Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM

PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIA
TRƯÒNG PTDTBT TH I
THIỆN THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thiện Thuật, ngày 18 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 5 năm 2019, Hội đồng
Thi đua, khen thưởng Trường PTDTBTTH1 Thiện Thuật tiến hành cuộc họp.
I. Thành phần
- Các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng gồm : 14 đ/c.
- Trong đó:
Có mặt: 14/14 đ/c
Vắng mặt: 0/14 đ/c
STT

Họ và tên


Chức vụ

Ghi chú

Bí thư chi bộ - HT nhà trường

Trưởng ban

1

Ông Bế Ích Lợi

2

Bà Triệu Mai Liễu

CTCĐ

Phó ban

3

Bà Triệu Thị Bèng

Phó hiệu trưởng

Uỷ viên

4

Bà Lý Thị Kiêm

Phó hiệu trưởng

Uỷ viên

5

Bà Tô Thị Yêu


Thư kí hội đồng

Thư ký

6

Ông Hoàng Văn Giáp

Bí thư đoàn

Uỷ viên

7

Ông Bùi Quang Đông

Trưởng ban thanh tra nhân dân

Uỷ viên

8

Ông Hoàng Văn Hành

TPTĐ

Uỷ viên

9

Bà Mã Thị Huệ

TTCM

Uỷ viên

10

Ông Triệu Văn Lập

TTCM

Uỷ viên

11

Ông Hoàng Văn Lình

TTCM

Uỷ viên

12

Ông Lương Quang Vinh

TTCM

Uỷ viên

13

Bà Hoàng Thị Ngân

TTCM

Uỷ viên

14

Bà Nguyễn Thị Bình

TT tổ hành chính

Uỷ viên

Chủ trì cuộc họp: Ông Bế Ích Lợi - Bí thư chi bộ - Hiệu Trưởng nhà
trường, chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường PTDTBT TH1 Thiện
Thuật.
Thư ký cuộc họp: Bà Tô Thị Yêu – Thư ký hội đồng
II. Nội dung: Xét thi đua, khen thưởng
1


1. Ông Bế Ích Lợi – Hiệu trưởng triển khai văn bản:
- Luật Thi đua, Khen thưởng và hướng dẫn tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua,
khen thưởng; Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GDĐT
về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Giáo dục.
- Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh về
việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn; Công văn số 3267/QĐ-UBND Ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND
huyện Bình Gia Quyết định Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen
thưởng trên địa bàn huyện Bình Gia.
- Tiêu chuẩn thi đua (Căn cứ Điều 24 Chương II, - Luật thi đua khen
thưởng, đã được sửa đổi bổ xung năm 2005)
+ Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và
chất lượng cao.
+ Tiêu chuẩn 2: Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của nhà nước, có tinh thần tự lực tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực
tham gia các phong trào thi đua.
+ Tiêu chuẩn 3: Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp
vụ.
+ Tiêu chuẩn 4: Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
- Căn cứ kết quả công tác thi đua trong năm học.
- Quy trình xét thi đua:
+ Các tổ báo cáo kết quả đánh giá các thành viên của tổ.
+ Nhà trường đánh giá, nhận xét.
2. Các tổ báo cáo kết quả đánh giá theo các tiêu chuẩn
2.1. Ông Bế Ích Lợi
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 2 Giỏi
- Kết quả giáo dục:
+ HS Chuyển lớp 215/217= 99.08%
+ HS hoàn thành chương trình TH: 30/30= 100%
+ 100 CB GV hoàn thành nhiệm vụ
+ HS hoàn thành chương trình lớp học 215/217= 99,08%
+ HS chưa hoàn thành lớp học: 2/217 = 0,92%
+ Khen thưởng: 123/217= 56,7%
- Xét chuẩn hiệu trưởng: Khá
2


- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Khá, TC3: Khá, TC4: Tốt, TC5:
Khá.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.2. Bà Triệu Thị Bèng
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 2 Giỏi
- Kết quả giáo dục
+ HS Chuyển lớp 215/217= 99.08%
+ HS hoàn thành chương trình TH: 30/30= 100%
+ 100 CB GV hoàn thành nhiệm vụ
+ HS hoàn thành chương trình lớp học 215/217= 99,08%
+ HS chưa hoàn thành lớp học: 2/217 = 0,92%
+ Khen thưởng: 123/217= 56,7%
- Xét chuẩn phó hiệu trưởng: Tốt
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Giỏi
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Tốt, TC2: Tốt, TC3: Khá, TC4: Khá, TC5:
Tốt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
2.3. Bà Lý Thị Kiêm
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 2 Giỏi
- Kết quả giáo dục
+ HS Chuyển lớp 215/217= 99.08%
+ HS hoàn thành chương trình TH: 30/30= 100%
+ 100 CB GV hoàn thành nhiệm vụ
+ HS hoàn thành chương trình lớp học 215/217= 99,08%
+ HS chưa hoàn thành lớp học: 2/217 = 0,92%
+ Khen thưởng: 123/217= 56,7%
3


- Xét chuẩn phó hiệu trưởng: Khá
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Tốt, TC2: Tốt, TC3: Tốt, TC4: Tốt, TC5:
Khá.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.4. Bà Triệu Mai Liễu
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 3G, 1K
- Kết quả giáo dục
Hoàn thành tốt : 11/41 = 26,82%
Hoàn thành : 30/41/20 = 73,18%
Chuyển lớp đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Đạt
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Khá, TC3: Đạt, TC4: Đạt, TC5:
Đạt
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.5. Bà Mã Thị Huệ
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 4G
- Kết quả chủ nhiệm lớp 1 Pác Khuông
Hoàn thành tốt 11/29 = 38%
Hoàn thành 16/29 = 55%
Chưa hoàn thành: 2/29=7%
Khen thưởng 11/29=38%
Chuyển lớp đạt 93%
- Xét chuẩn giáo viên: Đạt
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Khá
4


- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Đạt, TC2: Đạt, TC3: Đạt, TC4: Đạt, TC5:
Đạt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.6. Bà Long Thị Hoa
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 3 Giỏi, 1 Khá
- Chủ nhiệm lớp 1 + 4 Khuổi Thoong
Hoàn thành tốt: 3/4 = 75%
Hoàn thành: 1/4 = 25%
HS khen thưởng: 3/4= 75%
Chuyển lớp đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Đạt
- Đánh giá xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Đạt, TC2: Đạt, TC3: Đạt, TC4: Đạt, TC5:
Đạt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.7. Bà Hoàng Thị Sáu
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 4 Giỏi
- Chủ nhiệm lớp 1 Bản Chúc
Hoàn thành tốt: 5/8 = 62,5%
Hoàn thành: 3/8 = 37,5%
HS khen thưởng: 5/8= 62,5%
Chuyển lớp đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Khá
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Giỏi
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Khá, TC3: Đạt, TC4: Khá, TC5:
Đạt
5


- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.8. Bà Hoàng Thị Thanh
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 2 Giỏi, 2 Khá
- Chủ nhiệm lớp 1 Cốc Bây
Hoàn thành tốt: 5/9 = 55,5%
Hoàn thành: 4/9 = 44,5%
HS khen thưởng: 5/9= 55,5%
Chuyển lớp đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Đạt
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Đạt, TC2: Đạt, TC3: Đạt, TC4: Đạt, TC5:
Đạt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.9. Bà Hoàng Thị Đào
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 2 Giỏi, 2 Khá
- Kết quả giảng dạy môn Đạo Đức, Khoa học, Lịch sử, Địa lý:
+ Môn Đạo đức:
Hoàn thành tốt 30/53= 56,6%
Hoàn thành 23/53= 43,4%
Chuyển lớp đạt 100%
+ Môn Khoa học - Lịch sử - Địa lý
Hoàn thành tốt 16/37= 43,2%
Hoàn thành 21/37= 56,7%
Chuyển lớp đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Đạt
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
6


- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Khá, TC3: Đạt, TC4: Đạt, TC5:
Đạt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.10. Ông Triệu Văn Lập
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 4 Giỏi
- Kết quả chủ nhiệm lớp 2 Pắc Khuông
Hoàn thành tốt : 13/20= 65%
Hoàn thành : 7/20= 35%
Khen thưởng : 13/20 = 65%
Chuyển lớp đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Khá
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Khá, TC3: Đạt, TC4: Đạt, TC5:
Đạt
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.11. Ông Hoàng Văn Khoa
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 4 Khá
- Kết quả chủ nhiệm lớp 2 Cốc Bây
Hoàn thành tốt: 3/10 = 30%
Hoàn thành: 7/10 = 70%
Khen thưởng : 4/10 = 40%
Chuyển lớp đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Đạt
- Đánh giá xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Đạt, TC2: Đạt, TC3: Đạt, TC4: Đạt, TC5:
Đạt
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
7


2.12. Bà Trần Thị Mận
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 4 Khá
- Kết quả chủ nhiệm lớp 2 Bản Chúc
Hoàn thành tốt : 3/17=17,6%
Hoàn thành : 14/17=82,3%
Khen thưởng: 10/17= 58,8%
Chuyển lớp đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Đạt
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Khá, TC3: Đạt, TC4: Đạt, TC5:
Đạt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.13. Bà Hứa Thanh Hằng
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 4 Giỏi
- Kết quả giảng dạy môn Thể dục
Hoàn thành tốt: 74/155=47,7%
Hoàn thành: 81/155=52,2%
Chuyển lớp đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Tốt
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Giỏi
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Tốt, TC2: Tốt, TC3: Tốt, TC4: Khá, TC5:
Khá.
- Đạt danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
2.14. Bà Dương Thị Roan
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 4 Giỏi
- Kết quả giảng dạy môn Thể dục
8


Hoàn thành tốt: 34/62= 55%
Hoàn thành : 28/62= 45%
Chuyển lớp đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Tốt
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Giỏi
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Tốt, TC2: Tốt, TC3: Khá, TC4: Tốt, TC5:
Khá.
- Đạt danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
2.15. Bà Hoàng Thị Nga
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 4 Giỏi
- Kết quả chủ nhiệm lớp 2+5 Khuổi Thoong
Hoàn thành tốt : 3/5= 60%
Hoàn thành : 2/5=40%
Khen thưởng : 3/5= 60%
Chuyển lớp đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Khá
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Khá, TC3: Đạt, TC4: Khá, TC5:
Đạt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.16. Ông Hoàng Văn Lình
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 3 Giỏi, 1 Khá
- Kết quả chủ nhiệm lớp 3 Pắc Khuông
Hoàn thành tốt: 12/22= 54,5%
Hoàn thành 10/22= 45,5%
Khen thưởng : 12/22=54,5%
Chuyển lớp đạt 100%
9


- Xét chuẩn giáo viên: Khá
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Khá, TC3: Đạt, TC4: Khá, TC5:
Đạt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.17. Bà Hoàng Thị Sự
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 2 Giỏi, 2 Khá
- Kết quả chủ nhiệm lớp 3 Cốc Bây
Hoàn thành tốt : 4/6=66,6%
Hoàn thành : 2/6=33,4%
Khen thưởng : 4/6= 66,6%
Chuyển lớp đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Đạt
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Đạt, TC2: Đạt, TC3: Đạt, TC4: Đạt, TC5:
Đạt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.18. Ông Lý Văn Dũng
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 2 Giỏi, 2 Khá
- Chủ nhiệm lớp 3 Bản Chúc
+ Hoàn thành tốt: 5/8=62,5%
+ Hoàn thành: 3/8= 37,5%
+ HS khen thưởng: 5/8=62,5%
- Xét chuẩn giáo viên: Khá
- Đánh giá xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
10


- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Khá, TC3: Đạt, TC4: Khá, TC5:
Đạt
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.19. Ông Hoàng Văn Giáp
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 3 Giỏi, 1 Khá
- Kết quả giảng dạy môn Mĩ Thuật
+ Hoàn thành tốt: 56/105=53%
+ Hoàn thành: 49/105= 47%
- Xét chuẩn giáo viên: Khá
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Khá, TC3: Đạt, TC4: Đạt, TC5:
Đạt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.20. Ông Hoàng Văn Hoan
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 2 Khá, 2 Đạt
- Kết quả giảng dạy môn TNXH, Khoa Học, Lịch Sử, Địa Lý, Đạo Đức ...
tại điểm trường Khuổi Thoong.
Hoàn thành tốt : 19/25= 76%
Hoàn thành 6/25= 24%
Chuyển lớp đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Đạt
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Đạt, TC3: Đạt, TC4: Khá, TC5:
Chưa đạt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.21. Ông Lương Quang Vinh
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Xếp loại Tốt.
11


- Kết quả dự giờ: 3 Giỏi, 1Khá
- Chủ nhiệm lớp 4 Pác Khuông
- Kết quả giáo dục:
+ Hoàn thành tốt: 5/26= 19,2 %
+ Hoàn thành: 21/26 = 80,8%
+ HS khen thưởng: 15/26 em, đạt 57,7 %
- Học sinh được lên lớp: 26/26, đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Đạt
- Đánh giá xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Khá, TC3: Đạt, TC4: Đạt, TC5:
Đạt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.22. Ông Lăng Văn Dũng
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 03 Giỏi, 01 Khá
- Chủ nhiệm lớp 4 Bản Chúc
- Kết quả giáo dục:
+ Hoàn thành tốt: 2/12 = 16,6 %
+ Hoàn thành: 10/12 = 83,4%
+ HS khen thưởng: 07/12 em, đạt 58,33 %
- Học sinh được lên lớp: 12/12, đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Đạt
- Đánh giá xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Đạt, TC2: Đạt, TC3: Đạt, TC4: Đạt, TC5:
Đạt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.23. Ông Hoàng Văn Khát
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Xếp loại Tốt.
- Kết quả dự giờ: 03 Giỏi, 01Khá
12


- Chủ nhiệm lớp 4 Cốc Bây
- Kết quả giáo dục:
+ Hoàn thành tốt: 02/11 = 18,2 %
+ Hoàn thành: 09/11 = 81,8%
+ HS khen thưởng: 06/11 em, đạt 54,5 %
- Học sinh được lên lớp: 11/11, đạt 100%
- Xét chuẩn giáo viên: Đạt
- Đánh giá xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Đạt, TC3: Đạt, TC4: Đạt, TC5:
Đạt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
2.24. Bà Tô Thị Yêu
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 04 giỏi
- Giáo viên Tiếng Anh lớp 3,4,5 (Pác Khuông)
- Kết quả giáo dục: + Hoàn thành tốt; 26/63 em, đạt 42%
+ Hoàn thành: 37/63 em, đạt 58%
- Xét chuẩn giáo viên: Tốt
- Đánh giá xếp loại viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Kết quả BDTX: Giỏi
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Tốt, TC2: Tốt, TC3: Khá, TC4: Khá, TC5:
Tốt .
- Đạt danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
2.25. Ông Hoàng Văn Hành
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 04 giỏi
- Dạy môn: Mĩ thuật, Thủ Công - Kỹ Thuật, Tổng phụ trách Đội
- Kết quả giáo dục :
* Mĩ Thuật:
+ Hoàn thành tốt: 48/112 em, đạt 42,9%
13


+ Hoàn thành: 64/112 em, đạt 57,1%
* Thủ Công - Kỹ Thuật:
+ Hoàn thành tốt: 57/112 em, đạt 50,9%
+ Hoàn thành: 55/112 em, đạt 49,1%
* Công tác Đội:
Đội viên đầu năm: 34, cuối năm: 67
Sao nhi đồng đầu năm: 183, cuối năm: 150
- Xét chuẩn giáo viên: Khá
- Đánh giá xếp loại viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Kết quả BDTX: Giỏi
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Khá, TC3: Đạt, TC4: Khá, TC5:
Khá .
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến
2.26. Bà Hoàng Thị Lê
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Xếp loại Tốt
- Kết quả dự giờ: 03giỏi, 01 khá
- Giáo viên Tiếng Anh lớp 3,4,5 (Bản Chúc - Cốc Bây)
- Kết quả giáo dục: + Hoàn thành tốt; 22/52 em, đạt 42%
+ Hoàn thành: 30/52 em, đạt 58%
- Xét chuẩn giáo viên: Khá
- Đánh giá xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Kết quả BDTX: Giỏi
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá, TC2: Khá, TC3: Đạt, TC4: Khá, TC5:
Đạt.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến
2.27. Bà Hoàng Thị Ngân
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt.
- Kết quả dự giờ: 4 Giỏi
- Chủ nhiệm lớp 5 Pác Khuông
- Kết quả giáo dục : + Hoàn thành tốt: 5/15 em, đạt 33,33 %
14


+ Hoàn thành
- Khen thưởng

: 10/15 em, đạt 66,67 %

: 10/15 em, đạt 66,67%

- Xét chuẩn giáo viên: Tốt
- Đánh giá xếp loại viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Kết quả BDTX: Giỏi
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Tốt, TC2: Tốt, TC3: Khá, TC4: Khá, TC5:
Khá
- Đạt danh hiệu thi đua: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
2.28. Bà Hoàng Thúy Đượm
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt.
- Kết quả dự giờ: 3Giỏi, 1Khá
- Chủ nhiệm lớp 5 Bản Chúc
- Kết quả giáo dục : + Hoàn thành tốt: 2/8 em, đạt 25 %
+ Hoàn thành

: 6/8 em, đạt 75 %

- Khen thưởng : 6/8 em, đạt 75 %
- Xét chuẩn giáo viên: Khá
- Đánh giá xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Kết quả BDTX: Khá
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá; TC2: Khá; TC3: Đạt ; TC4: Đạt ; TC5:
Đạt
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến .
2.29. Bà Hoàng Thị Hương
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt.
- Kết quả dự giờ: 3Giỏi, 1Khá
- Chủ nhiệm lớp 5 Cốc Bây
- Kết quả giáo dục : + Hoàn thành tốt: 1/6 em, đạt 16,66 %
+ Hoàn thành

: 5/6 em, đạt 83,33 %

- Khen thưởng : 4/6 em, đạt 66,66%
- Xét chuẩn giáo viên: Khá
- Đánh giá xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Kết quả BDTX: Khá
15


- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá; TC2: Khá; TC3: Khá; TC4: Khá; TC5:
Đạt
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến
2.30. Ông Bùi Quang Đông
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt.
- Kết quả dự giờ: 4 Giỏi
- Dạy môn: Âm nhạc
- Kết quả giáo dục : + Hoàn thành tốt: 83 em, đạt 38 %
+ Hoàn thành

: 134 em, đạt 62 %

- Xét chuẩn giáo viên: Khá
- Đánh giá xếp loại viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Kết quả BDTX: Giỏi
- Thực hiện nhiệm vụ khác: Tốt.
- Xếp loại tiêu chuẩn: TC1: Khá; TC2: Khá; TC3: Đạt ; TC4: Đạt ; TC5:
Đạt
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến.
2.31. Bà Nguyễn Thị Bình
- Phẩm chất đạo đức chính trị; Tốt
- Xếp loại tiêu chuẩn: 4 Tốt
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Chấp hành tốt nội quy quy chế cuả nhà trường đề ra, có tinh thần trách
nhiệm trong công việc.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến.
2.32. Bà Hoàng Thị Vinh
- Phẩm chất đạo đức chính trị; Tốt
- Xếp loại tiêu chuẩn: 4 Tốt
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Chấp hành tốt nội quy quy chế cuả nhà trường đề ra, có tinh thần trách
nhiệm trong công việc.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến.
2.33. Ông Hoàng Văn Hữu
- Phẩm chất đạo đức chính trị; Tốt
16


- Xếp loại tiêu chuẩn: 4 Tốt
- Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Chấp hành tốt nội quy quy chế cuả nhà trường đề ra, có tinh thần trách
nhiệm trong công việc.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Đạt danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến.
2.34. Bà Liễu Thị Thúy Hà: Nhân viên nấu ăn
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Không đạt danh hiệu: Lao động tiên tiến ( Do hợp đồng làm việc chưa
đủ trên 10 tháng)
2.35. Bà Triệu Thị Phương: Nhân viên nấu ăn
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Không đạt danh hiệu: Lao động tiên tiến (Do hợp đồng làm việc chưa đủ
trên 10 tháng)
2.36. Bà Lương Thị Nhọi: Nhân viên nấu ăn
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: xếp loại Tốt
- Không đạt danh hiệu: Lao động tiên tiến (Do hợp đồng làm việc chưa đủ
trên 10 tháng)
3. Hội đồng thi đua nhận xét, đóng góp ý kiến cho từng giáo viên.
III. Kết quả bình xét của các thành viên Hội đồng Thi đua, khen
thưởng:
Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường PTDTBTTH I Thiện Thuật thống
nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào đạo xét tặng
danh hiệu thi đua cho 1 tập thể và 33 cá nhân, trình Hội đồng thi đua khen thưởng
huyện xét, quyết định khen thưởng 1 tập thể và 33 cá nhân. Danh sách cụ thể như
sau:
1. Danh hiệu thi đua:
1.1. Tập thể

Số
TT

Tên tập thể

Danh hiệu đề nghị

Kết quả bình xét của
hội đồng thi đua khen
thưởng
Số người đồng ý/
Tổng số thành
viên Hội đồng
TĐKT

Tỉ lệ %

17


1

Trường PTDTBTTH I
Thiện Thuật

Tập thể lao động tiên
tiến

14/14

100 %

2

Trường PTDTBTTH I
Thiện Thuật

Tập thể lao động xuất
sắc

14/14

100 %

1.2. Cá nhân

Số
TT

Cá nhân

1

Ông Bế Ích Lợi

2

Bà Triệu Thị Bèng

3

Danh hiệu đề nghị

Lao động tiên tiến

Kết quả bình xét của hội
đồng thi đua khen
thưởng
Số người đồng ý/
Tổng số thành viên
Hội đồng TĐKT

Tỉ lệ %

100 %

CSTĐ cấp cơ sở

14/14
14/14

Bà Lý Thị Kiêm

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

4

Bà Triệu Mai Liễu

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

5

Bà Mã Thị Huệ

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

6

Bà Long Thị Hoa

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

7

Bà Hoàng Thị Sáu

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

8

Bà Hoàng Thị Thanh

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

9

Bà Hoàng Thị Đào

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

10

Ông Triệu Văn Lập

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

11

Ông Hoàng Văn Khoa

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

12

Bà Trần Thị Mận

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

13

Bà Hứa Thanh Hằng

CSTĐ cấp cơ sở

14/14

100 %

14

Bà Dương Thị Roan

CSTĐ cấp cơ sở

14/14

100 %

15

Bà Hoàng Thị Nga

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

16

Ông Hoàng Văn Lình

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

17

Ông Hoàng Thị sự

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

18

Ông Lý Văn Dũng

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

19

Ông Hoàng Văn Giáp

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

20

Ông Hoàng Văn Hoan

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

21

Ông Lương Quang Vinh

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

100 %

18


22

Ông Lăng Văn Dũng

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

23

Ông Hoàng Văn Khát

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

24

Bà Tô Thị Yêu

CSTĐ cấp cơ sở

14/14

100 %

25

Ông Hoàng Văn Hành

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

26

Bà Hoàng Thị Lê

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

27

Bà Hoàng Thị Ngân

CSTĐ cấp cơ sở

14/14

100 %

28

Bà Hoàng Thuý Đượm

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

29

Bà Hoàng Thị Hương

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

30

Ông Bùi Quang Đông

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

31

Bà Nguyễn Thị Bình

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

32

Bà Hoàng Thị Vinh

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

33

Ông Hoàng Văn Hữu

Lao động tiên tiến

14/14

100 %

2. Hình thức khen thưởng
2.1. Tập thể:

Số
TT

1

Tên tập thể

Trường
PTDTBTTH1
Thiện Thuật

Hình thức khen thưởng đề
nghị

Giấy khen của UBND Huyện

Kết quả bình xét của
hội đồng thi đua khen
thưởng
Số người đồng
ý/ Tổng số
thành viên Hội
đồng TĐKT

Tỉ lệ %

14/14

100%

2.2. Cá nhân:

Số
TT

1

Tên cá nhân

Lý Thị Kiêm

Hình thức khen thưởng đề
nghị

Giấy khen của UBND Huyện

Kết quả bình xét của
hội đồng thi đua khen
thưởng
Số người đồng
ý/ Tổng số
Tỉ lệ
%
thành viên Hội
đồng TĐKT
14/14
100%
19


2

Hoàng Văn Hành

Giấy khen của UBND Huyện

14/14

100%

3

Hoàng Thị Lê

Giấy khen của UBND Huyện

14/14

100%

4

Hoàng Thúy Đượm

Giấy khen của UBND Huyện

14/14

100%

5

Lý Văn Dũng

Giấy khen của UBND Huyện

14/14

100%

Biên bản được thông qua và nhận được sự nhất trí của 100% các thành
viên trong hội đồng thi đua khen thưởng
Cuộc họp kết thúc hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Tô Thị Yêu

Bế Ích Lợi

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×