Tải bản đầy đủ

02 KSHS cực trị hàm số đề thi

Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

Bài Toán 2: Cực trị của hàm số.
Đề Thi Tổng Ôn
2
Câu 1.[Sở Giáo Dục Hải Phòng - 2019] Cho hàm số y  x 4  x 3  x 2 . Mệnh đề nào dưới đây sai?
3
A. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực tiểu.
B. Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị.
1
C. Giá trị cực đại của hàm số bằng 0.
D. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng  .
2

 x2  3
Câu 2.[THPT Yên Khánh Ninh Bình - 2019] Cho hàm số y 
. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
x2
A. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 2.
B. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 3.
C. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 1.

D. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 6.
Câu 3.[THPT Thuận Thành Bắc Ninh - 2019] Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm của f   x  
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:
A. 3
B. 2 .

x2  4
, x  0 .
3x 2

D. 5 .

C. 1 .
3

2

Câu 4.[Sở Giáo Dục Bắc Giang - 2019] Đồ thị của hàm số y   x  3 x  5 có hai điểm cực trị A và B . Diện
tích S của tam giác OAB với O là gốc tọa độ.
10
A. S  9 .
B. S  .
3

C. S  10 .

Câu 5.[Sở Giáo Dục Thiệu Sơn - 2019] Biết đồ thị  C  của hàm số y 

D. S  5 .
x2  4 x  5
có hai điểm cực trị. Đường
x 1

thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị  C  cắt trục hoành tại điểm M có hoành độ xM bằng:
B. xM  1  2 .

A. xM  2 .

C. xM  1 .


D. xM  1  2 .

Câu 6.[THPT Chuyên Trần Phú Hà Tĩnh - 2019] Biết đồ thị hàm số y  x3  3 x  1 có hai điểm cực trị A, B .
Khi đó phương trình đường thẳng AB là:
A. y  2 x  1.
B. y  x  2.

C. y   x  2.

D. y  2 x  1 .

Câu 7.[THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên - 2019] Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  và có đạo
2

hàm f   x     x  10  x  11  x  12 

2019

. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên các khoảng 10;11 và 12;   .
B. Hàm số có ba điểm cực trị.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng 10;12  .
D. Hàm số đạt cực đại tại x  2 và đạt cực tiểu tại x  1 và x  3 .
Câu 8.[Sở Giáo Dục Bình Phước - 2019] Cho hàm số

y  f  x  liên tục trên  , có đạo hàm

5

f   x   x 2  x  1  x  2  . Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Đồ thị hàm số f  x  có 2 điểm cực trị.

B. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  0;1 .

C. Hàm số f  x  đạt cực đại tại x  2 .

D. Hàm số f  x  đạt cực tiểu tại x  1 .

1

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 9.[Chuyên ĐH Vinh Nghệ An -

2019] Cho hàm số

y  f  x  liên tục trên  , có đạo hàm

f   x    x  1  x 2  2  x 4  4  . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số f  x  có 3 điểm cực trị.

B. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng  2; 2 .
C. Hàm số f  x  đạt cực tiểu tại x  1 .
D. Hàm số f  x  đạt cực đại tại x  2 .
Câu 10.[THPT Chuyên Tiền Giang - 2020] Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x    x 2  1  x  1 5  x  .
Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. f 1  f  4   f  2  .

B. f 1  f  2   f  4  .

C. f  2   f 1  f  4  .

D. f  4   f  2   f 1 .

Câu 11.[Sở Giáo Dục Nam Định - 2020] Cho hàm số y  3 x 4  4 x3  6 x 2  12 x  1 . Mệnh đề nào sau đây là
sai?
A. Đồ thị hàm số f  x  có 1 điểm cực trị.
B. Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng  ; 1 .
C. Hàm số f  x  đạt cực tiểu tại x  1 .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng 1;   .
Câu 12.[Sở Giáo Dục Bình Phước - 2020] Cho hàm số f  x   x 3  3mx 2  3  m 2  1 x . Tìm tất cả giá trị thực
của tham số m để hàm số f  x  đạt cực đại tại x0  1 .
A. m  0 và m  2 .

B. m  2 .

C. m  0 .

D. m  0 hoặc m  2 .

Câu 13.[Sở Giáo Dục Khánh Hòa - 2020] Cho hàm số y  x  2 x  ax  b ,  a, b    có đồ thị  C  . Biết đồ
3

2

thị  C  có điểm cực tiểu là A 1;3 . Giá trị của P  4a  b bằng bao nhiêu?
A. P  3 .

B. P  2 .

C. P  4 .

D. P  1 .

Câu 14.[Cụm Liên Trường Hà Tĩnh - 2020] Biết điểm M  0; 4  là điểm cực đại của đồ thị hàm số

f  x   x3  ax 2  bx  a 2 . Tính f  3 .
A. f  3  17 .

B. f  3  49 .

C. f  3  34 .

D. f  3  13 .

Câu 15.[Sở Giáo Dục Vũng Tàu - 2020] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

y   m  1 x 4  mx 2  3 có ba điểm cực trị.
A. m     1   0;   .

B. m   1;0  .

C. m   ; 1   0;   .

D. m   ; 1   0;   .

Câu 16.[Sở Giáo Dục Thái Bình - 2020] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

y  mx 4  2  m  1 x 2  2 có hai điểm cực tiểu và một điểm cực đại.
A. m  0 .

2

B. 0  m  1 .

C. m  2 .

D. 1  m  2 .

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 17.[THPT Trần Phú Hà Tĩnh - 2020] Để đồ thị hàm số y   x 4   m  3 x 2  m  1 có điểm cực đại mà
không có điểm cực tiểu thì tất cả giá trị thực của tham số m là:
A. m  3 .
B. m  3 .
C. m  3 .

D. m  3 .
4

2

Câu 18.[THPT Kim Liên Hà Nội - 2020] Cho đồ thị hàm số y  ax  bx  c  a  0  có bảng biến thiên như
hình vẽ sau:

x
y'

0
0








y

c
Khẳng định nào sau đây là đúng?
a  0
a  0
A. 
.
B. 
.
b  0
b  0

a  0
C. 
.
b  0

a  0
D. 
.
b  0

Câu 19.[Sở Giáo Dục Hải Phòng - 2020] Tìm điều kiện của a , b để hàm số bậc bốn y  ax 4  bx 2  1 có đúng
một điểm cực trị và điểm cực trị đó là điểm cực tiểu ?
A. a  0 , b  0 .
B. a  0 , b  0 .

C. a  0 , b  0 .
4D. a  0 , b  0 .
22

Câu 20.[Sở Giáo Dục Bắc Ninh - 2020] Cho hàm số f  x   2001mx  m  4 x  2019 , với m là tham số.
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  f  x  có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu?
C. 0 .
D. vô số.
1
Câu 21.[THPT Chuyên Thái Bình - 2020] Cho hàm số y  x 3  x 2   m  1 x  3 . Với điều kiện nào của tham
3
số m thì đồ thị hàm số có các điểm cực đại, cực tiểu nằm cùng một phía so với trục tung?
A. 1  m  2 .
B. 1  m  2 .
C. m  1 .
D. m  2 .
Câu 22.[Sở Giáo Dục Bạc Liêu - 2020] Với điều kiện nào của tham số m thì hàm số
1
y  x 3  mx 2   2m  1 x  2 có các điểm cực trị x1 , x2 đều có hoành độ dương.
3
1
1


1

 1
A. m   ;   .
B. m   ;  .
C. m   ;   \ 1 .
D. m  1;  .
2
2


2

 2
A. 2 .

B. 1 .

Câu 23.[THPT Nguyễn Khuyến TP HCM - 2020] Với điều kiện nào của tham số m thì hàm số
1
y  x 3  mx 2   m  2  x có hoành độ các điểm cực trị x1 , x2 đều nằm trong khoảng  0;   .
3
m  2
A. 
.
B. m  1 .
C. m  0 .
D. m  2 .
 m  1
Câu 24.[THPT Cổ Loa Hà Nội - 2020] Tìm tất cả các giá trị thực của

m

để hàm số

x3
  m  2  x 2   4m  8  x  m  1 đạt cực trị tại các điểm x1 , x2 sao cho x1  2  x2 .
3
1
3
A. m  1 .
B. m  .
C. m  2 .
D. m  .
2
2
y

3

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 25.[THPT Lê Quý Đôn Đà Nẵng - 2020] Cho hàm số y  x3  3  m  1 x 2  3  7m  3 x . Gọi S là tập hợp
tất cả các giá trị nguyên của tham số m đề hàm số không có cực trị. Số phần tử của S là:
A. 2 .
B. 4 .
C. 0 .
D. Vô số.
Câu 26.[THPT Phan Đình Phùng Nam Định - 2020] Cho hàm số y  2 x3  3  m  1 x 2  6  m  2  x  1 với m là
tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trong khoảng

 2;3 .
A. m  1;3 .

B. m   1; 4  \ 3 .

C. m   1; 4  .

D. m   3; 4  .

Câu 27.[THPT Ngô Quyền Hải Phòng - 2019] Cho hàm số y  x 3  3mx 2  3  m 2  1 x  m3  m ( m là tham
số). Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số và I  2, 2  . Tổng tất cả các giá trị của m để ba điểm
I , A, B tạo thành tam giác nội tiếp đường tròn có bán kính bằng

A.

20
.
17

B. 

2
.
17

C.

5 là

4
.
17

D.

14
.
17

Câu 28.[THPT Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình - 2019] Cho hàm số y  x3  3mx 2  3m3 . Biết rằng có hai giá trị
của tham số m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A, B và tam giác OAB có diện tích bằng 48. Khi đó tổng hai
giá trị của m là:
A. 2.

B. 2 .

C. 0.

D.

2.

Câu 29.[THPT Hậu Lộc Thanh Hóa - 2019] Cho hàm số y  f ( x)  x3  (2m  1) x 2  (2  m) x  2 . Tất cả các
giá trị của tham số m để hàm số y  f  x  có 5 điểm cực trị.
A.

5
 m  2.
4

Câu

B. 2  m 

30.[THPT
4

Mai
5

Anh

Tuấn

5
.
4

Thanh

Hóa

5
C.   m  2 .
4
- 2019] Cho hàm

5
 m  2.
4
f  x  có đạo

D.
số

hàm

3

f   x    x  1  x  2   x  3 . Số điểm cực trị của hàm số f  x  là
A. 5 .
B. 3 .
C. 1.
D. 2 .
Câu 31.[THPT Đoàn Thượng Hải Dương - 2019] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
3

y  x  6 x 2  m x  1 có 5 điểm cực trị?

A. 11 .
B. 15 .
C. 6 .
D. 8 .
Câu 32.[Sở Giáo Dục Thanh Hóa - 2019]Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y
f  x   ax 4  bx3  cx 2  dx  e . Hỏi đồ thị của hàm số y  f  x  có bao nhiêu điểm
cực trị?
A. 5.
C. 3.

4

B. 4.
D. 6.

O

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán

x


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
y

Câu 33.[THPT Trần Hưng Đạo Hà Nội - 2019]Cho hàm số y  f  x  có
đạo hàm trên . Đồ thị hàm số y  f  x  như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị hàm

1

1

O

2

x

số g  x   f  x   1 có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 6 .
C. 8 .

1

B. 7 .
D. 9 .

Câu 34.[Sở Giáo Dục Quảng Nam - 2019]Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hàm

y

số như hình bên. Đồ thị hàm số h  x   f  x   2 có bao nhiêu điểm cực trị ?

2

B. 5 .
D. 7 .

A. 4 .
C. 6 .

1 O

x

2

1

2

Câu 35.[THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang - 2019]Cho hàm số y  f  x  có đồ thị

y
6

y  f   x  như hình vẽ sau:
Đồ thị hàm số g  x   2 f  x   x 2 có tối đa bao nhiêu điểm cực trị?

4

A. 7.
C. 6.

2

B. 5.
D. 3.
2

Câu 36.[Sở Giáo Dục Phú Thọ - 2019]Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình
vẽ bên dưới. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

2

O

2

x

4

y
4

g  x   f  x  m  có 5 điểm cực trị.

2

A. m  1.
C. m  1.

B. m  1.
D. m  1.

1 O

Câu 37.[THPT Chuyên Bắc Giang - 2019]Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như

x

1

y
3

hình vẽ bên dưới. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
g  x   f  x  m  có 3 điểm cực trị.

A. 1  m  1 .
C. 1  m  1

5

B. 1  m  1 .
D. 1  m  1

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán

1
1
1 O
1

x


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
y

Câu 38.[THPT Chuyên Sơn La - 2019]Cho hàm số y  f  x  . Đồ thị của hàm
số y  f   x  như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số g  x   f  x   1 có bao nhiêu
điểm cực trị?
A. 4 .
C. 5 .

B. 3 .
D. 7 .

x

Câu 39.[Sở Giáo Dục Đà Nẵng - 2019]Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hàm số

y

y  f   x  như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm
1

số g  x   f  x  m  có 5 điểm cực trị ?
A. 2.
C. 4.

2

2
x

O

B. 3.
D. Vô số.

Câu 40.[THPT Lương Thế Vinh Hà Nội - 2019]Cho hàm số y  f  x  có đồ thị

y

như hình vẽ bên. Biết rằng hàm số y  f  x  có m điểm cực trị, hàm số
y  f  x  có n điểm cực trị, hàm số y  f  x  có p điểm cực trị. Giá trị

m  n  p là:
A. 26 .
C. 27 .

B. 30 .
D. 31 .
2

1 O

2

1

x

3

y

Câu 41.[Sở Giáo Dục Phú Thọ - 2019]Cho hàm số bậc bốn y  f  x  có đồ
thị như hình vẽ. Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình

3
4

f  x  m   m có 4 nghiệm phân biệt là:

A. 2.
C. 1.

x

O

B. Vô số.
D. 0.

1

3
4

5

3

Câu 42.[Sở Giáo Dục Cần Thơn - 2019]Cho hàm số y  f ( x ) có đạo hàm f ( x)   x  1  x  m   x  3 với
mọi x   . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m   5;5 để hàm số g ( x)  f  x  có 3 điểm cực trị?
A. 3.

B. 6.

C. 5.

D. 4.

Câu 43.[Chuyên Lam Sơn Hà Tĩnh - 2019] Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm
trên . Đồ thị hàm số y  f   x  như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số

y

1

1
O

g  x   f  x   2 x có bao nhiêu điểm cực trị ?
A. 2.
C. 4.

6

B. 3.
D. 7.

2

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán

2

x


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 44.[Sở Giáo Dục Quảng Bình - 2019] Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm

y

trên . Đồ thị hàm số y  f   x  như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số

g  x   f  x   x có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 1 .
C. 3 .

1

B. 2 .
D. 4 .

O

1

Câu 45.[THPT Chuyên Thái Bình - 2019] Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm
trên . Đồ thị hàm số y  f   x  như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số

1

x

2

1

y

1

O

2

x

g  x    x  f  x  đạt cực đại tại?
A. x  1 .
C. x  1 .

1

B. x  0 .
D. x  2 .

Câu 46.[Sở Giáo Dục Lào Cai - 2019]Cho hàm số y  f  x  xác định và liên tục

y

trên  và hàm số y  f   x  có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây
là đúng?
A. f  x  đạt cực đại tại x  1 .

2

2
O

B. f  x  đạt cực đại tại x  0 .

x

C. f  x  đạt cực đại tại x  1 .
D. f  x  đạt cực đại tại x  2 .

y

Câu 47.[THPT Chuyên Thái Bình - 2019] Cho hàm số y  f  x  có đạo
hàm trên  . Đồ thị của hàm số y  f   x  được cho như hình vẽ bên. Số
điểm cực trị của hàm số y  f  6  x 2  là
A. 4 .
C. 1 .

O

3

B. 3 .
D. 7 .

x

2

Câu 48.[THPT Chuyên Sơn La - 2019] Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  . Đồ thị hàm số y  f   x  như
hình vẽ
y
4

2

1 O

1

x

Số điểm cực trị của hàm số y  f  x  2017   2018 x  2019 là
A. 1 .

7

B. 3 .

C. 2 .

D. 0 .

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 49.[Sở Giáo Dục Điện Biên - 2019] Cho hàm số y  f  x   ax 4  bx3  cx 2  dx  e

 a, b, c, d , e   đồ thị như hình vẽ.

y

1
1 O1

xSố điểm cực trị của hàm số y  f x 2  1 là
A. 4 .

C. 5 .

B. 1 .

D. 3 .

Câu 50.[THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị - 2019] Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên  và có bảng
xét dấu y  f   x  là:

x
f  x2

0



2

0Hàm số y  3 f  x 4  4 x 2  6  2 x 6  3 x 4  12 x 2 có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?
A. 0 .

8

B. 1 .

C. 2 .

D. 3 .

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

Bài Tập Tự Luyện
Câu 1.[Sở Giáo Dục Hưng Yên - 2019] Cho hàm số y  x 4  2 x 2  2 . Diện tích S của tam giác có ba đỉnh là
ba điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho có giá trị là
1
A. S  3 .
B. S  .
2

C. S  1 .

D. S  2 .

Câu 2.[THPT Chuyên Thái Nguyên - 2019] Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y 
là:
A. y  4 x  1 .

B. y  2 x  3 .

C. y  2 x  1 .

x2
x 1

D. y  2 x .

Câu 3.[Sở Giáo Dục Bà Rịa Vũng Tàu - 2019] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:

x
y

0
0



2
0

5


y



1
Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình là
A. y  2 x  1 .
B. y  x  1 .
C. y  3 x  1 .

Câu 4.[Sở Giáo Dục Hà Tĩnh - 2019] Cho hàm số

D. y  2 x  1 .

y  f  x  xác định trên  \ 0 và có

2 x2  x  1
, x  0 . Mệnh đề nào sau đây đúng:
x
A. Hàm số có một điểm cực tiểu và một điểm cực đại.
B. Hàm số có ba điểm cực trị.
C. Hàm số có hai điểm cực tiểu.
D. Hàm số có hai điểm cực đại.
f  x 

3

Câu 5.[Sở Giáo Dục Thanh Hóa - 2019] Cho hàm số y  f  x  có f   x   x 2  x  1  3  x  x  5  . Số cực tiểu
của đồ thị hàm số là:
A. 4 .

B. 1 .

C. 2 .

D. 3 .
3

Câu 6.[Sở Giáo Dục Quảng Nam - 2019] Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x    x 2  4   x  2   9  2 x  .
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. f 1  f  2   f  2  .

B. f  2   f 1  f  2  .

C. f  2   f  2   f 1 .

D. f  2   f 1  f  2  .

Câu 7.[THPT Kim Liên Hà Nội - 2019] Hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x    x 4  x 2   x  2  , x   . Số
3

điểm cực trị của hàm số là
A. 3 .

B. 2 .

C. 1 .

D. 4 .

1 3
x   m  1 x 2   m 2  3m  2  x  m đạt cực
3
đại tại điểm x  0. Tìm tọa độ giao điểm A của đồ thị hàm số với trục tung?

Câu 8.[THPT Đoàn Thượng Hải Dương - 2019] Cho hàm số y 

A. A  0; 2  .

9

B. A  0; 2  .

C. A  0; 1 .

D. A  0;1 .

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

Câu 9.[THPT Hoàng Hoa Thám Hưng Yên - 2019] Cho hàm số y 
các giá trị m của để hàm số đạt cực đại tại x  1 :
A. m  2 hoặc m  1 .
B. m  2 hoặc m  1.

1 3
x  mx 2   m 2  m  1 x  1 .Tìm tất cả
3

C. m  1 .

D. m  2 .

Câu 10.[THPT Việt Đức Hà Nội - 2020] Cho hàm số y   m  1 x 4  mx 2  3 . Tìm tất cả các giá trị thực của
tham số m để hàm số có ba điểm cực trị.
A. m   ;  1   0;    .

B. m   1;0  .

C. m   ;  1   0;    .

D. m   ;  1   0;    .

Câu 11.[THPT Lý Thái Tổ Bắc Ninh - 2020] Để đồ thị hàm số y   x 4   m  3 x 2  m  1 có điểm cực đại mà
không có điểm cực tiểu thì tất cả giá trị thực của tham số m là
A. m  3.
B. m  3.
C. m  3.
D. m  3.
Câu 12.[THPT Nguyễn Khuyến Nam Định - 2020] Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị hàm số

y  2 x3  3  m  1 x 2  6  m  2  x  1 có cực đại, cực tiểu thỏa mãn xCĐ  xCT  2 .
 m  1
D. 
.
m  3
Câu 13.[THPT Tiên Du Bắc Ninh - 2020] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
A. m  1 .

B. m  3 .

C. m  1 .

y  x3  3  m  1 x 2  12mx  3m  4 có hai điểm cực trị x1 , x2 thỏa mãn x1  3  x2 .
A. m  1 .

B. m  1 .

C. m 

3
.
2

D. m 

3
.
2

Câu 14.[THPT Đào Duy Từ Thanh Hóa - 2020] Cho hàm số f  x   x3  3x 2  mx  1 , tìm giá trị của tham số

m để hàm số có hai cực trị x1 , x2 thỏa x12  x2 2  3 .
A. m 

3
.
2

B. m  1 .

C. m  2 .

D. m 

1
.
2

Câu 15.[THPT Trần Hưng Đạo Nam Định - 2020] Cho hàm số y  x 3  3mx 2  3  m 2  1 x  m3 , với m là tham
số; gọi  C  là đồ thị của hàm số đã cho. Biết rằng khi m thay đổi, điểm cực đại của đồ thị  C  luôn nằm trên
một đường thẳng d cố định. Xác định hệ số góc k của đường thẳng d .
1
1
A. k   .
B. k  .
C. k  3 .
3
3

D. k  3 .

Câu 16.[THPT Đồng Dậu Vĩnh Phúc - 2020] Cho hàm số f  x   x3   m  1 x 2   5  m  x  m2  5 . Có bao
nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số g  x   f  x  có 5 điểm cực trị?
A. 0 .
B. 1 .
C. 2 .
D. 3 .
Câu 17.[THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang - 2020] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
3

y  x   2m  1 x 2  3m x  5 có ba điểm cực trị?

B. 3 .

A. Vô số.

C. 2 .

D. 1 .

Câu 18.[THPT Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình - 2020] Cho hàm số f  x  xác định trên  có đạo hàm
3

5

3

f   x    x  1  x  2   x  3 . Số điểm cực trị của hàm số f  x  là

A. 3.

10

B. 1.

C. 2.

D. 5.

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
y

Câu 19.[THPT Chuyên Vinh - 2019] Cho hàm số y  f  x  . Hàm số y  f   x 
có đồ thị như hình vẽ bên.
Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

1

3

O

A. Hàm số y  f  x  đồng biến trên  ;1 .

x

B. Hàm số y  f  x  đạt cực đại tại x  1 .
C. Đồ thị hàm số y  f  x  có một điểm cực tiểu.

3

D. Đồ thị hàm số y  f  x  có hai điểm cực trị.

Câu 20.[THPT Hùng Vương Phú Thọ - 2019] Cho hàm số y  f  x  . Hàm số y  f   x  có bảng biến thiên
như hình vẽ sau:

x

1
1






1

f  x
1



Hàm số g  x   f  x   x có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 3 .
B. 2 .
C. 0 .
Câu 21.[Sở Giáo Dục Thiệu Sơn - 2019] Cho hàm số y  f ( x ) có đạo hàm

D. 1
y

trên  . Biết hàm số có đồ thị y  f ( x ) như hình vẽ. Hàm số

1

g  x   f  x   x đạt cực tiểu tại điểm.

O

A. x  1.

1

B. x  2.

1

x

C. Không có điểm cực tiểu. D. x  0.

Câu 22.[Sở Giáo Dục Bắc Giang - 2019] Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:

x
y

0
02
0





1
y


2

Đặt hàm số y  g  x   f  2  x   2 . Hàm số y  g  x  đạt cực đại tại:
A. x  0 .

11

B. x  2 .

C. x  1

D. x  1 .

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 23.[Sở Giáo Dục Bình Phước - 2019] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x



f  x1
00
0

12
0

1

f  x
2


Hàm số y  f  2 x  đạt cực đại tại:

A. x 

1
2

B. x  1

C. x  1



D. x  2

y

Câu 24.[THPT Yên Khánh Ninh Bình - 2019] Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm
trên  . Hàm số y  f   x  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của

4

hàm số g  x   f  x  2018  2019 x  2020 là
A. 2 .
C. 3 .

2

B. 1 .
D. 4 .

2 1 O
Câu 25.[Sở Giáo Dục Hải Phòng - 2019] Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên
 và hàm số y  f   x  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây. Số

y
3 2 1

O

1

điểm cực đại của hàm số g  x   f  x  3 x  là:
3

A. 5 .
C. 3 .

B. 2 .
D. 4 .

2
4

12

x

1

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán

xTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×