Tải bản đầy đủ

bảng câu hỏi về hài lòng công việc

Salary
Growth and
promotional
opportunities

Working
condition

JOB
SATISFACTIO
N

Working task

Job
involvement
Relationship

Chúng tôi là nhóm nghiên cứu

. Hiện tại chúng tôi đang thực


hiện bài nghiên cứu khoa học. Đây là bảng câu hỏi hoàn toàn với tính thu thập
thông tin một cách khách quan. Các thông tin mà Anh/Chị cung cấp qua bảng
hỏi này sẽ rất hữu ích cho việc hoàn thành nghiên cứu của chúng tôi.
I.
QUESTIONNAIRE
Please circle the number which equivalent to your satisfaction level
1. Absolute unsatisfied
2. Unsatisfied
3. Neutral
4. Satisfied
5. Absolute Satisfied
A
1
2
3
4

SALARY
Salary matched with performance and
contribution.
Salary is paid on time .
There is appropriate progression of
salary.
Bonuses and additional benefits
received.

1

Satisfaction level
2
3
4

5

1

2


3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5


5

Paid time off.

1

2

3

4

5

6

Overall salary satisfaction.

1

2

3

4

5

B

GROWTH AND PROMOTION
OPPORTUNITY
Promotion opportunities are fairly
between employees.
Promotion frequency.

1
2
3
4
5
6

C
1

Number of training and orientating
activities.
Opportunity
to
learn
from
experienced workers.
Chance to apply learned skills and
knowledge.
Overall growth and promotion
opportunity satisfaction.

5

WORKING TASK
Workers are given challenging
objectives.
Workers are given realistic and
practical objectives.
Tasks given are meaningful and
worthy.
Employees are provided clear and
perspicuous tasks.
Task significance.

6

Overall working task satisfaction.

D
1

RELATIONSHIP
Ease to make friend or begin a
relationship.
Receiving help, assist and support
from peers or managers.

2
3
4

2

Satisfaction level
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

Satisfaction level
2
3
4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

Satisfaction level
2
3
4

5

1

2

5

3

4


3

Healthy competition between coworkers.

1

2

3

4

5

4

Managers take care and have
responsibility with workers.
Effective
communication
with
supervisors, managers.
Overall relationship satisfaction

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

Satisfaction level
2
3
4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

Satisfaction level
2
3
4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5
6

E
1
2
3

4
5
6

F
1
2
3

4
5
6

F

JOB INVOLVEMENT
Workers are encourage to give new
idea.
Workers are explained clearly about
the aim and meaning of the jobs.
Workers have high responsibility with
the works.
The independence in scheduling the
works.
The abilities to make own decisions of
workers.
Overall job involvement satisfaction.

WORKING CONDITION
Equipment and facilities at the
workplace.
Extra activities for the workers beside
of works.
The security at the workplace.

Policies of rewarding, felicitation and
motivation.
Health care and insurance provided by
the company.
Overall
working
condition
satisfaction.

JOB SATISFACTION

Satisfaction level


1
2
3
4

Confidence about the future of the
company.
Staying to work in long term.
Willing to recommend others to work
in this company.
Overall job satisfaction.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

II.
In-depth interview
1. General Information:
Full name: ........................................................................................................................
Gender: ............................................................................................................................
Age: .................................................................................................................................
Position: ...........................................................................................................................
2. How long have you been in this company? What are the reasons that keep
you working here until now?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Are you satisfied with your current job? Why?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Do you think that your satisfaction has any impacts on your performance?
Give some examples?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. In your opinion, how can top manager do to raise the workers’ satisfaction?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
HỖ TRỢ VỀ SỐ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VUI LÒNG LIÊN HỆ:
HOTLINE: 0948 437 847
ZALO: 0948 437 847
Email: hotroluanvan88@gmail.com
Web: http://hotroluanvan88.com/
FB: https://www.facebook.com/dichvuluanvan/
CHI PHÍ:


 Mua số liệu có sẵn chúng tôi đã khảo sát thật tế file excel hoặc spss (có
bảng câu hỏi và thông tin người trả lời): Giá từ 100k đến 1,5 triệu VND
 Mua bài phân tích kết quả có sẵn: giá từ 500k đến 1 triệu VND
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI:
 Giúp khảo sát thực tế bảng câu hỏi MIỄN PHÍ nếu quý khách sử dụng các
dịch vụ bên dưới
 Chạy số liệu/chỉnh sửa số liệu bằng phần mềm SPSS hoặc AMOS
 Viết bài phân tích dữ liệu từ kết quả chạy SPSS hoặc AMOS (Tiếng Việt +
Tiếng Anh)
 Thiết kế slide thuyết trình chuyên nghiệp
 Format văn bản WORD theo yêu cầu (đánh số trang, làm mục lục, canh
lề…)
 Chỉnh sửa toàn bộ các chương của luận văn (dành cho khách hàng đã làm
xong các chương mà GV chưa đồng ý)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×