Tải bản đầy đủ

hình thành tư tưởng đạo đức hồ chí minh

BÀI THẢO LUẬN

ĐỀ TÀI: NHỮNG CƠ
SỞ HÌNH THÀNH TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


Giới thiệu về Hồ Chí Minh

Kết cấu
Yếu tố khách quan

Cơ sở hình thành tư tưởng
Hồ Chí Minh
Các yếu tố chủ quan
Hồ Chí Minh ( sinh ngày19-5-1890, mất ngày 2-9-1969), tên khai
sinh là Nguyễn Sinh Cung.

Là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Là Chủ tích nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong thời gian
1945 -1969Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam
trong thời gian 1951 – 1969Một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX.


CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH

Yếu tố khách quan

Yếu tố chủ quan


Yếu tố khách quan

1.

Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí MinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×