Tải bản đầy đủ (.ppt) (9 trang)

English 8 unit 09 natural disasters lesson 6 skills 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1016.01 KB, 9 trang )

WELCOME TO OUR CLASS


UNIT 9- NATURAL DISASTERS
PERIOD 74: LESSON 6 - SKILLS 2


I. Vocabulary:
- bureau (n): cục, phòng ban
- rain-free (n):không mưa
- operation (n): sự hoạt động, ca phẫu thuật
- weaken (v): yếu đi


II.

1. last night.

4. had already

2. dozens of people
3. was extensive

5. heavy rain will continue


winds

damage

homelessflood
debris

accommodation


III.1- Learn by heart the new words.
2- Do the exercises D2,3- 22 (Workbook)
D1- 25 (Exercise notebook)
3- Prepare Unit 9: Looking back & Project.
Xem Thêm

×