Tải bản đầy đủ (.ppt) (21 trang)

English 9 unit 5 wonders of viet nam lesson 1 getting started

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.19 MB, 21 trang )

UNIT 5: WONDERS OF VIET NAM


DO YOU KNOW???


Khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội có tổng diện tích
18,395ha, bao gồm: khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và các di tích còn lại trong khu
di tích Thành cổ Hà Nội như Cột cờ Hà Nội, Đoan Môn, điện Kính Thiên, nhà D67,
Hậu Lâu, Bắc Môn, tường bao và 8 cổng hành cung thời Nguyễn.
Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử Kinh thành Thăng Long Hà Nội


Quần thể danh thắng Tràng An
Đây là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận. Với
diện tích 6.172ha nằm ở khu vực ranh giới giữa huyện Hoa Lư với các huyện Gia
Viễn, Nho Quan, thị xã Tam Điệp và thành phố Ninh Bình, quần thể danh thắng Tràng
An bao gồm các khu vực liền kề nhau là di tích cố đô Hoa Lư, quần thể hang động


ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN
Hội An là một thị xã cổ của người Việt, nằm ở vùng hạ lưu ngã ba sông
Thu Bồn thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam. Là một kiểu
cảng thị truyền thống Đông Nam Á duy nhất ở Việt Nam, hiếm có trên
thế giới, Hội An giữ được gần như nguyên vẹn hơn một nghìn di tích
kiến trúc như phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc,
giếng cổ, mộ cổ... 


KHU ĐỀN THÁP MỸ SƠN
Nằm trong một thung lũng có đường kính khoảng 2km thuộc địa bàn


xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Mỹ Sơn là thánh
địa Ấn Độ giáo của Vương quốc Chămpa do Vua Bhadravarman cho
xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 4 để thờ thần Siva. 


Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc địa phận các huyện Quảng
Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) với diện
tích khoảng 200.000ha. Phong Nha – Kẻ Bàng được ví như một bảo
tàng địa chất khổng lồ có giá trị và mang ý nghĩa toàn cầu. 


QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

Nằm dọc hai bên bờ sông Hương và một số vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế, quần thể di
tích cố đô Huế là di sản đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận (tháng 12 năm 1993).
Nổi bật trong quần thể di tích cố đô Huế là ba tòa thành: Kinh thành, Hoàng thành và Tử cấm
thành được bố trí đăng đối xuyên suốt trên một trục nam - bắc. Hệ thống thành quách, cung điện
được đặt trong một khung cảnh thiên nhiên kỳ thú với núi Ngự Bình, dòng Hương Giang, cồn Giã
Viên, cồn Bộc Thanh... 
*New words:
1.recommend /ˌrekəˈmend/ (v)

giới thiệu
- I’d recommend = I would recommend
-> recommendation /ˌrekəmenˈdeɪʃn/(n)


2. bother /ˈbɒðə(r)/ (v) băn khoăn
3. rickshaw /ˈrɪkʃɔː/(n)
xe kéo, xe xích lô
4. complex /kəmˈpleks/ (n) khu liên hợp,quần thể
- Complex of monuments /ˈmɒnjumənt/(n): quần thể di tích

5. Suggest (v) + V-ing / clause:
/səˈdʒest/

6. be worth + V-ing :

Đề nghị

đáng để làm gì


a. Read the conversation again and fill in each gap with
no more than three words.

1. Veronica's family is going to ____________
next week.
Hue City
2. Mi has been to Hue City ____________
times.
three
3. Veronica's father suggested they should ____________
.
go by air
4. Mi suggested going by train because Veronica's family
can meet people and see a lot of beautiful

____________
sights .
5. Mi suggested Veronica should ____________
use rickshaws to get
around Hue City.
6. In Mi's opinion, Veronica shouldn't go to ____________
the museums .


b. Read the conversation and find the expressions Veronica
and Mi use to ask for, make, and respond to recommendations.
Asking for
recommendations

Making
recommendations
I suggest going by
train.

Responding to
recommendations


b. Read the conversation and find the expressions Veronica
and Mi use to ask for, make, and respond to recommendations.


2a. Write the responses below into the correct columns.
• It's probably best to go by train.
• It's well worth seeing.

• Don't drink the water.
• Thanks, that's really useful.
• I wouldn't eat anything that's
sold in the street.

• It isn't really worth seeing.
• You really must go to Agra.
• What about places outside
Hue City?
• Have you got any other tips?


2a. Write the responses below into the correct columns.


2b. Match the sentences (1-4) to the sentences (a-d) to make
exchanges. Then the exchanges with a partner.

1. Do you know any good
places to eat?

a. Er no, don't bother buying
things there. They're too
expensive.

2. I wouldn't eat anything
that's sold in the street.
You can easily get ill.

b. I'd recommend a place

called Shanti - the food there
is delicious.

3. Is there anything else
worth visiting?

c Yes, that's what I've heard.

4. And what about
souvenirs?

d. There's Gia Long Tomb.
That's well worth a visit.


3a. Below are some places of interest in Viet Nam. Match them with the pictures.
a. Ha Long Bay

b. Phong Nha Cave

c. Po Nagar Cham Towers

d. One Pillar Pagoda

e. Saigon Notre-Dame Cathedral

f. Cuc Phuong National Park

1


2

Phong Nha Cave
4

Po Nagar Cham Towers
5

Ha Long Bay

Cuc Phuong National Park

3

Saigon Notre-Dame Cathedral

6

One Pillar Pagoda


3b. Now put them in the correct columns.
a. Ha Long Bay

b. Phong Nha Cave

c. Po Nagar Cham Towers

d. One Pillar Pagoda


e. Saigon Notre-Dame Cathedral

f. Cuc Phuong National Park

Natural wonders

Man-made wonders


4. Work in pairs. Ask and answer questions
about some wonders of Viet Nam.
Example:
A: I'm travelling around Viet Nam next week.
Can you recommend a good place to visit?
B: Ha Long Bay. It's one of the wonders you can't
miss.
A: Ha Long Bay? Where is it?
B: It's in Quang Ninh province.
A: Is it a natural wonder?
B: Yes, it is.


- Learn by heart new words.
- Do all the exercises again
- Prepare Unit 5 : A closer look 1×