Tải bản đầy đủ

Hồ thức thuận dạy lại từ đàu KHÓA 7+ CHƯƠNG 1 hàm số (buổi 4 )

Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

TÀI LIỆU KHÓA 7+ CHƯƠNG HÀM SỐ (Buổi 4)
Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận
Câu 1.

(Chuyên HKTN Hà Nội - Lần 2 - 2019) Cho hàm số f  x  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

Hàm số y  f  x 2  2 x  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
B.  4;  3 .

A.  2;1 .
Câu 2.

D.  2;  1 .

C.  0;1 .

(Chuyên HKTN Hà Nội - Lần 2 - 2019) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  m  5  để hàm
số y  x3   m  2  x 2  mx  m2 có ba điểm cực tiểu?
A. 6 .


Câu 3.

B. 3 .

D. 4 .

C. 5 .

(Chuyên Nguyễn Tất Thành - Yên Bái - Lần 1 - 2019) Cho hàm số y  f  x  . Đồ thị hàm y  f   x 
như hình vẽ
y
2

x
O

-

-1

1

Đặt h  x   3 f  x   x 3  3x . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. max h( x)  3 f 1 .
[  3; 3 ]

C. max h( x)  3 f
[  3; 3]

Câu 4.

B. max h( x)  3 f  3 .
[  3; 3]

 3  . D. max h( x)  3 f  0  .


[  3; 3]

(THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa - 2019) Cho hàm số f  x   1  m3  x3  3x 2   4  m  x  2, với m là
tham số. Có bao nhiêu số nguyên m   2018; 2018 sao cho f  x   0, x   2; 4 ?
C. 2019.
D. 2021.
A. 4037.
B. 2020.

Câu 5.

(THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa - 2019) Cho hàm số y  f  x   ax 3  bx 2  cx  d có đạo hàm là hàm
số y  f '  x  có đồ thị như hình vẽ bên.

1

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

y

x
-2

O

-1

1

-3

Biết rằng đồ thị hàm số y  f  x  tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ âm. Khi đó đồ thị hàm
số cắt trục tung tại điểm có tung độ là bao nhiêu?
A.  4 .
B. 2 .
C. 1 .
D. 4 .
Câu 6.

(HSG 12 - Bắc Ninh - 2019) Tổng các nghiệm của phương trình cos3x  cos2x  9sin x  4 trên khoảng
 0;3  là
A. 5 .

Câu 7.

B.

C.

25
.
6

D. 6 .

(HSG 12 - Bắc Ninh - 2019) Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình
x4  2mx2  (2m 1)  0 có 4 nghiệm thực phân biệt là

1

A.  ;   \ 1 .
2

Câu 8.

11
.
3

B. (1; ) .

1
2
C.  ;   .

D.

.

(HSG 12 - Bắc Ninh - 2019) Cho hàm số y  f  x  xác định và có đạo hàm trên

thỏa mãn

 f 1  2 x    x   f 1  x   với x  . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  f  x  tại
điểm có hoành độ bằng 1 .
1
1
1
8
6
6
8
A. y   x  .
B. y   x  .
C. y   x  .
D. y  x  . .
7
7
7
7
7
7
7
2

Câu 9.

Câu 10.

3

(HSG 12 - Bắc Ninh - 2019) Cho hàm số y

2m 1 có đồ thị là đường thẳng d . Gọi S là
tập các giá trị của tham số m để đường thẳng d cắt trục Ox , Oy lần lượt tại hai điểm A , B sao cho tam
giác OAB cân. Số tập con của tập S là
A. 4 .
B. 6 .
C. 3 .
D. 2 .
m 3 x

(HSG 12 - Bắc Ninh - 2019) Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x 2  x  1  x 2  2mx  5  . Có tất cả
bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số có đúng một điểm cực trị?
A. 0 .
B. 5 .
C. 6 .

Câu 11.

D. 7 .

(HSG 12 - Bắc Ninh - 2019) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm tại mọi x  , hàm số
y  f   x   x 3  ax 2  bx  c có đồ thị như hình vẽ

2

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

y

1
1

-1
O

x

-1

Số điểm cực trị của hàm số y  f  f   x   là
A. 7 .
B. 11 .
Câu 12.

C. 9 .

D. 8 .

(HSG 12 - Bắc Ninh - 2019) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số y  x3  mx 
đồng biến trên khoảng  0;   ?
A. 12 .

Câu 13.

C. 2 .

x2  x  3  3
có bao nhiêu đường tiệm cận
 x  2   x 2  1
D. 3 .

13
.
4

B.

15
.
4

C. 3 .

D.

21
.
4

(HSG 12 - Sở Quảng Nam - 2019) Biết tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình
sin 4 x  cos2 x  m  0 có nghiệm là đoạn  a; b  . Giá trị của a + b bằng
A.

Câu 16.

B. 1 .

D. 3 .

(HSG 12 - Sở Quảng Nam - 2019) Cho hàm số y  x3  3x2  3x  2 có đồ thị (C). Tổng tất cả các tiếp
tuyến đi qua điểm A 0; 2 của đồ thị (C) bằng
A.

Câu 15.

C. 4 .

(HSG 12 - Sở Quảng Nam - 2019) Đồ thị hàm số y 
đứng?
A. 0 .

Câu 14.

B. 0 .

7
.
4

B.

5
.
4

C.

3
.
2

D. 2 .

(HSG 12 - Sở Quảng Nam - 2019) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng  4; 4  để
hàm số
y  2x3  3mx2  6x  2019 đồng biến trên khoảng  0; + 
A. 5 .

B. 2 .

C. 6 .

D. 1 .

Câu 17. (THPT Ngô Quyền - Ba Vì - Lần 1 - 2019) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau

3

1
5 x5

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

Gọi S là tập hợp các số nguyên dương m để bất phương trình f  x   mx 2  x 2  2   2m có nghiệm

thuộc đoạn  0;3 . Số phần tử của tập S là
A. Vô số.
B. 10.
Câu 18.

D. 0.

(Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 2 - 2019) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để
 m  1 x  2m  2 nghịch biến trên khoảng 1;   là
hàm số y 


xm
A.  1; 2  .
B.  2;    .
C.  ;1   2;    .

Câu 19.

C. 9.

D. 1; 2  .

(Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 2 - 2019) Cho hàm số f  x   cos 2 x . Bất phương trình
  3 
f  2019  x   m đúng với mọi x   ;  khi và chỉ khi
 12 8 
A. m  22018 .
B. m  22018 .
C. m  22019 .

D. m  22019 .

Câu 20. (Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 2 - 2019) Cho hàm số y  f ( x) liên tục trên
như hình vẽ dưới đây.

và có đồ thị

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f ( 4  x 2 )  m có nghiệm thuộc
nửa khoảng [  2 ; 3) là:
A. [-1;3] .
Câu 21.

B. [-1; f ( 2)] .

C. (-1; f ( 2)] .

D. (-1;3] .

(Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 2 - 2019) Cho hàm số f  x  có bảng xét dấu của đạo hàm
như sau

Hàm số y  2 f 1  x   x2  1  x nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  ;1 .

4

B.  ; 2  .

C.  2;0  .

D.  3; 2  .

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

Câu 22.

(Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - 2019) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên R . Hàm
số y  f '  x  có đồ thị như hình sau:

Cho bốn mệnh đề sau:
1) Hàm số y  f  x  có hai cực trị
2) Hàm số y  f  x  đồng biến trên khoảng 1;  
3) f 1  f  2   f  4  .
4) Trên đoạn  1; 4 , giá trị lớn nhất của hàm số y  f  x  là f 1 .
Số mệnh đề đúng trong bốn mệnh đề trên là:
A. 3.
B. 1.
C. 4.
Câu 23.

(Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - 2019) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên m để đồ thị hàm số
y  3x 4  8 x3  6 x 2  24 x  m có 7 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của S .
B. 30 .

A. 42 .
Câu 24.

Câu 25.

C. 50 .

D. 63 .

x2
. Có tất cả bao nhiêu giá trị
mx  2 x  4
của tham số m để đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận ( tiệm cận đứng và tiệm cận ngang)?
A. 0 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 1 .
(Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - 2019) Cho hàm số y 

(Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - 2019) Cho hàm số y
đây. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
g x

A.

5

D. 2.

f 4x

25
.
3

x2

1 3
x
3

3x 2

8x

B. 15.

2

f x có bảng biến thiên như hình dưới

1
trên đoạn 1;3 .
3

C.

19
.
3

D. 12.

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

Câu 26.

(Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - 2019) Cho hàm số y
bên dưới

1
2

Hàm số g x

f

x như hình

f 1 2x

nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
B. 0;1 .

;0 .

A.

f x . Đồ thị hàm số y

C.

D. 1;

1;0 .

.

Câu 27. (Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - 2019) Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm liên tục trên
số y  f '( x) có đồ thị như hình vẽ.

. Hàm

Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên m   5;5 để hàm số g ( x)  f ( x  m) nghịch biến trên khoảng

1; 2  . Hỏi

S có bao nhiêu phần tử?

Câu 28.

C. 4 .

B. 5 .

A. 6 .

(Chuyên QH Huế - Lần 2 - 2019) Tính tổng
 2cos 2 x  5 sin 4 x  cos4 x  3  0 trong khoảng  0; 2  .A. S  5 .B. S 

7
.
6

D. 3 .
các

C. 4 .

nghiệm

D.

của

phương

trình

11
.
6

Câu 29. (Chuyên QH Huế - Lần 2 - 2019) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị
lớn nhất của hàm số y  x3  3x  m trên đoạn [0;2] bằng 3. Tập hợp S có bao nhiêu phần tử.
A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. 6.

Câu 30. (Sở GDĐT Bình Phước - 2019) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị y  f   x  như hình vẽ sau

Đồ thị hàm số g  x   2 f  x   x 2 có tối đa bao nhiêu điểm cực trị?
A. 7.

6

B. 5.

C. 6.

D. 3.

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

Câu 31.

(Sở GDĐT Bình Phước - 2019) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau

Hàm số y  f  x 2  2  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  2;    .
Câu 32.

C.   ;  2  .

D.  2;0  .

mx  2
, với m là tham số thực. Gọi S là
2x  m
tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng  0;1 . Tìm số phần tử của

(THPT Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2019) Cho hàm số y 

S.
A. 2 .
Câu 33.

B.  0; 2  .

B. 3 .

C. 1 .

D. 5 .

(THPT Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2019) Cho hàm số y  f  x   mx 4  nx 3  px 2  qx  r trong đó

m, n, p, q, r  .Biết rằng hàm số y  f   x  có đồ thị như hình vẽ bên. Tập nghiệm của phương trình
f  x   16m  8n  4 p  2q  r có tất cả bao nhiêu phần tử?

B. 3 .

A. 5 .

C. 4 .

D. 6 .

Câu 34. (Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên - Lần 3 - 2019) Cho hàm số y  f  x  . Hàm số y  f   x  có bảng
biến thiên như sau:

Bất phương trình f  x   2 x  m đúng với mọi x   1;1 khi và chỉ khi:
A. m  f 1  2 .
Câu 35.

7

B. m  f 1  2 .

1
C. m  f  1  .
2

D. m  f  1 

1
.
2

(Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên - Lần 3 - 2019) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số
y  3 x  m  sin x  cos x  m  đồng biến trên ?
A. 3 .
B. Vô số.
C. 4 .
D. 5 .

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm Toán


Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận - Link facebook: www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

Câu 36.

(Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên - Lần 3 - 2019) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm
1
số y   x3  x 2  mx  2019 nghịch biến trên khoảng  0;   là:
3
A. m  1 .
B. m  1 .
C. m  1 .
D. m  1 .

Câu 37.

(Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên - Lần 3 - 2019) Đồ thị hàm số y 
tiệm cận?
A. 2.

Câu 38.

B. 4.

C. 1.

5x  8
x 2  3x

có bao nhiêu đường

D. 3.

(Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên - Lần 3 - 2019) Cho hàm số y  f  x  có bảng xét của đạo hàm như
sau:

Hàm số y  f x 2  2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  2 ;  1 .
B.  2 ; +  .
C.  0 ; 2  .
D.  1 ; 0  .
Câu 39. (HSG 12 - TP Nam Định - 2019) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m sao cho hàm số
1
y  x3  x 2  mx  2018 nghịch biến trên khoảng 1;2  và đồng biến trên khoảng  3; 4  . Tính số phần tử
3
của tập hợp S ?
A. 10 .
B. 9 .
C. 4 .
D. 5 .
Câu 40. (HSG 12 - TP Nam Định - 2019) Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

  
y  x  cos 2 x trên đoạn   ;  . Khi đó M  m là
 4 4
A. 

8


63
.
2

B.


32

.
12
2

C.


1 .
4

D.


63
.
2

Tham gia trọn bộ khóa LiveStream để chinh phục 8,9,10 điểm ToánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×