Tải bản đầy đủ

Một số kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo tại chi bộ trường học”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Mã số ( do Thường trực Hội đồng ghi)……………………………………….
1. Tên sáng kiến: “Một số kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo tại chi
bộ trường học”.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác xây dựng đảng
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:
3.1. Tình trạng giải pháp đã biết:
- Về thực trạng của vấn đề:
+ Thời gian gần đây, diễn biến tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một
bộ phận đảng viên, nhân viên, giáo viên, học sinh có chiều hướng không tốt; nạn
bạo lực học đường xảy ra nhiều nơi. Nhiều giáo viên không tha thiết với nghề
giáo; nhiều học sinh lơ đểnh, chểnh mảng việc học hành, thiếu tinh thần trách
nhiệm với bản thân, với lớp và gia đình. Trong tập thể, có hiện tượng đảng viên,
giáo viên, học sinh nhận thức chưa đầy đủ về truyền thống yêu nước của nhân dân
ta, chưa thấm nhuần tư tưởng cách mạng của đảng, thiếu lòng tin vào sự nghiệp
xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
+ Hiện nay, việc bùng nổ thông tin nhờ sự phát triển của các trang báo
mạng, mạng xã hội đã góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển của toàn xã hội.

Song, cũng từ đó, nhiều thông tin phản động, nhiều kênh tuyên truyền không chính
thống len lõi vào nhà trường và có tác động tiêu cực đến một bộ phận đảng viên,
giáo viên, nhân viên, học sinh.
+ Tại một số đơn vị sự nghiệp, người lãnh đạo chú tâm nhiều đến công tác
chuyên môn, xem nhẹ công tác xây dựng đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị,
tư tưởng, đạo đức lối sống trong toàn thể cơ quan.
- Về nguyên nhân thực trạng

1


+ Công việc tuyên giáo tại chi ủy chi bộ trường học khá nhiều, nếu không có
giải pháp phù hợp và kịp thời thì công việc sẽ tiến triển chậm hoặc kém hiệu quả,
đôi khi có tác dụng ngược chiều gây mất đoàn kết trong chi bộ lẫn cơ quan. Tại chi
ủy chi bộ nhà trường hiện có 25 đảng viên/36 giáo viên, nhân viên (tính đến tháng
12 năm 2017), chiếm tỉ lệ 69,44%. Số lượng Ban chi ủy là 03 đồng chí, trong đó có
01 đồng chí được phân công công tác tuyên giáo. Nhiệm vụ của đồng chí đảng
viên làm công tác tuyên giáo:
Một là, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên; phổ biến chủ
trương, kế hoạch, quyết định của chi ủy chi bộ.
Hai là, theo dõi tình hình diễn biến chính trị tư tưởng trong đảng viên,
giáo viên và học sinh; ghi nhận những trường hợp đảng viên, nhân viên, học sinh
vi phạm đạo đức lối sống hay có những biểu hiện lệch lạc về chính trị tư tưởng, tìm
nguyên nhân và báo cáo với chi ủy chi bộ để cùng tìm ra biên pháp khắc phục.
Ba là, tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo
tại chi bộ nhà trường cho Ban chi ủy, thực hiện công tác tuyên truyền thuyết phục
đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh khi được chi ủy phân công.
+ Chi bộ trường Trung học phổ thông trực thuộc huyện ủy, về công tác đảng
do huyện ủy trực tiếp quản lí, công tác tuyên giáo do Ban tuyên giáo Huyện ủy chỉ
đạo; về mặt chính quyền, trường Trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục –
Đào tạo quản lí. Vì vậy, trong thời gian qua, một số văn bản chỉ đạo trong công tác
tuyên giáo có sự trùng lặp giữa văn của Sở Giáo dục – Đào tạo và Ban tuyên giáo
huyện ủy. Từ đó đòi hỏi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải dành thời gian nghiên
cứu văn bản, kịp thời hoạch định ra những công việc tuyên truyền và có phương
pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.
3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến
- Mục đích của giải pháp
+ Một là, nghiêm túc thực hiện đầy đủ và hiệu quả các văn bản chỉ đạo của
cấp trên về công tác tuyên giáo. Công tác tư tưởng ở cơ sở có vai trò quan trọng
hàng đầu trong việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của


Nhà nước đến với mỗi đảng viên, giáo viên, nhân viên; khơi dậy và phát huy tinh
2


thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của tập thể nhằm
biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành hiện thực, thành phong
trào hành động cách mạng của toàn thể cơ quan.
+ Hai là, công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống ở chi bộ nhà trường
nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển các mục
tiêu chung, hướng đến xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
+ Ba là, có câu: “Tư tưởng không thông, xách bình toong không nổi”, vì
vậy, trong bất kì công việc gì, khi mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên thông suốt sẽ
tạo ra sức mạnh đoàn kết giúp tập thể vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi
các chỉ tiêu chung của nhà trường.
- Những điểm khác biệt và tính mới của đề tài
+ Theo truyền thống, công tác tuyên truyền thường dùng giải pháp truyền
miệng, các trường học chưa đầu tư đẩy mạnh công tác giáo dục bằng các hình thức
khác như tuyên truyền kết hợp với trình chiếu bằng powerpoint; hoặc thường là
tuyên truyền một chiều, ít quan tâm phản hồi hay chú trọng quá trình tự nghiên cứu
của người nghe. Mặt khác, nhiều trường học cũng thường tổ chức các hoạt động
chào mừng, các phong trào thi đua, tuy nhiên, ở trường tôi, sau mỗi phong trào,
chúng tôi còn giữ được ngọn lửa của tinh thần nhiệt quyết và đến phong trào sau
lại thổi bùng lên.
+ Đề tài này mang tính hệ thống lại các công việc đã làm, giữa các nội dung
giải pháp có tinh liên hệ mật thiết, không mang tính độc lập, vì vậy trong quá trình
công tác phải vận dụng đầy đủ các nội dung giải pháp dưới đây.
- Nội dung giải pháp
* Nội dung 1: Chi ủy chi bộ phân công cán bộ, đảng viên phụ trách công tác
tuyên giáo. Cùng với đồng chí chi ủy viên là một lực lượng “nổi” và lực lượng
“ngầm” sẽ tham gia vào công tác tuyên tuyền bất cứ lúc nào mà chi ủy phân công.
* Nội dung 2: Tăng cường công tác tuyên truyền miệng trong các cuộc họp chi
bộ, họp hội đồng; các buổi sinh hoạt tập thể qua các hình thức:

3


- Phổ biến công văn: yêu cầu người phổ biến phải nghiên cứu để nắm kỹ nội
dung công văn; sau đó truyền đạt lại ngắn gọn, mạch lạc tinh thần công văn. Tránh
trường hợp đọc toàn bộ văn bản sẽ gây nhàm chán và mất thời gian của tập thể.
- Tuyên truyền ý nghĩa kỉ niệm các ngày lễ lớn; tuyên truyền về cuộc đời và
sự nghiệp các danh nhân hay các nhân vật lịch sử:
Đối với đảng viên, giáo viên, nhân viên: Các bước:
+ Bước 1: Gửi nội dung tuyên truyền qua địa chỉ mail của từng đảng viên,
giáo viên, nhân viên (nếu tài liệu dài thì phải trích, phải biên soạn lại )để mỗi
người nghiên cứu. Bước này có tác dụng đẩy mạnh tinh thần chủ động, tích cực
nghiên cứu của mỗi người.
+ Bước 2: Tuyên tuyền miệng trước tập thể, có ứng dụng công nghệ thông
tin: Cần chuẩn bị phòng họp có máy chiếu. Người tuyên truyền phải chuẩn bị tài
liệu chu đáo và trình chiếu powerpoint (tranh, ảnh, nội dung chính...). Trong quá
trình tuyên truyền, cần hướng tới người nghe bằng một số câu hỏi (có trong tài liệu
đã gửi mail) để tạo không khí sôi nổi của buổi nói chuyện.
Đối với học sinh: Chi ủy chi bộ phân công cán bộ, giáo viên tuyên truyền
trong giờ sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp. Cần đảm bảo mỗi giờ sinh hoạt là một
đề tài, tuần nào cũng có sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho
học sinh như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Hình thức tổ chức phong phú
đa dạng như: thuyết trình, hái hoa dân chủ, trò chơi âm nhạc, game ... Công việc
này thường được đồng chí phụ trách tuyên giáo chỉ đạo Đoàn Thanh niên nhà
trường thực hiện. Có truường hợp chi ủy ra Nghị quyết, Hiệu trưởng chỉ đạo Tổ
chuyên môn phối hợp Đoàn Thanh niên thực hiện. Kế hoạch công tác tuyên giáo
đều được đồng chí phụ trách tuyên giáo trình qua Ban chi ủy và chi bộ bàn bạc,
thống nhất thực hiện.
* Nội dung 3: Tham mưu cho Ban chi ủy phân công đảng viên theo dõi, nắm
bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Yêu cầu: chọn đảng viên có uy tính trong chi bộ cả về mặt chuyên môn lẫn
đạo đức lối sống, là người năng động, nhiệt tình với công tác đảng; tùy theo đối
tượng và tính chất công việc mà phân công người phụ trách phù hợp.
4


+ Ví dụ 1. Cuối năm 2013, một quần chúng K gặp hiệu trưởng tố cáo đảng viên
B có quan hệ bất chính với chồng chị. Khi đó, đồng chí hiệu trưởng (nam giới) là
phó bí thư chi bộ.
+ Ví dụ 2. Năm 2015, một đảng viên chính thức (thầy giáo H) của chi bộ xin
nghỉ việc tại trường và nộp đơn xin ra khỏi đảng
Với hai trường hợp trên thì công tác phân công đảng viên làm công tác tư tưởng
hoàn toàn khác nhau. Trong trường hợp 1, thầy hiệu trưởng thông qua chi ủy và chi
ủy thống nhất cử đồng chí A (phó chủ tich công đoàn – người bạn thân của đồng chí
B tại trường) gặp riêng và tìm hiểu sự thật câu chuyện. Mặt khác, thầy hiệu trưởng
luôn liên hệ mật thiết với quần chúng K để làm công tác vân động, tuyên truyền,
thuyết phục chị giữ bí mật câu chuyện cho đến khi mọi việc được giải quyết. Và
đến nay, câu chuyên ấy vẫn được giữ im lặng cho dù chị K đã rút đơn tố cáo. Còn ở
trường hợp 2, chi ủy phân công một đảng viên lớn tuổi, từng là thầy của thầy H
(Hai người rất gắn bó trong công tác) tìm hiểu nguyên nhân, động viên, an ủi thầy
H rút đơn và trở lại công tác sau khi giải quyết những biến cố gia đình.
- Đối với học sinh: cần lựa chọn những học sinh gương mẫu là nòng cốt trong
công tác Đoàn, công tác Hội
Nói chung, công việc này “muôn hình vạn trạng”, cần sự khéo léo và tâm
huyết xây dựng tập thể đoàn kết của mỗi thành viên mà đứng đầu là chi ủy chi bộ.
Miễn làm sao phải đi đến kết quả “bằng mặt, bằng lòng”.
* Nội dung 4: chi ủy chi bộ ra nghị quyết chỉ đạo các đoàn thể, các bộ phận
trong nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua.
- Trong giáo viên: mỗi năm có ít nhất 3 hội thi lớn nhằm thu hút sự quan tâm và
tham gia của tập thể. Ví dụ như: Thi đua chào mừng kỉ niệm ngày nhà giáo Việt
Nam; Mừng Đảng mừng xuân; Quốc tế Phụ nữ...Mỗi hoạt động đều xây dựng kế
hoạch cụ thể, chi tiết, thu hút được sự tham gia của tập thể.
- Trong học sinh: phát động nhiều phong trào học tập và rèn luyện thể dục thể thao
nhằm phát huy tinh thần chủ động, tích cực, nhiệt tình của học sinh

5


Qua các hoạt động, khi được tổ chức chu đáo sẽ làm tăng tinh thần đoàn kết,
tạo động lực phấn khởi cho tập thể. Khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình và giữ được ngọn
lửa ấy trong mọi thời điểm.
* Nội dung 5: chi ủy chi bộ phải đi đầu và vận động được tập thể tham gia vào
công cuộc xã hội hóa giáo dục. Bởi vì mỗi phong trào nhà trường phát động đều
cần kinh phí tổ chức và khen thưởng kịp thời. Có vậy mới thu hút sự tham gia nhiệt
tình của tập thể, mới tạo được động lực mạnh mẽ và khích lệ tinh thần của tập thể
Chỉ riêng năm học 2016 – 2017, tập thể nhà trường đã vận động được 3000
quyển tập, 100 cây bút, 1 xe đạp, 77 600 000 đồng. So với các trường khác thì đây
là con số quá nhỏ, nhưng đối với một trường tuổi đời chưa qua 5 năm, với 12 lớp
thì đây quả là con số lí trưởng của sự phấn đấu vì một tập thể vững mạnh.
3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp
Sáng kiến có thể áp dụng và triển khai nhân rộng đối với các chi bộ trường học
khác để xây dựng.
3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng
giải pháp
Từ năm học 2016 – 2017, khi chi ủy chi bộ quan tâm đầu tư vào công tác tuyên
giáo, bầu không khí tâm lí trong tập thể có nhiều chuyển biến tích cực: không có
đơn thư khiếu kiện vượt cấp, các chỉ tiêu của nhà trường đều đạt và vượt, không có
học sinh bị đưa ra hội đồng kỹ luật, tỉ lệ học sinh được xếp hạnh kiểm tốt tăng hơn
các năm học trước.
3.5. Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu:
3.6. Những thông tin cần được bảo mật: không
3.7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: không
3.8. Tài liệu kèm theo gồm: không

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×