Tải bản đầy đủ

QTSX chuong 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
VÀ TÁC NGHIỆP

Nội dung
1. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của Quản trị SXTN
2. Sự khác biệt giữa quản trị hoạt động sản xuất và
hoạt động dịch vụ
3. Nội dung chủ yếu của Quản trị SX & TN
4. Lịch sử và xu hướng phát triển


Sản xuất và Quản trị sản xuất
• Sản xuất: quá trình chuyển hóa các yếu tố đầu vào
thành các sản phẩm, dịch vụ đầu ra.


Quản trị sản xuất: Tất cả các hoạt động liên quan đến
quản trị yếu tố đầu vào, tổ chức, phối hợp các

yếu tố đó nhằm chuyển hóa thành kết quả đầu ra
với hiệu quả cao
Là toàn bộ quá trình hoạch định, tổ chức, chỉ huy
và kiểm tra, kiểm soát hệ thống sản xuất của
doanh nghiệp.


Hệ thống sản xuất

Đột biến
ngẫu nhiên
ĐẦU VÀO

Thông tin
phản hồi

QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI

Kiểm tra

ĐẦU RA

Thông tin
phản hồi


Mục tiêu của Quản trị SX và TN
Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu cụ thể

Số lượng, chất lượng

Sản phẩm
thỏa mãn nhu cầu
+
khai thác hiệu quả
nguồn lực đầu vào


Chi phí sản xuất hợp lý

Tiến độ sản xuất phù hợp

Hệ thống sản xuất linh hoạt


Vai trò của Quản trị SX và TN

✓ Trực tiếp quyết định quá trình tạo sản phẩm, dịch vụ

✓ Tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tăng trưởng,
phát triển cho nền kinh tế
✓ Thực hiện và cải thiện các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật
✓ Hạ giá thành, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và
tăng sức cạnh tranh


Mối quan hệ giữa Quản trị SX và TN và
các chức năng quản trị khác
Sản xuất
tác nghiệp

Doanh
nghiệp

Marketing

Tài chính

• Quản trị sản xuất và tác nghiệp có mối quan hệ ràng
buộc và phối hợp chặt chẽ với các chức năng quản
trị khác, vừa thống nhất, thúc đẩy cùng phát triển,
vừa mâu thuẫn nhau.


Sự khác biệt giữa Quản trị hoạt động sản xuất
và hoạt động dịch vụ

Đặc điểm/
Loại hình DN

Đầu vào- Đầu ra
Mối quan hệ khách
hàng – doanh nghiệp
Thời gian từ sản xuấttiêu dùng
Khả năng đo lường,
đánh giá năng suất,
chất lượng, trả công

Doanh nghiệp sản xuất

DN cung cấp
dịch vụ


Nội dung của Quản trị SX và TN
1. Dự báo nhu cầu sản phẩm
2. Thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất
3. Hoạch định công suất
4. Định vị doanh nghiệp
5. Bố trí sản xuất
6. Hoạch định tổng hợp
7. Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

8. Điều hành sản xuất
9. Kiểm soát hệ thống sản xuất


Lịch sử phát triển của Quản trị SX và TN
• CM công nghiệp 1 đến 1911: khám phá trong khoa học
quản trị. Adam Smith: phân công lao động (1776), Eli
Whitney: lý thuyết trao đổi lắp lẫn (1790)…
• 1911 đến 1939: Khoa học quản trị. W. Taylor:học thuyết
“Quản lý lao động khoa học”, 1911 , Henry Ford: thuyết về
phương pháp sản xuất dây chuyền, 1913, Walter-Shethart:
lý thuyết kiểm tra chất lượng sản phẩm, 1924…
• 1947 đến nay: Ứng dụng máy tính và Cách mạng dịch vụ:
sơ đồ PERT, MRP, CAD, MAP…


Xu hướng phát triển
• Tăng cường quản trị chiến lược hoạt động sản xuất và
tác nghiệp
• Tăng cường kỹ năng quản lý sự thay đổi
• Xây dựng hệ thống sản xuất linh hoạt, năng động
• Nghiên cứu, triển khai áp dụng phương pháp quản lý,
tổ chức sản xuất hiện đại: JIT, Kaizen, MRP…

• Tăng cường các biện pháp khai thác tiềm năng vô tận
của con người…


Xin cảm ơn

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×