Tải bản đầy đủ

QT103_Kinh tế phát triển (câu hỏi & đáp án) TOPICA

QT103 – Kinh tế phát triển
“Là phần lợi nhuận siêu gạch hình thành do việc độc quyền khai thác một nguồn tài
nguyên nào đó, được trả cho người chủ sở hữu tài nguyên”. C) Địa tô độc quyền.
Ai là người bổ sung và hoàn thiện lý thuyết cho mô hình hai khu vực?A) W.Arthur
Lewis
Ai là tác giả của lý thuyết lợi thế tương đối B) D. Ricado
Ai là tác giả của quy luật tăng năng suất lao động?B) A.Fisher
Anh (chị ) cho biết hạn chế của chiến lược thay thế hàng nhập khẩu là?D) Làm giảm
khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, làm tăng nợ nước ngoài.
Anh (chị) cho biết sự tăng trưởng kinh tế nhưng không dẫn đến cải thiện đời sống
nhân dân là nguyên nhân nào say đây? Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất: A)
Nhà nước dùng phần lớn thu nhập để tái đầu tư
Bảo hộ của chính phủ bằng thuế quan được chia làm mấy hình thứcA) 2 hình
thức
Bền vững về kinh tế đòi hỏi nền kinh tế:D) Tăng trưởng GDP và GDP bình quân đầu
người cao, cơ cấu kinh tế hợp lý, đảm bảo cho GDP tăng trưởng ổn định; lấy hiệu
quả kinh tế - xã hội làm tiêu chí phấn đấu cho tăng trưởng.
Các doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm đạt
mục tiêu gì? A) Tối đa hóa lợi nhuận
Các ngành kinh tế được chia làm mấy khu vực?B) 3 khu vực
Các tổ chức nào dưới đây là trung gian tài chính?D) Công ty chứng khoán, công ty

bảo hiểm, quỹ trợ cấp.
Cải tiến quy trình sản xuất tác động như thế nào đến giá và sản lượng sản xuất?D)
Giá giảm nhưng sản lượng tăng
Căn cứ vào loại hình chuyển giao, chuyển giao công nghệ được phân thành những
loại nào sau đây?A) Chuyển giao công nghệ sản phẩm, chuyển giao công nghệ quá
trình.
Căn cứ vào vị trí của đường cong Lorenz, một quốc gia có sự bình đẳng trong phân
phối thu nhập tăng lên khi:Chọn đáp án đúng nhất:A) Đường cong Lorenz càng gần
đường 45o
Cầu lao động ở khu vực nông thôn có đặc điểm như thế nào?B) Co giãn ít.
Chất lượng lao động phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?D) Trình độ học vấn,
kỹ năng lao động, sức khỏe của người lao động.
Chỉ số phát triển con người (HDI) có giá trị nằm trong khoảng nào? Chọn đáp án
đúng nhất: B) [0,1]


Chỉ tiêu nào sau đây được xác định là phần thu nhập của quốc gia dành cho tiêu
dùng và tích lũy thuần trong một thời kỳ nhất định?D) NDI.
Chỉ tiêu nào sau đây được xác định là tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ được
tạo trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định (thường là
một năm)? D) Tổng giá trị sản xuất.
Chỉ tiêu nào sau đây được xác định là tổng thu nhập quốc dân sau khi đã loại trừ
đi khấu hao vốn cố định của nền kinh tế? B) NI.
Chỉ tiêu nào sau đây là tổng thu nhập quốc dân?C) GNI
Chỉ tiêu nào sau đây thuộc nhóm chỉ tiêu phản ánh giáo dục và trình độ dân trí?B)
Tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục so với mức GDP, tỷ lệ nhập học của cấp tiểu học.
Chỉ tiêu nào sau đây thuộc nhóm chỉ tiêu phản ánh giáo dục và trình độ Chỉ tiêu nào
sau đây thuộc nhóm chỉ tiêu về dân số và việc làm?D) Tỷ lệ thất nghiệp thành thị, tỷ
lệ tốc độ tăng trưởng dân số tự nhiên.
Chỉ tiêu nào sau đây thuộc nhóm chỉ tiêu về dân số và việc làm?D) Tỷ lệ thất nghiệp
thành thị, tỷ lệ tốc độ tăng trưởng dân số tự nhiên
Chỉ tiêu phản ánh mức sống bao gồm?D) GNI/người, Tỷ lệ mức lương thực bình
quân/người, tỷ lệ cung cấp calori bình quân/người một ngày đêm so với nhu cầu tối
thiểu.
Chính phủ có thể kích thích đầu tư bằng cáchD) Miễn giảm thuế đối với các khoản
lợi nhuận dùng để tái đầy tư và nới lỏng lãi suất tiền vay.
Chính sách nào sau đây tác động đến đường cầu của lao động?
kích đầu tư cả trong nước và nước ngoài

D) KhuyếnChính sách nào sau đây tác động đến đường cung lao động của nền kinh tế?A) Xây
dựng hệ thống an sinh xã hội cho người cao tuổi.
Cơ cấu của nền kinh tế xét về phương diện không gian và lãnh thổ được gọi là gì? B)
Cơ cấu vùng kinh tế
Cơ cấu kinh tế bị ảnh hưởng bởi một trong những nhân tố nào đưới đây? A) Điều
kiện tự nhiên
Cơ cấu kinh tế bị ảnh hưởng bởi một trong những nhân tố nào đưới đây? A) Điều
kiện tự nhiên
Cơ cấu kinh tế được xét về phương diện kinh tế - xã hội được gọi là? B) Cơ cấu
thành phần kinh tế
Cơ cấu kinh tế mang tích chất nào sau đây?D) Tính khách quan, tính lịch sử
Cơ cấu kinh tế nào sau đây chia các đơn vị thường trú trong nền kinh tế thành 5 khu
vực: Khu vực chính phủ; khu vực tài chính; khu vực phi tài chính; khu vực hộ gia
đình; khu vực vô vị lợi phục vụ hộ gia đình?B) Cơ cấu khu vực thể chế.


Cơ cấu kinh tế nào sau đây được hiểu theo góc độ phân chia tổng thu nhập của nền
kinh tế theo tích lũy và tiêu dùng?D) Cơ cấu tái sản xuất.
Cơ cấu kinh tế nào sau đây là dạng cơ cấu phản ánh tính chất xã hội hóa về tư liệu
sản xuất và tài sản của nền kinh tế?A) Cơ cấu thành phần kinh tế.
Cơ cấu kinh tế nào sau đây thể hiện sự phát triển kinh tế được thể hiện ở cơ cấu
kinh tế theo góc độ thành thị và nông thôn?A) Cơ cấu vùng kinh tế.
Cơ cấu kinh tế xét về phương diện kinh tế - kỹ thuật được gọi là?A) Cơ cấu ngành
kinh tế
Cung lao động ở khu vực nông thôn có đặc điểm nào sau đây? A) Co giãn nhiều
Đâu không phải là hạn chế của chiến lược thay thế nhập khẩu? D) Làm cạn kiệt
nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có của đất nước nếu khai thác quá mức
Đâu không phải là vai trò của khoa học và công nghệ ?D) Giúp các nước đang phát
triển tiếp thu được nhiều công nghệ hiện đại
Đâu là điểm khác nhau căn bản giữa khoa học và công nghệ?C) Khoa học là hoạt
động tìm kiếm, phát hiện ra các nguyên lý của quá trình phát triển, thì công nghệ là
những hoạt động nhằm áp dụng những kết quả tìm kiếm, phát hiện vào thực tiễn
sản xuất và đời sống
Để kiểm soát lạm phát Nhà nước quản lý chặt tiền tệ tín dụng bằng cách nào sau
đây?A) A. Điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, bán trái phiếu, tín phiếu bắt
buộc.
Để kiểm soát lạm phát Nhà nước quản lý chặt tiền tệ tín dụng bằng cách nào sau
đây?A) A. Điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, bán trái phiếu, tín phiếu bắt
buộc.
Để kiểm soát lạm phát, Nhà nước có thể thắt chặt và đóng khung tín dụng bằng cách
nào sau đây? A) A. Tăng lãi suất cơ bản, lãi suất tái chiết khấu và tái cấp vốn, giới
hạn một số loại cho vay cho bất động sản, cho vay tiêu dùng.
Để thực hiện chiến lược thay thế hàng nhập khẩu thì yếu tố nào là quan trọng
nhấtC) Vai trò của Chính phủ
Để xác định được quy mô và chất lượng của các nguồn tài nguyên thì phải thông qua
công tác nào sau đây?C) Khảo sát, thăm dò.
Địa tô tuyệt đối là:C) Địa tô phát sinh nhờ tính chất quý hiếm của tài nguyên, là mọi
khoản thu nhập có được từ tính bất biến về cung của các nguồn tài nguyên.
Điểm khác nhau cơ bản giữa các nước ASEAN so với các nước NICs là A) Các nước
ASEAN hầu hết có dân số đông hơn các nước NICs và có nguồn tài nguyên thiên
nhiên đáng kể hơn


Điều nào sao đây là đúng khi nói về thước đo vị thể của giới(GEM)? B) Tập trung
xem xét năng lực của phụ nữ trong xã hội, bao gồm trình độ học vấn và khả năng
kiếm tiền của họ
Điều nào sau đây là KHÔNG đúng khi nói về bất bình đẳng giới?C) Chỉ cần kinh tế
tăng trưởng nhanh thì sẽ tạo ra quyền hạn và cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và nam
giới
Điều nào sau đây là không đúng khi nói về đổi mới công nghệ?C) Đổi mới công nghệ
tiết kiệm lao động thường được thực hiện chủ yếu ở các quốc gia phát triển
Điều nào sau đây là không đúng khi nói về đường đồng sản lượng?C) Đường đồng
sản lượng càng cong thì khả năng thay thế giữa K và L càng nhiều
Đứng trên giác độ doanh nghiệp thì sản phẩm mới tuyệt đối được hiểu là? D) Là
sản phẩm mới đối với cả doanh nghiệp và đối với thị trường.
Dưới góc độ kinh tế, phát triển vốn đầu tư được hiểu làA) Bộ phận tài sản (hoặc của
cải) được sử dụng trong quá trình sản xuất và kinh doanh.
Đường cong Lorenz có ý nghĩa gì B) Cho biết mối quan hệ định lượng giữa tỷ lệ
phần trăm của dân số có thu nhập và tỷ lệ phần trăm trong tổng thu nhập nhận
được
FDI mang lại những lợi ích nào đối với nước nhận đầu tư?A) Tiếp thu công nghệ và
bí quyết quản lý.
g nước có thu nhập cao thì hệ số GINI nằm trong khoảng nào?A) Từ 0.2 đến 0.4
GDP là chỉ tiêu nào sau đây?D) Tổng sản phẩm quốc nội.
Giả định các yếu tố khác không đổi, kết quả của đổi mới sản phẩm làm cho thị
trường hàng hóa có biểu hiện nào sau đây?C) Q tăng, P tăng
Giá sử dụng để tính các chỉ tiêu tăng trưởng bao gồm:D) Giá so sánh, giá hiện hành,
giá sức mua tương đương.
Giá trị HPI(chỉ số nghèo khổ của con người) của một nước cho biết điều gì?A)
Nghèo khổ của con người ảnh hưởng lên bao nhiêu phần dân số nước đó
Giá trị thị trường của tài nguyên làA) Tổng lãi ròng kinh tế của quyền sử dụng tài
nguyên trong khoảng thời gian nhất định được quy đổi về năm hiện tại theo tỷ lệ lãi
suất xác định của vốn đầu tư.
Hệ số GINI dùng để lượng hóa mức độ nào sau đây?A) Mức độ bất bình đẳng về
phân phối thu nhập
Hệ số GINI nhận giá trị trong khoảng nào sau đây? A) Từ 0 đến 1
heo mô hình của Rostow, quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia được chia
làm bao nhiêu giai đoạn? C) 5 giai đoạn


Hiệp hội cà phê thế giới (ICO) hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây? A) Hạn mức
xuất khẩu được định ra cho tất cả các nước xuất khẩu.
Hình thức đầu tư nào sau đây là đầu tư trực tiếp? ) Xây dựng nhà máy sản xuất,
kinh doanh.
Hình thức nào sau đây là FDI?A) Doanh nghiệp liên doanh.
Hoạt động đổi mới công nghệ thường thể hiện qua những hoạt động nào?D) Đổi
mới sản phẩm và đổi mới quy trình sản xuất
Hoạt động đổi mới công nghệ thường thể hiện qua những hoạt động nào?D) Đổi
mới sản phẩm và đổi mới quy trình sản xuất
Kết quả của hoạt động ngoại thương được thể hiện dưới hình thức nào?C) Cán cân
thanh toán quốc tế
Kết quả của việc cải tiến sản phẩm làm cho giá của hàng hóa đó có xu hướng biến
động như thế nào?A) Xu hướng tăng lên
Khi nói về công nghệ thì điều nào sau đây là đúng?A) Công nghệ thường được coi là
sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm
Khoảng cách nghèo là gì?C) Là mức chênh lệch giữa mức chi tiêu của người nghèo
so với ngưỡng nghèo
Khu vực I của cơ cấu ngành kinh tế bao gồm?C) Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư
nghiệp, khai khoáng
Khu vực thành thị chính thức bao gồm những thành phần kinh tế nào?B) Doanh
nghiệp lớn trong những ngành then chốt.
Khu vực thành thị không chính thức bao gồm những thành phần kinh tế nào?D)
Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hoạt động kinh tế của cá nhân và hộ gia đình ở thành
thị.
Lạm phát được đo lường thông qua chỉ số nào sau đây?D) D. Chỉ số giá tiêu dùng,
chỉ số giá sinh hoạt, chỉ số giá sản xuất.
Lao động ở các nước đang phát triển mang đặc điểm nào sau đây?D) Lao động
nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn; phần lớn lao động chưa qua đào tạo; có thể lực, sức
khỏe kém.
Lao động ở khu vực thành thị chính thức có đặc điểm nào sau đây? A) Học vấn và
tay nghề cao.
Lao động ở khu vực thành thị chính thức có đặc điểm nào sau đây?A) Học vấn và
tay nghề cao.
Loại thất nghiệp nào sau đây được hiểu là nhìn bề ngoài có việc nhưng làm việc ít,
khối lượng công việc giải quyết không đáng kể?C) Thất nghiệp trá hình.
Loại thuế nào sau đây là thuế gián thu?D) Thuế tiêu thụ đặc biệt.


Loại thuế nào sau đây là thuế trực thu?A) Thuế thu nhập cá nhân.
Lực lượng lao động theo tổ chức lao động quốc tế (ILO) được hiểu làA) Bộ phận dân
số trong độ tuổi lao động quy định theo thực tế đang có việc làm và những người
thất nghiệp.
Lý thuyết kinh tế nào đánh giá cao vai trò của khoa học – công nghệ và coi khoa học
– công nghệ là nhân tố quyết định sự tăng trưởng và phát triển của kinh tế?B) Lý
thuyết tăng trưởng kinh tế.
Mô hình Harrod – Domar đánh giá cao vai trò nhân tố nào và coi nhân tố đó quyết
định đến tăng trưởng kinh tế?A) Vốn.
Mô hình Harrod – Domar đánh giá cao vai trò nhân tố nào và coi nhân tố Bảo hộ của
chính phủ bằng thuế quan được chia làm mấy hình thứcA) 2 hình thức
Mô hình kinh tế nào sau đây cho rằng các quốc gia nông nghiệp muốn tăng
trưởng, phát triển kinh tế thì không phải đầu tư phát triển nông nghiệp mà là công
nghiệp? B) Mô hình hai khu vực.
Mô hình kinh tế nào sau đây đề cao vai trò của Nhà nước bằng việc kích cầu, sử dụng
các công cụ tài chính, tiền tệ, đầu tư... Nhà nước có thể thúc đẩy nền kinh tế tăng
trưởng?A) Mô hình J.Keynes.
Mô hình kinh tế nào sau đây giải thích con đường tăng trưởng, phát triển kinh tế của
các quốc gia nông nghiệp và chia quá trình phát triển kinh tế thành 5 giai đoạn: giai
đoạn xã hội truyền thống, giai đoạn chuẩn bị cất cánh, giai đoạn cất cánh, giai đoạn
chín muồi về kinh tế, giai đoạn xã hội tiêu dùng?C) Mô hình tăng trưởng tuyến
tính.
Mô hình kinh tế nào sau đây xuất hiện khi chủ nghĩa tư bản bắt đầu chuyển sang giai
đoạn độc quyền?C) Mô hình tân cổ điển.
Mô hình kinh tế nào sau đây xuất hiện khi chủ nghĩa tư bản lâm vào đại khủng hoảng
kinh tế năm 1929-1933?B) Mô hình J.Keynes.
Mô hình tăng trưởng nào sau đây cho rằng: “Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về
số lượng, chất lượng của cải vật chất. Tăng trưởng kinh tế còn là sự tăng thêm về
số lượng và chất lượng sức lao động”? A) Mô hình tăng trưởng kinh tế của Các
Mác
Môi trường có mấy chức năng? A) 3 chức năng
Một phát minh được coi là tạo ra hiệu ứng ngoại vi khi nào?C) Khi phát minh đó
mang lại lợi ích chung cho cả người phát minh và toàn xã hội.
Một quốc gia có thứ hạng theo GDP trừ thứ hạng theo HDI là dương có ý nghĩa gì?
D) Quốc gia này đã chú trọng sử dụng thành quả của tăng trưởng kinh tế để cải
thiện đời sống và nâng cao phúc lợi cho người dân


Một trong những chính sách đòn bẩy thúc đẩy chiến lược hướng ngoại là? A) Hạ
thấp giá trị đồng tiền trong nước so với ngoại tệ
Mục tiêu hiện tại và tương lai của Việt Nam làA) Tăng cường các nhân tố tăng
trưởng theo chiều sâu, giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào các nhân tố tăng
trưởng theo chiều rộng.
Muốn nền kinh tế phát triển nhanh các nước đang phát triển phải xây dựng cơ cấu
thành phần kinh tế theo xu hướng nào? D) Giảm tỷ trọng hoạt động của kinh tế
Nhà nước nhưng đảm bảo hoạt động có hiệu quả, tăng tỷ trọng hoạt động của kinh
tế tư nhân
nào sau đây được xếp vào nhóm người nghèo tương đối?A) Nhóm dân cư có mức
sống dưới trung bình của cộng đồng
Nếu các yếu tố khác không đổi thì kết quả của việc cải tiến quy trình sản xuất sẽ làm
cho?C) Đường cung hàng hóa dịch chuyển xuống dưới
Người thất nghiệp làD) Người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động không
có việc làm và đang có nhu cầu tìm việc làm.
Nguồn lao động của một quốc gia được định nghĩa làD) Bộ phận dân số trong độ
tuổi lao động theo quy định của pháp luật có khả năng lao động và những người
ngoài độ tuổi lao động đang làm việc trong các ngành nghề kinh tế quốc dân.
Nguồn vốn nào sau đây có đặc điểm: Luôn có một phần viện trợ không hoàn lại?C)
ODA.
Nguồn vốn nào sau đây được gọi là nguồn viện trợ phát triển chính thức?A)
ODA.
Nguồn vốn nào sau đây được gọi là nguồn viện trợ phát triển chính Nhà nước có thể
điều tiết việc khai thác tài nguyên thông quaB) Địa tô tài nguyên.
Nguồn vốn nào sau đây được gọi là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài?C)
FDI.
nh được quy mô và chất lượng của các nguồn tài nguyên thì phải thông qua công tác
nào sau đây?C) Khảo sát, thăm dò.
Nhà kinh tế học Colin Class đã chia kinh tế thành mấy nhóm ngành chính?B) 3
nhóm ngành
Nhà kinh tế học nào đã cho rằng có 4 nguồn lực để tăng trưởng kinh tế là vốn, lao
động, tài nguyên, khoa học- công nghệ? B) Các Mác
Nhà kinh tế học nào sau đây đưa ra: “Quy luật của tăng trưởng và phát triển kinh tế nền kinh tế chỉ tăng trưởng và phát triển khi có sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và
lực lượng sản xuất”?A) Các Mác.


Nhà kinh tế thuộc trường phái nào sau đây cho rằng: “Có 3 nguồn lực cơ bản để tăng
trưởng phát triển kinh tế là: đất đai, lao động và vốn. Trong đất đai là nguồn lực
quan trọng nhất”?D) Nhà kinh tế học cổ điển.
Nhà nước có thể điều tiết việc khai thác tài nguyên thông quaB) Địa tô tài
nguyên.
Nhân tố nào ảnh hưởng đến cầu lao động?A) Quy mô sản xuất.
Nhân tố nào sau đây tác động đến cầu vốnđầu tư của nền kinh tế?D) Lãi suất tiền
vay, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, môi trường đầu tư.
Nhiều doanh nghiệp cố gắng tung sản phẩm mới càng sớm càng tốt và họ bỏ qua
một số giai đoạn của quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm là do?C) Áp lực cạnh
tranh và do chu kỳ sống sản phẩm ngày càng rút ngắn.
Nội dung chiến lược hướng ngoại của các nước ASEAN-4 (Thái Lan, Inddooneexxia,
Malaixia, Philippines) là?D) Tận dụng lợi thế so sánh sản xuất những mặt hàng xuất
khẩu, khuyến khích sản xuất các sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu trong nước, sử
dụng hiệu quả nguồn tài nguyên để tích lũy ban đầu.
Ở Mỹ sở hữu mặt đất và quyền sở hữu tài nguyên, khoáng sản trong lòng đất thuộc
quyền sở hữu của đối tượng nào?D) Chính phủ liên bang, chính phủ bang và các
công ty tư nhân.
Ở Thái Lan toàn bộ tài nguyên trong lòng đất thuộc quyền sở hữu của đối tượng
nào? D) Nhà nước.
Ở Việt Nam, độ tuổi lao động theo quy định vào năm 1994 của Luật lao động là bao
nhiêu?A) Nam từ 15-60 tuổi, nữ từ 15-55 tuổi.
Phân loại theo công dụng thì tài nguyên thiên nhiên bao gồm mấy loại?A) 7 loại.
Phân phối thu nhập theo chức năng mang nhược điểm nào sau đây?C) Gia tăng
giãn cách mức thu nhập giữa các tầng lớp dân cư
Phát triển bền vững là C) Quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài
hòa giữa 3 mặt của sự phát triển, gồm: tăng trưởng kinh tế, cải thiện vấn đề xã hội
và bảo vệ môi trường.
Phát triển bền vững là C) Quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài
hòa giữa 3 mặt của sự phát triển, gồm: tăng trưởng kinh tế, cải thiện vấn đề xã hội
và bảo vệ môi trường.
Phát triển bền vững tại Việt Nam là sự phát triển gắn kết chặt chẽ thực hiện mấy
nhóm mục tiêu lớn? B) 4 nhóm.
Phát triển kinh tế làB) Quá trình biến đổi cả về lượng và về chất; nó kết hợp một
cách chặt chẽ quá trình hoàn thiện của hai vấn đề kinh tế và xã hội ở mỗi quốc gia.


Quy mô và mức độ nghèo đói ở mỗi nước phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?
B) Thu nhập bình quân đầu người và mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu
nhập
Quyền sử dụng tài nguyên là hàng hóa –có giá trị và chúng dùng để làm gì trên thị
trường? D) Mua bán, trao đổi.
ra đời của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, dầu thô được giữ lại một phần để chế biến
trước khi đem tiêu dùng hoặc xuất khẩu, làm gia tăng giá trị tài nguyên; đây chính là
nhân tố đem lạiA) Tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu.
Sắp xếp mức độ tăng dần độ khó khả thay thế lao động giữa các ngành theo quan
điểm của A. FisherB) Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ
Số lượng lao động phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây?D) Dân số, tỷ lệ tham gia lực
lượng lao động.
Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là gì?A) Là quá trình thay đổi cơ cấu ngành từ
trạng thái này sang trạng thái khác ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với môi
trường và điều kiện phát triển
Sự phát triển thị trường lao động phi chính thức ở thành thị tại các nước đang
phát triển do nguyên nhân nào sau đây? A) Lao động dư thừa từ khu vực nông
thôn ra khu vực thành thị
Tài nguyên nào sau đây có khả năng tái tạo?D) Rừng.
Tài nguyên nào sau đây là không có khả năng tái tạo?A) Mỏ khoáng sản.
Tài nguyên sinh thái chỉ được khai thác trong giới hạn nào? A) Có khả năng tái
sinh.
Tại sao trong chiến lược thay thế hàng nhập khẩu, Chính phủ các quốc gia thường sử
dụng chính sách bảo hộ Thuế quan nhiều hơn chính sách trợ cấp?A) Vì hình thức
thuế quan đơn giản hơn, dễ thực hiện hơn
Tại Việt Nam hiện nay tồn tại mấy thành phần kinh tế?C) 6 thành phần.
Tại Việt Nam, Nhà nước sử dụng công cụ nào để điều chỉnh các quan hệ thị trường
về tài nguyên?D) Thuế nông nghiệp, thuế đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất.
Tăng trưởng kinh tế làA) Sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong một khoảng
thời gian nhất định (thường là một năm).
Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng dựa vàoA) Sự tăng đầu tư, khai thác tài
nguyên, sức lao động giá rẻ và một số yếu tố lợi thế
Tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu dựa vàoD) Trình độ công nghệ và quản lý, từ đó
nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả.


Theo anh (chị ) chỉ tiêu nào sau đây để đánh giá mức độ nghèo khổ của con người?
D) Tỷ lệ người dự kiến không thọ quá 40 tuổi, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh
dưỡng, tỷ lệ người lớn mù chữ.
Theo anh (chị) giải pháp “kho đệm dự trữ quốc tế” được lập ra trên sự thỏa thuận
của những ai?C) Nước xuất khẩu và các nước nhập khẩu
Theo anh (chị) khi chính phủ Việt Nam đánh thuế cao vào mặt hàng ô tô nhập khẩu
thì đó là hình thức bảo hộ nào sau đây?A) Bảo hộ thuế quan danh nghĩa
Theo anh (chị) khoa học và công nghệ có vai trò nào sau đây? Lựa chọn đáp án đúng
nhất:D) Khoa học – công nghệ là nhân tố quyết định làm tăng năng suất lao động
nâng cao chất lượng sản phẩm, làm giảm chi phí các nguồn lực trong việc sản xuất ra
sản phẩm; làm thay đổi cơ cấu kinh tế
Theo anh (chị) lý thuyết lợi thế tương đối đề cập tới sự khác nhau giữa Kết quả của
hoạt động ngoại thương được thể hiện dưới hình thức nào?C) Cán cân thanh toán
quốc tế
Theo anh (chị) lý thuyết lợi thế tương đối đề cập tới sự khác nhau giữa các nước về
yếu tố nào sau đây?C) Chi phí so sánh
Theo anh (chị) mục tiêu của việc phát triển những ngành công nghiệp sản xuất hàng
tiêu dùng thường là mục tiêu của chiến lược nào sau đây? Lựa chọn đáp án đúng
nhất: B) Chiến lược thay thế hàng nhập khẩu
Theo anh (chị) phương hướng xây dựng cơ cấu vùng kinh tế là? D) Tập trung đầu tư
cho vùng kinh tế trọng điểm, đầu tư cho vùng sâu vùng
Theo anh (chị), chiến lược bảo hộ thuế quan thực tế của Việt Nam về ngành hàng ô
tô được hiểu như thế nào? A) Đánh thuế cao vào ô tô nhập khẩu và đánh thuế thấp
vào nguyên liệu sản xuất ô tô nhập khẩu
Theo anh (chị), thời điểm quan trọng để doanh nghiệp đổi mới sản phẩm hoặc phát
triển sản phẩm mới là khi sản phẩm ở trong giai đoạn nào của chu kỳ sốngB) Giai
đoạn bão hòa hoặc giai đoạn suy thoái.
Theo các nhà kinh tế cổ điển thì đâu là giới hạn của tăng trưởngA) Đất đai
Theo David Ricardo, quan hệ thương mại giữa hai quốc gia được hình thành là doA)
Sự khác nhau về giá cả sản phẩm tính theo chi phí so sánh
Theo kinh tế học hiện đại thì cơ cấu ngành kinh tế được phân thành mấy khu vực
kinh tế? B) 3 khu vực
Theo lý thuyết H-O, điều gì tạo nên sự khác biệt về chi phí so sánh giữa các nướcD)
Mức độ sẵn có của các yếu tố sản xuất và mức độ sản xuất các yếu tố đó để sản xuất
ra sản phẩm của quốc gia đó


Theo lý thuyết tăng trưởng kinh tế mới thì: Sự phát triển của các ngành có hàm
lượng khoa học cao như công nghệ, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới,
công nghệ năng lượng... là nhân tố quyết định đến:B) Tăng trưởng kinh tế.
Theo lý thuyết tăng trưởng kinh tế mới thì: Sự phát triển của các ngành có hàm
lượng khoa học cao như công nghệ, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới,
công nghệ năng lượng... là nhân tố quyết định đến: B) Tăng trưởng kinh tế.
Theo mô hình của Rostow thì giai đoạn nào của nền kinh tế có cơ cấu ngành kinh tế
là công nghiệp-dịch vụ- nông nghiệp?C) Giai đoạn trưởng thành
Theo mô hình của Rostow thì giai đoạn nào của nền kinh tế có cơ cấu ngành kinh
tế là công nghiệp- nông nghiệp-dịch vụ? B) Giai đoạn cất cánh
Theo mô hình hai khu vực của trường phái Tân cổ điển thì đường cung lao động là
đườngA) Có xu thế dốc lên
Theo nhà kinh tế học nào sau đây cho rằng đất đai chính là giới hạn của tăng
trưởng, phát triển kinh tế? C) David Ricardo
Theo quan điểm của trường phái Tân cổ điển, đưởng biểu diễn hàm sản xuất trong
nông nghiệp là đường A) Có xu thế dốc lên
Thị trường lao động ở khu vực thành thị chính thức có đặc điểm nào sau đây?D) Có
giá cả lao động cao nhất trong các thị trường và luôn tồn tại tình trạng thất nghiệp
hữu hình.
Thu nhập quốc dân sử dụng (NDI) là:A) Phần thu nhập của quốc gia dành cho tiêu
dùng và tích lũy thuần trong một thời kỳ nhất định.
Thước đo hiệu quả đầu tư cho thấy mô hình tăng trưởng của nền kinh tế theo chiều
rộng hay chiều sâu là?A) ICOR.
Tổng sản lượng của nền kinh tế phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào nào dưới đây? D)
Công nghệ hiện hành, lao động,vốn sản xuất, tài nguyên
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) làC) Tổng thu nhập từ sản phẩm vật chất và dịch vụ
cuối cùng được tạo nên trên phạm vi lãnh thổ quốc gia đó trong một khoảng thời
gian nhất định
Trữ lượng nguồn tài nguyên thiên nhiên phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây?A) Cấu
tạo địa chất.
Trung gian tài chính có những chức năng nào sau đây?D) Chức năng tạo vốn, cung
ứng vốn và kiểm soát.
Trước đây, ViệtNamkhai thác được bao nhiêu dầu thô đều đem đi xuất khẩu, thu
ngoại tệ; tăng trưởng của nền kinh tế dựa vào nguồn thu dầu thô như thế thuần túy
là: B) Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng.
Việt Nam không sử dụng thuật ngữ “địa tô” vì sao?A) Tài nguyên thiên nhiên thuộc
sở hữu của Nhà nước.


Việt Nam tham gia vào Hiệp hội cà phê Thế Giới (ICO) vào thời gian nào? A) Năm
2011
Với những nước có thu nhập cao thì hệ số GINI nằm trong khoảng nào?A) Từ 0.2
đến 0.4
Với sự ra đời của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, dầu thô được giữ lại một phần để chế
biến trước khi đem tiêu dùng hoặc xuất khẩu, làm gia tăng giá trị tài nguyên; đây
chính là nhân tố đem lạiA) Tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu.
Vốn cố định bao gồm:A) Công xưởng, nhà máy.
Vốn đầu tư sản xuất làC) Toàn bộ các khoản chi phí nhằm duy trì hoặc gia tăng mức
vốn sản xuất.
Vốn lưu động bao gồm:D) Các khoản đầu tư ngắn hạn.
Vốn sản xuất làA) Giá trị những tài sản được sử dụng làm phương tiện trực tiếp
phục vụ cho quá trình sản xuất và dịch vụ.
Wiliam Petty, Adam Smith, David Ricardo tiêu biểu cho mô hình tăng trưởng nào?D)
Mô hình cổ điển.
Xét trên giác độ doanh nghiệp thì sản phẩm mới tương đối có đặc điểm nào sau
đây?A) Là sản phẩm đầu tiên doanh nghiệp đưa ra thị trường nhưng nó không mới
đối với doanh nghiệp khác và đối với thị trường.
Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển là?A) Tỷ trọng
của khu vực I phải giảm xuống, tỷ trọng khu vực II và III phải tăng lên.
Xuất khẩu sản phẩm thô hiện nay ở các nước đang phát triển cần phải cho là giải
pháp nào sau đây? D) Tình thế
Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cung lao động về mặt chất lượng? C) Dịch vụ y
tế chăm sóc sức khỏe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×