Tải bản đầy đủ (.pptx) (20 trang)

THỰC tập GIẢI PHẪU 1 PHẦN 2 cơ MẠCH THẦN KINH CHI TRÊN bản UPDATE mới NHẤT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.48 MB, 20 trang )

PHẦN II : CƠ - MẠCH MÁU - THẦN KINH CHI TRÊN


Tập trung ôn từ slide 3 đến side 13. Các slide còn lại dư thời
gian hã học. Vì mô hình khó nhìn, không được chính xác. Có
thể là không thi


CƠ DƯỚI VAI

THẦN KINH NÁCH

CƠ TRÒN LỚN

GÓC DƯỚI VAI

CƠ QUẠ-C.TAY
CƠ N.Đ- C.TAY

THẦN KINH TRỤ
THẦN KINH GIỮA

TRẼ GÂN CƠ NHỊ ĐẦU


CƠ SẤP TRÒN

ĐẦU NGẮN CƠ NĐ- CÁNH
TAY

CƠ ĐENTACƠ GẤP CỔ TAY

CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY

QUAY

DÀI

CƠ CÁNH TAY QUAY

ĐẦU DÀI CƠ N.Đ – C.TAY


CƠ CÁNH TAY

THẦN KINH CƠ BÌ

CƠ CÁNH TAY

1

QUAY
CƠ SẤP TRÒN

CƠ QUẠ-C.TAY

CƠ GẤP CỔ TAY
QUAY


CƠ GẤP CÁC NGÓN
NÔNG

CƠ DƯỚI VAI

CƠ TRÒN LỚN

ĐM C.TAY

CƠ GAN TAY DÀI


CƠ CÁNH TAY QUAY

CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN

CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN

NÔNG

SÂU
MẠC GIỮ GÂN
GẤP

ĐM QUAY

ĐM GIAN CỐT TRƯỚC

ĐM C.TAY


CƠ CÁNH TAY

TK TRỤ

TK GIỮA

ĐM TRỤ


ĐẦU DÀI CƠ NĐ – C.TAY

ĐẦU NGẮN CƠ NĐ – C.TAY

CƠ CÁNH TAY

CƠ CÁNH TAY QUAY

CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY
NGẮN

CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY

ĐẦU NGOÀI CƠ T.Đ

DÀI

C.TAY

CƠ TRÒN LỚN


CƠ TRÒN BÉ


CƠ TRÒN BÉ

CƠ TRÒN LỚN

CƠ DƯỚI GAI

ĐẦU DÀI CƠ T.Đ - C.TAY

ĐẦU NGOÀI CƠ T.Đ – C.TAY
CƠ CÁNH TAY


CƠ CÁNH TAY

CƠ DUỖI NGÓN CÁI
NGẮN

CƠ DẠNG NGÓN CÁI DÀI

ĐẦU NGOÀI CƠ T.Đ –

NHÁNH NÔNG TK QUAY
ĐM QUAY

C.TAYCƠ SẤP TRÒN

CƠ GẤP CỔ TAY QUAY

CƠ GẤP CỔ TAY TRỤ
CƠ TRÒN LỚN

TK TRỤ

CƠ GAN TAY DÀI

MẠC GIỮ GÂN GẤP


TK QUAY

TK TRỤ

CƠ TRÒN LỚN

CƠ TRÒN BÉ


CƠ DUỖI CỔ TAY TRỤ

CƠ DUỖI NGÓN ÚT

CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY

CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY NGẮN


DÀI

CƠ DUỖI NGÓN CÁI NGẮN

CƠ CÁNH TAY
QUAY

CƠ DẠNG NGÓN CÁI DÀI

CƠ DUỖI CHUNG CÁC NGÓN


CƠ TRÒN LỚN

GÓC DƯỚI VAI
TK NÁCH

CƠ GẤP CHUNG NGÓN NÔNG

BỜ TRONG XG VAI

TK TRỤ

ĐM NÁCH

CƠ DƯỚI VAI


LỖ TỨ GIÁC


TAM VAI-TAM ĐẦU

CƠ DƯỚI GAI

CƠ TRÒN BÉ

CƠ TRÒN LỚN

ĐẦU TRONG CƠ TĐ – C.TAY

ĐẦU NGOÀI CƠ T.Đ – C.TAY

ĐẦU DÀI CƠ T.Đ – C.TAY


CƠ GAN TAY DÀI

CƠ GẤP CỔ TAY TRỤ

CƠ NĐ - C.TAY

CƠ GẤP CHUNG NGÓN NÔNG

CƠ QUẠ-C.TAY

ĐẦU DÀI CƠ T.Đ
CƠ CÁNH TAYCƠ DẠNG NGÓN CÁI DÀI

CƠ DUỖI NGÓN CÁI NGẮN

CƠ SẤP TRÒN

CƠ GẤP CỔ TAY QUAY

CƠ NĐ CÁNH TAY

CƠ CÁNH TAY QUAY


CƠ KHUỶU

CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY

ĐẦU DÀI CƠ T.Đ – C.TAY

NGẮN
CƠ DUỖI CỔ TAY TRỤ

CƠ DUỖI NGÓN ÚT

CƠ DUỖI CÁC NGÓN

CƠ CÁNH TAY
QUAY

ĐẦU NGOÀI CƠ T.Đ – C.TAY

CƠ DEN-TA


CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY NGẮN

MẠC GIỮ GÂN

CƠ DUỖI NGÓN CÁI NGẮN

CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY DÀI

CƠ DẠNG NGÓN CÁI DÀI

CƠ CÁNH TAY QUAY

CƠ DUỖI CHUNG CÁC NGÓN


TK. GIỮA

NHÁNH NÔNG TK QUAY
CƠ GẤP CỔ TAY
TRỤ

CƠ GẤP CHUNG NGÓN NÔNG

TK. TRỤ


CƠ CÁNH TAY


CƠ QUẠ C.TAY

CƠ TRÒN LỚN

CƠ TRÒN BÉ

CƠ GẤP CHUNG NGÓN
NÔNG

TK. TRỤ

TK. GIỮA

CƠ DƯỚI VAIXem Thêm

×