Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 2017 - 2018
I. Thời gian: Hồi 7 giờ 30 ngày 29/10/2017 tại trường PTDTBT Tiểu học
1 Thiện Thuật.
II. Thành phần:
- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
+ Có mặt: 37/38 đ/c.
+ Vắng mặt: 01/38 đ/c ( Đ/c Hứa Thanh Hằng- Nghỉ thai sản)
- Đoàn Chủ tịch:
1. Đ/c Bế Ích Lợi

- Hiệu trưởng nhà trường.

2. Đ/c Triệu Thị Bèng

- Phó hiệu trưởng nhà trường.

3. Đ/c Lý Thị Kiêm


- Phó hiệu trưởng nhà trường.

4. Đ/c Hoàng Thị Hương

- Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

- Thư ký:
1. Đ/c Hoàng Thị Sáu
2. Đ/c Tô Thị Yêu
III. Nội dung:
1. Chào cờ
2. Bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký:
* Đoàn Chủ tịch gồm 4 đồng chí:
1. Đ/c Bế Ích Lợi

- Hiệu trưởng nhà trường.

2. Đ/c Triệu Thị Bèng

- Phó hiệu trưởng nhà trường.

3. Đ/c Lý Thị Kiêm

- Phó hiệu trưởng nhà trường.

4. Đ/c Hoàng Thị Hương

- Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

- Lấy biểu quyết về danh sách Đoàn Chủ tịch: Hội nghị nhất trí 100% với
danh sách đoàn chủ tịch của Hội nghị.
* Đoàn thư ký gồm 2 đồng chí:
1. Đ/c Hoàng Thị Sáu
2. Đ/c Tô Thị Yêu
- Lấy biểu quyết về danh sách đoàn thư ký: Hội nghị nhất trí 100% với
danh sách đoàn thư ký của Hội nghị.
13. Đ/c Triệu Mai Liễu - Chủ tịch Công đoàn nhà trường thông qua chương
trình làm việc của Hội nghị.
4. Đ/c Bế Ích Lợi - Hiệu trưởng nhà trường: Khai mạc Hội nghị và thông
qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 và kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018.
5. Đ/c Triệu Mai Liễu - Chủ tịch Công đoàn trường thông qua báo cáo
tổng kết phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 và phương hướng phát động
thi đua năm học 2017 - 2018. Thông qua dự thảo quy chế về quan hệ công tác
giữa Công đoàn và Chính quyền.
6. Đ/c Hà Thị Hiệp - Kế toán nhà trường báo cáo kế hoạch thu chi tài
chính năm học 2016-2017
7. Đ/c Hoàng Văn Lình - Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả
hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2016-2017 và chương trình hoạt
động năm học 2017 - 2018.
8. Đ/c Bế Ích Lợi – Hiệu trưởng nhà trường Thông qua dự thảo nội quy,
quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ quan trong năm học 2017-2018 hoạt động
của nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động "Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Cuộc vận động "Hai không", cuộc vận động
"Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", phong
trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
- Thực hiện dạy và học tốt tài liệu TV1- CNGD, phương pháp "Bàn tay
nặn bột", dạy học Tiếng Anh theo chương trình mới đảm bảo có chất lượng.
- Quản lí, tổ chức tốt dạy học theo CKTKN. Tích cực đổi mới PPDH,
PPKTĐG, thực hiện tích hợp trong dạy học các môn học; Tăng cường giáo dục
đạo đức, GDKNS cho học sinh.
* Chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017:
- 100% GV lên lớp soạn giáo án đầy đủ có chất lượng.
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung chương trình, SGK, tài liệu dạy
học.
- Có 16/29 = 55% GV đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 2/3 = 67% GV
đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
- 100% GV hoàn thành nội dung cam kết chất lượng, thực hiện nghiêm
túc nội quy, quy chế chuyên môn.
- Chỉ tiêu chất lượng hai môn Toán - Tiếng Việt và các môn học khác:
Hoàn thành 185/185 = 100%; Không có học sinh xếp loại không hoàn thành.
- Kết quả xếp loại giáo dục:
+ Hoàn thành chương trình tiểu học: 41/41 = 100%
2


+ Học sinh khen thưởng 110/185 = 59,4 %
- Kết quả học sinh đạt giải giao lưu các cấp:
+ Cấp trường: 12 giải
+ Cấp huyện: 4 giải
+ Cấp tỉnh: 0 HS
- Huy động trẻ 6 tuổi trên địa bàn quản lý vào lớp 1 đạt 34/34 = 100%
- Duy trì sĩ số học sinh đạt 100%.
- Thi vở sạch chữ đẹp học sinh, cấp trường: 5 giải
* Công tác kiểm định chất lượng: Hoàn thành báo cáo đúng quy định.
* Công tác xã hội hóa giáo dục:
- XHH để tổ chức tuyên truyền, tổ chức cuộc thi tìm hiểu An toàn giao
thông cấp trường, XHH đóng góp tiền mặt để hỗ trợ trang trí lớp học theo mô
hình dạy học VNEN, hỗ trợ công tác khen thưởng, điện nước sinh hoạt, công tác
tổ chức giáo dục 2 buổi/ngày, XHH kinh phí hỗ trợ tổ chức Tết trung thu cho
học sinh, tết Thiếu nhi cho học sinh.
* Ứng dụng công nghệ thông tin:
- Có 25/29 = 86% giáo viên biết soạn giáo án bằng máy tính, trên 85%
giáo viên có khả năng kết hợp máy tính máy chiếu lên lớp và mỗi năm học có 2
tiết dạy/ GV có ứng dụng CNTT.
- Sử dụng phần mềm EQMS hiệu quả.
- Tiếp cận sử dụng phần mềm Master E.learning.
* Công Tác phổ cập giáo dục Tiểu học:
- Duy trì nâng cao chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học ĐĐT.
- Hoàn thành chương trình tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%, huy động trẻ 6
tuổi trên địa bàn vào lớp 1 đạt 100%.
- Sử dụng có hiệu quả phần mềm phổ cập mới.
- Hồ sơ sổ sách phổ cập cập nhật đầy đủ chính xác có tính liên thông.
- Hoàn thành hồ sơ báo cáo phổ cập năm 2016 đúng quy định.
* Chuyên đề kiểm tra cán bộ quản lý, giáo viên:
- Mỗi giáo viên được kiểm tra, xếp loại chuyên đề kết quả giảng dạy, thực
hiện các nhiệm vụ khác được giao ít nhất 01 lần/01 học kỳ; được kiểm tra, xếp
loại chuyên đề hồ sơ ít nhất 03 lần/học kỳ.
- Mỗi giáo viên được dự ít nhất 02 giờ dạy/01 học kỳ, có đánh giá, xếp loại giờ
dạy.
- Mỗi lãnh đạo nhà trường được dự giờ, đánh giá giờ dạy (tiết dạy) ít nhất
01 tiết/01 học kỳ.
3


- Hiệu trưởng nhà trường dự ít nhất 01 tiết/01 tuần.
- Phó Hiệu trưởng nhà trường dự ít nhất 02 tiết/01 tuần.
- Tổ trưởng hoặc tổ phó chuyên môn dự đột xuất mỗi giáo viên ít nhất 01
tiết/01 học kỳ.
- Lãnh đạo nhà trường thực hiện nghĩa vụ giảng dạy theo quy định (bao gồm
giờ dạy và quy đổi hoạt động ra giờ dạy, tiết dạy theo công văn hướng dẫn của Bộ và
của Sở), cụ thể:
+ Hiệu trưởng nhà trường dạy 02 tiết/01tuần.
+ Phó Hiệu trưởng nhà trường dạy 04 tiết/01tuần.
(Việc thực hiện dự giờ, lên lớp của cán bộ quản lý, giáo viên ghi chép đầy
đủ, ghi phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy và lưu hồ sơ theo quy định).
* Chuyên đề kiểm tra đối với nhân viên: kiểm tra hồ sơ, sổ sách tối thiểu
03 lần/học kỳ (có biên bản và lưu hồ sơ).
* Công tác thi đua - khen thưởng:
- Đối với học sinh:
+ Chất lượng giáo dục:
- Duy trì sĩ số 186/186 đạt 100%
- Kết quả đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực của học sinh:
Năm học

TSHS

2015 - 2016
2016 - 2017

Đạt

Chưa đạt

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ %

186

186 (4 KT)

100

0

0

185

185 (4 KT)

100

0

0

- Kết quả đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất của học
sinh:
Năm học

TSHS

2015 - 2016
2016- 2017

Đạt

Chưa đạt

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

186

186 (4 KT)

100

0

0

185

185 (4 KT)

100

0

0

Kết quả xét hoàn thành CT lớp học, HTCTTH và khen thưởng cuối
năm học:
Năm học

Khối
lớp

TS
HS

Hoàn thành lớp
học HTCTTH

Khen thưởng
Số lượng

Ghi chú

Tỷ lệ %
4


2015-2016

1

43

43/43= 100 %

25/43

58,1

2

30

30/30 = 100 %

14/30

46,6

3

37

37/37= 100 %

22/37

59,4

4

41

41/41 = 100 %

17/41

41,4

5

35

35/35 = 100 %

20/35

57,1

186

186/186 = 100 %

98/186

52,5

1

34

34/34= 100 %

21/34

61,7

2

43

43/43= 100 %

24/43

55,8

3

30

30/30= 100 %

18/30

60

4

37

37/37= 100 %

22/37

59,4

5

41

41/41 = 100 %

25/41

61

185

185/185= 100 %

110/185

59.5

Cộng

2016-2017

Cộng

- Chất lượng kì giao lưu học sinh:
+ Đạt cấp trường: 12 giải
+ Đạt cấp huyện: 4 giải
+ Đạt cấp tỉnh: 0
- Kết quả thi viết chữ đẹp:
Cấp trường: 5/185 = 3 %
Cấp huyện: Được lựa chọn 10 vở đi tham gia cấp tỉnh.
- Về duy trì sĩ số:
+ Huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi từ 6-11 tuổi ra lớp đạt tỉ lệ cao nhất,
huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 34/34 đạt 100%, trẻ hoàn thành CTTH: 41/41
đạt 100%, hiệu quả đào tạo đạt từ 100% trở lên.
* Chỉ tiêu chuyển lớp:
- Kết quả chuyển lớp các khối 1 - 2 - 3 - 4: 144/144 = 100 %.( KT: 02)
- Kết quả lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học: 41/41 đạt 100%.
+ Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua từ đầu năm học.
- GV có 16/29 = 55,2% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, có
2/29 = 6,7% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
- LĐTT: 35/35 = 100%
- CSTĐ CS: 2/35 = 6 %
5


- Trường: Đạt tập thể LĐXS
* Công tác xây dựng, bảo vệ cơ sở vật chất:
- Trang bị một số đồ dùng cho lớp học, tu sửa, thay thế, lắp các thiết bị
điện thắp sáng.
- Trang trí lớp học, bồn hoa cây cảnh. Bổ sung trang thiết bị dạy học.
Kiểm kê tài sản, đồ dùng, thiết bị 2 lần/năm học.
* Công tác bán trú:
Tổ chức khoảng 110 học sinh bán trú. Đảm bảo các điều kiện ăn, ngủ,
nghỉ cho học sinh.
* Công tác y tế trường học:
- Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh được 2 lần/ năm.
- Tổ chức cho học sinh súc miệng bằng dung dịch Natriflorua 1 lần/ tuần,
uống thuốc tẩy giun 2 lần/ năm.
* Công tác thư viện:
100% các lớp có thư viện góc lớp. Thư viện đạt thư viện thân thiện.
* Công tác Đảng:
Phấn đấu kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới trong năm học. 100% đảng
viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chi bộ đạt trong sạch vững
mạnh.
* Công đoàn:
- Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.
- Tổ chức sinh hoạt Công đoàn đều.
* Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí minh:
- Liên đội trường đạt Liên đội mạnh.
- 4 Chi đội vững mạnh.
- 6 Sao chăm ngoan học giỏi.
* Hoạt động chữ thập đỏ:
- 100% giáo viên và học sinh là một hội viên hội chữ thập đỏ. Tổ chức
thu, nộp đóng hội phí đầy đủ.
* Công tác quản lý, thu - chi tài chính: Thu đủ bù chi. Công khai minh
bạch rõ ràng.
* Thực hiện nội quy, quy chế:
Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của nhà trường, của
chuyên môn; Quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn và chính quyền.

6


9. Đ/c Triệu Thị Bèng - Phó hiệu trưởng nhà trường thông qua dự thảo nội
quy, quy chế chuyên môn năm học 2017 - 2018.
* Quy định về hồ sơ của cán bộ giáo viên.
- Giáo viên phải có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
- Sổ đánh giá học sinh, nhật kí đánh giá đối với GV dạy mô hình VNEN.
- Sổ kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch cá nhân, kế hoạch phụ đạo học sinh
đạt chuẩn và kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, KH giáo viên giúp đỡ
giáo viên, giáo viên giúp đỡ học sinh.
- Sổ báo giảng.
- Sổ ghi đầu bài.
- Giáo án ( kế hoạch dạy học).
- Sổ dự giờ.
- Sổ sinh hoạt chuyên môn.
- Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt lớp.
- Sổ tự học bồi dưỡng thường xuyên.
- Kế hoạch BDTX.
- Kế hoạch giáo dục.
- Sổ ghi chép tổng hợp.
- Vở luyện viết.
- Sổ công tác Đội, kế hoạch đội đối với GV TPT Đội.
- Tạp chí chuyên đề GDTH.
* Quy định riêng về giáo án:
+ Đối với giáo viên soạn bài bằng máy vi tính:
- Bài soạn phải được sắp xếp đúng theo thứ tự như thời khoá biểu của
buổi dạy. Hết 1 tuần phải được kẹp lại và hết 4 tuần (1 tháng) phải được đóng lại
thành tập có bìa.
- Bài soạn trên máy vi tính phải được in ra từ máy tính, không được phô
tô.
- Tất cả các bài soạn thống nhất sử dụng một Font chữ Times New
Roman. Trình bày theo đúng thể thức văn bản.
- Bài soạn của mỗi giáo viên nếu giống nhau quá mức thì sẽ không được
công nhận.
- Giáo án phải được chuẩn bị trước tối thiểu là 1 buổi.
- Giáo viên soạn bài bằng máy tính cần phải thực hiện ít nhất 2 tiết dạy
bằng giáo án điện tử trong một năm học.
7


- Trong một năm thực hiện điều chỉnh bài học ít nhất 3 tiết /năm/1 giáo
viên.
+ Đối với giáo án viết tay:
- Các giáo án viết tay phải được soạn trên loại sổ giấy A4
- Giáo án phải chuẩn bị trước tối thiểu là 1 buổi.
- Cuối mỗi tiết lên lớp có phần điều chỉnh bổ sung; Cuối mỗi buổi học có
phần dành cho giáo viên kiểm tra chéo. Trang cuối của tập giáo án phải có 1
trang để BGH, tổ khối trưởng ghi nhận xét sau mỗi lần kiểm tra.
- Mỗi ngày dạy phải ghi đủ: Thứ, ngày, tháng, năm, thứ tự các tiết dạy
trong ngày. Đầu mỗi tuần phải ghi rõ tuần thứ mấy. Đối với giáo viên chuyên
các môn và GV không chủ nhiệm ghi rõ ngày soạn, ngày dạy, thứ tự tiết trong
ngày, dạy lớp nào.
* Lên lớp:
- Tư thế, trang phục chỉnh tề, xưng hô mô phạm, không xúc phạm học
sinh.
- Quản lý học sinh, điểm danh, ghi tên HS vắng từng buổi học vào sổ theo
dõi.
- Hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định.
* Kiểm tra đánh giá:
- Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh
theo chuẩn kiến thức kĩ năng từng môn học và hoạt động giáo dục khác theo
chương trình phổ thông và cấp học.
- Đánh giá thường xuyên các hoạt động học tập, sự tiến bộ và kết quả học
tập theo thông tư 30/2014/TT BGDDT 28/8/2014 Thông tư ban hành quy định
đánh giá HS tiểu học. Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư
số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
* Dự giờ, thao giảng:
- Mỗi GV hàng tháng phải có ít nhất 02 tiết dự giờ đồng nghiệp có rút
kinh nghiệm, đánh giá, xếp loại.
- Mỗi giáo viên phải được thao giảng ít nhất 04 tiết trong một năm.
* Tổ chuyên môn cần có:
- Kế hoạch chuyên môn của tổ.
- Kế hoạch phụ đạo học sinh, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu của tổ.
- Sổ theo dõi: sổ ghi phân công công tác, theo dõi thực hiện chương trình,
dạy bù dạy thay, theo dõi kết quả các phong trào thi đua, các cuộc thi…
8


- Sổ ghi biên bản họp tổ.
- Mỗi tổ sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng.
- Tất cả giáo viên tham gia giảng dạy đều phải tham gia hội giảng cấp
trường và các cấp cao hơn như huyện, tỉnh.
- Mỗi GV phải có 2 đồ dùng tự làm có chất lượng trong 1 năm học.
- Hàng tuần mỗi GV phải có 2 bài luyện viết chữ đẹp.
- Có ý thức tự học BDTX theo quy định.
- Mỗi tháng nhân viên thư viện giới thiệu sách theo chủ điểm vào sáng thứ
hai- tiết chào cờ tuần đầu của tháng.
* Với học sinh:
Có đầy đủ các loại SGK, vở ghi, đồ dùng học tập theo quy định.
10. Đ/c Hà Thị Hiệp- Kế toán nhà trường thông qua nội quy chế chi tiêu
nội bộ năm học 2017 - 2018.
11. Hội nghị tiến hành thảo luận các báo cáo và nội quy, quy chế của nhà
trường, của tổ chuyên môn:
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 và kế hoạch
hoạt động của nhà trường năm học 2017- 2018:
Hội nghị nhất trí và đóng góp ý kiến như sau:
- Đ/c Hoàng Văn Giáp – GV Mĩ thuật: Bổ sung danh sách đoàn viên trong
trường (cần thêm 1 cán bộ quản lý nhà trường)
+ Giải đáp: Nhất chí thêm Đ/c Triệu Thị Bèng vào trong danh sách đoàn
viên trong trường. Tổng số đoàn viên là: 8 đ/c
- Đ/c Bùi Quang Đông - GV Âm nhạc: Có nên thay đổi giờ vào lớp buổi
chiều không?
+ Giải đáp: Nhà trường nhất chí chuyển giờ vào lớp từ 14h00 thành
13h30 và thời gian ra chơi giữa giờ là 20 phút
- Đ/c Triệu Văn Lập- TTCM khối 2: Dự giờ đồng nghiệp 4 tiết/tháng đối
với giáo viên thì quá nặng, vì giáo viên không có nhiều thời gian để đi dự giờ vì
còn phải làm rất nhiều hoạt động khác nữa. Xin nhà trường giảm tiết dự giờ từ
4tiết/tháng xuống còn 2tiết/ tháng được không?
+ Giải đáp: Dự giờ đồng nghiệp phải đảm bảo đủ 2 tiết/tháng. Lưu ý với
các TTCM là không được tính các tiết dự giờ đột xuất các thành viên trong tổ.
- Đ/c Hoàng Thị Ngân- TTCM khối 5: Nhà trường yêu cầu giáo viên để
đồ dùng dạy học và đồ dùng tự làm tại lớp, tự bảo quản để đưa vào sử dụng
nhưng với lớp 5 điểm trường Cốc Bây không có tủ nên không thể bảo quản tại
lớp được. Vậy có được mang đồ dùng về nhà không?

9


+ Giải đáp: Trong trường chính vẫn còn tủ. Nhà trường sẽ bổ sung kịp
thời cho lớp
- Đ/c Hoàng Văn Lình- TTCM khối 3:Nhà trường yêu cầu TTCM lên lịch
báo giảng cho thành viên trong tổ. Nhưng TTCM không thể có khả năng lên
được cho các thành viên trong tổ. Vậy xin ý kiến của nhà trường là có thể bỏ
mục này được không?
+ Giải đáp: Nhà trường nhất trí với ý kiến của đ/c Hoàng Văn Lình.
- Đ/c Triệu Thị Bèng- PHT nhà trường bổ sung một số ý kiến sau:
+ Đối với giáo viên Thể dục: cần phải cho học sinh tập hợp hàng dọc,
hàng ngang nhuần nhuyễn.
+ Giáo viên chú ý trang phục khi lên lớp. Nhất là trang phục mặc vào hôm
thứ 2 chào cờ. Giáo viên nên mặc quần đen áo trắng tránh mặc áo màu lòe
loẹt vào buổi chào cờ.
- Đ/c Hoàng Thị Hương-TTCM khối 4: Mức chi khen thưởng cho giáo
viên còn thấp. Xin ý kiến của nhà trường là: nâng lên có được không?
+ Giải đáp: Nhà trường thống nhất và nhất chí nâng mức chi khen thưởng
cho giáo viên như sau:
-Thi luyện vết chữ đẹp: Giải A từ 80.000đ lên 100.000đ
Giải B từ 60.000đ lên 80.000đ
Giải C từ 40.000đ lên 50.000đ
-Thi đồ dung dạy học: Giải A từ 80.000đ lên 100.000đ
Giải B từ 60.000đ lên 80.000đ
Giải C từ 40.000đ lên 50.000đ
Hội nghị nhất trí với các ý kiến ở trên.
12. Bầu Ban thanh tra nhân dân ( Đ/c Triệu Mai Liễu điều hành)
Hội nghị biểu quyết 100% đồng ý 3 đồng chí sau vào Ban thanh tra nhân
dân:
1. Đ/c Bùi Quang Đông - Trưởng ban
2. Đ/c Hoàng Văn Lình - Ủy viên
3. Đ/c Hoàng Văn Khoa - Ủy viên
13. Đ/c Triệu Mai Liễu - Chủ tịch Công đoàn trường thông qua các chỉ
tiêu thi đua khen thưởng năm 2017-2018. Các cá nhân CBQL, giáo viên, nhân
viên trong nhà trường tiến hành đăng kí thi đua.
- Chiến sĩ thi đua: 9 đ/c.
- Tập thể trường: Đạt tập thể LĐXS.
- Công đoàn: Đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
10


- Đoàn viên công đoàn xuất sắc: 10/10 đ/c.
14. Đ/c Hoàng Thị Sáu – Thư ký Hội nghị thông qua Nghị quyết hội nghị
15. Đ/c Triệu Mai Liễu lấy ý kiến Hội nghị về bản Nghị quyết: Hội nghị
nhất trí 100%.
16. Đ/c Bế Ích Lợi bế mạc hội nghị.
Biên bản kết thúc hồi 13 giờ 30 phút cùng ngày.
TM Đoàn chủ tịch

Thư ký

Tô Thị Yêu

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×