Tải bản đầy đủ

Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường

“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Mã số :……………………………………
1. Tên sáng kiến: “Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất
lượng giáo dục trong nhà trường”.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công đoàn
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:
3.1. Thực trạng giải pháp đã biết:
Trong những năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ cùng với Công đoàn cấp
trên, Công đoàn cơ sở của Trường Trung Học Phổ Thông Trần Trường Sinh luôn phát
huy vai trò của mình trong mọi hoạt động.
Công đoàn là lực lượng rất quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp để chỉ đạo,
thực hiện mục tiêu giáo dục, thực hiện nhiệm vụ cụ thể của nhà trường. Mọi chủ
trương kế hoạch muốn được thực hiện tốt phải thống nhất hành động và phối hợp thực
hiện. Trong công tác tổ chức các phong trào thi đua không thể thiếu được, đó là chất
kết gắn, là mối quan hệ và phối hợp đồng bộ về mọi mặt để tác động đến các hoạt động
thi đua đạt chất lượng và hiệu quả cao, là nhân tố kích thích cho tập thể và cá nhân
trong đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Nếu mối quan hệ thống nhất

giữa Công đoàn với Ban giám hiệu không tốt thì cả Công đoàn và nhà trường sẽ gặp
khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trong nhà trường. Nếu mối quan hệ thống
nhất trong đơn vị tốt thì hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Về phía Công
đoàn, nếu sự phối hợp không thống nhất thì Công đoàn khó hoạt động, tố chức Công
đoàn chỉ duy trì về mặt hình thức. Trên thực tế ở đâu có sự phối hợp tốt giữa Công
đoàn và Nhà trường thì mọi hoạt động đều suôn sẽ, đều tay, tổ chức Công đoàn ở đơn
vị đó đạt vững mạnh và Nhà trường sẽ đạt kết quả cao.
* Thuận lợi:
Trang 1/10


“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

Được sự quan tâm giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình của chi bộ, của công đoàn
cấp trên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với chính
quyền hoạt động có hiệu quả.
Tập thể công đoàn viên đa số trẻ tích cực năng nổ nhiệt tình trong mọi lĩnh vực
hoạt động của nhà trường. Ban chấp hành công đoàn có tâm huyết với hoạt động công
đoàn: dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đa số Ban giám hiệu đầy nhiệt
quyết, nhạy bén, linh hoạt trong công việc.
* Khó khăn:
Đa số công đoàn viên còn trẻ vừa đảm bảo công việc chuyên môn vừa chăm lo
gia đình, con nhỏ nên hạn chế thời gian tham gia các hoạt động của trường.
Một số đồng chí trong Ban chấp hành, Ban giám hiệu chưa có nhiều kinh
nghiệm trong công tác nên đôi khi còn lúng túng trong việc triển khai và thực hiện kế
hoạch.
Từ những thực trạng trên chúng tôi mạnh dạn đưa ra một kinh nghiệm nhỏ:
“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà
trường”.
3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
3.2.1. Mục đích của giải pháp:
Xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao trong tập thể nhà trường, tạo nên sức
mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhà trường.
Tập hợp lực lượng của các đoàn thể để phát huy tinh thần tập thể tự chủ, tính
sáng tạo trong công tác chuyên môn. Nêu cao vai trò trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ
luật, xây dựng thế mạnh của nhà trường và phát huy được tính chất của một tổ chức
tập thể vững mạnh.
Tạo điều kiện để cán bộ công đoàn thể hiểu rõ nội dung, vai trò trách nhiệm của
người đứng đầu đoàn thể và tính chất hoạt động của từng tổ chức đoàn thể.


Trang 2/10


“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

Đề xuất một số biện pháp mà công đoàn đã phối hợp với chính quyền nhằm
nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường đáp ứng mục tiêu giáo dục đặt ra. Đây
là vấn đề cần thiết để cho bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động được nhịp nhàng.
3.2.2. Nội dung giải pháp:
* Những điểm khác biệt và tính mới của đề tài:
Thực hiện các phương pháp trao đổi trò chuyện; phương pháp kết hợp cùng thực
hiện; phương pháp hoạt động thực tiễn…Quan sát kiểm tra phỏng vấn, nghiên cứu
phân tích thực trạng, tổng kết kinh nghiệm giáo dục.
Tập trung được trí tuệ của tập thể, của cán bộ giáo viên, phát huy sức mạnh tập
thể. Tạo một môi trường làm việc thân thiện, ấm áp thúc đẩy sự tham gia tích cực của
cán bộ, giáo viên, nhân viên trong mọi hoạt động.
Nêu ra những giải pháp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.
Qua đó cho ta thấy rằng hoạt động công đoàn phối hợp với chính quyền có vai
trò rất quan trọng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo và người
lao động thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể đoàn kết, dạy tốt, học tốt, dạy
thực chất, học thực chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Sau
đây là một số giải pháp mà chúng tôi đã thực hiện ở đơn vị:
Giải pháp 1: Hiểu biết, thông cảm và chia sẽ lẫn nhau
- Đối với công đoàn cần phải hiểu rằng: mỗi cán bộ quản lý đều có đời sống tâm
lý nhất định với những đặc điểm riêng của người lãnh đạo, người cầm quyền hoặc có
những đặc điểm riêng do hoàn cảnh, tình cảm, hoặc tính cách…Do đó, người Cán bộ
quản lý với Chủ tịch Công đoàn có thể có những nét tương đồng hoặc khác biệt, từ đó
tạo ra khả năng dễ hoặc khó gần gũi hoà hợp thống nhất. Vì vậy, cần tìm hiểu rõ tâm
lý, tình cảm của người quản lý để điều chỉnh lời nói hành vi của mình một cách hợp lý
trong từng tình huống cụ thể, cần có phương pháp tiếp cận đúng đắn, thích hợp mềm
dẽo và linh hoạt với mục đích đem lại hiệu quả cao trong công việc.
- Trong khi phối kết hợp chủ tịch công đoàn cần chú ý trong phong cách làm
việc: nhiệt tình, trọng cái tâm nhẹ cái quyền, nghỉ và làm việc chung đặt lợi ích của tập
Trang 3/10


“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

thể lên trên hết, coi trọng dân chủ, phải biết lắng nghe tôn trọng tiếp thu ý kiến lẫn
nhau; có bản lĩnh trong đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của
đoàn viên nhạy bén trong mọi tình huống cụ thể.
- Đối với cấp quản lý( Ban giám hiệu) cần xác định nội dung công đoàn tham gia
phối hợp với nhà trường, phải tôn trọng tính độc lập, tạo điều kiện làm việc, cung cấp
thông tin cần thiết để Công đoàn thực hiện chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của
mình, thực hiện quan hệ bình đẳng, dân chủ, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện
cho Công đoàn hoạt động, cân đối hoạt động của Công đoàn trong hoạt động của nhà
trường. Đặc biệt Hiệu trưởng cần thay đổi cách quản lý “từ trên xuống” bằng cách
quản lý “cùng tham gia”, tạo điều kiện ủng hộ và khuyến khích chỉ đạo giáo viên thực
hiện các phong trào do Công đoàn phát động. Ngược lại, Công đoàn là người nhiệt tình
và tích cực ủng hộ tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu do nhà trường đề ra.
- Đặc biệt trong khi phối hợp hoạt động cả hai bên phải biết kiên nhẫn, kiềm chế,
tránh dùng những lời lẽ gây ảnh hưởng cho nhau.
Giải pháp 2: Nhận định cụ thể về vai trò của Công đoàn và Ban giám hiệu
trong công tác phối hợp:
- Những việc do cấp quản lý quyết định Công đoàn chỉ tham gia góp ý, tham
mưu.
- Những việc do Công đoàn quyết định cần chủ động trong mọi kế hoạch và
tranh thủ mọi ý kiến của cấp quản lí.
- Việc do hai bên phối hợp thì Công đoàn và nhà trường cùng thoả thuận và bàn
bạc để đi đến quyết định chính thức như xây dựng: kế hoạch, ký cam kết; quy chế phối
hợp: giữa nhà trường - Công đoàn, Chuyên môn - công đoàn, quy chế dân chủ, quy chế
xét thi đua của tập thể và cá nhân, quy chế xét nâng lương trước thời hạn…. tổ chức
hội nghị cán bộ viên chức; tổ chức đối thoại các hội nghị liên tịch; tổ chức chỉ đạo các
hoạt động của ban thanh tra nhân dân; tổ chức phong trào thi đua trong đơn vị….

Trang 4/10


“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

- Cần phải có định hướng cụ thể rõ ràng trong từng công việc để tránh những
hiện tượng dẫm chân lên nhau hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau đồng thời tạo được
môi trường thuận lợi để hoàn thành kế hoạch và chỉ tiêu đề ra trong năm học.
Giải pháp 3: Ngay từ đầu năm học phải xây dựng kế hoạch phối hợp một
cách cụ thể rõ ràng và thiết thực:
- Căn cứ vào chương trình, kế hoạch của ngành của đơn vị Ban chấp hành công
đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền một cách cụ thể về chức năng
nhiệm vụ của hai bên. Phải chú trọng sự phối hợp thực hiện các hoạt động đặc biệt là
trong công tác thi đua và các hoạt động thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe và các
hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn. Trước khi xây dựng quy chế phải có sự tham
khảo ý kiến của chính quyền để quy chế được xây dựng phù hợp và thiết thực hơn.
- Hiệu trưởng nhà trường khi xây dựng chương trình kế hoạch của đơn vị cần có
sự tham gia đóng góp ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn. Tổ chức thi đua thực hiện
chương trình kế hoạch công tác, thực hiện chế độ phối hợp và xây dựng lề lối phối hợp
trong từng hoạt động, phổ biến các chế độ chính sách của nhà nước và của ngành, vận
động cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện tốt. Chăm lo đời sống đội ngũ giáo viên.
- Mỗi phong trào, mỗi nội dung thi đua đều phối hợp với công đoàn. Tổng kết
được đánh giá khen thưởng kịp thời, tương xứng, đảm bảo sự hài hòa giữa động viên
tinh thần với khuyến khích lợi ích và vật chất, tạo động lực kích thích tinh thần lao
động sáng tạo hăng hái thi đua ở mỗi cá nhân và tập thể, quyết định khen thưởng kịp
thời và đề nghị khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc về cấp trên khen thưởng.
Giải pháp 4: Ban chấp hành tự nhận thức về hoạt động công đoàn:
Chúng tôi suy nghĩ rằng, mọi hoạt động của Công đoàn dù lớn hay nhỏ đều phải
có người chịu trách nhiệm thực hiện, mà không ai khác đó chính là tập thể Ban chấp
hành. Do đó chúng tôi đã xây dựng được tập thể Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở là
một tập thể đoàn kết, có năng lực tổ chức các hoạt động của công đoàn: mạnh dạn,
dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm là điều kiện đầu tiên để thực hiện phong

Trang 5/10


“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

trào thi đua. Chính vì vậy, từng cá nhân trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã tích
cực hưởng ứng các phong trào thi đua do nhà trường và Công đoàn phát động.
Để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường cần phải có sự phối hợp giữa
Công đoàn với nhà trường trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm
học, có sự chỉ đạo đúng đắn, có sự phối kết hợp chặt chẽ với chuyên môn nhà trường.
Công đoàn phải biết phát huy vai trò quan trọng trong việc phát động, triển khai các
nhiệm vụ nên nội bộ luôn đoàn kết nhất trí và cộng đồng trách nhiệm, chất lượng giáo
dục nhà trường luôn ổn định và ngày càng nâng cao, nhà trường luôn hoàn thành xuất
sắc các nhiệm vụ.
Là một đơn vị ở cách xa trung tâm thành phố Bến Tre, giáo viên, học sinh còn có
không ít khó khăn, thiếu thốn về điều kiện kinh tế. Chính vì thế thì càng phải thương
yêu, giúp đỡ nhau hơn. Từ suy nghĩ trên, Công đoàn cơ sở triển khai cuộc vận động
“Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm” một cách sâu rộng, toàn diện trong cán
bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Cũng chính vì xuất phát từ tình thương yêu học
sinh của mình, xem học sinh như những người em, người con của mình, nên mỗi thầy
cô giáo đã quên đi những khó khăn trước mắt về đời sống để tập trung cho việc bồi
dưỡng, phụ đạo học sinh yếu kém với hình thức là trong khối lớp sẽ chọn những học
sinh yếu kém của các tổ bộ môn để dạy miễn phí cho các em giúp các em lấy lại được
kiến thức căn bản trong các lần kiểm tra, thi cử.
Giải pháp 5: Công đoàn phối hợp với chính quyền trong công tác thi đua:
- Đầu năm trước khi tổ chức hội nghị cán bộ viên chức Hiệu trưởng chuẩn bị kế
hoạch năm học, tiêu chí xét thi đua và nâng lương trước thời hạn của tập thể và cá nhân
gửi đến các tổ công đoàn lấy kiến, sau đó Công đoàn và Ban giám hiệu cùng thảo luận
bàn bạc thống nhất các chỉ tiêu đề ra cho phù hợp với đơn vị.
- Phân công trách nhiệm: Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm là trưởng ban
thi đua thực hiện các phong trào chung của nhà trường; Công đoàn chịu trách nhiệm
vận động tất cả các cán bộ giáo viên nhân viên tham gia.

Trang 6/10


“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

- Cán bộ giáo viên nhân viên đăng ký các danh hiệu thi đua, sau đó Công đoàn
và Ban giám hiệu kýcam kết thực hiện thi đua với sự chứng kiến của tập thể công đoàn
viên trong Hội nghị cán bộ viên chức.
- Lựa chọn nội dung, hình thức phù để phát động thi đua trong các ngày lễ lớn
hoặc các tháng chủ điểm như: thi đua dạy tốt học tốt nhân ngày 20/11, làm đồ dùng
dạy học, thiết kế giáo án điện tử… có tổng kết, khen thưởng kịp thời công bằng tạo
động lực động viên lôi cuốn khuyến khích. Cuối học kỳ I có sơ kết tổng kết phát hiện
kịp thời những thiếu sót để rút kinh nghiệm.
- Phải gắn kết thực hiện nghiêm túc giữa định hướng phong trào thi đua và biện
pháp thi đua cụ thể, phải toàn diện và sâu rộng.
- Phối hợp phân công nhiệm vụ, đảm bảo đúng người, đúng việc, hợp lí, khoa
học tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đoàn viên vừa hoàn thành tốt công việc chuyên
môn ở trường, vừa có điều kiện chăm lo cuộc sống gia đình.
Giải pháp 6: Công đoàn phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp
pháp chính đáng của công đoàn viên thông qua sự phối hợp kiểm tra, giám sát:
Đây là giải pháp tiên phong có tác dụng tạo động lực cho cán bộ giáo viên nhân
viên thực hiện tốt phong trào thi đua để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường:
- Công đoàn và nhà trường phải thường xuyên cập nhật theo dõi nắm vững thông
tin báo cáo kịp thời cho nhau những chế độ chính sách của nhà nước, của ngành, của
Công đoàn một cách chính xác đầy đủ.
- Công đoàn cần quan tâm đến thu nhập thực tế của đoàn viên: tạo điều kiện
khuyến khích đoàn viên lựa chọn hình thức làm kinh tế phù hợp sao cho không ảnh
hưởng đến chuyên môn và uy tín nhà giáo như: nuôi trồng thủy sản, trộng trọt, các dịch
vụ buôn bán … Áp dụng những kiến thức khoa học tạo năng suất cao, không nên làm
những việc tốn nhiều thời gian ảnh hưởng đến công tác chuyên môn đặc biệt và phải
đảm bảo thực hiện đầy đủ chính sách lương bổng của đoàn viên.

Trang 7/10


“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

- Công đoàn cần tích cực tham mưu vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho
giáo viên và học sinh trong thi đua khen thưởng như: 20/11, tổng kết cuối năm…Tranh
thủ các chế độ phụ cấp. Tặng quà cho công đoàn viên trong dịp tết nguyên đán.
- Tham mưu trong sắp xếp bố trí lao động hợp lý phân công nhiệm vụ phù hợp,
phân bố thời khoá biểu hợp lý tạo điều kiện cho công đoàn viên trong công việc, có thể
tham mưu sắp xếp thời khóa biểu ưu tiên cho giáo viên nữ có con nhỏ, cải thiện điều
kiện giảng dạy và sinh hoạt bằng cách sắp xếp lớp dạy theo năng lực giáo viên.
- Về chăm lo sức khoẻ cán bộ giáo viên: giám sát thực hiện đúng kịp thời các
chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng tủ thuốc học đường với cơ số thuốc
tối thiểu để phục vụ. Ngoài ra, còn phối hợp với y tế khám sức khoẻ, tiêm phòng cho
học sinh và cán bộ giáo viên. Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ
giáo viên nhân viên.
- Chăm lo đời sống tinh thần:
+ Thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao văn hoá văn nghệ như:
bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, hát … Tổ chức giao lưu bóng đá và bóng chuyền với
các đơn vị trong xã, ngoài xã và các cơ quan khác trong huyện, tổ chức giao lưu cụm
nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày quốc tế hạnh phúc 20/3; tổ chức thi ném bóng rỗ
nhân dịp 20/10, thi đấu bóng chuyền hơi nữ cấp trường dịp 8/3, tham gia đại hội thể
dục thể thao cấp trường, cấp ngành giáo dục huyện và đại hội thể dục thể thao của
huyện, tham gia hội thi tiếng hát giáo viên do công đoàn ngành phối hợp với Ban vì sự
tiến bộ phụ nữ Sở giáo dục đao tạo tổ chức nhân dịp 20/11…. Các hoạt động trên công
đoàn đã trích nguồn kinh phí, đồng thời tham mưu Ban giám hiệu hỗ trợ một phần kinh
phí. Tuy nhiên nguồn kinh phí còn hạn do đó công đoàn cùng ban giám hiệu chăm vận
động công đoàn viên cùng chăm sóc vườn xoài để có thêm một phần thu nhập nhỏ
chăm lo cho công đoàn viên hơn. Ngoài ra vào mỗi buổi chiều hoặc buổi tối: Cán bộ giáo viên – nhân viên thường xuyên họp mặt đánh bóng chuyền da và bóng chuyền hơi
nữ để rèn luyện sức khỏe qua đó tạo được mối quan hệ thân thiết đồng thời giúp công
đoàn, công đoàn viên hiểu nhau hơn để từ đó giúp nhau cùng tiến bộ.
Trang 8/10


“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

+ Tổ chức tham quan du lịch hai năm một lần: năm 2013 - 2014 tham quan
tuyến Nha Trang - Đà Lạt; năm học 2015 - 2016 tham quan Đà Lạt bằng nguồn kinh
phí Công đoàn hỗ trợ với sự hỗ trợ của Nhà trường và nguồn quỹ mà công đoàn viên
đã trích góp trong hai năm cùng với sự đóng góp của công đoàn viên khi tham gia.
+ Công đoàn còn phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức dã ngoại những địa điểm
ở địa phương vào nhân dịp tết Nguyên đán: Khu du lịch Cồn Bửng thuộc Huyện Thạnh
Phú hoặc Tuyến đường lộ mới từ An Điền-> Thạnh Hải -> Cồn Đâm -> Cồn Bửng.
- Duy trì tốt các hình thức thăm hỏi động viên tinh thần và vật chất khi đoàn viên
ốm đau, sinh đẻ, cưới hỏi, viếng tang tứ thân phụ mẫu của vợ hoặc chồng… Tất cả các
hoạt động đều tặng vật chất theo đúng quy chế của Công đoàn đồng thời tuyên truyền
cán bộ giáo viên ủng hộ thêm từ đó làm cho công đoàn viên cảm thấy ấm lòng.
- Tổ chức tết trung thu, quốc tế Thiếu nhi cho con cán bộ giáo viên nhân viên.
- Xây dựng tinh thần tương trợ trao đổi giúp đỡ nhau về công tác chuyên môn,
sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao. Coi trọng tình cảm, tâm tư nguyện vọng của từng
cán bộ đoàn viên để giải quyết hoặc có hướng điều chỉnh phù hợp.
Qua các giải pháp trên mà Ban chấp hành hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao
giúp cho công đoàn cơ sở và đơn vị ngày càng vững mạnh làm cho Cán bộ - giáo viên
- nhân viên tin tưởng từ đó tạo động lực để phấn đấu hết mình hoàn thành các chỉ tiêu
kế hoạch nhà trường đề ra.
3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp:
Sáng kiến có thể áp dụng cho Ban chấp hành và Ban giám hiệu của đơn vị và có
thể triển khai rộng trong tất cả các Trường Trung Học Phổ Thông trong toàn Tỉnh.
3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải
pháp:
Tỉ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, Trung Học Phổ Thông
Quốc gia đạt 100% cụ thể: năm học 2012- 2013, 2013- 2014, 2015- 2016, 2016- 2017
tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen về thành tích

Trang 9/10


“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

này; tỉ lệ học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng 55%; học sinh giỏi năm sau cao hơn năm
trước1; học sinh bỏ học, yếu kém giảm dần2; học sinh giỏi cấp Tỉnh tăng3:
Có 01 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, có 39 lượt cán bộ giáo
viên nhân viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; có 14 lượt cán bộ giáo viên
được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2 giáo viên
được nhận Bằng khen Thủ tướng chính phủ.
Từ những việc làm trên, trong những năm qua Công đoàn đã góp phần cùng với
nhà trường xây dựng đơn vị tiêu tiến xuất sắc. Năm học: 2013-2014, 2014-2015, 20152016 trường được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bến Tre công nhận danh hiệu tập thể Lao
động xuất sắc; năm học: 2012-2013 trường được nhận bằng khen của Ủy Ban Nhân
Dân Tỉnh; năm học 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 trường liên tục được nhận Cờ
Thi đua xuất sắc của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh; năm học 2013-2014, 2014-2015, 2016
-2017 trường được nhận cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ.
Công đoàn đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh suốt nhiều năm liền: 1 lần nhận
bằng khen Liên đoàn lao động Tỉnh, 3 lần nhận giấy khen Công đoàn giáo dục Tỉnh
được công đoàn Giáo dục Tỉnh tặng giấy khen, bằng khen của Liên đoàn lao động
Tỉnh. Có 6 lượt đoàn viên được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 10 lượt đoàn
viên được Công đoàn Giáo dục tỉnh tặng Giấy khen và xây dựng được một tập thể luôn
đoàn kết cùng nhau chăm lo thế hệ tương lai của đất nước đóng góp một phần nhỏ vào
việc xây dựng Bến Tre “ Quê hương xứ dừa” thêm giàu đẹp.
Bến Tre, ngày 06 tháng 3 năm 2018

1

Tỉ lệ học sinh giỏi các năm học như sau: 2012- 2013: 10.2%; 2013- 2014: 14.49%; 2014- 2015: 17.68%; 2015- 2016:
17.62%; 2016- 2017: 20.09%;
2

Học sinh bỏ học năm học 2012-2013: 2,8%; 2013-2014: 2,6%; 2014-2015: 2,3%; 2015-2016: 1,76%; 2016-2017: 1,3%
3

Năm học: 2012- 2013: 11 giải; 2013- 2014: 19 giải trong đó có 4 giải máy tính cầm tay; 2014- 2015: 18 giải trong đó

có 5 giải máy tính cầm tay; 2015- 2016: 20 giải trong đó có 4 giải máy tính cầm tay và 1 giải nghiên cứu khoa học kỹ
thuật; 2016 – 2017: 20 giải; 2017 – 2018: 27 trong đó có 1 giải nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Trang 10/10


“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
PHỐI HỢP VỚI CHÍNH QUYỀN
Tham quan du lịch: Hè năm học 2013 – 2014;

Hè năm học: 2015 - 2016

Tham gia Hội thi Tiếng hát giáo viên
Trang 11/10


“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

Tham gia đại hội thể dục thể thao năm học 2017 – 2018

Trang 12/10


“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

Tổ chức tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi

Trang 13/10


“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

Thu hoạch xoài

Giao lưu cụm nhân ngày 8/3/2018 và ngày 20/3/2018

Trang 14/10


“Công đoàn phối hợp với chính quyền để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”.

Trang 15/10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×