Tải bản đầy đủ

HƯỚNG dẫn học SINH lớp CHỦ NHIỆM lập và THỰC HIỆN kế HOẠCH học tập và rèn LUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Mã số ( do Thường trực Hội đồng ghi)……………………………………
1. Tên sáng kiến: “HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM LẬP
VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN.”
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác Chủ nhiệm
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:
3.1. Tình hình thực trạng của vấn đề:
- Về thực trạng của vấn đề:
Đa số học sinh ở nông thôn hiện nay đang học và rèn luyện trong tình
trạng bị động, thiếu tư duy, và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào giáo viên đặc
biệt là giáo viên chủ nhiệm. Chẵn hạn như, bước đầu vào năm học mới, các em
không định hướng được trước năm học này các em đạt kết quả như thế nào, làm
gì để khắc phục những môn học yếu kém của năm trước, các em sẽ phải tham
gia các hoạt động gì của nhà trường, của Đoàn thanh niên hay của lớp. Nếu có
một vài học sinh tâm quyết thay đổi chăng nữa cũng chỉ nằm trong suy nghĩ của
các em. Rồi sau vài tuần bị cuốn hút vào hoạt động học tập và vui chơi với bạn
bè các em lại quên đi tâm quyết của chính bản thân mình và trở nên cuộc sống bị
động như những bạn khác. Riêng giáo viên chủ nhiệm, tất cả họ đều có kế hoạch
chủ nhiệm cả năm học một cách chung chung sau đó nhờ ban giám hiệu phê

duyệt rồi bỏ vào phong bì hồ sơ để có mà kiểm tra, trong một năm học ấy chính
giáo viên ấy hiếm khi nhìn lại kế hoạch của mình, và học sinh cũng không thể
biết kế hoạch mà cô thầy của mình hoạt động với lớp trong năm học này là như
thế nào. Kết quả là, trong giờ sinh hoạt lớp cả hai giáo viên chủ nhiệm và học
sinh trông chờ vào nội dung sinh hoạt lớp từ ban giám hiệu và đoàn thể nhà
trường và sự trách mốc của giáo viên chủ nhiệm đối với những học sinh vi
phạm. Và hậu quả nghiêm trọng hơn là các em không biết định hướng mình sẽ
Trang 1


học như thế nào, học cái gì, khắc phục những khuyết điểm, phát huy ưu điểm ra
sao, chí hướng cho tương lai không có. Điều này làm các em bị chay lì trong tư
tưởng, hoạt động thiếu linh hoạt, kết quả học tập không cao. Vì lẽ trên, để giúp
học sinh lớp chủ nhiệm học tập và hoạt động phong trào một cách tích cực, chủ
động và mang lại hiệu quả. Tôi- giáo viên chủ nhiệm và học sinh cùng lập kế
hoạch học tập và rèn luyện, dựa trên kế hoạch ấy chúng tôi lập kế hoạch cho
từng học kì, từng tháng và từng tuần để hoạt động.
- Ưu điểm và khuyết điểm của giải pháp cũ:
Trong nhiều năm gần đây nhiều nhà lãnh đạo giáo dục đã tìm hiểu và áp
dụng nhiều giải pháp nhằm giúp cho học sinh phát huy năng lực học tập, khám
phá bản thân, giáo dục kĩ năng sống, cập nhật kết quả học tập trên hệ thống
mạng điện thoại và internet vâng vâng. Đặc biệt gần đây nhất ngành yêu cầu mỗi
giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch chủ nhiệm cho cả năm học. Điều này rất
tốt bởi vì kế hoạch giúp giáo viên chủ nhiệm định hướng được họ sẽ phải làm gì
cho lớp đạt được thành tích mà họ đề ra, học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động
gì trong năm đó thay vì giáo viên và học sinh luôn hoạt động bị động và rập
khuôn. Đặc biệt trong các tiết sinh hoạt lớp như là cả hai giáo viên trong chờ nội
dung sinh hoạt lớp mà ban giám hiệu đưa ra, tổng kết lớp, tuyên dương học sinh
có thành tích nổi bậc của lớp trong tuần và nặng nề nhất là khiển trách và phạt
học sinh vi phạm, đôi khi giáo viên trải qua 20 đến 30 phút để trách mắng một
vài học sinh vi phạm... Bên cạnh đó, kế hoạch chủ nhiệm đó là kế hoạch hoạt
động cho lớp và giáo viên chủ nhiệm nhưng giáo viên chủ nhiệm thông thường
tự lên kế hoạch nộp ban giám hiệu phê duyệt và giữ làm hồ sơ để kiểm tra.
3.2. Nội dung và giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến
- Mục đích của giải pháp
Qua việc nhận thấy thực trạng của học sinh lớp chủ nhiệm tôi đưa ra đề tài
“ HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ
HOẠCH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN” để kết hợp giữa học sinh và giáo viên
chủ nhiệm đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm giúp các em hoàn thành tốt kết
quả học tập một cách chủ động và giáo dục được các em cách đề ra kế hoạch,


Trang 2


làm việc theo kế hoạch và từ đó hình thành kế hoạch định hướng nghề nghiệp
tương lai của chính bản thân mình.
- Điểm khác biệt và tính mới của đề tài
Qua việc nghiên cứu và sử dụng “ HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP
CHỦ NHIỆM LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ RÈN
LUYỆN” tôi thấy đề tài có những điểm khác biệt như sau:
Đối với học sinh các em tham gia suy nghĩ, thảo luận, định hướng kế
hoạch học tập và hoạt động từng tuần, tháng, học kì, năm học một cách rõ ràng
và chủ động. Qua đó mấy em rất ý thức và có trách nhiệm trong việc cố gắng
học tập, hoạt động tích cực, chủ động và thực hiện tốt nội quy của trường lớp.
Giáo viên chủ nhiệm nghiên cứu đưa ra kế hoạch chung và hỏi ý kiến của
cả lớp để cả học sinh và giáo viên thống nhất lập kế hoạch cho lớp theo từng
tháng, học kì, và cả năm học. Căn cứ vào kế hoạch đó để vạch ra kế hoạch hàng
tuần.
- Cách thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị
Từ đầu năm học mới, giáo viên chủ nhiệm nghiên cứu kế hoạch năm học
của sở giáo dục, nhà trường và Đoàn thanh niên, đặc biệt là tình hình cụ thể của
lớp chủ nhiệm như học lực các năm trước, hạnh kiểm, hoạt động phong trào của
lớp từng năm qua, ý kiến của giáo viên chủ nhiệm cũ... và thiết kế kế hoạch chủ
nhiệm riêng cho đơn vị lớp chủ nhiệm của mình.
Căn cứ vào bảng điểm tổng kết của năm học trước giáo viên chủ nhiệm
thiết kế cho mỗi học sinh bảng điểm riêng và từ đó học sinh sẽ tự đăng kí thành
tích học lực và hạnh kiểm của năm học này ở học kì một và cả năm dựa vào cái
kết quả trước.

Trang 3


Học kì
năm
trước
1
Cả
năm

Họ và
tên

Toán
(HS 1)
7,1

BẢNG ĐĂNG KÍ HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM CỦA NĂM
GD
Lí Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ
C.nghệ TD
CD
(HS (HS (HS (HS (HS (HS (HS
(HS
(N.x
(HS 1)
(HS 1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
ét)

GD
QP
(HS
1)

Điểm
TK

Học
lực

Hạnh
kiểm

Danh
hiệu

Xếp
hạng

(Cả
năm)

(Cả
năm)

(Cả
năm)

(Cả
năm)

(Cả
năm)

8,9

7,4

7.5

Khá

T

HSTT

40

6,3

7,6

8,5

6,7

7,7

8,2

5,8

8,1

8,2

Đ

Nguyễn
Phú An

Thuận Lợi/ các môn học yêu thích:.........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Khó khăn:.........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Giải pháp:.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Kí xác nhận của giáo viên chủ nhiệm

Kí xác nhận của học sinh

Trang 4


Giáo viên chủ nhiệm thành lập cho các em một quyễn sổ riêng được gọi là
sổ kế hoạch tuần để các em ghi chép kế hoạch mà các em sẽ thực hiện trong tuần
kế tiếp và ghi nhận lại kết quả học tập tuần trước, quyễn sổ có nội dung như sau:
KẾ HOẠCH TUẦN.................... (TỪ NGÀY........./........./ 201... ĐẾN NGÀY ........../......../ 201....)
NỀ NẾP:

HỌC TẬP:

CÔNG TÁC KHÁC:

KẾT QuẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TUẦN:...........
T.
TOÁNHÓA

SINH

VĂN

SỬ

ĐỊA

GDCD

T.ANH

DỤC

C.
QPAN

TIN

TRỄ
VẮNG CP
VẮNG KP

NỀ NẾP

BỎ TIẾT
NỘI QUY
ĐTDĐ
MTT
GI. THONG
VI PHẠM #
KTB
KLB

HỌC

KCBB

TẬP

X. PHONG
KT MIỆNG
KT 15'
KT 45'

NHẬN XÉT TỔ TRƯỞNG:
NHẬN XÉT GVCN:


NHẬN

CỦA

PHHS:

Bước 2: Thảo luận
Sau khi chuẩn mọi kế hoạch xong, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu in kế
hoạch chủ nhiệm, bảng đăng kí kết quả học tập và kế hoạch tuần để thảo luận
trong các tiết sinh hoạt lớp đầu năm.
Đầu tiên hết, giáo viên chủ nhiệm phát cho mỗi em bảng kết quả học tập
và rèn luyện kết quả của năm trước và cùng nhau thảo luận ở từng em, xem xét
Trang 5

NGHỆ


các em có gặp khó khăn ở những môn học nào và các em tự đưa ra giải pháp để
khắc phục , và gợi ý cho các em kết quả có thể phấn đấu trong năm học này và
các em sẽ chốt kết quả phấn đấu ở học kì I cũng như cuối năm.
Kế tiếp chúng tôi bàn luận kế hoạch chủ nhiệm lớp ở các chỉ tiêu học lực
và hạnh kiểm sẽ đạt để các em có phấn đấu trong quá trình học tập và rèn luyện.
Giáo viên chỉ gợi ý và xem xét động viên để các em có thể phấn đấu và chính
các em mới là người chốt lại chỉ tiêu để sẽ đạt được, sau đó tới kế hoạch mà
chúng tôi thực hiện hàng tháng. Tôi chỉ làm theo kế hoạch theo hoạt động của
nhà trường, Đoàn các hoạt động còn lại do các em nghĩ ra và đề nghị như: tổ
chức sinh nhật cho các bạn cùng lớp mỗi tháng, kế hoạch tham gia cắm trại dã
ngoại cuối học kì, phấn đấu đạt lớp xuất sắc cuối năm thì mỗi tháng phải đạt thi
đua hạng nhất một lần và các lần khác phải giữ từ hạng ba trở lên vâng vâng. Tôi
điều ghi nhận ý kiến của các em sau đó tổng hợp lại ý kiến và cho các em biết
hoạt động nào phù hợp và chưa phù hợp, hoạt động nào còn khó khăn cần sự hỗ
trợ nhiệt tình của các em. Sau đó tôi mới hoàn thành kế hoạch chủ nhiệm và gởi
ban giám hiệu phê duyệt để chúng tôi hoạt động.
Cuối cùng là chúng tôi thảo luận nội dung kế hoạch tuần để các em sẽ lên
kế hoạch mà mình thực hiện trong tuần và ghi lại kết quả trong đó có sự góp ý
nhận xét của tổ trưởng, giáo viên chủ nhiệm và ký nhận của phụ huynh học sinh.
Bước 3: Thực hiện hàng tuần
Trong tiết sinh hoạt lớp chúng tôi thống nhất chia làm ba phần:
- Mười phút đầu tiên, chúng tôi tổng kết lớp, nhận xét lớp tình hình nề
nếp, học tập và vệ sinh, tuyên dương công việc hoàn thành tốt, rút kinh nghiệm
những công việc chưa hoàn thành, cuối cùng là nội dung thông báo của ban
giám hiệu cùng đoàn thể và phân công trực nhật.
- Hai mươi lăm phút kế tiếp chúng tôi giành cho các hoạt động mà chúng
tôi đã lên kế hoạch trong tiết sinh hoạt lớp lần trước ví dụ như: tổ chức thi ai có
trí nhớ nhiều nhất qua việc nhớ ngày sinh, nơi bạn mình đang sinh sống..., tổ
chức sinh nhật cho các bạn trong lớp có ngày sinh ở tháng đó, cuộc thi tìm hiểu
sự phát triển của giới tính, tổ chức vui để học từng bộ môn, buổi chia sẽ kinh
Trang 6


nghiệm học tập từ các bạn học tốt trong lớp, tổ chức tri ân thầy cô vào Ngày
Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11, hay có những buổi tổ chức giáo dục kỉ năng
sống thông qua các câu chuyện, hoặc tổ chức buổi hướng dẫn đọc sách có hiệu
quả vâng vâng
- Mười phút cuối cùng là chúng tôi thảo luận kế hoạch thực hiện tuần tiếp
theo ở các mục như:
Đầu tiên chúng tôi ghi nhận và xem xét lại kết quả đã đạt được tuần trước
Tiếp theo là lên kế hoạch tuần:
Nề nếp: các em có kế hoạch cụ thể là có thể nghỉ học buổi nào để viết
giấy phép, hay có công việc gì mà đi học trể, các khó khăn có thể gặp ở tuần sau
để có thể thương lượng trước với giáo viên chủ nhiệm hay giáo viên bộ môn,
nếu không có tình huống nào thì các em cố gắng thực hiện theo kế hoạch.
Học tập: Các em lên kế hoạch các môn nào trả bài, môn nào kiểm tra,
điểm các em cố gắng đạt là bao nhiêu, môn nào các em sẽ ôn tập hay thực
hành.....
Các hoạt động khác: các em lên kế hoạch hoạt theo nhà trường, Đoàn
(nếu có), hoạt động mà các em sẽ làm trong tiết sinh hoạt lớp tiếp theo và có sự
phân công tổ chức, hướng dẫn rõ ràng.
Cuối cùng nhận xét và kí nhận của tổ trưởng và giáo viên bộ môn. Trong
quá trình nhận xét tổ trưởng và giáo viên chủ nhiệm cố gắng khen những học
sinh tiến bộ, động viên các học sinh có sự cố gắng nổ lực trong học tập hay nhắc
nhở nhẹ nhàng với những học sinh chưa đạt kết quả cao để các em có động lực
học và tham gia tốt các phong trào và sau đó gởi cho gia đình xác nhận và có
những nhận xét hay nhắn gởi gì với giáo viên chủ nhiệm hay bộ môn để chúng
tôi kịp thời chấn chỉnh.
Chúng tôi thực hiện tiết sinh hoạt lớp theo các bước trên xuyên suốt năm
học. Trong quá trình thực hiện còn có vài học sinh có cá tính nên chúng phát
hiện ngay và cùng phối hợp với các bạn thân của em, ban cán sự lớp và gia đình
tìm hiểu nguyên nhân để đưa ra giải pháp giúp đỡ nhằm động viên các em học
tập tốt hơn.
Trang 7


Cứ như thế chúng tôi thực hiện kế hoạch theo tuần, theo tháng, tuần
trước rút kinh nghiệm cho tuần sau, tháng trước rút kinh nghiệm cho tháng sau...
 Kết thúc học kì I tôi cũng như học sinh cùng nhìn lại kết
quả học tập và rèn luyện đạo đức, chúng tôi rút kinh nghiệm
những thành quả mà chúng tôi đã nổ lực đạt được và những vấn
đề chúng tôi còn gặp khó, các em không ngần ngại đưa ra các
giải pháp và hứa sẽ cố gắng nổ lực hết sức mình để đạt kết quả
cao nhất, và chúng tôi tiếp tục lại lên kế hoạch cho học kì còn
lại với sự quyết tâm rất cao từ các em học sinh.
3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp:
Sáng kiến có thể áp dụng và triển khai nhân rộng đối với tất cả các lớp
chủ nhiệm trong các trường trên địa bàn tỉnh đặc biệt là ở những địa bàn vùng
sâu và vùng xa.
3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp
dụng giải pháp:
• Kết quả học tập và rèn luyện đạo đức sau một năm chủ nhiệm
Xếp loại
giỏi

khá

Học lực
t.bìn yếu

kém

Hạnh kiểm
tốt
khá

h
chỉ tiêu được giao
7
35
42
kết quả đạt được
20
22
42
Qua bảng kết quả trên, tôi nhận thấy tỉ lệ học sinh khá giỏi tăng lên mạnh
mẽ.
Vậy, qua một năm áp dụng sáng kiến dùng “HƯỚNG DẪN HỌC SINH
LỚP CHỦ NHIỆM LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ RÈN
LUYỆN” vào trong lớp chủ nhiệm tôi nhận được những kết quả rất khả quan:
 Về kết quả học tập và rèn luyện từ phía học sinh: Đầu năm khi tôi được
giao nhiệm vụ là chủ nhiệm tập thể lớp, theo tôi biết là các em có ngoan ngoãn,
học khá chứ không giỏi, và yếu các môn tự nhiên, không có học sinh mũi nhọn,
các em rất thụ động, trầm lặng, sợ tham gia các hoạt động, ngại tiếp xúc đặc biệt
với giáo viên, khi hỏi các em sẽ thi khối nào, ngành gì, các em im lặng có vài
Trang 8


em chia sẽ nhỏ nhỏ chưa xác định được.... Tuy nhiên, sau khi áp dụng “
HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ
HOẠCH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN” chất lượng học tập của các em tiến bộ
rõ ràng theo từng tuần, từng tháng và từng học kì. Ngoài ra khả năng rèn luyện
tính cách của các em cải thiện mạnh mẽ, các em có trách nhiệm trong học tập,
trong thực hiện nội qui của trường lớp, em này nhắc nhở em kia thực hiện tốt
nội qui và cố gắng học tập, các em rất đoàn kết giúp đỡ và luôn hỗ trợ cho nhau,
chia sẽ công việc khó khăn, nhiều học sinh trở nên tự tin trước đám đông để
trình ý kiến riêng của mình như trước lớp, trước sân cờ, trong các buổi hội
thảo... Bên cạnh đó các em rất năng động tham gia các hoạt động của lớp,
trường, và của đoàn thể, các em cũng mạnh dạn chia sẽ với giáo viên chủ nhiệm
và giáo viên bộ môn những khó khăn mà các em gặp phải khi tiếp thu kiến thức
hay kiểm tra bài củ để giáo viên kịp thời giúp đỡ. Đặc biệt là các em còn phát
hiện mình thích và học tốt môn học nào đó từ đó có suy nghĩ lên kế hoạch về
ngành nghề tương lai các em chọn.
 Phụ huynh rất hài lòng và an tâm về con em của họ. Có nhiều phụ huynh
tâm sự với tôi rằng con của họ đã có rất nhiều tiến bộ trong năm học vừa qua:
kết quả học tập tốt hơn, không vi phạm nội qui, không đòi vắng học, ở nhà các
em học bài rất chăm chỉ, lễ phép, làm việc gì cũng lên kế hoạch và cố gắng thực
hiện cho tốt, và họ luôn nắm rõ tình hình hoạt động và học tập của con họ
thường xuyên.
 Đối với giáo viên dạy bộ môn, thầy cô đặc biệt thầy cô khó, yêu cầu
tương đối cao cũng rất hài lòng những học sinh trong lớp, các em rất ngoan,
năng động, nhiệt tình, chăm chỉ học và học đều các môn. Đa số các em khắc
phục được các lỗi rất nhanh, những học sinh yếu thì rất cố gắng.
 Nhiều lần Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên và các giáo viên chủ nhiệm
các khối lớp khác cũng đồng tình ủng hộ và chia sẻ phương pháp thực hiện.
 Riêng bản thân là giáo viên chủ nhiệm của lớp, tôi thấy mình cũng khá
nhẹ nhàng khi quản lí lớp, nắm được thông tin của các em hàng tuần, biết được
nguyện vọng của gia đình một các thường xuyên để đưa ra những giải pháp kịp
Trang 9


thời nhằm gặt hái được kết quả khả quan ở cuối năm học. Ngoài ra, tiết sinh hoạt
lớp lúc nào cũng sôi nổi không bị nhàm chán, tôi cũng nhỏ nhẹ để nhắc nhở các
em vi phạm hay chưa hoàn thành đúng như kế hoạch. Đó chính là cơ sở và động
lực cho công tác chủ nhiệm ở các năm và rất mong nhiều giáo viên chủ nhiệm
khác có thể dùng phương pháp “HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP CHỦ
NHIỆM LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN”
để theo dõi, quản lí học sinh nhằm mục đích nâng cao chất
lượng học tập, giáo dục đạo đức, và rèn luyện cho các em một
số kỉ năng sống cơ bản. Cuối cùng xin được mượn lời câu Tục
ngữ Việt Nam nói về sự chuyên cần thực hiện:
“ Có công mài sắt, có ngày nên kim.”
3.5 Tài liệu kèm theo
Bến Tre, ngày 18 tháng 03 năm 2018

Trang 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×