ưu tiên người cao tuổi.

thai và các trường
hợp bệnh nặng.

mắc.

52

Một hôm trên đường sang khu điều

- Tôi đã hỏi bệnh nhân đang nằm điều

trị, tôi gặp một người nhà bệnh

trị tại khoa nào

nhân đang nằm điều trị nội trú cầm

- Gọi điện thông báo cho điều dưỡng

mẫu xét nghiệm hỏi tôi đường đi

trưởng khoa có bệnh nhân trên thông


sang khu Xét nghiệm để giao cho

báo sự việc

nhân viên khoa xét nghiệm, làm xét

- Yêu cầu Điều dưỡng trưởng của nhân

nghiệm cho người nhà.

viên khoa đó phải có trách nhiệm mang
mẫu Xét nghiệm chuyển cho khoa xét
nghiệm, không được để người nhà Bn
tự cầm đi.
- Yêu cầu điều dưỡng trưởng khoa đó
nhắc nhở nhân viên khoa mình thực
hiện đúng quy định, quy chế bệnh viện
đề ra.

53

Đầu giờ sáng điều dưỡng phụ trách

- Xin cắt ngang cuộc tranh cãi

buồng bệnh yêu cầu người nhà

- Chào người nhà bệnh nhân và toàn thể

người bệnh ra ngoài để làm việc.

bệnh nhân tại bệnh phòng

Người nhà người bệnh phản ứng

- Giới thiệu bản thân

với lý do phải ở lại để chăm sóc

- Đề nghị người nhà người bệnh bình

bệnh nhân. Cuộc nói chuyện giữa

tĩnh và xin mời về phòng khách ( giao

người nhà người bệnh với điều

ban) khoa để trao đổi.

dưỡng viên trởi nên gay gắt và đúng

- Sau trao đổi, giải thích người nhà

lúc đó điều dưỡng trưởng đi tới và

người bệnh đã vui lòng phối hợp với

đã có cách giải quyết

khoa.
- Điều dưỡng ân cần chia sẻ

Người bệnh không cho học sinh
thực hiện các kỹ thuật đối với bệnh
54 nhân kể cả đo huyết áp với lý do
hôm qua truyền dịch phải đâm kim
3, 4 lần

- Giải thích cho người bệnh tại sao học
sinh lại thực hiện kỹ thuật mà không
phải là điều dưỡng

Ứng xử khéo léo làm

- Điều dưỡng vừa trao đổi ân cần vừa

hài lòng người bệnh.

tiến hành làm thủ thuật truyền dịch một
cách nhẹ nhàng
- Sau thực hiện điều dưỡng viên kéo


ghế ngồi lại và trò chuyện với người
bệnh trong đó có phần liên quan tới các
cháu học sinh sinh viên là thế hệ cán bộ
y tế tương lai
Vào ngày thứ 7 , người bệnh đột

55

ngột xin ra viện, xin viết cam đoan

Giải thích cho người bệnh về vấn đề

và chịu trách nhiệm trong khi chưa

liên quan tới thanh toán ra viện

thể làm ngay các thủ tục thanh toán

- Xem lại số tiền tạm ứng thấy (thấy ghi

vì chưa thể đối chiếu với BHYT .

trên hóa đơn) đủ để thanh toán viện phí

Bác sĩ điều trị trưởng kíp trực yêu

- Lập biên bản giữ lại hóa đơn đã tạm

cầu giải quyết cho người bệnh ra

ứng và hẹn NB thời gian chi tiết để tới

viện theo yêu cầu vì người bệnh khá

thanh toán

bức xúc (Trong vấn đề của các

- Người nhà NB vui vẻ vẻ phối hợp

Chia sẻ và

hướng

dẫn người phối hợp
trong công việc

thành viên trong gia đinh)

56

57

Tai vị trí điều khiển khám bệnh

- Khi đó tôi đã nhanh chóng chào Bác

Mặc dù đã rất mềm

cách đây nhiều năm tôi được phân

và hỏi: "Bác đi khám gì ạ? Bác thông

mỏng giải thích cho

công đăng ký khám bệnh cho người

cảm chỉ có mình cháu ở ô cửa đăng ký

bác. nhưng tôi cũng

bệnh có thẻ BHYT. Vào 1 buổi

này thôi và cháu vừa đi vệ sinh , cháu

xin được rút

chiều lúc đó tôi đã đkkb, chờ hết số

có ghi và đặt tấm bảng " xin chờ một

nghiệm : lần sau nếu

Bn ngồi chờ, tôi có đi vệ sinh

chút, tôi đi vệ sinh".

có bất cứ lý

khoảng 3-5 phút. Sau đó quay lại vị

- Lúc này bác bệnh nhân mới vui vẻ nói

phải rời vị trí làm

trí đk tôi nhìn thấy 1 bác BN mồ hôi

: " Vị trí đăng ký này lúc nào cũng phải

việc thì sẽ phải nhờ

nhễ nhại, ánh mắt ông nghiêm khắc

có người trực 24/24 cháu ạ, các bác đi

đồng

nhìn tôi miệng luôn nói "làm việc

khám chỉ cần chờ một chút là đã thấy

thay

kiểu gì mà không có người đăng ký

lâu lắm rồi. Nhưng thôi bây giờ thì bác

khám

ở đây thế này?"

hết giận rồi, cháu làm việc đi nhé. "

chờ.

Một buổi đi kiểm tra khối nội, lúc

- Tôi dừng lại và giải thích cho người

- Trao đổi với điều

đó khoảng 9h sáng, tôi thấy 4-5

nhà BN là quy định của BV trong giờ

dưỡng trưởng

nghiệp
để

BN

không

kinh

do gì

làm
đến
phải

nhắc


người nhà xô đẩy nhau ở cửa ra vào

làm thủ thuật mời người nhà ra ngoài,

nhở điều

khoa lâm sàng, Nhân viên y tế liên

BN ở trong bệnh phòng đã có NVYT

cả mọi người

bệnh

tục giải thích: mời các bác ra ngoài,

chăm sóc (trừ những trường hợp bệnh

vào viện phải

phổ

bây giờ chưa đến giờ vào thăm đâu

nhân đặc biệt : liệt, vận động đi lại khó

biến rõ nội quy, quy

ạ.

khăn ... mới cho 1 người nhà ở lại chăm

định

sóc ) Lúc này người nhà bệnh nhân hợp

người nhà để họ hiểu

tác ngay.

và hợp tác thực hiện

của

dưỡng tất

BNđúng.
Bệnh nhân vào thang máy không
58

biết xử dụng

Hướng dẫn bệnh nhân cách xử dụng:

Thông cảm với bệnh

Nút thang lên tầng, xuống tầng, đóng

nhân

cửa...

dụng thang máy.
Phiếu

Bệnh nhân cầm phiếu khám bệnh
59 (tờ xanh) không biết đến phòng nào
khám bệnh

chưa quen sử

bệnh

khám

Hỏi xem khám bệnh gì đồng thời xem

phần ghi số

phòng,

tờ hướng dẫn khám phòng nào tầng

tầng mấy in

đậm,

mấy, chỉ rõ cho bệnh nhân

chữ to, dễ đọc, dễ
thấy.

Bệnh nhân quên hoặc không có
60 CMT nhân dân (với công tác giám
định)

Xem các giấy tờ tuỳ thân hợp pháp
khác có ảnh, nếu không có CMT hướng
dẫn bệnh nhân làm giấy xác nhận của
xã, phường... có dấu giáp lai

Khi mời đối

tượng

đến khám phải

dặn

trước hoặc ghi

vào

phần những điều cần
lưu ý trong giấy mời.

Hỏi đối tượng làm chế độ gì. Căn cứ
theo chế độ đối tượng cần làm để
Đối tượng đến hỏi làm thủ tục giám
61

định

hướng dẫn theo đúng thông tư và quy

Cần niêm yết

định hiện hành. Hướng dẫn đối tượng

khai đầy đủ các thủ

tham khảo ở phần niêm yết công khai

tục hành chính.

thủ tục hành chính, hoặc tra cứu trên
mạng.

công


Đó là
Giám định cho người tàn tật, người
62 già và trẻ em (người hạn chế khả
năng giao tiếp, nhận biết)

những

đối

Cần có người giám hộ. Khi tiến hành

tượng nhận thức còn

giám định cần gọi người nhà vào để

hạn chế luôn cần có

hướng dẫn khám lâm sàng và cận lâm

người hỗ trợ,

cần

sàng.

phải

dẫn

hướng

người nhà.
Do đối tượng không
Đối tượng đã đến khám bước 1 mà
63 không đến kết luận (khám giám
định y khoa)

- Trong quá trình khám phải lưu lại số
điện thoại để liên hệ
- Mời lại địa chỉ như trong hồ sơ.

nhớ
không

hoặc

nghe

rõ. Vậy phải

dặn kỹ kể cả người
nhà đi cùng và có
phiếu hẹn
Luôn nắm chắc các

64

Tìm hiểu rõ lý do, nguyên nhân và

thông tư, hướng dẫn.

nguyện vọng của đối tượng. Giải thích

Quá trình thực hiện

Đối tượng không nhất trí với kết

cho đối tượng các thông tư và hướng

công tác giám định

luận của Hội đồng

dẫn có liên quan và đối chiếu với tình

phải nhẹ nhàng, tìm

trạng bệnh, tật của đối tượng đúng với

hiểu tâm tư giải thích

quyền lợi của đối tượng được hưởng.

cặn kẽ ngay từ bước
tiếp nhận hồ sơ.

Kiểm tra đối chiếu các giấy tờ hợp
pháp, đúng người, rõ ràng hợp lệ, trong
Đối tượng tráo người (thay thế bằng
65

người mắc bệnh thật)

suốt quá trình giám định từ tiếp nhận hồ
sơ - khám lâm sàng - cận lâm sàng kết luận.

Đối tượng đến khám giám định, kết
66

quả không được như nguyện vọng

Luôn

phải kiểm tra

giấy tờ tuỳ thân đúng
người,

đúng

đối

tượng.

Giải thích cho đối tượng các thông tư

Quá trình thực hiện

và hướng dẫn có liên quan và đối chiếu

công tác giám định

với tình trạng bệnh, tật của đối tượng

phải nhẹ nhàng, tìm


đúng với quyền lợi của đối tượng.

hiểu tâm

tư, giải

thích cặn kẽ ngay từ
bước tiếp

nhận hồ

sơ.
Không thực hiện công tác giám định.

Trong giấy mời

Giải thích cho họ rõ lý do và dặn bệnh

rõ cho đối

nhân ngày hôm sau đến không được ăn

Không ăn uống các

sáng.

chất có đường.

Khi bệnh nhân mang xe vào nhà xe

Giải thích, hướng dẫn cho bệnh nhân

Biển hướng dẫn phải

nhân viên để gửi

mang xe ra gửi tại khu gửi xe nhân dân.

rõ ràng dễ quan sát.

Khi bệnh nhân bức xúc, thắc mắc

Nhân viên khác giải thích hướng dẫn

Đối tượng đến khám giám định Đái
67 tháo đường týp 2 (bệnh có liên quan
đến CĐHH) đã ăn sáng

68

69 về một vấn đề nhân viên hướng dẫn

phải nhẹ nhàng, rõ ràng cần thiết có sự

Tránh sự

ghi
tượng:

hiểu lầm

không khách

quan;

Tránh ức chế tâm lý

giải thích bệnh nhân không đồng ý

trao đổi, hỗ trợ của đồng nghiệp.

Bệnh nhân đang trong tình trạng

Gặp thân nhân hoặc người đi cùng nhờ

Đối tượng hoặc bệnh

họ giúp. Ân cần với bệnh nhân; Gọi

nhân

nhân viên bảo vệ khi cần hỗ trợ

soát được hành vi.

70 kích thích do rượu và các chất kích
thích khác

71 Người nhà bệnh nhân đi khám cùng

Thể hiện thái độ thân thiện như bệnh
nhân

nhân viên, bệnh nhânkiểm

không

người

tâm lý

bệnh,

người

nhà

bệnh nhân
Bệnh nhân tạo

Bệnh nhân đòi hỏi yêu cầu vượt khả
72 năng, quy định mặc dù đã được giải
thích

Hội ý nhân viên trong khoa phòng đề ra
hướng giải quyết, xin ý kiến lãnh đạo
khoa phòng cần thiết giải quyết giúp.

sức

ép nhân viên y tế để
họ được

thoả mãn

yêu cầu.

Cần phải

mềm dẻo xong phải
đúng nguyên tắc

73

BN sợ đau không cho điều dưỡng

Điều dưỡng nhẹ nhàng giải thích cho

Nhân viên

tiêm thuốc .

bệnh nhân tác dụng của thuốc với tình

nhẹ nhàng ,

y tế cần
không


trạng bệnh của bệnh nhân .Để

khỏi cáu gắt với bệnh

bệnh thì bệnh nhân phải dùng

thuốc nhân . giải thích để

theo chỉ định của bác sỹ .

bệnh nhân phối hợp
điều trị

Vào hồi 7 giờ 15 phút ngày
13/4/2015 trong lúc đi buồng có
bệnh nhân không mặc quần áo bệnh
nhân 75nằm trên giường bệnh .BS

Tôi chỉ định điều dưỡng cho cáng đưa

trưởng khoa đề nghị bn mặc quần

bn ra khỏi buồng bệnh để đi khám chân

74 áo bệnh nhân , bn trả lời “ tôi

đau .Ngay lúc đó bn đứng dậy đi ra

không phải bn mà đi trông bệnh

khỏi phòng bệnh. Sự việc

giải quyết

nhân nằm ở đây .Tôi đã yêu cầu bn

mà không có lời oán trách gì .

ra khỏi buồng bệnh nhưng bn không
ra với lý do là không đi được mặc
dù bn đi lại được .
Bs đã giải thích cho bn và ng nhà về
Bn bị gãy xương gò má cung tiếp

tình trạng gãy xương tren phim XQ .và

voà viện.sau khi khám bác sỹ chẩn

nếu không mổ thì bn sẽ bị ảnh hưởng

đoán và giải thích bn là phải mổ két

tới chức năng an nhai và thẩm mĩ vì

75 hợp xương gò má .tuy nhiên người

gây lép mặt bên gãy .và chỉ có phẫu

nhà cho rằng bệnh nhân gãy xương

thuật mới khắc phục những ảnh hưởng

không phải mổ cũng được đề nghị

của xương gãy .sau khi nghe giải thích

bs không mổ .

của bs người nhà bn đồng ý viết cam
đoan phẫu thuật.

76

Trong giờ làm việc điều dưỡng đi

Mời người nhà sang phòng hành chính

buồng nhắc nhở người nhà và bệnh

giải thích nhẹ nhàng cho người nhà bện

nhân mặc trang phục bệnh viện ,

nhân hiểu nội quy,quy chế của khoa và

nhưng người nhà không thực hiện.

bệnh

viện.Khi

thực

hiện

tiêm


truyền,thay băng người nhà phải ra
ngoài để đảm bảo cho quy trình vô
khuẩn tốt cho quá trình điều trị của
bệnh nhân.Bệnh nhân được các Điều
dưỡng và học sinh,sinh viên theo
dõi,chăm sóc lien tục khi không có mặt
người nhà.Động viên người nhà bệnh
nhân yên tâm,tin tưởng vào bác sĩ.điều
dưỡng và sinh viên,khi cần thiết sẽ mời
người nhà vào hỗ trợ.
Bệnh nhân vào viện vì tai nan giao

77

thông.Tại bệnh viện bệnh nhân

Bác sĩ và điều dưỡng giải thích cho

được làm các xét nghiệm cơ bản.khi

bệnh nhân và người nhà tình trạng

vào nhập khoa bác sĩ có chỉ định

bệnh.Dể chản đoán được tốt hơn nên

làm them một số xét nghiệm để

bác sĩ cho lam them các xét nghiệm.Khi

phục vụ cho quá trình khám và điều

được các bác sĩ và điều dưỡng giải

tri.Khi điều dưỡng phụ trách xét

thích gia đình đã thông suốt và tin

nghiệm đưa giấy cho người nhà

tưởng phương pháp điểu trị của các bác

bệnh nhân đi đóng tiền nhưng người

sĩ trong khoa.

nha bệnh nhân không hợp tác.
Bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào
viện bác sĩ khám và chẩn đoán chấn
thương vùng mặt phải khâu vết
78 thương và nằm viện điều trị.Bệnh
nhân nằm viện được hai ngày,khi
điều dưỡng đi tiêm thuốc bệnh nhân
xin ra viện về nhà tự điều tri.

Điều dưỡng giải thích bệnh nhân mới
vào nằm điều trị được hai ngày vết
thương khâu chưa ổn định,về nhà bệnh
nhân không biết cách thay băng rửa vết
thương hàng ngày,dùng thuốc không
đúng có thể xảy ra nhiễm trùng.Bệnh
nhân thấy được sự giải thích của điều
dưỡng là hợp lý nên đã nằm lại điều trị


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×