Tải bản đầy đủ

EG008_Tâm lý kinh doanh - Câu hỏi & đáp án

EG008 - Tâm lý kinh doanh
“Người biết phân chia quyền lực, biết thu hút tập thể vào công việc chung trên
cơ sở tôn trọng những ý kiến đóng góp của họ” thuộc phong cách lãnh đạo nào?
B) Phong cách lãnh đạo dân chủ
“Những biểu hiện về mặt cường độ, tốc độ, nhịp độ của các hoạt động tâm lý
trong những hành vi, cử chỉ và cách nói năng của con người” là phát biểu về
nội dung nào dưới đây? A) Tính khí.
Bầu không khí trong tập thể lành mạnh không có các đặc điểm nào sau đây: D)
Mục đích hoạt động của tập thể không được rõ ràng và thiếu sự nhất quán.
Biểu hiện của uy tín giả tạo là biểu hiện nào trong các biểu hiện dưới đây? D)
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Các đặc điểm tâm lý cá nhân được hiểu là gì? D) Những hiện tượng tâm lý
tương đối ổn định.
Các tiêu chuẩn đánh giá tâm lý cán bộ về mặt lập trường tư tưởng là? D) Tất cả
các đáp án đã nêu đều đúng.
Các yếu tố xây dựng tập thể mạnh? D) Xây dựng lề lối làm việc, bầu không khí
tốt đẹp và xây dựng bộ máy tổ chức có hiệu lực và chặt chẽ.
Cảm xúc biểu hiện trạng thái nào dưới đây? D) Rung động trước vẻ đẹp thiên
nhiên; thất vọng, phẫn nộ, kinh hoàng, sợ hãi; đau khổ, hờn giận bực mình.
Căn cứ vào trạng thái tâm lý chúng ta có thể chia thành 2 kiểu người đó là
người hướng ngoại và người hướng nội. Người hướng nội có đặc điểm nổi

bật dưới đây? C) Người ưu tư; điềm tĩnh.
Cấu trúc của tính cách bao gồm yếu tố nào dưới đây? A) Hệ thống thái độ.
Chạy theo xu hướng “Mốt thời trang” là thể hiện của quy luật tâm lý nào? A)
Quy luật lây lan tâm lý.
Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau đây? C) Xúc cảm thường
xuất hiện trước tình cảm.
Chọn phương án trả lời đúng nhất về nhân cách trong các phương án sau? B)
Nhân cách là toàn bộ đặc điểm tâm lý đã ổn định, của cá nhân tạo ra giá trị xã hội,
hành vi xã hội của cá nhân đó.
Cơ cấu chính thức thể hiện A) Tổ chức được hình thành từ quy chế tổ chức do
pháp luật nhà nước ban hành.
Cơ cấu không chính thức xuất hiện khi? A) các thành viên được hình thành một
cách tự nhiên.
Cơ chế lan truyền tâm lý là C) lan truyền bột phát và lan truyền từ từ.
Có những loại năng lực lãnh đạo nào? D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.


Cơ sở để hình thành động cơ chính là nhu cầu. Vậy nhu cầu của con người bao
gồm? D) Nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu tinh thần, vật chất, nhu cầu
tôn trọng và nhu cầu xã hội, nhu cầu tự khẳng định mình.
Cơ sở sinh lý của tính khí bao gồm B) các kiểu thần kinh.
Con người có thể có loại tính khí nào? D) Tính khí sôi nổi, ưu tư, linh hoạt
Con người đóng những vai trò gì trong hệ thống quản lý? D) Con người có
thể đóng vai trò là chủ thể quản lý, khách thể quản lý và quan hệ với 2 đối
tượng đó
Con người đóng vai trò trong hệ thống quản lý không gồm những phương
diện nào? D) Con người với tư cách là nhà quản trị.
Đặc điểm của hiện tượng tâm lý được hiểu D) Là hiện tượng tinh thần có sức
mạnh vô cùng to lớn.
Đặc điểm của người lãnh đạo không bao gồm đặc điểm sau: C) Người lãnh đạo
là người đứng đầu có quyền quyết định trong mọi trường hợp.
Đánh giá năng lực của một người không chỉ dựa vào kết quả công việc mà còn
dựa vào những yếu tố nào dưới đây? D) Tính sáng tạo của phương pháp thực
hiện và thời gian hoàn thành; khả năng giải quyết những tình huống đột biến;
mức độ hiệu quả của các biện pháp thực hiện
Đâu không phải là nội dung của tâm lý xét trên 3 phương diện về mặt nội
dung, mặt cơ chế, mặt bản chất của tâm lý? C) Tâm lý con người không có
bản chất xã hội và phản ánh ý muốn chủ quan của con người
Đâu là các thuộc tính tâm lý? C) Những hiện tượng tâm lý ổn định, tạo thành
nét chung của nhân cách.


Đâu là cơ sở để hình thành động cơ? C) Nhu cầu của con người.
Đâu là kiểu lãnh đạo thường được sử dụng nhất? A) Kiểu lãnh đạo dân chủ.
Đâu là sự biểu hiện về mặt cường độ, tốc độ và nhịp độ của các hoạt động tâm
lý trong những hành vi, cử chỉ, cách nói năng của con người. B) Tính khí.
Đây không phải là chức năng của dư luận tập thể? D) Chức năng áp dụng và
thực hiện hình phạt đối với con người trong tập thể
Đây không phải là nguyên nhân cơ bản trong tập thể có dư luận thiếu lành
mạnh? D) Tính đoàn kết cao, có sự đồng lòng trong tập thể.
Đây không phải là nhân tố khách quan ảnh hưởng đến dư luận tập thể? A)
Trình độ phát triển của tập thể.
Đây không phải là nhiệm vụ của tâm lý học quản lý? D) Không áp dụng cho
đào tạo và phát triển nhân cách cán bộ


Đây không phải là phương pháp nào để giải quyết mâu thuẫn? D) Phương pháp
cạnh tranh
Đây không phải là vai trò của chuẩn mực nhóm D) Không quy định rõ các hành
vi của cá nhân trong nhóm và mục tiêu của nhóm.
Đây là giai đoạn hai trong quá trình hình thành dư luận? D) Có sự trao đổi giữa
người này với người khác về các cảm nghĩ, ý kiến, quan điểm và phán đoán của họ
đối với sự kiện xảy ra.
Đây là loại mâu thuẫn giữa nhiệm vụ được giao và khả năng thực hiện của cá
nhân hoặc mâu thuẫn giữa yêu cầu công việc và nhu cầu cá nhân? B) Mâu
thuẫn, xung đột bên trong cá nhân.
Để đánh giá năng lực của con người, chúng ta cần chú ý đến điều gì? D) Những
đặc điểm thuận lợi của cơ thể, những kỹ xảo, khả năng tư duy; trí tuệ, vốn tri
thức.
Để giao tiếp đạt hiệu quả con người nên? B) Sử dụng nhuần nhuyễn kết hợp
giữa ngôn ngữ có lời và ngôn ngữ không lời.
Để hiểu rõ đặc điểm tâm lý cá nhân, các nhà quản trị phải trả lời được 3 câu hỏi
cơ bản sau? A) Là người như thế nào? Muốn gì? Có thể làm được gì?
Để kích thích động viên những người dưới quyền cần phải chú ý gì? D) Phải
đánh giá khách quan, đánh giá đúng sự cố gắng, nỗ lực của mọi người, phải có
chế độ đãi ngộ hợp lý
Để quản lý tốt, nhà quản trị cần phải thực hiện điều gì dưới đây? C) Cần nắm
vững tâm lý cá nhân, tâm lý tập thể và kiến thức tâm lý học.
Điểm giống nhau giữa ban lãnh đạo và ê kíp lãnh đạo là: C) Tổ chức tập thể thực
hiện các nhiệm vụ đề ra.
Đối tượng tác động của quản trị kinh doanh là B) tập thể người lao động
trong doanh nghiệp
Dư luận có đặc điểm là? C) Có tính công chúng.
Đưa ra nhận xét đúng về các kiểu lãnh đạo trong các nhận xét dưới đây? D) Mỗi
kiểu lãnh đạo đều có những ưu, nhược điểm nhất định. Trong công tác quản lý
nhà lãnh đạo có thể sử dụng linh hoạt cho các trường hợp cụ thể.
Đưa ra nhận xét đúng về việc chọn một kiểu lãnh đạo phù hợp với từng cá nhân
dưới quyền? D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Ê kíp lãnh đạo trong doanh nghiệp có đặc điểm là? B) Có sự tương hợp tâm lý và
phối hợp chặt chẽ.
Giao tiếp chỉ có thể diễn ra giữa: A) Con người với con người.
Giao tiếp là một quá trình ? B) Trao đổi thông tin.


Hiện tượng lây lan tâm lý từ thành viên này sang thành viên khác và hình thành
nên bầu không khí chung của tập thể là biểu hiện của quy luật nào? B) Quy luật
lan truyền tâm lý.
Hiện tượng thủ lĩnh trong tập thể có đặc điểm? C) Thủ lĩnh có thể tích cực hoặc
tiêu cực tuỳ theo chuẩn mực đạo đức của nhóm .
Hoạt động kiểm tra bao gồm những chức năng nào? D) Tất cả các đáp án đã nêu
đều đúng.
Hoạt động kinh doanh có nhiệm vụ chủ yếu nào sau đây? D) Nghiên cứu thị
trường, hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh, tổ chức thực thi và
kiểm soát các chiến lược và chính sách kinh doanh
Hoạt động lãnh đạo là? A) Phối hợp hoạt động của các cá nhân trong tập thể.
Hoạt động ngôn ngữ là? A) Hiện tượng xã hội.
Học thuyết của tác giả nào đã đưa ra công thức S - R. (S – stimuli - kích thích;
R – response - hành động đáp ứng)? A) Watson.
Khả năng tác động của nhà quản trị đến tình cảm và ý chí của người dưới quyền
bao gồm? D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Khí chất ưu tư biểu hiện đặc điểm nào dưới đây? A) Thần kinh yếu, hay lo lắng,
thiếu tự tin nhưng chín chắn.
Khi đánh giá năng lực của con người, người đánh giá không cần chú ý đến
những đặc điểm nào? D) Yếu tố gien di truyền của cá nhân đó
Khi giao tiếp cần chú ý những điểm nào? D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Khi kiểm tra việc thực hiện các quyết định quản trị, nhà quản trị cần phải? D)
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Khi quyết định được ban hành phải đảm bảo được các yêu cầu nào? D) Tất cả
các đáp án đã nêu đều đúng.
Khi sếp gửi một bức thư điện tử cho nhân viên các công việc thực hiện gấp
trong ngày. Đây là hình thức: C) Giao tiếp bằng ngôn ngữ gián tiếp
Khi sử dụng con người, cần quan tâm đến điều gì? A) Năng lực của con người.
Khi tìm hiểu con người qua ngôn ngữ: B) Chú ý quan sát ngôn ngữ không lời.
Khi xem xét tâm trạng tập thể, dấu hiệu nào dưới đây không phải là các dấu
hiệu quan trọng cần chú ý? D) Tính khí của các cá nhân trong tập thể.
Loại uy tín mà người lãnh đạo luôn tạo ra sự cách biệt rõ ràng trong quan hệ với
mọi người. Họ luôn muốn có sự khác biệt giữa mình với mọi người. Đây là mô
tả của? C) Uy tín dựa trên khoảng cách


Lý do thủ lĩnh thường là những thành viên nổi bật lên trong tập thể, có uy tín
nhất, có khả năng thuyết phục người khác, ảnh hưởng đến những người khác?
C) Do có nhiều quyền hạn hơn.
Lý thuyết quản trị theo khoa học và lý thuyết quản trị hành chính có sự liên
kết nào dưới đây? C) Lý thuyết quản trị hành chính bổ sung cho lý thuyết
quản trị theo khoa học.
Lý thuyết Z được xây dựng dựa trên các quan điểm nào? C) Xây dựng theo
mô hình gia đình Khổng giáo theo 5 nguyên tắc: con cái phải kính trọng ông, bà
cha mẹ; trung thành, phục tùng, nhân hậu và tận tụy với chủ.
Mong muốn được ca ngợi, có uy tín, có tiếng tăm tốt thuộc nhóm nhu cầu
nào trong nhóm các nhu cầu nào? B) Nhu cầu được tôn trọng
Một cảm xúc, tình cảm nào đó được lặp đi, lặp lại nhiều lần một cách không
thay đổi thì cuối cùng bị suy yếu và lắng xuống, hiện tượng đó được gọi là “chai
sạn” trong tình cảm. Hiện tượng đó bị ảnh hưởng bởi quy luật nào? C) Quy luật
nhàm chán.
Mốt là biểu hiện của quy luật tâm lý nào trong các quy luật tâm lý? A) Quy luật
lây lan tâm lý.
Một người nhân viên buồn chán do hiệu ứng buồn chán của những người
xung quanh gây ra là biểu hiện của quy luật tâm lý nào dưới đây? C) Lây lan.
Một số phong cách lãnh đạo chưa tốt là? D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Một sự cảm nhận này có thể tăng cường một cảm nhận khác đối lập với nó, xảy
ra đồng thời hoặc nối tiếp. Hiện tượng đó ảnh hưởng do quy luật nào? A) Quy
luật tương phản.
Một xúc cảm, tình cảm nào đó được lặp đi lặp lại nhiều lần một cách không thay
đổi, thì cuối cùng bị suy yếu, bị lắng xuống, hiện tượng đó gọi là sự “chai sạn”
trong tình cảm. Hiện tượng này là do ảnh hưởng của quy luật nào? B) Quy luật
thích ứng của tình cảm.
Muốn sử dụng con người có hiệu quả phải? D) Tất cả các đáp án đã nêu đều
đúng.
Muốn thúc đẩy người khác làm theo ý mình thì cần phải tạo được động cơ làm
việc đó ở họ, bằng cách? D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Muốn thúc đẩy người khác làm việc theo ý mình thì cần phải tạo được động cơ
làm việc đó ở người đó bằng cách nào dưới đây? D) Tìm hiểu những nhu cầu,
mong muốn của người đó, tìm cách thỏa mãn nhu cầu của họ, hướng sự thỏa
mãn vào việc thực hiện mục đích của mình
Muốn xây dựng các phương án, cần phải định ra những tiêu chuẩn nào? C) Xác
định rõ mục tiêu tối thiểu cần đạt


Năng lực được hình thành do tác động của các yếu tố nào? D) Trình độ bằng
cấp và tự rèn luyện; kinh nghiệm, phẩm chất ý chí; đặc điểm bẩm sinh năng khiếu
Năng lực được hình thành không do tác dụng của các yếu tố nào dưới đây?
D) Ý muốn chủ quan của cá nhân đó
Năng lực được hình thành từ B) nhiều phẩm chất khác nhau như tri thức, tư
duy, kỹ xảo…
Ngôn ngữ là? A) Là hệ thống dấu hiệu, ký hiệu.
Ngôn ngữ phản ánh đặc điểm gì của tâm lý cá nhân? B) Năng lực nhận thức và
năng lực tư duy.
Người lãnh đạo có năng lực tổ chức là người có phẩm chất chuyên biệt nào
dưới đây: C) Khả năng lan truyền nghị lực và ý chí
Người lãnh đạo muốn có uy tín thì cần có những phẩm chất nào? D) Tất cả các
đáp án đã nêu đều đúng.
Nguyên nhân quan trọng nhất gây mất đoàn kết trong tập thể do chính người
lãnh đạo tạo nên là? A) Yếu về năng lực lãnh đạo.
Nguyên tắc khi giao tiếp bằng ngôn ngữ: D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Nhà quản trị là người hiểu biết nhiều nên không cần phải? D) Tất cả các đáp án
đã nêu đều sai.
Nhà quản trị muốn quản lý tốt thì: D) Cần nắm vững tâm lý cá nhân và tâm lý
tập thể.
Nhân cách con người đượchình thành từ thời điểm nào? B) Khi bắt đầu
tham gia vào các quan hệ xã hội.
Nhận định “ Trên cơ sở đánh giá,phán xét các sự kiện, hiện tượng, dư luận xã
hội nêu ra các chuẩn mực hướng dẫn việc nên làm, nên tránh.” thuộc chức năng
nào của dư luận? B) Chức năng điều tiết các mối quan hệ trong tập thể xã hội.
Nhân định nào là mục đích của tâm lý học quản trị kinh doanh? D) Tác động
vào sự tích cực của người lao động và tạo nên bầu không khí vui tươi, đoàn kết
trong doanh nghiệp.
Nhận thức trong giao tiếp là việc? A) Luôn tri giác lẫn nhau và trên cơ sở tri giác
đem lại tư duy giúp chúng ta phán đoán tình hình để lựa chọn phương án giáo
tiếp cho phù hợp với đối tượng giao tiếp.
Nhiệm vụ cơ bản của tâm lý học quản lý là nghiên cứu D) cơ sở tâm lý để
nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo và những yêu cầu tâm lý đối với việc
tuyển chọn, bố trí, sử dụng lao động.
Nhu cầu của con người không là yếu tố nào dưới đây? D) Là đòi hỏi khách
quan yêu cầu con người phải thích nghi để sống, tồn tại và phát triển


Những đặc điểm tâm lý thể hiện sự hướng tới một mục tiêu, một đối tượng nào
đó. Nó cho ta biết con người đó sẽ như thế nào, là biểu hiện của yếu tố nào
dưới đây? D) Xu hướng.
Những hiện tượng tâm lý trong tập thể được hình thành từ B) Sự kết hợp tâm
lý của các thành viên.
Những nội dung tâm lý cần đánh giá cán bộ bao gồm những yếu tố nào? D) Tất
cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Những phẩm chất quan trọng của ý chí nhà quản trị ? D) Tất cả các đáp án đã
nêu đều đúng.
Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng tới quá trình giao tiếp? D) Tất cả các đáp
án đã nêu đều đúng.
Những yếu tố tâm lý nào trong các yếu tố sau đây cần tránh trong công tác sử
dụng cán bộ? D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Phát biểu nào là phát biểu đúng nhất về hiện tượng tâm lý? A) Hiện tượng
tâm lý vô cùng phong phú, phức tạp, bí ẩn và có tính tiềm tàng.
Phong cách lãnh đạo của nhà quản lý cần phải có là: A) Luôn sâu sát với tình
hình thực tế của đơn vị
Phong cách quản trị tốt có những đặc điểm? D) Tất cả các đáp án đã nêu đều
đúng.
Phương án không phải là nhiệm vụ của tâm lý học quản trị kinh doanh? D)
Nghiên cứu các tình huống tâm lý cá nhân
Phương án nào không phải là đặc điểm của hiện tượng tâm lý ở con người?
D) Tâm lý là hiện tượng vật chất.
Phương án nào không phải là đối tượng nghiên cứu của tâm lý học quản trị
kinh doanh? D) Nghiên cứu sự phức tạp trong nội tâm của con người.
Phương án nào không phải là nhận xét đúng trong việc chọn một kiểu lãnh đạo
phù hợp với mức độ phát triển của tập thể? D) Khi tập thể đã phát triển ở giai
đoạn cao, có bầu không khí tốt đẹp, có tinh thần đoàn kết, có khả năng tự quản,
có tính tự giác cao nhà quản trị có thể áp dụng kiểu lãnh đạo chuyên quyền và độc
đoán.
Phương pháp giải quyết mâu thuẫn gồm những phương pháp nào? D) Phương
pháp thỏa hiệp, phương pháp thống nhất và phương pháp áp chế.
Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được thể hiện: A) Đặc điểm bên ngòai như:
Vẻ mặt, dáng điệu, ánh mắt, tác phong, ăn mặc
Quá trình hình thành dư luận không phụ thuộc vào D) Năng lực lãnh đạo của
mỗi cá nhân.


Quá trình hình thành dư luận thì yếu tố nào cần thiết nhất cho sự hình thành dư
luận đúng? D) Nếp suy nghĩ biện chứng toàn diện, chuẩn bị trước về thái độ tư
tưởng cho quần chúng, đồng thời chuẩn bị các thông tin có số lượng và chất
lượng tốt.
Quá trình tâm lý được hiểu là hiện tượng tâm lý nào? D) Diễn ra trong thời
gian tương đối dài, không xác định được thời gian mở đầu và kết thúc.
Quan điểm “Tinh thần, tâm lý không thể tách rời khỏi não bộ của con người.
Nó là sản phẩm vật chất phát triển tới mức độ cao” là quan điểm của học giả
nào trong các học giả sau? C) Phơbách.
Quan điểm sau đây là của học thuyết của tác giả nào: “Tâm lý là sự phản ánh
thế giới khách quan của bộ não thông qua hoạt động của con người”: D)
Macxít.
Quan điểm và động cơ đúng khi sử dụng con người là? D) Tất cả các đáp án đã
nêu đều đúng.
Quy luật tâm lý nhu cầu của con người chỉ ra một điều nổi bật nào dưới đây?
A) Con người sẽ không bao giờ thỏa mãn với cái mình có.
Rèn luyện kỹ năng kiềm chế chúng ta cần? D) Tất cả các đáp án đã nêu đều
đúng.
Rèn luyện kỹ năng nắm bắt tâm lý, chúng ta cần? D) Tất cả các đáp án đã nêu
đều đúng.
Sự giao tiếp bị chi phối bởi những yếu tố nào? D) Tất cả các đáp án đã nêu đều
đúng.
Sự kế thừa, phát triển những thế mạnh sở trường của tập thể, bản sắc văn hóa
doanh nghiệp là biểu hiện của quy luật nào? D) Quy luật truyền thống tập quán.
Sự khác biệt lớn nhất trong cách đãi ngộ đối với người lao động giữa quan
điểm của F.Taylor và Gautt? B) Trong trả công lao động, có bổ sung tiền
thưởng
Sự tương hợp nhóm có đặc điểm là? A) Sự tương hợp nhóm có tác dụng nâng
cao năng suất lao động, hiệu suất công tác tạo bầu không khí lành mạnh, thân
mật, thoải mái….
Tâm lý học quản lý được sử dụng nhằm mục đích B) quản lý nhân sự.
Tâm lý là hiện tượng phi vật chất, là phần đối lập với cơ thể sống là quan
điểm của học giả và trường phái nào? C) Trường phái triết học duy tâm.
Tâm trạng tập thể không phản ánh? D) Tính cách của các thành viên trong tập
thể.
Theo bạn nguyên nhân nào sau đây là quan trọng nhất gây mất đoàn kết trong
một tập thể do chính người lãnh đạo tạo nên? A) Yếu về năng lực lãnh đạo.


Theo Mayo, những nguyên lý nhằm hoàn thiện về quản lý xí nghiệp là trong xí
nghiêp B) ngoài tổ chức chính thức còn có tổ chức phi chính thức.
Theo Mc Gregor phong cách quản lý “củ cà rốt và cây gậy” thích hợp cho loại
người nào? A) Người loại X.
Thủ lĩnh là: A) là người cầm đầu một nhóm không chính thức, xuất hiện do yêu
cầu tự phát.
Thủ lĩnh xuất hiện trong những trường hợp nào? D) Xuất hiện trong tất cả các
trường hợp, dù tập thể đoàn kết hay không đoàn kết, hay thủ trưởng không có uy
tín.
Thứ tự về các chức năng của hoạt động quản trị bao gồm A) hoạch định, tổ
chức, lãnh đạo, kiểm tra.
Tin đồn là? C) Thông tin không hoàn toàn đúng sự thật, chỉ chứa đựng một phần
sự thật, làm méo mó và cường điệu sự thật.
Tính cách của con người có thể hiểu là C) thái độ, các ứng xử của con người
với bản thân, lao động, con người và xã hội.
Tình cảm có vai trò gì đối với con người? C) Vai trò đặc biệt.
Tình cảm được nhận biết bằng: B) Xúc cảm.
Tình cảm phản ánh thái độ của con người đối với hiện thực khách quan thông
qua? B) Những rung cảm.
Tình cảm và cảm xúc nảy sinh trong quá trình nào? A) Nhận thức.
Tính khí điềm tĩnh thường biểu hiện A) Tình cảm thường kín đáo, kìm hãm cảm
xúc, thiếu cởi mở.
Tính khí điềm tĩnh và tính khí ưu tư có những đặc điểm giống nhau trong các
đặc điểm sau đây? D) Thần kinh không linh họat, ít cởi mở và hòa đồng, nhận
thức khá sâu, bình tĩnh chín chắn, thận trọng trong hành động.
Tính khí linh hoạt thường biểu hiện D) Nhận thức nhanh, tính cởi mở, giao
tiếp rộng, tích cựC.
Tính khí linh họat và tính khí sôi nổi có những điểm giống nhau nào? C) Nhận
thức nhanh, phản ứng nhanh.
Tính khí sôi nổi có những đặc điểm nào trong các đặc điểm sau đây? C) Nhận
thức nhanh nhưng chưa sâu.
Tính khí sôi nổi thường biểu hiện D) Thường nói thẳng, tình cảm bộc lộ
mạnh, thiếu tế nhị.
Tính khí sôi nổi và linh hoạt có những điểm nào giống nhau? B) Thần kinh
mạnh.
Trạng thái bản ngã nào mô tả người có trạng thái bản ngã này sẽ biết kiềm chế,
biết phân tích khách quan tình thế, biết giải quyết vấn đề có tình, có lý? C)
Trạng thái bản ngã thành niên.
Trạng thái bản ngã nào muốn nói tới một phong cách giao tiếp bị tình cảm chi
phối rất mạnh, người có trạng thái bản ngã này thường rất dễ bị kích động ? B)
Trạng thái bản ngã nhi đồng.


Trạng thái bản ngã phụ mẫu là? C) Trạng thái hành vi mà người giao tiếp nhận
biết được quyền hạn, vị thế hơn hẳn của mình và thể hiện trong giao tiếp qua lời
nói hành vi.
Trở ngại của sự thống nhất khi áp dụng phương pháp thống nhất (thắng –
thắng) để giải quyết mâu thuẫn là: C) thói quen của tính áp chế và trợ lực tâm lý
muốn giành quyền lực tuyệt đối.
Trong ba trạng thái bản ngã (Phụ mẫu, nhi đồng, thành niên) thì trạng thái nào
là trạng thái bản ngã tốt nhất? C) Trạng thái bản ngã thành niên.
Trong các giai đoạn phát triển của tập thể, giai đoạn nào có đặc điểm: các thành
viên mới chỉ biết nhau, chỉ có mối liên hệ bên ngoài, họ còn giữ nhiều cái riêng,
chưa có sự phối hợp đồng bộ, đang làm quen dần với nhau. C) Giai đoạn hoà
hợp ban đầu.
Trong các giai đoạn phát triển của tập thể, giai đoạn nào có đặc điểm: một số
thành viên có ý thức, hình thành đội ngũ cốt cán xung quanh người lãnh đạo,
một số khác thụ động nhưng có ý thức tương đối tốt, một số nửa tiêu cực, dửng
dưng thậm chí không tốt”? C) Giai đoạn phân hoá về cấu trúc.
Trong các nhận xét dưới đây, đâu không phải là nhận xét đúng về tâm lý? D)
Tâm lý người không phải là sản phẩm của hoạt động và mối quan hệ giao tiếp
của con người với tư cách là một chủ thể xã hội.
Trong các phương pháp giải quyết mâu thuẫn, xung đột phương pháp nào là
phương pháp giành thắng lợi cho một phía? A) Phương pháp áp chế.
Trong giao tiếp chỉ có thể sử dụng phương tiện? B) Ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.
Trong hoạt động quản lý của người lãnh đạo, hoạt động nào là quan trọng nhất?
B) Hoạt động tổ chức, điều phối, thực hiện.
Trong một tập thể khi thủ trưởng không đáp ứng được nhu cầu của tập thể thì
xuất hiện thủ lĩnh là điều tất yếu, vậy thì muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của
một nhà quản trị thì nhà quản trị cần thiết phải là? B) vừa là người lãnh đạo
cũng vừa là người thủ lĩnh.
Trong một tập thể tồn tại các loại cấu trúc nào? C) Cấu trúc chính thức và cấu
trúc không chính thức.
Trong những nguyên tắc lãnh đạo sau đây của nhà lãnh đạo thì nguyên tắc nào
là quan trọng nhất? B) Đảm bảo sự công bằng, rõ ràng trong phân chia quyền lợi
và thực sự liêm khiết chí công vô tư. Xây dựng mối quan hệ tốt giữa lãnh đạo và
mỗi thành viên.
Trong những yêu cầu sau với người lãnh đạo thì yêu cầu nào là quan trọng
nhất? B) Yêu cầu về năng lực tổ chức.
Trong quá trình ra quyết định, đâu là phẩm chất tâm lý về tính cách quan trọng
nhất của người lãnh đạo? B) Tính cương quyết.
Trong quá trình tập thể phát triển, một số thành viên có ý thức hình thành đội
ngũ cốt cán, làm chỗ dựa cho nhà quản trị, một số khác thụ động nhưng có ý
thức tương đối tốt, một số khác có ý thức tiêu cực. Đây là biểu hiện của giai
đoạn phát triển nào trong các giai đoạn phát triển sau đây? B) Phân hóa.


Uy tín của người lãnh đạo có vị trí rất lớn trong tập thể. Nó được biểu hiện trên
những phương diện nào? B) Xây dựng lòng tin đối với tập thể với xã hội là cơ sở
của sự tín nhiệm
Uy tín của người lãnh đạo đựơc xây dựng từ một trong các thành tố sau: A) Uy
lực và sự tín nhiệm.
Về phương diện lý thuyết, tâm lý học quản trị không giúp nhà quản trị điều
gì? D) Tăng những sai sót và có nhận thức phức tạp hơn trong quản lý con
người
Việc mong muốn có một môi trường sống trật tự, an toàn cho gia đình và xã
hội, nó thể hiện bậc nhu cầu nào của con người? A) Nhu cầu an toàn.
Việc nắm bắt rõ quy luật tâm lý của con người có ý nghĩa quan trọng như thế
nào? D) Cảm hóa được lòng người, tạo nên sức mạnh trong vấn đề hoàn
thành công việc, tạo nên mối quan hệ tình cảm tốt đẹp.
Việc trao quyền cho cấp dưới phải như thế nào thì tốt nhất? B) Phù hợp với khả
năng.
Xu hướng được biểu hiện qua yếu tố nào dưới đây? A) Nhu cầu.
Xu hướng được thể hiện qua yếu tố nào dưới đây? D) Động cơ, nhu cầu, hứng
thú
Yếu tố nào sau đây được lặp lại nhiều lần với tần suất lớn sẽ tạo thành nét
tâm lý điển hình riêng biệt của con người? D) Trạng thái tâm lý.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×