Tải bản đầy đủ

English 9 unit 9 english in the world lesson 1 getting started


What
Where
What
When
isare
standing
is
are
is
they
special
it?
Duong
talking
at
the
and
about?
is
board?

Vy?
it?
it? club?
DoWho
you
take
part
inWhere
anabout
English


New words
flexible /ˈfleksəbl/ (adj) linh hoạt
-> flexibility /ˌfleksəˈbɪləti/: (n) tính linh
hoạt
simplicity /sɪmˈplɪsəti/ (n) sự đơn giản
->simplify /ˈsɪmplɪfaɪ/ (v) đơn giản hóa
technical term (n) thuật ngữ kĩ thuật
- dialect /ˈdaɪəlekt/ (n) tiếng địa phươngsimplicity
flexibility


darkness
stupidity
popularit
y
happines
s
punctuali


Adjective
•careful
•sick
•able
•lazy
•sad
•sensitive
•great
•electric
•equal

Noun
carefulness
sickness
ability
laziness
sadness
sensitivity
greatness
electricity
equality
f
c
a
b
e
d- Learn by heart the new words
- Redo act 1bTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×