Tải bản đầy đủ

Mô hình văn hóa Denison

LINH ĐỘNG, THÍCH ỨNG

Văn hóa gia đình

Văn hóa sáng tạo

HƯỚNG NỘI

HƯỚNG NGOẠI

Văn hóa thứ bậc

Văn hóa thị trường

ỔN ĐỊNH, KIỂM SOÁT
Tính Linh hoạt
Xu hướng tổ chức

(Nguồn: Cameron, K S., & Quinn, R E. (2011). Diagnosing and Changing
Organizational Culture)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×